Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2018 - Week 12

Week 12: De wet van liefde

Onze Vader Die in de hemel is, is een goede Vader. Hij geeft wat wij nodig hebben. God wil dat het goed met ons gaat. Dat willen we zelf ook. Jezus heeft Zijn discipelen aangemoedigd niet enkel aan zichzelf te denken, maar om ook voor anderen het goede te zoeken. Hij zei: “Wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo.” Dit is voor Hem de wet van liefde.

Week 12: van 19 t/m 23 maart 2018

Lees elke dag: Mattheüs 22:36-40
Meester, wat is het grote gebod in de wet? Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten.


Maandag 19 maart 2018 – Onze naaste liefhebben     
Lezen: Mattheüs 22:36-40; Johannes 13:12-17

Het was een wetgeleerde die Jezus vroeg naar het grote gebod. Hij wilde de Heere Jezus op de proef stellen. Hij was niet geïnteresseerd in het antwoord. Hij wilde de Heere Jezus op een fout betrappen. Jezus antwoordde meer dan werd gevraagd. Hij legde uit dat het grote gebod eigenlijk twee geboden zijn: liefde voor God én liefde voor mensen. Hij voegde er iets aan toe, wat mensen aan het denken heeft gezet: “Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten.” Alles wat God aan geboden heeft gegeven kun je in deze twee geboden samenvatten.

Onze naaste liefhebben als onszelf is een overweldigend gebod. Het is in de huid van iemand anders kruipen en één met hem zijn. Elk verlangen voor je eigen welbevinden, je veiligheid, gezondheid, geluk en succes is gericht op die ander. Indien je dit zo beleeft, gebeurt er iets zeer krachtig in je ziel. Dit is bovennatuurlijke kracht. Dit gaat de zelfbeschikking, zelfbescherming en zelfverheffing van ons hart ver te boven. Het is geruststellend dat het gebod om anderen lief te hebben, hand in hand gaat met het gebod om God lief te hebben. Zonder onze gerichtheid op God, die Zijn liefde in onze harten legt, zijn we nauwelijks in staat om anderen lief te hebben.

Gebed
Heere Jezus, wilt U me helpen om vandaag Uw voorbeeld te volgen en anderen te dienen?

Dagsluiting
Lees Johannes 13:1-17. Dit is het verslag van de voetwassing. Misschien is het een idee om elkaar de voeten te wassen.
Denk na over de volgende vragen:        
1. Wat betekende het voor je om de voeten van de ander te wassen?
2. Wat betekende het voor je dat iemand je voeten ging wassen?
3. Wie reageerde net als Petrus?
4. Wat bedoelde de Heere Jezus toen Hij zei: “Een slaaf is niet meer dan zijn heer, en een gezant niet meer dan hij die hem gezonden heeft.”?

Van kaft tot kaft
19 maart OT: Richteren 13-15 NT: Handelingen 18 


Dinsdag 20 maart 2018 – Liefde voor God
Lezen: Exodus 20:1-17

Liefde voor God is een inwendige passie die uitgaat naar God. Deze liefde is niet zichtbaar. Liefde tot God toon je wanneer je iemand liefhebt. Liefhebben heeft met je gedrag te maken.

De Heere God heeft aan mensen een gedragscode gegeven die in de tien geboden staan. De eerste vier geboden gaan over het liefhebben van God. De volgende zes geboden gaan over het liefhebben van mensen. Wat de Heere Jezus zei over het belangrijkste gebod, namelijk God liefhebben, was in het Oude Testament aanwezig. Jezus vertelde niets nieuws. Wie leeft naar de wet van de liefde, leeft  volgens de gedragscode van de tien geboden.

Het tweede gebod, je naaste liefhebben als jezelf, is in het Woord van God overal aanwezig. Het liefhebben van God wordt zichtbaar gemaakt wanneer we anderen dienen. God Zelf liefhebben is daarom niet minder belangrijk. Anderen liefhebben kun je niet losmaken van je liefde tot God. Daar gaat het om, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament.

Gebed
Vader in de hemel, U bent de Drie-ene-God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Alleen voor U buig ik me neer.

Dagsluiting
In Exodus 20:12 staat geschreven: “Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de HEERE, uw God, u geeft.” Dit is het vijfde gebod, of het eerste gebod dat te maken heeft met liefde voor onze naaste. De apostel Paulus schreef hierover in zijn brief aan de Efeziërs: “Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is juist. Eer je vader en je moeder (dat is het eerste gebod met een belofte), opdat het je goed gaat en je lang leeft op de aarde (Efeziërs 6:1-3).” Voor sommigen is het niet vanzelfsprekend om ouders lief te hebben. Toch vraagt de Heere God aan alle mensen om hun ouders te eren. Indien je dit doet, belooft Hij dat het goed met je zal gaan en je lang zult leven.

Van kaft tot kaft
20 maart OT: Richteren 16-18 NT: Handelingen 19:1-20


Woensdag 21 maart 2018 – Liefde voor mensen en voor het Woord van God
Lezen: Johannes 14:15-17

Toen aan Jezus de vraag werd gesteld naar het grote gebod, antwoordde Hij: liefde voor God en daaraan gelijk, liefde voor de naaste. Vervolgens zei Hij dat men over deze liefde kan lezen in het Oude Testament. Wat in de wetten en de profeten beschreven staat, heeft alles met deze liefde te maken. Wanneer Hij met Zijn discipelen over liefde sprak, heeft Jezus dit verbonden met het houden van de geboden die God had gegeven. Het onderwijs van Jezus is niet vrijblijvend. Wie Hem volgt houdt rekening met Zijn voorbeeld: anderen dienen ten koste van zichzelf. Wie Jezus volgt is bereid om zijn eigen leven te geven voor de ander. Dit kunnen we niet in eigen kracht; Jezus geeft de Heilige Geest. Die Geest  blijft bij ons en zal in ons zijn. 

De Bijbel is als een boekrol met informatie. God biedt de wereld redding aan, vanaf de schepping van hemel en aarde tot aan het einde van de wereld. In het Oude en het Nieuwe Testament staat beschreven wat God heeft gedaan en het doel dat Hij met de wereld heeft. Het is alsof de Heere Jezus zegt: “God heeft in de Bijbel wetten gegeven met een doel: dat mensen elkaar liefhebben zoals zichzelf.”

Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat U de Bijbel hebt gegeven, zodat ik Uw liefde voor de wereld beter begrijp. Wilt U me tonen hoe ik Uw woorden beter bewaar? 

Dagsluiting
Lees Johannes 14:15-20. Wanneer je in de Bijbel leest gebeurt er iets wonderlijks. De Heere Jezus bidt bij de Vader om de Heilige Geest. Hij belooft dat de Heilige Geest altijd bij ons zal zijn. Wanneer we de woorden van Jezus in het hart bewaren, bewerkt de Heilige Geest meer liefde voor God en voor mensen. Zo mag Zijn Woord en Zijn Geest dichtbij zijn. Wij zijn niet aan ons lot overgelaten. De Heere Jezus zegt: “Op die dag zult gij inzien dat Ik in Mijn Vader ben, en u in Mij, en Ik in u.”

Van kaft tot kaft
21 maart OT: Richteren 19-21 NT: Handelingen 19:21-40


Donderdag 22 maart 2018 – Liefhebben zonder God
Lezen: Jakobus 3:13-18

Liefde is iets waar men graag over spreekt. Over liefde zijn vele boeken geschreven, liedjes gezongen en films gemaakt. Meestal wordt God niet genoemd. Vele mensen zoeken geluk en liefde buiten God om. De apostel Paulus windt er geen doekjes om en zegt: “Er is niemand rechtvaardig, ook niet één, er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt (Romeinen 3:10-11).” Het is de zonde die maakt dat iemand geluk zoekt los van God. Het is de zonde die verhindert dat men in God gelooft. Een mens komt tot doel wanneer hij de Heere God verheerlijkt met zijn leven.

Een ander woord voor een leven zonder God is hoogmoed. Deze zegt: “Ik ben gelukkig zonder God. De bron van mijn leven en geluk vind ik in mezelf.” Er is niets mis met het verlangen om gelukkig te zijn. Maar door hoogmoed gaat men op een verkeerde manier met dit verlangen om. Men ziet de Heere God niet als bron van vreugde. Hoogmoed berooft mensen van de vreugde die God aan mensen wil geven. Hoogmoed verhindert dat men wijs en verstandig met God en mensen leeft.

Gebed
Heere Jezus, Uw Woord zegt: “Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, voor rede vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.” Wilt U me deze wijsheid alstublieft geven?

Dagsluiting
Lees Jakobus 3:13-18. Jakobus, de schrijver van één van de brieven van het Nieuwe Testament, stelt twee wegen tegenover elkaar: een weg van bitterheid en zelfzucht en een weg van reinheid en vrede; een weg van aardse wijsheid en een weg van hemelse wijsheid.
Hij schreef: “Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien, in zachtmoedige wijsheid.”
Wanneer je tot de Heere Jezus komt, zal Hij je zachtmoedig maken; dag aan dag, stap voor stap.

Van kaft tot kaft
22 maart OT: Ruth 1-2 NT: Handelingen 20:1-16


Vrijdag 23 maart 2018 – Je naaste liefhebben als jezelf
Lezen: Mattheüs 22:36-40; Mattheüs 7:12

Toen de Heere Jezus zei: “U zult uw naaste liefhebben als uzelf,” ging Hij ervan uit dat mensen al van zichzelf houden. Dit gaat zo bij de meeste mensen. De hemelse Vader heeft ons zo gemaakt. Dat is niet verkeerd. Iedereen heeft een instinct van zelfbescherming en zelfvervulling. Iedereen wil gelukkig zijn. Iedereen wil voldoende voedsel en kleding. Iedereen wil een veilige plek om te wonen. Bij bedreiging wil je jezelf beschermen. Dat is zelfliefde. Het is een verlangen om pijn te verminderen en te streven naar geluk. Toen de Heere Jezus over liefde sprak, was dit de plek waar Hij begon.

Het is goed om voor jezelf te zorgen en de Heere Jezus vraagt om dit even goed voor je naaste te doen. Zoals je zelf zorgt voor eten wanneer je honger hebt, zorg voor je buurman dat hij te eten heeft. Zoals je het zelf leuk vindt om goed gekleed te gaan, streef hetzelfde na voor een ander. Zoals je voor jezelf hard wil werken om op een goede plek te wonen, zoek naar mogelijkheden om je buurman hierbij te helpen. Zoals je jouw gezin wil beschermen tegen onveilige situaties, geef aan je buurman instructies om goed voor zijn gezin te kunnen zorgen. Zoals je voor jezelf zorgvuldig goede vrienden uitzoekt, wees een goede vriend voor je naaste. Alles nu wat je wilt dat de mensen voor je doen, doe jij dat voor hun.

Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat U me leert om anderen lief te hebben zoals mezelf.

Dagsluiting
Lees Mattheüs 7:7-12. Dit tekstgedeelte gaat over bidden en ontvangen. Wanneer jij je hemelse Vader vraagt om te zorgen voor je dagelijkse behoeften, zal Hij hierin voorzien. Jouw Vader zorgt graag voor je en wil je geven wat je nodig hebt. De Heere Jezus vraagt dat je dezelfde houding naar anderen hebt. Indien je wilt dat mensen met je rekening houden, houd je ook rekening met hen.
           
Van kaft tot kaft
23 maart OT: Ruth 3-4 NT: Handelingen 20:17-38


Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft
24 maart OT: 1 Samuël 1-2 NT: Handelingen 21:1-16
25 maart OT: 1 Samuël 3-4 NT: Handelingen 21:17-40

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.


Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

17/08/19 - Bijbels dagboek week 34
09/08/19 - Bijbels dagboek week 33
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Het is goed om voor jezelf te zorgen en de Heere Jezus vraagt om dit even goed voor je naaste te doen.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring