Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2018 - Week 16

Week 16: Kom tot Mij

Jezus groeide op in Nazareth. Toen de tijd gekomen was om het Evangelie te verkondigen, vestigde Hij Zich in Kapernaüm, een dorp aan het meer van Galilea. Hij ontmoette er Mattheüs, die als tollenaar werkte voor de Romeinse overheid. Mattheüs werd één van de twaalf apostelen. Deze week lezen we uit Evangelie van Mattheüs, het boek dat hij schreef over het leven van de Heere Jezus.

Week 16: van 16 t/m 20 april 2018

Lees elke dag: Mattheüs 11:28-30
Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.


Maandag 16 april 2018 – Jezus roept Mattheüs
Lezen: Mattheüs 9:9-13

Mattheüs werkte als ambtenaar in het tolhuis van Kapernaüm. Op alle koopwaar die de handelaars vervoerden, moest belasting betaald worden. De tollenaars van Kapernaüm waren niet geliefd bij het Joodse volk, omdat de meesten van hen meer tolgeld eisten dan wat nodig was. Sommigen van hen waren zeer rijk.

Toen de Heere Jezus Mattheüs in het tolhuis zag zitten sprak Hij hem aan en zei: “Volg Mij.” Merk op hoe sober Mattheüs over deze ontmoeting met de Heere Jezus schreef. Hij reageerde onmiddellijk. Hij hoefde niet lang na te denken. Hij stond op en volgde Hem. Allicht gaf Mattheüs een comfortabele baan op. Bij de Heere Jezus vond hij rust en vrede voor zijn ziel. Hij werd uitgekozen om één van de twaalf apostelen te zijn. Hij schreef een verslag over het leven van de Heere Jezus, dat we als het ‘Evangelie naar Mattheüs’ kennen. 

Mattheüs nodigde de Heere Jezus uit voor een maaltijd bij hem thuis. Toen de Farizeeërs zagen hoe Jezus met tollenaars omging, vonden ze dat maar niets. Ze zeiden: “Indien Hij een profeet was, zou Hij niet met zondaars omgaan.” Maar Jezus is gekomen om hen, die weten dat ze zondaars zijn, te redden.

Gebed
Heere Jezus, wilt U me vandaag tonen hoe ik U kan volgen?

Dagsluiting
Lees Hosea 6:1-6. Het volk Israël bracht trouw zijn offers naar de tempel. Toch was hun hart ver van God. De profeet Hosea heeft het volk Israël opgeroepen om naar God terug te keren. Enkel God kon Zijn volk van zonde verlossen. Dit is nog steeds zo. Alleen wanneer je erkent dat je God nodig hebt, zul je begrijpen hoe groot Zijn liefde voor je is. Alleen zondaars weten dat ze bevrijding nodig hebben. Wanneer je beseft dat je een zondaar bent, begrijp je beter waarom Jezus naar de wereld is gekomen. Daarom heeft Hij gezegd: “Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Maar ga heen en leer wat het betekent: Ik wil barmhartigheid en geen offer; want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars (Matteüs 9:12-13).”

Van kaft tot kaft
16 april OT: 1 Koningen 5-6 NT: Markus 8:11-38


Dinsdag 17 april 2018 – De oogst is groot
Lezen: Mattheüs 9:35-38

De Heere Jezus had een drukke bediening. Overal waar Hij kwam stroomden mensen toe om Hem te zien en naar Hem te luisteren. Hij vertelde over het Koninkrijk van Zijn hemelse Vader. Hij toonde hoe mensen dicht bij de Heere God konden komen. Ze hoefden niet bang te zijn om afgewezen te worden. Zij die kwamen luisteren waren de armen, zij die niemand opmerkte, de zieken en daklozen… De Heere Jezus zag naar hen om; Zijn hart ging naar hen uit.

De Heere Jezus is naar de wereld gekomen voor alle mensen. Tijdens Zijn leven toonde Hij de liefde van de hemelse Vader voor hen die in de wereld niet meetellen. Zijn bewogenheid ging uit naar mensen die geen uitkomst zagen. Zijn zorg ging uit naar hen die voortgejaagd werden, op zoek naar de plek waar hun hart tot rust kon komen.

De Heere Jezus is de Goede Herder. Iedere persoon die Hem nog niet kent is als een schaap dat verloren loopt. Dit schaap heeft een herder nodig. Alleen de Heere Jezus toont je de weg om bij de Vader in de hemel te komen. Hij is Zelf de weg die je bij de Vader brengt. Daarom leerde Jezus Zijn discipelen te bidden voor vele arbeiders in de oogst van Zijn hemelse Vader.

Gebed
Heere Jezus, wilt u nog vele mensen aanraken om anderen over U te vertellen?

Dagsluiting
Voordat Hij de discipelen uitzond, sprak Jezus: “De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt (Mattheüs 9:37-38).” De Heere Jezus heeft de apostelen op het hart gedrukt om eerst te bidden, en dan uit te gaan om het Evangelie te verkondigen. Hoe zal dan jouw gebed zijn? Dat de Heere God je tot een arbeider maakt voor Zijn grote oogst. Dat je kracht zult ontvangen om grondig en met ijver voor Hem te werken. Dat je liefde hebt voor mensen om je heen die zonder Jezus voor altijd verloren zijn. Dat je zelf dicht bij Jezus blijft en beseft hoezeer je Zijn genade en vergeving nodig hebt. Dat je wijsheid ontvangt om anderen voor de Heere Jezus te winnen. Dat je volhoudt om in Zijn kracht door te gaan. Dat de mensen waarmee je over de Heere God praat, door Hem worden aangeraakt. Dat nog vele broeders en zusters een verlangen krijgen om een arbeider in de oogst te zijn.…

Van kaft tot kaft
17 april OT: 1 Koningen 7-8 NT: Markus 9:1-29


Woensdag 18 april 2018 – Geeft om niet
Lezen: Mattheüs 10:5-8

De Heere Jezus heeft de apostelen uitgezonden met een duidelijke boodschap. Waar ze kwamen, vertelden ze de mensen van het Koninkrijk der hemelen. Ze werden naar het volk Israël gezonden, om aan te kondigen dat de Messias gekomen was. De apostelen geloofden dat de Heere Jezus de Redder van de wereld was. De profeten van het Oude Testament hadden Zijn komst voorspeld, en nu was de tijd gekomen om mensen te vertellen dat ze zich moesten bekeren van hun zonden.

De apostelen gingen niet in eigen kracht. De Heere Jezus gaf hen kracht om de juiste woorden te spreken. Dat wat ze hun Meester zagen doen, deden de apostelen nu zelf; ze hadden gezien hoe de Heere Jezus zieken had genezen en demonen had uitgedreven. Dit was het bewijs dat Zijn Koninkrijk gekomen was. Zij ontvingen deze kracht en ze deelden aan anderen uit.

De Heere Jezus was duidelijk over de weg die de apostelen moesten gaan. Eerst naar het volk Israël: het Koninkrijk van God was eerst bedoeld voor het geliefde volk van God. Pas later is de verkondiging van Zijn Koninkrijk ook naar de andere volken gegaan.

Gebed
Heere Jezus, dank U dat U de Messias bent, die mensen van hun zonden bevrijdt.    

Dagsluiting
Lees Mattheüs 10:5-15. De Heere Jezus gaf een duidelijke opdracht en Hij heeft deze opdracht ook aan jou gegeven. Daarom is het goed om even bij de volgende vragen stil te staan:
1. Ben ik op de weg die de Heere Jezus me heeft getoond?
2. Zie ik uit naar gelegenheden om met mensen over Jezus te praten?
3. Wanneer iemand ziek wordt, bid ik dan in de naam van Jezus dat deze persoon geneest?
De Heere Jezus heeft aan al Zijn volgelingen dezelfde opdracht gegeven: “Gaat, predikt en geneest.”

Van kaft tot kaft
18 april OT: 1 Koningen 9-10 NT: Markus 9:30-50


Donderdag 19 april 2018 – Wie zal Jezus voor de mensen belijden?
Lezen: Mattheüs 10:24-33

De discipelen van Jezus hebben zich wel eens afgevraagd waarom ze door mensen werden afgewezen. Indien de Heere Jezus de Messias was, waarom werden zij vervolgd? Waarom konden ze niet onmiddellijk samen met Hem als koningen heersen? De Heere Jezus heeft onderwezen wat discipelschap betekende. Mensen zouden hen niet anders behandelen dan hun Meester. De Heere Jezus leerde hen om niet bang te zijn voor mensen.

Een volgeling van Jezus rekent niet met afwijzing van mensen. Mensen kunnen harde woorden spreken. Mensen kunnen doden. Maar de dood is voor een christen geen tragedie. Te sterven betekent eeuwig bij de Heere Jezus zijn. Als kind van God is dit het beste wat je overkomt. De hemelse Vader zorgt voor Zijn kinderen. Elke mus die sterft, God weet het en met liefdevolle zorg houdt Hij ze in Zijn hand. Hoeveel meer zal Hij naar ons omzien. Een discipel van Jezus is niet bang voor mensen. De Heere God blijft nabij. Al onze haren zijn geteld.

Gebed
Vader in de hemel, dank U wel dat U voor me zorgt. Ik wil bedenken dat ik bij U veilig ben.

Dagsluiting
Lees Mattheüs 10: 29-33. De Heere Jezus wist dat Zijn discipelen zouden vervolgd worden. Jezus werd ook voortdurend onterecht beschuldigd. Hij deed zoveel goeds en toch vonden de priesters dat Hij beter kon sterven. Omdat Hij is vervolgd, gebeurt dit ook met Zijn discipelen. Velen van de apostelen zijn ter dood gebracht; niet omdat ze misdadigers waren, maar omdat ze het Evangelie verkondigden. Met mensen over Jezus praten, brengt grote rijkdom: je naam wordt genoemd voor de troon van de Allerhoogste God! Wie zal Jezus voor de mensen belijden? Wie wil rijk zijn in de hemel?

Van kaft tot kaft
19 april OT: 1 Koningen 11-12 NT: Markus 10:1-12


Vrijdag  20 april 2018 – De rust die Jezus geeft
Lezen: Mattheüs 11:25-30

In Mattheüs 11:20-24 staat beschreven hoe Jezus onderwees in Chorazin, Bethsaïda en Kapernaüm. Vele mensen die er woonden geloofden niet in Hem. Ze weigerden om te erkennen dat Jezus door de God van Israël gezonden was. Zij die voor de wereld verstandig waren, wilden niet luisteren. Maar Jezus wist dat God een plan had, dat niemand kon dwarsbomen. Hij wist dat God mensen zocht die nederig waren. Zij die wijsheid bij God zochten, werden aangeraakt toen Jezus vertelde over het hemelse Koninkrijk. 

Terwijl Jezus rondging en mensen weigerden om Hem te geloven, is Hij niet boos of bitter geweest. Hij hield Zijn ogen gericht op Zijn Vader. Hij werd niet afgeleid door de manier waarop mensen reageerden. Hij was dicht bij Zijn Vader toen Hij zei: “Niemand kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon, en hij aan wie de Zoon het wil openbaren.” Geen mens kan God kennen, tenzij de Heere Jezus dit wilt. Alleen zij die zoeken naar rust en vrede en in Hem geloven, brengt Jezus bij Zijn hemelse Vader.

Gebed
Dank U wel, Heere Jezus, want U hebt me bij de hemelse Vader gebracht.

Dagsluiting
Lees Mattheüs 11:28-30. Jezus nodigt je uit om bij Hem te komen. Hij is het Die je bevrijdt van de zonde in je hart. Indien je beseft dat je verloren gaat, en je je hoop richt op Hem, wordt je gered. De rust die Jezus geeft komt omdat je gelooft dat Hij de straf voor je zonden heeft gedragen. De schuld is van je weggenomen. Je bent nu een kind van God. De Heere Jezus heeft je bij de hemelse Vader gebracht. Je mag nu leren van Zijn zachtmoedigheid en van Zijn nederigheid. Zijn juk is zacht en Zijn last is licht.
           
Van kaft tot kaft
20 april OT: 1 Koningen 13-14 NT: Markus 10:13-34


Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft
21 april OT: 1 Koningen 15-16 NT: Markus 10:35-52
22 april OT:1 Koningen 17-18 NT: Markus 11

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.


Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

17/08/19 - Bijbels dagboek week 34
09/08/19 - Bijbels dagboek week 33
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt (Matthes 9:37-38).

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring