Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2018 - Week 14

Week 14: Het is volbracht

Ongeveer 700 jaar voor het lijden en sterven van de Heere Jezus, schreef de profeet Jesaja het volgende: “Toen betaling geëist werd, werd Hij verdrukt, maar Hij deed Zijn mond niet open. Als een lam werd Hij ter slachting geleid; als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open (Jesaja 53:7).” En toen hij Jezus zag, sprak Johannes de Doper: “Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt!” De Heere Jezus ging naar het kruis, en Hij droeg de toorn van God. Hij stierf zoals de profeten hadden voorspeld.

Week 14: van  2 t/m 6 april 2018

Lees elke dag: Johannes 19:30
Toen Jezus dan de zure wijn gedronken had, zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest.


Maandag 2 april 2018 – Dochter van Jeruzalem
Lezen: Lukas 19:32-42

De Heere Jezus was met Zijn discipelen naar Jeruzalem gekomen. Het was de week voor het Joodse  paasfeest. De Heere Jezus ging de stad binnen op het veulen van een ezel, zoals beschreven staat in Zacharia 9:9: “Verheug u zeer, dochter van Sion! Juich, dochter van Jeruzalem! Zie, uw Koning zal tot u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland, arm, en rijdend op een ezel.” Velen van de discipelen stonden de Heere Jezus op te wachten toen Hij Jeruzalem naderde. Ze riepen uit: “Gezegend is de Koning, Die daar komt in de Naam van de Heere. Vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste hemelen.” Velen van hen hadden gezien hoe Jezus de zieken genas. De woorden die Hij gesproken had, waren vertroostend geweest. Hij had hen bemoedigd en hen geleerd om elkaar lief te hebben. Ze hoopten dat Hij de langverwachte Koning was, Die eindelijk vrede bracht.

De Heere Jezus wist dat Hij Koning is in de hemel en op aarde. Mensen begrepen dit nog niet. De menigte wilde bij Hem zijn omdat Hij populair was. Wilden ze Hem volgen wanneer Hij werd vernederd in de kruisdood? Het volk verlangde een aardse koning, een machthebber die hen vrede bracht. De vrede van de Heere Jezus is gekomen omdat Hij stierf voor de zonden van Zijn volk. Ieder die dit gelooft, heeft vrede met God.

Gebed
Heere Jezus, leert U me begrijpen dat Uw lijden mij vrede heeft gebracht?

Dagsluiting
In Lukas 19:37 staat dat de menigte van discipelen de Heere Jezus toeriep: “Gezegend is de Koning, Die daar komt in de Naam van de Heere. Vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste hemelen.” Is de Heere Jezus al Koning en Heer over jouw leven? Wanneer je zoekt naar vrede en rust in je leven, weet je dat alleen de Heere Jezus dit kan geven? Hij is de Koning die vrede geeft: vrede met God en mensen.

Van kaft tot kaft
2 april OT: 1 Samuël 23-25 NT: Handelingen 28


Dinsdag 3 april 2018 – Lazarus
Lezen: Johannes 11:1-44

In de week voor het Joodse Paasfeest heeft de Heere Jezus Zijn vriend Lazarus uit de dood opgewekt. Jezus verbleef in het gebied ten oosten van de Jordaan, toen Hij hoorde dat Lazarus ernstig ziek was. Bethanië, waar Lazarus woonde, lag ongeveer drie kilometer ten oosten van Jeruzalem. Hoewel dit dorp niet ver weg was, reisde de Heere Jezus pas twee dagen later daarheen.

De discipelen waren verontrust toen de Heere Jezus besloot om terug naar Judea te gaan. Het was een gevaarlijke plaats. De Joden probeerden Hem om te brengen. Maar Jezus was niet bezorgd over Zijn eigen veiligheid. Hij kende het plan van de Heere God. Na de opstanding van Lazarus kwamen vele Joden tot geloof en tot erkenning dat Jezus van Nazareth inderdaad de langverwachte Messias was. Jezus geloofde dat de ziekte van Lazarus tot eer van God was. Net voor Lazarus uit het graf kwam sprak Hij: “Vader, Ik dank U, dat U Mij verhoord hebt. En Ik wist dat U mij altijd verhoort, maar ter wille van de menigte die om Mij heen staat, heb Ik dit gezegd, opdat zij geloven dat U Mij gezonden hebt.” Hij wist wat er gebeuren ging, en was dankbaar, want Hij zag in Zijn Geest allen die deze dag in Hem geloofden!

Gebed
Heere Jezus ik geloof in U en daarom mag ik voor eeuwig leven. U bent de Opstanding en het Leven en omdat ik in U geloof, zal ik in eeuwigheid niet sterven.

Dagsluiting
Lees Johannes 11:33-35. De Heere Jezus hield veel van Lazarus, Marta en Maria. Hij had hen vaak bezocht. Wanneer Hij in Jeruzalem was, ging Hij altijd even langs. Hij genoot van hun gastvrijheid. Maar Lazarus was ziek geworden en zelfs gestorven. Marta en Maria moesten afscheid nemen. Toen de Heere Jezus hun verdriet zag, huilde Hij met hen mee. Zo is Hij. De Schepper van hemel en aarde huilt met je mee, wanneer je verdrietig bent. Hij kent je en telt elke traan. Hij houdt van je.

Van kaft tot kaft
3 april OT: 1 Samuël 26-27 NT: Markus 1


Woensdag  4 april 2018 – Het teken van het nieuwe verbond
Lezen: Lukas 22:14-20

Het was de dag van de ongezuurde broden, de dag waarop het lam voor het Paasfeest werd geslacht. Die avond was het Pascha, de avond dat het Joodse Paasfeest werd gevierd. Tijdens het Paasfeest vierden de Joden dat de Heere God hen uit Egypte had geleid. Het bloed van een lam werd toen aan de deurposten aangebracht, zodat de verderfengel hun huizen voorbijging. Het was voor Jezus Zijn laatste maaltijd en eveneens de laatste paasmaaltijd die Hij samen met Zijn discipelen vierde.

Jezus gaf een nieuwe betekenis aan het verbond dat de Heere God met Zijn volk Israël had gesloten. Toen Hij het brood brak en het aan Zijn discipelen gaf, zei Hij: “Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.” Over de beker met wijn zei Hij: “Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt.” In het Oude Testament was het gebruikelijk dat er bloed werd vergoten wanneer mensen een verbond sloten. De Heere Jezus sprak hier over Zijn eigen bloed. Toen Hij stierf aan het kruis heeft Zijn bloed gevloeid zodat wij vergeving van zonden ontvangen. Het bloed van het Paaslam heeft een verbond bevestigd. Dit is het nieuwe verbond waarover de Heere Jezus sprak. Indien wij dit geloven sluit de Heere God met ons dit nieuwe verbond.

God heeft een eeuwig verbond met ons gesloten! Wie deel heeft aan dit verbond mag de Heere Jezus volgen.

Gebed
Dank U Heere Jezus dat ik door Uw bloed deel heb aan het eeuwig verbond.

Dagsluiting
In het nieuwe verbond dat de Heere Jezus met Zijn discipelen heeft gesloten, heeft de Heere God naar mensen omgezien. Ieder die gelooft dat Jezus voor zijn of haar zonden is gestorven, heeft deel aan dit nieuwe verbond. De apostel Johannes schreef in Johannes 1:12: “Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.” Druk je dankbaarheid uit in een loflied en gebed.

Van kaft tot kaft
4 april OT: 1 Samuël 28-29 NT: Markus 2


Donderdag 5 april 2018 – Pilatus op de rechterstoel
Lezen: Mattheüs 27:11-26

De Heere Jezus werd voor Pilatus geleid. De joodse priesters wilden Jezus uit de weg ruimen. Daarvoor hadden ze Pilatus nodig. Hij was de Romeinse gouverneur, de enige die in Jeruzalem de doodstraf kon uitspreken. Het bleek al snel dat hij in het leven van de Heere Jezus geen wettelijk bewijs voor doodstraf vond. Pilatus stond voor een dilemma. Hij kon bij gebrek aan bewijs deze onschuldige man onmogelijk schuldig verklaren. Maar hoe kon hij de druk van het joodse volk omzeilen en een opstand voorkomen?

Pilatus deed toen iets opmerkelijks. Hij waste zijn handen en zei: “Ik ben onschuldig aan het bloed van deze Rechtvaardige (Mattheüs 27:24).” Deze handeling komt uit het boek Deuteronomium, waar de oudsten van een stad verzoening deden voor de moord, door een onbekende gepleegd. Ze moesten een offer brengen en boven het offerdier hun handen wassen (Deuteronomium 21:6-9). Op deze manier werd de vloek van het land en haar inwoners afgewend. Pilatus, die de joodse wetten kende, was verwonderd dat de Heere Jezus Zichzelf niet verdedigde. Hij wist dat Hij onschuldig was. Toch heeft hij niet verhinderd dat de Heere Jezus gekruisigd werd. Hij was bang voor mensen.

Gebed
Heere Jezus, toen U voor Pilatus stond, heeft U Zichzelf niet verdedigd. U was onschuldig en werd veroordeeld. U stierf voor mij. Dank U daarvoor.

Dagsluiting
Toen de Heere Jezus voor Pilatus stond, heeft Hij Zichzelf niet verdedigd. Op alle valse beschuldigingen zweeg Hij. Hij bracht in toepassing wat Hij Zijn discipelen had onderwezen: “Maar Ik zeg tegen u die dit hoort: Heb uw vijanden lief; doe goed aan hen die u haten. Zegen hen die u vervloeken, en bid voor hen die u belasteren. Bied hem die u op de ene wang slaat, ook de andere. Verhinder hem die het bovenkleed van u afpakt, niet ook uw onderkleed te nemen. Maar geef aan ieder die iets van u vraagt, en eis niet terug van hem die neemt wat van u is. En zoals u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo (Lukas 6:27-31).” Je mag leren om je vijanden lief te hebben. De Heere Jezus zal je leren hoe het kan.

Van kaft tot kaft
5 april OT: 1 Samuël 30-31 NT: Markus 3:1-12


Vrijdag  6 april 2018 – Het is volbracht
Lezen: Johannes 19:28-37

Te midden van de duisternis aan het kruis is er een moment geweest dat de Heere Jezus complete verlatenheid heeft ervaren. Nadien sprak Hij: “Het is volbracht.”
Het woord ‘volbracht’ komt uit de Griekse handelstaal. Het betekent dat de volle prijs is betaald. Er is geen schuld meer. De prijs die de Heere Jezus voor onze zonden moest betalen, werd vereffend. Op dat moment zijn we gekocht en betaald door Zijn bloed. De Heere Jezus slaakte een zucht van verlichting: Ik heb het gehaald, alles is voldaan. Hij heeft Zijn leven afgelegd zodat wij voor eeuwig leven.

In het Lukas evangelie staat: “En Jezus riep met luide stem en zei: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. En toen Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest (Lukas 23:46).” De Heere Jezus vertrouwde op de hemelse Vader tot in Zijn dood. Toen Hij stierf, scheurde het voorhangsel van de tempel in twee (Lukas 23:45). Het was een kleed dat je onmogelijk met de hand kon scheuren. De Heere God scheurde het van boven naar beneden. Dit staat symbool voor de verzoening die Jezus bracht: van God naar mensen. De weg naar de hemelse Vader was open.

Niemand hoeft in de duisternis te blijven! Wat ook je zonde is of waarmee je ook worstelt, de schuld is betaald en je mag jezelf aan de Vader toevertrouwen.

Gebed
Heere Jezus, mag Uw lijden en sterven me vandaag zo aanraken, dat ik Uw naam verheerlijk en ik mezelf aan U toevertrouw: U bent de Zoon van God!

Dagsluiting
Lees Jesaja 53:5-7. De profeet Jesaja voorspelde dat er een Persoon zou komen die de straf van mensen zou dragen. Hij zou vrede brengen; door Zijn lijden zouden mensen genezen. Meer dan 700 jaar voor de geboorte van de Heere Jezus heeft de profeet Jesaja dit opgeschreven. Toen de Heere Jezus stierf aan het kruis, is deze profetie uitgekomen.
           
Van kaft tot kaft
6 april OT: 2 Samuël 1-3 NT: Markus 3:13-19


Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft
7 april OT: 2 Samuël 4-6 NT: Markus 3:20-35
8 april OT: 2 Samuël 7-9 NT: Markus 4:1-25

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.


Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

17/08/19 - Bijbels dagboek week 34
09/08/19 - Bijbels dagboek week 33
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Hij heeft Zijn leven afgelegd zodat wij voor eeuwig leven.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring