Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2018 - Week 18

Week 18: Vriendelijk als Jezus

Wie Jezus liefheeft wil worden zoals Hij. Wie Jezus liefheeft weet dat een nieuw leven niet mogelijk is in eigen kracht. Daarom heeft God Zijn Heilige Geest gegeven, Die ons helpt om te veranderen. Het is de Geest van God Die leert hoe anderen te vergeven. Pas dan kunnen we liefhebben, omdat God ons eerst heeft liefgehad. Hij bewerkt vriendelijkheid vanbinnen uit.

Week 18: van 30 april t/m 4 mei 2018

Lees elke dag: Efeze 4:31-32
Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid, maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft.


Maandag 30 april 2018 – Legt de leugen af en spreekt waarheid
Lezen: Efeze 4:20-25

De Heere Jezus heeft ons een nieuwe natuur gegeven. Paulus spoort de christenen aan om bewust in deze nieuwe natuur te leven. Liegen is veel meer dan een leugen vertellen. Elke vorm van overdrijven, een toevoeging aan iets wat al waar is, bedriegen, breken van beloften, vertrouwen beschadigen, schuld afschuiven, leugentjes om bestwil, allemaal dingen die niet passen bij een christen. God wil dat we oprecht zijn. In Zacharia staat geschreven: “Dit zijn de dingen die u doen moet: spreek de waarheid tegen elkaar, oordeel naar waarheid in uw poorten met een oordeel dat de vrede dient, bedenk in uw hart geen kwaad tegen elkaar en heb een valse eed niet lief, want dit alles is iets wat Ik haat, spreekt de HEERE (Zacharia 8:16-17).”

Wanneer we de waarheid niet spreken, beschadigen we de groep waartoe we behoren, het lichaam van Christus. Wanneer we liegen, respecteren we de ander niet. Misschien liegen we omdat de ander niet goed met de waarheid omgaat, en houden we daarom wat achter of verdraaien we de waarheid. Wanneer we liegen omdat we vinden dat iemand het niet waard is om de waarheid te kennen, brengen we schade toe aan deze persoon. Daarom zegt Paulus: we kunnen het niet maken om tegen elkander te liegen, want we vormen samen één geheel; we zijn met elkaar verbonden.

Gebed
Heere Jezus, U weet dat ik er naar verlang om U te kennen en U te dienen. U weet dat ik de waarheid liefheb. Toch sluipt veel te vaak een halve leugen of een overdrijving mijn spreken binnen. Ik vind dit zo erg. Wilt U me Uw weg tonen om deze zonde snel te belijden?

Dagsluiting
In Mattheüs 5:37 staat een bekende uitspraak van Jezus: “Laat uw woord ja echter ja zijn en uw nee nee; wat hierboven uitgaat is uit de boze.” Hoe vaak zeggen we niet: “Ja, maar… of neen, maar…” Hierdoor voegen we wat toe aan onze ja of aan onze nee. Dit moet niet zo zijn, zegt Jezus: ja is ja en nee is nee. Niets toevoegen. Dit kan een nieuwe gewoonte worden…

Van kaft tot kaft
30 april OT: 2 Koningen 11-12 NT: Markus 14:53-72


Dinsdag 1 mei 2018 – Word boos, maar zondig niet
Lezen: Efeze 4:26-27

Paulus vervolgt het onderwijs over het nieuwe leven van een christen. Gisteren zagen we dat we de waarheid moeten spreken. Vandaag vragen we ons af: wat doen we met boosheid? Zijn we dan nooit meer boos? Neen, want er zijn omstandigheden waarin het goed is om boos te zijn. Paulus leert dit vanuit Psalm 4:5 waar staat: “Wees ontzet, maar zondig niet; spreek in uw hart wanneer u op uw slaapplaats ligt, en wees stil.” Koning David heeft vaak reden gehad om boos en verontwaardigd te zijn. Hij werd door vriend en vijand vervolgd en gemeden. Maar hij bleef trouw aan de beloften van de Heere God. Paulus leert om hetzelfde te doen. We kunnen niet altijd het onrecht aanpakken. We kunnen wel wijs zijn, spreken waar nodig is, maar vooral zwijgen en het oordeel aan God overlaten. Wij kunnen ervoor zorgen dat ons hart niet bitter wordt.

Soms zijn we boos over onrecht, wanneer de eer van de Heere God wordt geschaad. Deze gevoelens kunnen ons in de weg staan. Daarom zegt Paulus twee dingen: 1. Zondig niet: wanneer we vanuit boosheid reageren, komen we in moeilijkheden. Het is beter om te wachten. De Heere God zal ingrijpen. 2. Wanneer we boos zijn, mag dit niet blijven duren. Het is goed om alles aan de Heere Jezus te vertellen. Hij kent onze boosheid. Bij Hem is het veilig. Bij Hem laten we boosheid los.

Gebed
Heere Jezus, wilt U me leren om alleen boos te zijn over datgene waarover U boos bent?

Dagsluiting
Lees Mattheüs 21:12-17. De Joden gebruikten een deel van de tempel om offerdieren te verhandelen. Deze plaats van de tempel was bestemd voor de heidenen om God te aanbidden. Maar de Joden, het volk van God, verhinderden de heidenen om daar te zijn; de plaats werd veranderd in een marktplaats. De Heere Jezus heeft dit plekje voor jou en mij verdedigd.

Van kaft tot kaft
1 mei OT: 2 Koningen 13-14 NT: Markus 15:1-15


Woensdag 2 mei 2018 – Wie een dief was, doet nu goed werk
Lezen: Efeze 4:28

Stelen, in welke vorm dan ook, hoort niet thuis in het leven van een christen. De ‘oude mens’ echter, gaat onzorgvuldig om met het bezit van een ander. Hij heeft er geen moeite mee om een CD of DVD te kopiëren, zonder auteursrechten te betalen. Hij laat zijn huis verbouwen door vaklui die geen BTW betalen aan de overheid. Hij vult zijn belastingformulier in, maar vermeldt niet àlle inkomsten. Hij gebruikt de tijd van zijn baas om dingen voor zichzelf te doen… Stelen gaat veel verder dan het wegnemen van het bezit van een ander.

Een christen spant zich in om een goede baan te vinden. Met het geld dat hij eerlijk verdient, kan hij voorzien in de noden van zijn gezin. Wat hij overhoudt mag hij delen met anderen. In plaats van hebzucht, dat het hart van de dief beheerst, is hij gul en zorgzaam voor anderen. De Heere Jezus verandert hem. In de wet van Mozes staat geschreven: “U zult niet stelen (Exodus 20:15)”. De Heere Jezus leert om uit te delen. Het geven aan de armen zou ook kunnen betekenen, dat we eenvoudig blijven leven. Wat we meer verdienen, geven we weg aan hen die het minder goed hebben. Dàt zou revolutie zijn.

Gebed
Heere Jezus, ik wil leren om zorgzaam te zijn met mijn bezit en dat van anderen. Ik wil uitdelen van de overvloed die U me hebt gegeven. 

Dagsluiting
Lees Exodus 20:1-17. Dit zijn de tien geboden die de Heere God aan Zijn volk Israël gegeven heeft. Merk op hoe Hij er naar verlangt om de enige God voor Zijn volk te zijn. Hij wil geen andere goden naast Zich. Wanneer het volk Israël alleen God aanbidt, gaat het goed. Dit is ook zo voor ons.

Van kaft tot kaft
2 mei OT: 2 Koningen 15-16 NT: Markus 15:16-47


Donderdag 3 mei 2018 – Geen vuile taal maar bemoedigende woorden
Lezen: Efeze 4:29-30

Het Griekse woord voor ‘vuil’ is hetzelfde voor ‘verrot’ fruit of ‘bedorven’ vlees. Een christen kan geen onbehoorlijke taal uitkramen. Dit stemt niet overeen met zijn nieuw leven in Christus. Zoals een dief niet meer steelt maar eerlijk zijn geld verdient om aan de armen uit te delen, zo zal de persoon die ‘vuile woorden sprak’ anderen bemoedigen met de woorden die hij nu spreekt. Het is niet voldoende om te stoppen met praten. Dat zou van een spotter iemand maken die even gestopt is met spotten.

De ommekeer ligt in de woorden die hij spreekt. Het zijn woorden die genezen, die troosten, die bemoedigen, die blij maken, die de Heere God centraal stellen, die zoeken naar wat de ander nodig heeft. Paulus zegt het mooi. Deze woorden zijn in zulke vorm gesproken zodat de ander genade ontvangt. Het is zoals geschreven staat in Spreuken 25:11: “Een woord op het juiste moment gesproken, is als gouden appels in zilveren schalen.”

Jezus leert om woorden van genade te spreken. De Heilige Geest helpt hierbij. Hij legt een hand op onze mond wanneer uit ons hart onbehoorlijke taal opborrelt. De Heilige Geest is een Persoon en heeft gevoelens. Wanneer we ongehoorzaam zijn en ‘vuile woorden’ spreken, bedroeven we Hem. Hij wil dat we anderen bemoedigen.

Gebed
Dank U, Heere Jezus, dat we in de Bijbel kunnen lezen hoe U met mensen omgaat. U spreekt woorden van genade. Wanneer ik ze lees, kom ik tot rust bij U.

Dagsluiting
Lees Spreuken 25:11. Hoe was het vandaag om iemand met woorden te bemoedigen? Weet dat de Heere Jezus ons altijd helpt om te doen wat Hij van ons vraagt. Wanneer we Hem gehoorzamen, zal Hij ons zegenen. Vandaag mochten we met woorden oefenen om de nieuwe mens aan te doen.

Van kaft tot kaft
3 mei OT: 2 Koningen 17-18 NT: Markus 16


Vrijdag  4 mei 2018 – Vergeef elkaar, zoals God in Christus u vergeven heeft
Lezen: Efeze 4:31-32; Mattheüs 18:23-28

In Efeze 4:31 vervolgt Paulus zijn onderwijs over boosheid. Wanneer we boos zijn over omstandigheden of wanneer mensen iets doen wat ons van streek maakt, is het goed om ons hart te bewaken: ’s avonds bespreken we het met God. We laten niet toe dat de duivel misbruik maakt van onze boosheid. Want de boze weet ook waarover wij verontwaardigd zijn. Hij heeft gezien dat wij boos zijn geworden. Hij zal zich inspannen om de boosheid in onze gedachten te brengen zodat we bitter worden.

Paulus waarschuwt voor bitterheid. Met bitterheid gaat het van kwaad naar erger: gramschap, toorn, getier en gevloek. Wanneer bitterheid in ons hart blijft, zou het wel eens kunnen zijn dat het zich naar anderen richt. Dan gaan we in plaats van anderen op te bouwen, anderen afbreken. Paulus zegt dat dit niet kan: elke vorm van kwaadheid moet uit ons midden worden weggedaan.

We hebben een verantwoordelijkheid ten opzichte van elkaar. De vriendelijkheid waar Paulus over spreekt is alleen mogelijk indien we anderen vergeven. Deze vriendelijkheid is niet opgelegd of geforceerd. Het is Gods vriendelijkheid die ons heeft gered. Hij toont ons Zijn bewogenheid voor mensen. Daarom willen we anderen graag vergeven. De Heere Jezus leert hoe we dat kunnen doen.

Gebed
Heere Jezus, wilt U me helpen om verkeerde boosheid uit mijn leven weg te doen? Ik wil leren van Uw vriendelijkheid.

Dagsluiting
Lees Mattheüs 18:23-35. De slaaf die zijn medeslaaf naar de keel greep, was wel heel snel vergeten hoe goed zijn meester voor hem was geweest. Jezus vertelde dit verhaal opdat Zijn leerlingen zouden leren elkaar en anderen te vergeven. Vraag aan Jezus of Hij je hart zacht wil maken, zodat je die ander kunt vergeven. Vertel Hem dat je dit graag wil doen.
           
Van kaft tot kaft
4 mei OT: 2 Koningen 19-20 NT: Romeinen 1:1-17


Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft
5 mei OT: 2 Koningen 21-22 NT: Romeinen 1:18-32
6 mei OT: 2 Koningen 23-25 NT: Romeinen 2

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.


Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

17/08/19 - Bijbels dagboek week 34
09/08/19 - Bijbels dagboek week 33
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

De vriendelijkheid waar Paulus over spreekt is alleen mogelijk indien we anderen vergeven

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring