Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2018 - Week 17

Week 17: Gij geheel anders

Wie Jezus kent heeft een nieuw leven ontvangen. Jezus belooft dat wie Hem volgt ingaat in het Koninkrijk van de hemel. Dat is een ander Koninkrijk dan het aardse leven. Daar hoort een andere gezindheid en dus ook een andere levensstijl bij. Deze week denken we hierover na aan de hand van de brief die Paulus schreef aan de christenen van Efeze.

Week 17: van 23 t/m 27 april 2018

Lees elke dag: Efeze 4:20-23
Maar u hebt Christus zo niet leren kennen, als u Hem tenminste gehoord hebt en door Hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is, namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken.


Maandag 23 april 2018 – Niet langer zoals de andere heidenen
Lezen: Efeze 4:17; Efeze 4:1-6

Paulus begon zijn brief aan de jonge christenen van Efeze op de volgende manier: “…aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus, die in Efeze zijn (Efeze 1:1)”. Paulus noemde hen heiligen, omdat ze door de Heere God apart waren gezet. God Zelf had hen geroepen. Vroeger hadden ze zonder God geleefd. Maar toen ze Paulus over de Heere Jezus hoorden spreken, en ze geloofden dat Hij voor hun zonden was gestorven, was alles veranderd. In zijn brief riep Paulus hen op om anders te gaan leven.

Vroeger waren ook zij heidenen geweest. Heidenen wilden niets weten van de God van Israël. Ze kenden ook Zijn wetten niet. Ze vereerden afgoden en de afgodendiensten ontaarden vaak in losbandigheid. Ze hadden nooit geleerd om grenzen, die rekening houden met het welzijn van anderen, te respecteren. Ze volgden hun eigen hart. 

Paulus wilde de christenen van Efeze oproepen om zorgzaam te leven naar het voorbeeld van Jezus. Hij schreef: “Zo roep ik u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent, waardig is, in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen.” Jonge christenen leren om Jezus te volgen, met de hulp van de Heilige Geest.

Gebed
Heere Jezus, ik wil worden zoals U. Ik wil vandaag mijn gedachten vullen met gedachten van U.

Dagsluiting
Lees Mattheüs 19:13-15. In dit tekstgedeelte zien we hoe Jezus met kinderen omging. Hij zegende hen, legde hun de handen op en bad voor hen. Waar de Heere Jezus was, waren de kinderen aanwezig. Kinderen renden naar Hem toe, omdat ze wisten dat ze bij Hem veilig waren. Dat is voor ons ook zo. We zijn veilig bij Hem. Hij zegent ons, Hij bidt voor ons, Hij raakt ons aan. We mogen altijd dicht bij Hem komen.

Van kaft tot kaft
23 april OT: 1 Koningen 19-20 NT: Markus 12:1-17


Dinsdag 24 april 2018 – Niet langer vervreemd van God
Lezen: Efeze 4:17-19; Romeinen 1:21-24

We leven in een heidens land, te midden van mensen die met de wetten van God geen rekening houden. Velen van ons leefden vroeger zonder God. Dit was ook zo voor de christenen van Efeze. De meeste van hen hadden afgoden gediend, namen het niet zo nauw met de wetten die de Romeinen hadden ingevoerd, en leefden een losbandig leven. Wanneer Paulus hen vermaande om niet langer te wandelen zoals de heidenen, wisten ze wat hij bedoelde. Paulus vond het nodig om hier wat meer duidelijkheid aan te geven. Hij gaf vier kenmerken van het leven van de heidenen.

Ten eerste hadden zij een ijdel denken. Heidenen hielden geen rekening met de Heere God. Ze dachten alleen maar aan zichzelf. Ten tweede waren zij verduisterd in hun verstand. Omdat ze de Heilige Geest niet kenden, begrepen ze niets van de dingen van God. Wanneer een heiden christen werd, kreeg hij verlichte ogen van het hart (Efeze 1:18). Ten derde waren zij vervreemd van het leven dat bij God te vinden is. Wanneer iemand de Heere Jezus ontmoette, veranderde zijn leven. De Heere God bracht deze verandering tot stand, Hij gaf de kracht. Maar de heiden kon niet veranderen omdat hij de kracht van God niet in zich had. Hij bleef vreemd van het leven van God. Ten vierde was het logisch dat heidenen losbandig leefden.

Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat bij U er een nieuw begin is. Ik mag dicht bij U leven.

Dagsluiting
Lees Markus 10:13-16. De Heere Jezus zegt dat we het Koninkrijk van God als een kind moeten ontvangen. Een kind neemt alles aan wat je het vertelt. Geloof je alles wat de Heere Jezus heeft gezegd?

Van kaft tot kaft
24 april OT: 1 Koningen 21-22 NT: Markus 12:18-34


Woensdag 25 april 2018 – Gij geheel anders, omwille van Jezus Christus
Lezen: Johannes 8:30-36

De christenen van Efeze leefden in moeilijke omstandigheden. Sommigen van hen hadden een huwelijk zonder liefde, anderen werden door ouders en familie verstoten. Velen van hen waren slaven die gebukt gingen onder de harde hand van hun meesters. Hun relaties waren vaak liefdeloos en hun omstandigheden onrechtvaardig.

Paulus schreef niet het volgende: “Jezus Christus is gekomen om jullie te bevrijden! Verlaat daarom je huwelijk, bied maar weerstand aan je ouders en rebelleer tegen wie je onderdrukt!” Dit is niet wat Paulus leerde. Hij onderwees dat de Heere Jezus onze houding in elke situatie kan veranderen (Efeze 5:21). Al onze relaties, zij het thuis of op het werk, kunnen veranderen indien we met anderen omgaan zoals de Heere Jezus deed.

Christenen hebben een sleutelrol gespeeld in het aanklagen van sociaal onrecht. Ze hebben zich verzet tegen slavernij. Christenen, waar ook ter wereld, getuigen van en promoten het belang van huwelijk en gezin. De revolutie die ze veroorzaken gaat niet gepaard met geweld of veel lawaai. Deze revolutie komt harten en huizen van mensen binnen, omdat de Heere Jezus hen van de macht van de zonde heeft bevrijd.

Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat ik een discipel van U mag zijn. U heeft me bevrijd. Ik ben niet langer slaaf van de zonde. 

Dagsluiting
Lees Lukas 18:15-17. Ouders kwamen met hun kleine kinderen bij de Heere Jezus, opdat Hij hen zou aanraken. Toen de discipelen probeerden om het te verhinderen, moedigde Jezus de ouders aan. Zo mogen ook wij onze kinderen, en anderen, bij Jezus brengen. Hij wil hen zegenen en aanraken.

Van kaft tot kaft
25 april OT: 2 Koningen 1-2 NT: Markus 12:35-44


Donderdag 26 april 2018 – De oude mens afleggen
Lezen: Efeze 4:20-24

Wij hebben Christus leren kennen. De Heere Jezus heeft ons bij de hemelse Vader gebracht. In 1 Johannes 5:20 staat:  “Maar wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand heeft gegeven om de Waarachtige te mogen kennen.” Dit kennen van God bewerkt een totale ommekeer in ons leven. We kunnen niet meer dezelfde blijven.

Toen we Jezus nog niet kenden, werden we misleid door de zonde van ons hart. De misleidende begeerten van ons hart, zoals Paulus dat noemt, kunnen we voortaan herkennen.  De handel en wandel die voortkomen uit deze begeerten, passen niet bij een christen. Dit is de levensstijl van de oude mens. Paulus vond het nodig om de heiligen van Efeze, aan te sporen om ‘de oude mens’ af te leggen, als een oud kledingstuk. Zij waren al veranderd, want zij waren Gods heilig volk geworden. Nu moesten ze er nog naar handelen.

Toen we Jezus hebben aangenomen, zijn we heilig verklaard. Dit is onze nieuwe positie. Nu komt het er op aan om onze nieuwe positie te leven. We leren om anders te denken, anders te handelen. We leren, zoals Paulus dat beschreef, om de nieuwe mens aan te doen. De Heilige Geest toont wat verkeerd is. Wanneer we verkeerde gedachten hebben, zeggen we: “Neen! Dit is het oude, ik ben nu nieuw in Christus!” We leren dit in een proces van vallen en opstaan.

Gebed
Ik dank U, Heere Jezus, dat ik niet uit eigen kracht kan veranderen, maar dat U me wilt helpen.

Dagsluiting
Lees Mattheüs 18:1-6. Wie staat in de wereld vooraan in de rij? Zij die een grote mond opzetten, zij die veel geld hebben, zij die invloed uitoefenen. Bij de Heere Jezus gaat het er anders aan toe. Hij plaatste een kind tussen de volwassenen en zei: “Wordt zoals een kind.” Indien wij ons bekeren van al onze drukdoenerij en tevreden zijn met een plekje achteraan in de rij, zal de Heere Jezus ons verhogen in Zijn Koninkrijk.

Van kaft tot kaft
26 april OT: 2 Koningen 3-4 NT: Markus 13:1-13


Vrijdag  27 april 2018 – De nieuwe mens aandoen
Lezen: Romeinen 12:1-2

Het nieuwe leven in Christus betekent dat je anders gaat leven en anders gaat denken. Dit nieuwe denken bewerkt reine en heilige gedachten. Misleidende begeerten van het hart die zich uiten in losbandigheid en allerlei onreinheid, zullen uit het leven van een christen verdwijnen. Wie in Jezus gelooft wil deze verkeerde gedachten niet meer toelaten. God heeft in Christus een nieuw hart gegeven, om zich naar een nieuw denken uit te strekken.

Paulus schreef dit ook aan de christenen van Rome. Vernieuwd worden van gezindheid (van het denken) betekende dat ze nieuwe dingen bedachten. Mensen die zonder God leven denken nauwelijks aan Hem. Dat doet een christen wel. Een christen wil weten wie de Heere God is, wat Hij denkt, waarom Hij zoveel van mensen houdt… Een christen wil de dingen die bij God zijn bedenken. Dan, zegt Paulus, zal je ontdekken wat de wil van God voor jouw leven is. De Heere God wil aan elke christen het goede geven, want Hij is goed tot in eeuwigheid.

Een nieuwe gezindheid in je denken loopt via een proces. Het is God Zelf Die zal helpen om te veranderen. Hij brengt dit veranderingsproces op gang. Hij zal je helpen om niet alleen anders te denken, maar ook anders te leven.

Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat U me leert om anders te denken. U helpt me om mijn gedachten te vullen met meer van U.

Dagsluiting
Lees Romeinen 12:1-2 hardop. Toen we christen zijn geworden, werden we afhankelijk van de Heere God. Paulus zegt dat het niet meer dan normaal is dat ons leven verandert: het is een dienst aan onze hemelse Vader. Daar hoort een nieuw denken bij, zodat we ook van binnenuit anders worden.
           
Van kaft tot kaft
27 april OT: 2 Koningen 5-6 NT: Markus 13:14-37


Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft
28 april OT: 2 Koningen 7-8 NT: Markus 14:1-25
29 april OT: 2 Koningen 9-10 NT: Markus 14:26-52

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.


Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

17/08/19 - Bijbels dagboek week 34
09/08/19 - Bijbels dagboek week 33
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Paulus zegt dat het niet meer dan normaal is dat ons leven verandert: het is een dienst aan onze hemelse Vader. Daar hoort een nieuw denken bij, zodat we ook van binnenuit anders worden.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring