Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2018 - Week 13

Week 13: De liefde van Jezus

Deze week denken we na over een aantal aspecten van naastenliefde. Deze liefde houdt veel meer in dan goed zijn voor een ander. Het is liefde die verder gaat dan een goed gevoel. Zij, de liefde, helpt om anderen te verdragen, te vergeven en een nieuwe kans te geven. Wie haar kent, ontvangt een nieuw hart van God.

Week 13: van 26 t/m 30 maart 2018

Lees elke dag: Johannes 13:34-35
Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.


Maandag 26 maart 2018 – God eerst liefhebben
Lezen: Romeinen 15:1-7

Toen Jezus op aarde leefde was Zijn liefde voor Zijn Vader voor iedereen duidelijk. Hij vroeg Zijn discipelen dat zij niet voor zichzelf, maar in de eerste plaats voor God zouden leven. De apostel Paulus was sinds zijn bekering door de Heere Jezus gegrepen. Hij wilde alleen nog Jezus volgen. Hij riep alle christenen op om Jezus gehoorzaam te zijn. Dit is de enige manier om de liefde van God te ontdekken. Deze liefde is bovennatuurlijk en staat tegenover menselijke liefde, die zichzelf zoekt. Paulus roept op om niet zichzelf te zoeken, maar het voorbeeld van Jezus Christus te volgen.

Jezus was bereid om smaad te dragen. Toen Hij onderwijs gaf over het Koninkrijk van God, was niet iedereen het met Hem eens. Hoewel Hij als Zoon van God alle kennis bezat, was Hij zachtmoedig en ging Hij enkel in discussie wanneer de eer van Zijn Vader op het spel stond. Een volgeling van Jezus leert verdraagzaamheid. Net zoals de Heere Jezus gericht was om de wil te doen van Zijn Vader, mogen wij leren om Zijn wil te doen. Hij vraagt van ons om elkaar te aanvaarden, zoals Hij ons heeft aanvaard. Terwijl Zijn liefde helpt het belang van anderen te zoeken, bewerkt de Heilige Geest dat we onderling eensgezind zijn. Het is de Geest van God die maakt dat we volharden om elkaar lief te hebben. Hij helpt te vergeven en elkaar nieuwe kansen te geven.

Gebed
Heere Jezus, wilt U me leren om lief te hebben zoals U?

Dagsluiting
Lees Mattheüs 5:1-12. Vanaf deze verzen begint de Bergrede. Het is het onderwijs van de Heere Jezus aan het begin van Zijn openbare leven. Jezus verkondigde het Koninkrijk der hemelen, en Hij maakt duidelijk dat dit een heel ander Koninkrijk zal zijn. Wie in deze wereld niet meetelt, is voor de Heere God belangrijk. Dat is de hoop die Jezus brengt. Wij hebben een Vader in de hemel die onze noden kent. Hij zegent, richt de zwakken op en troost wie wordt vervolgd.

Van kaft tot kaft
26 maart OT: 1 Samuël 5-6 NT: Handelingen 22


Dinsdag 27 maart 2018 – Over de naastenliefde
Lezen: Handelingen 4:32-37

De apostelen zijn de Heere Jezus drie jaar gevolgd. Toen Jezus stierf aan het kruis, dachten ze dat alles voorbij was. Voordat Jezus naar Zijn Vader ging, vroeg Hij hen om in Jeruzalem samen te blijven. Op Pinksterdag werden ze met de Heilige Geest vervuld. Nadien zag hun leven er totaal anders uit. Ze konden niet meer zwijgen over datgene wat ze hadden meegemaakt. Ze werden gedreven door de kracht van de Heilige Geest om mensen te vertellen wie Jezus is. In Handelingen 4:33 staat: “En de apostelen legden met grote kracht getuigenis af van de opstanding van de Heere Jezus; en er was grote genade over hen allen.” Wanneer de Heilige Geest je hart vervult om mensen te vertellen Wie Jezus is, komt er grote genade over je leven. Door de kracht van de Heilige Geest worden mensen één van hart en ziel.

Het was een boeiende tijd, de eerste weken na het Pinksterfeest waarop voor het eerst de Heilige Geest was uitgestort. Op die eerste Pinksterdag werden 3000 mensen aan de groep van de apostelen toegevoegd. Vanaf die dag ging het snel. Dagelijks kwamen in Jeruzalem mensen tot geloof. De gemeente groeide en er waren vele noden. De Heere Jezus zag toe dat de jonge gemeente financieel niets te kort kwam. Hij spoorde Zijn volgelingen aan om alles met elkaar te delen. Het kon niet anders dat heel de stad met verwondering naar deze groep mensen keek.

Gebed
Heere Jezus, wilt U me helpen om naar eenheid te zoeken met broeders en zusters? Wilt U me laten zien hoe ik mijn bezit met anderen kan delen?

Dagsluiting
Lees Handelingen 5:12-16. In de dagen na Pinksteren legde de Heere Jezus grote kracht van de Heilige Geest op de apostelen. Dag na dag werden vele zieken genezen, zodat men ver buiten Jeruzalem over deze wondere tekenen sprak. Uit de omliggende steden werd een menigte van zieken aangebracht. Allen werden zij genezen, zelfs toen de schaduw van Petrus op hen viel. Waar veel liefde is, is veel kracht om te genezen.

Van kaft tot kaft
27 maart OT: 1 Samuël 7-8 NT: Handelingen 23


Woensdag 28 maart 2018 – Wie is mijn naaste?
Lezen: Lukas 10:25-37

De Heere Jezus hield niet van de vraag: “Wie is mijn naaste?” Hij gaf geen antwoord op deze vraag. Hij vertelde een verhaal en veranderde de vraag. Een man reisde van Jeruzalem naar Jericho en werd onderweg geslagen en beroofd. Eerst liepen twee religieuze mensen voorbij. Ze liepen met een grote boog om hem heen. Ook een Samaritaan kwam voorbij en kreeg medelijden. Hij ging kijken en verzorgde de man. Het was Jezus niet te doen om de man die werd beroofd. Het ging om wie voorbij liep. De eerste twee personen kenden helemaal geen medelijden. De Samaritaan was anders.

Aan het einde van Zijn verhaal stelde de Heere Jezus een nieuwe vraag: “Wie van de drie mannen die voorbij liepen was de naaste van de gewonde man?” De wetgeleerde antwoordde: “Hij die barmhartigheid toonde.” Dit had hij goed gezien. Jezus vroeg een nieuw hart. Hij wilde dat de man zijn hart opende om van mensen te houden. Op de vraag wat hij moest doen om eeuwig leven te ontvangen, had hij correct geantwoord: van God en mensen houden. Hij moest het alleen nog in toepassing brengen.

Gebed
Heere Jezus, wilt U me leren van Uw bewogenheid? Wilt U me leren om met Uw ogen naar mensen te kijken?

Dagsluiting
Lees Lukas 10:34-35. De man uit Samaria zag dat de gewonde verzorging nodig had. Hij hielp hem. Het koste hem tijd, moeite en geld. Maar de Heere God liet hem de gewonde man zien en hij keek naar hem met ogen van ‘barmhartigheid’. Alleen de Heere God geeft ons deze ‘ogen’.

Van kaft tot kaft
28 maart OT: 1 Samuël 9-10 NT: Handelingen 24


Donderdag 29 maart 2018 – Liefhebben zoals Jezus ons heeft liefgehad
Lezen: Ezechiël 36:23-27

We hebben een nieuw hart nodig om van mensen te houden. Daarom is de Heere Jezus gestorven. Het is de belofte van een nieuw verbond: “Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven (Ezechiël 36:26).” De Heere Jezus sprak tijdens het laatste avondmaal over dit nieuwe verbond: “Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt (Lukas 22:20).” In dit nieuwe verbond zou voortaan het bloed van de Heere Jezus op het leven van de gelovige gesprenkeld zijn. Dit betekent dat ieder die in de Heere Jezus gelooft en het offer van het kruis tot vergeving van zonden aanvaardt, met God wordt verzoend.
 
De Heere Jezus toonde het verband tussen Zijn liefde en Zijn sterven toen Hij zei: “Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden (Johannes 15:13).” De dood van Jezus toont hoe we anderen liefhebben. Het is omdat Hij voor ons is gestorven, dat we een nieuw hart kregen. De Heere Jezus heeft door Zijn dood een nieuw volk doen opstaan. Overal ter wereld zijn er mensen gekomen met een nieuw hart. Hun hart gaat volkomen naar God uit. Het is duidelijk dat ze van elkaar houden. Het is het volk dat God overal ter wereld klaarmaakt.

Gebed
Dank U, Heere Jezus, ik mag geloven dat U voor mijn zonde aan het kruis gestorven bent. U gaf me een nieuw hart en een nieuwe geest. Het is zoals geschreven staat: ‘de Heilige Geest getuigt met mijn (nieuwe) geest dat ik een kind van U ben (Romeinen 8:16).’ Wat bent U goed! Uw goedheid is tot in eeuwigheid!

Dagsluiting
Lees Ezechiël 36:25-27. Dit is een profetie over reiniging van afgoden. Het volk Israël verontreinigde het land dat God hen gegeven had. God zocht het hart van Zijn volk. Dat doet Hij ook vandaag. God vraagt ieder mens om zich van afgoden te bekeren. Hij belooft dat Hij je hart verandert: Hij zal je een nieuw hart geven en een nieuwe geest. De Heilige Geest geeft je opnieuw een verlangen om God te zoeken en in de Bijbel te lezen.

Van kaft tot kaft
29 maart OT: 1 Samuël 11-13 NT: Handelingen 25


Vrijdag 30 maart 2018 – De liefde van de Heere Jezus
Lezen: Johannes 10:22-30

In het Johannesevangelie staat veelvuldig beschreven dat de Joodse leiders naar Jezus kwamen en Hem rekenschap vroegen van wat Hij deed. Ook hier vragen de Joden Wie Hij is. Het Joodse volk verwachtte de Messias, en sommigen van hen gingen ervan uit dat Jezus het was. Maar velen twijfelden. Telkens wanneer Jezus openlijk zei dat Hij werkelijk de Messias was, stuitte Hij op hevig verzet. Jezus waarschuwde Zijn volksgenoten voor ongeloof, en gaf een duidelijk antwoord: “U gelooft niet, want u bent niet van Mijn schapen, zoals Ik u gezegd heb.”

Voor al wie wel gelooft dat Jezus de Messias, de Zoon van God is, zijn deze verzen bemoedigende woorden. Omdat Jezus voor je gestorven is, hoor je Zijn stem en volg je Hem. Omdat Hij voor je gestorven is, behoor je voor eeuwig bij Hem en zal niets je van Hem scheiden. Hij stierf voor je opdat jouw diepste vreugde in Hem zou zijn. Zijn bereidheid om te lijden en Zijn verlangen om mensen tot diepe vreugde in God te brengen, mag ook jouw drijfveer zijn om van mensen te houden. Mensen hebben niet alleen voeding en kleding nodig. Mensen hebben de Heere Jezus nodig. Alleen Hij kan hen tot de Vader brengen en niemand kan iets roven uit de hand van de hemelse Vader.

Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat ik bij U hoor. Dank U dat ik in eeuwigheid niet verloren ga. U houdt me vast.

Dagsluiting
Lees Johannes 10:1-5. Hier staat beschreven hoe een herder zijn schapen uit de schaapskooi (dit is een soort schaapstal) naar buiten brengt. Een zorgzame herder is een herder die aan zijn schapen een naam geeft en met hen praat. De schapen reageren op de stem van de herder. Ze volgen hem overal waar hij gaat. Zo mag jij Jezus als Herder volgen. Hij spreekt tot je hart. Wanneer Hij roept, herken je Zijn stem en volg je Hem. Een vreemde herder wil je niet volgen, omdat je de stem van een vreemde herder niet kent.
           
Van kaft tot kaft
30 maart OT: 1 Samuël 14-16 NT: Handelingen 26


Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft
31 maart OT: 1 Samuël 17-19 NT: Handelingen 27:1-26
1 april OT: 1 Samuël 20-22 NT: Handelingen 27:27-44

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.


Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

17/08/19 - Bijbels dagboek week 34
09/08/19 - Bijbels dagboek week 33
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

We hebben een nieuw hart nodig om van mensen te houden

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring