Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2018 - Week 15

Week 15: Hij is hier niet

Nadat Jezus stierf aan het kruis werd Hij in een graf begraven. Maar Hij is niet dood gebleven; Hij stond op uit de dood. Zijn volgelingen hebben dit opgeschreven in de evangeliën, en door hun getuigenis weten wij wat er in de dagen na de kruisiging gebeurde. We zijn dankbaar dat we het verhaal van de opstanding kunnen lezen. Niet enkel omdat het waar is, maar omdat Jezus leeft in onze harten. Ook woont Hij in de hemel, waar Hij een plaats klaarmaakt voor ieder die in Hem gelooft.

Week 15: van 9 t/m 13 april 2018

Lees elke dag: Mattheüs 28:5-6
Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen: U hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, Die gekruisigd was. Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, zoals Hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft.


Maandag 9 april 2018 – De opstanding
Lezen: Mattheüs 28:1-10

Maria Magdalena en de andere Maria gingen vroeg in de morgen naar het graf. Ze wilden dicht bij de Heere Jezus zijn. Het graf werd bewaakt door gewapende soldaten. Plotseling was er een grote aardbeving. De vrouwen zagen hoe een engel uit de hemel neerdaalde, de steen wegrolde en zich neerzette. Toen de heerlijkheid van God zichtbaar werd, vielen de soldaten op de grond. Ze waren bang omdat ze niet wisten wat er gebeurde.

De engel begon met de twee vrouwen te praten en stelde hen gerust. Hij bevestigde wat de Heere Jezus zo vaak had gezegd: Hij moest eerst sterven, om nadien uit de dood op te staan. De vrouwen liepen zo snel ze konden naar de discipelen om het hen te vertellen. Onderweg kwam de Heere Jezus Zelf hen tegemoet! De vrouwen hebben het eerst de Heere Jezus ontmoet. Zij grepen Zijn voeten en aanbaden Hem. De Heere Jezus herhaalde de opdracht die de engel hen gaf: “Gaat heen en bericht Mijn broeders,…”

Wij hebben een verheerlijkte hemelse Koning die tot ons zegt: Mijn broeders, Mijn zusters! Wij zijn broeders en zusters van de Messias, de Gezalfde, onze opgestane Heer.

Gebed
Heere Jezus, wilt U me vandaag helpen om hen die U kennen, te dienen en lief te  hebben als Uw broeder en Uw zuster. Hoe kan ik liefhebben zoals U liefhebt?

Dagsluiting
De Heere Jezus stond werkelijk op uit de dood. Vanmorgen lazen we: “De bewakers vreesden van angst voor hem en werden als doden. Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen: U hoeft niet bevreesd te zijn,…” De soldaten kenden de Heere Jezus niet. Toen ze een engel zagen waren ze bang. Maar de vrouwen, die de Heere Jezus wel kenden, hoorden troostende woorden. Hun Heer was opgestaan!

Van kaft tot kaft
9 april OT: 2 Samuël 10-12 NT: Markus 4:26-41


Dinsdag 10 april 2018 – Op weg naar Emmaüs
Lezen: Lukas 24:13-35

Twee discipelen van de Heere Jezus waren op weg naar Emmaüs, een dorp ongeveer 11 km van Jeruzalem. Zij verwonderden zich over het verhaal van de vrouwen. Toen de Heere Jezus Zich wandelend bij hen aansloot en vroeg waarover zij praatten, waren ze verwonderd dat Hij niet wist wat er in Jeruzalem was gebeurd. Ze zeiden: “En wij hoopten dat Hij het was Die Israël zou verlossen.” Maar het was al de derde dag sinds hun Heer aan het kruis was gestorven. Hoewel Hij had verteld dat Hij zou opstaan, geloofden ze niet dat dit werkelijk was gebeurd. Ze vertelden dit aan hun opgestane Heere Jezus.

Jezus kon toen niet langer zwijgen en zei: “O onverstandigen en tragen van hart! Dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben!” Hij verweet ze hun ongeloof omdat ze niet geloofden op grond van wat er in de boeken van de profeten over Hem geschreven stond. Toen onderwees Jezus hen uit het Oude Testament. Terwijl ze in Emmaüs aan tafel gingen en Hij met hen het brood brak, herkenden ze Hem. Pas dan zagen ze Jezus en geloofden ze.

Gebed
Heere Jezus, wilt U me helpen om alles wat in de Bijbel geschreven staat te geloven? Vergeef me mijn ongeloof alstublieft.

Dagsluiting
Op weg naar Emmaüs onderwees Jezus de twee discipelen uit het Oude Testament. Lees samen de profetie in Jesaja 53. Indien je een Bijbel met tekstverwijzingen hebt (de kleine letters in de tekst, die aan het einde van een paragraaf verwijzen naar andere teksten in de Bijbel), zoek dan deze in het Nieuwe Testament op.  Geloof je dat Jezus Christus de langverwachte Messias is?

Van kaft tot kaft
10 april OT: 2 Samuël 13-15 NT: Markus 5:1-20


Woensdag 11 april 2018 – De Heere Jezus ontmoet de discipelen
Lezen: Johannes 20:19-23

Het was avond geworden. De discipelen waren samengekomen in Jeruzalem. De deuren waren gesloten uit vrees voor de Joden. Zouden ze ook hen gevangennemen en overleveren aan de Romeinen? De discipelen hadden het verhaal van de twee vrouwen gehoord. De vrouwen hadden de Heere Jezus gezien. Konden ze dit verhaal wel geloven? Ook Petrus en Johannes hadden het lege graf gezien, maar ze hadden de Heere Jezus er niet gevonden.

Terwijl ze met elkaar aan het praten waren, stond plotseling de Heere Jezus bij hen. Hij zei: “Vrede zij u!” en Hij toonde Zijn doorboorde handen en Zijn zij. Toen zij zelf de Heere zagen, waren zij blij, en geloofden zij dat het verhaal van de vrouwen waar was.
In deze kamer, in Jeruzalem, waren de discipelen bevreesd voor mensen. Die angst verdween toen ze hun Heer zagen. Pas dan geloofden ze dat Jezus werkelijk was opgestaan.

De Heere Jezus gaf een opdracht. Hij zond hen uit, net zoals de Vader Hem had gezonden. Hij gaf hen Zijn vrede, Zijn Heilige Geest en de macht om zonden te vergeven. Wie in Jezus gelooft, ontvangt Zijn vrede en Zijn macht om anderen te vergeven.

Gebed
Dank u Heere Jezus dat ik niet bang hoef te zijn, want als U de dood hebt overwonnen, dan overwint U alles waar ik tegenop zie. 

Dagsluiting
Lees Johannes 20:19-23. De discipelen waren bang dat de Joden hen aan de Romeinen zouden overleveren. Ze hielden de deuren goed op slot. Toen Jezus in hun midden stond, wisten ze dat het niet nodig was om bang te zijn. Hun Heer was niet dood. Hij leefde! Nu zou alles anders worden. Dit is ook zo voor jou. Te midden van moeilijkheden, hoef je niet bang te zijn. Omdat Hij leeft, wordt alles anders. Hij heeft je Zijn vrede beloofd.

Van kaft tot kaft
11 april OT: 2 Samuël 16-18 NT: Markus 5:21-43


Donderdag 12 april 2018 – Thomas gelooft
Lezen: Johannes 20:24-29

Thomas, één van de discipelen, was er niet bij toen de Heere Jezus die eerste dag was gekomen. Net zoals de anderen, vond hij het moeilijk om te geloven dat Jezus uit de dood was opgestaan. Wanneer hij Jezus zelf zou ontmoeten en de wonden zou zien én aanraken, dan zou hij geloven. Hij had er moeite mee te geloven wat anderen hem vertelden. Het was niet omdat anderen een geweldige ervaring met de opgestane Heer hadden, dat hij het ook geloofde.

Toch was de Heere Jezus verschenen aan personen die Thomas goed kende en die hij vertrouwde. Een paar vrouwen hadden Hem gezien, ook Petrus en de andere apostelen, de twee mannen op weg naar Emmaüs… Maar Thomas bleef twijfelen. Hij moest niet enkel de Heere Jezus zien, maar ook de wonden aanraken. Pas dàn kon hij geloven dat Jezus werkelijk was opgestaan. Hij zei: “Ik zal beslist niet geloven, tenzij…”

Een week later waren de discipelen samengekomen op dezelfde plaats. Thomas was bij hen. De Heere Jezus kwam bij hen en nodigde Thomas uit om Zijn wonden aan te raken. De Heere Jezus zei tegen Thomas: “Wees niet ongelovig, maar gelovig.” Met volle overtuiging zei hij toen: “Mijn Heere en mijn God!”

Gebed
Heere Jezus, wilt U me vandaag helpen om te geloven?

Dagsluiting
De Heere Jezus zei: “Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven (Johannes 20:29)!”
Thomas stopte niet een apostel te zijn toen hij niet geloofde dat de Heere Jezus was opgestaan. Hij zocht zekerheid om te kunnen geloven. Ook wij zoeken zekerheid. We mogen ons echter niet verstoppen achter twijfel of ongeloof. De Heere Jezus prijst ieder die gelooft op het getuigenis van betrouwbare mensen en op grond van wat er in de Bijbel geschreven staat. We kunnen kiezen voor geloof in plaats van twijfel. Dan mag je bidden: “Heere Jezus, ik geloof, wilt U me helpen niet langer ongelovig te zijn?”

Van kaft tot kaft
12 april OT: 2 Samuël 19-21 NT: Markus 6:1-29


Vrijdag  13 april 2018 – Het huis van de Vader
Lezen: Johannes 14:1-7

Voordat Jezus naar het kruis ging, is Hij doorheen een moeizame tijd gegaan. Hij zag op tegen het lijden. Hij moest Zijn vrienden verlaten. Hij had geprobeerd hen duidelijk te maken dat Hij moeite had om het laatste deel van Zijn roeping waar te maken en naar het kruis te gaan. Soms wilde Hij dat Hij deze fase kon overslaan, maar Hij maakte de keuze om dwars doorheen het lijden te gaan. Hij liet niet toe dat angst Hem verlamde. Hij koos er voor om God te gehoorzamen ondanks onzekerheid.

De discipelen wisten niet waar de Heere Jezus over sprak. Ze waren zeer onrustig geweest toen Jezus had aangegeven dat zelfs Petrus Hem zou verloochenen. Voordat Hij naar het kruis ging, had Jezus Zijn discipelen gezegd: “Denk erom, Ik ga een plaats voor jullie klaarmaken.”  Jezus zegt dit ook aan jou. Wanneer je je zorgen maakt en je je bedreigd voelt, denk dan aan de hemel. Denk aan de eeuwigheid. In het huis van de Vader zijn vele woningen en er is er één voor jou. Vertrouw op de Heere Jezus. Hij heeft altijd het beste met je voor, anders zou Hij het je gezegd hebben. Er is een dag dat de Heere Jezus je terug komt halen. Het zal niet altijd zijn zoals je het nu ervaart. Het komt goed. Je weet waar de Heere Jezus nu is en je weet de weg erheen. Volg Hem. Hij is de weg.

Gebed
Heere Jezus, ik wil de weg gaan die U me toont. Ik wil voor eeuwig bij U zijn.

Dagsluiting
Lees Psalm 42. Vanmorgen lazen we hoe de Heere Jezus de onrust zag bij de discipelen toen Hij hen vertelde dat Hij hen zou verlaten. In Psalm 42 lezen we dezelfde gedachte. De Psalmdichter vraagt zich af: “Wat buigt u zich neer, mijn ziel?” De reden van zijn onrust zijn tegenstanders die met hem spotten omwille van zijn geloof. Maar hij wil zich uitstrekken naar de Heere God, omdat hij weet dat hij daar rust vindt. De Heere God is zijn Verlosser. In plaats van bang in een hoekje te zitten, zingt hij lofliederen: hij zal God loven!
           
Van kaft tot kaft
13 april OT: 2 Samuël 22-24 NT: Markus 6:30-56


Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft
14 april OT: 1 Koningen 1-2 NT: Markus 7
15 april OT: 1 Koningen 3-4 NT: Markus 8:1-10

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een  a te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.


Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

17/08/19 - Bijbels dagboek week 34
09/08/19 - Bijbels dagboek week 33
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Denk aan de eeuwigheid. In het huis van de Vader zijn vele woningen en er is er één voor jou. Vertrouw op de Heere Jezus.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring