Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2018 - Week 19

Week 19: Jezus Christus, het Lam op de troon

Deze week vieren we Hemelvaart. Nadat de Heere is opgestaan bleef Hij nog veertig dagen bij Zijn discipelen en gaf hen onderwijs over de toekomst. Daarna is Hij naar de hemel opgevaren en heeft Zich neergezet aan de rechterhand van de Vader. Hij wordt in de hemel aanbeden als het Lam op de troon, de Leeuw Die uit de stam van Juda is, de Wortel van David. Ook wij mogen Hem aanbidden, danken en eren want alle heerlijkheid, kracht, macht, majesteit en heerschappij is van Hem!

Week 19: van 7 t/m 11 mei 2018

Lees elke dag: Filippenzen 2:9-11
Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam, opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot  heerlijkheid van God de Vader.


Maandag 7 mei 2018 – Hemelvaart
Lezen: Handelingen 1:4-12

Na Zijn opstanding uit de dood is de Heere Jezus veertig dagen lang bij de discipelen gebleven. Hij drukte hen op het hart om Jeruzalem niet te verlaten en nog even te wachten, vooraleer ze met de Heilige Geest werden gedoopt.
De Heere Jezus had Zijn discipelen veel verteld over het Koninkrijk Gods. Ze waren benieuwd of dit Koninkrijk spoedig zou komen. Hij vertelde hen dat er een belangrijke tijd zou komen tussen Zijn hemelvaart en Zijn wederkomst. Een tijd waarin ze kracht zouden ontvangen om van Hem te getuigen; van Zijn sterven, opstanding, hemelvaart en wederkomst. De Heilige Geest zou hen hiertoe helpen.

Toen ze de Heere Jezus naar de hemel zagen opstijgen, bleven ze gespannen kijken alsof Hij onmiddellijk zou terugkomen en Hij Zijn Koninkrijk naar de aarde zou brengen. Twee mannen in witte klederen waren bij hen komen staan. De discipelen hadden een zetje nodig om te doen wat de Heere Jezus van hen vroeg: naar Jeruzalem gaan en wachten op de Heilige Geest. De twee mannen gaven hen een belofte: “Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem ten hemel hebt zien gaan.”

We vertrouwen dat de Heere Jezus ons helpt om mensen te vertellen dat Hij gestorven is om hen vrij te maken van zonde en dood.

Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat U beloofd hebt dat we kracht zullen ontvangen om Uw getuigen te zijn.

Dagsluiting
Lees Lukas 24:50-53. De Heere Jezus liet Zijn discipelen voor de tweede keer alleen achter. Maar nu voelden de discipelen zich heel anders dan bij Zijn kruisiging en sterven. Wat waren ze blij! De discipelen begrepen nu beter de betekenis van de woorden van de Heere Jezus: “Het is nuttig voor u, dat Ik wegga (Johannes 16:7).”

Van kaft tot kaft
7 mei OT: 1 Kronieken 1-2 NT: Romeinen 3


Dinsdag 8 mei 2018 – De Heere Jezus onderwijst over hemelvaart
Lezen: Johannes 16:5-15

Het sterven van de Heere Jezus, Zijn opstanding en  Zijn hemelvaart horen bij elkaar. Zonder Zijn hemelvaart zou er geen verheerlijking mogelijk zijn. De Heere Jezus heeft Zijn discipelen hierover zorgvuldig onderwezen. Hij vertelde hun dat Hij moest weggaan naar de Vader, opdat de Heilige Geest tot hen zou komen. Hierover sprak Hij tijdens het laatste avondmaal.

De discipelen waren bedroefd omdat de Heere Jezus hun herhaaldelijk over Zijn dood vertelde. Jezus dacht aan de tijd dat Hij bij Zijn Vader zou zijn en wat dit voor Zijn discipelen zou betekenen. Na Zijn hemelvaart hebben de discipelen de Heilige Geest ontvangen. Jezus beloofde dit toen Hij sprak: “Ik ga heen en zal Hem tot u zenden.” Dit was enkel mogelijk nadat Hij stierf aan het kruis, opstond uit de dood, en naar de hemel ging om de plaats in te nemen die Zijn Vader voor Hem had bestemd. Maar op dat moment konden de discipelen het nog niet begrijpen. Jezus troostte hen met de woorden: “Hij (de Heilige Geest) zal uit het Mijne nemen en het u verkondigen.” en: “De Heilige Geest zal in jullie harten wonen, en op die manier zal Ik heel dicht bij jullie zijn.”

Het werk van de Heilige Geest is heel bijzonder: Hij legt in onze harten wat in het hart van de Heere Jezus is. We kunnen altijd vragen om meer van de Heilige Geest!

Gebed
Heere Jezus, dank U, dat U niet alleen gestorven en opgestaan bent, maar dat U ook naar Uw hemelse Vader bent gegaan, zodat U ons beter kunt helpen.

Dagsluiting
Lees Johannes 16: 5-11. Wij zouden wel willen dat we, net zoals de discipelen, de Heere Jezus konden zien, met Hem te praten, en Hem aan te raken! Hij sprak: “Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden.” Dit is ook voor ons zo. Het is beter voor ons dat de Heere Jezus bij de Vader is en daar vandaan ons de Heilige Geest stuurt om ons te helpen.

Van kaft tot kaft
8 mei OT: 1 Kronieken 3-4 NT: Romeinen 4


Woensdag 9 mei 2018 – De verhoging van de Heere Jezus
Lezen: Psalm 110:1-3

De discipelen begrepen dat de tijd gekomen was dat de Heere Jezus naar Zijn hemelse Vader terug keerde. Dit betekende echter niet dat Zijn werk op aarde geëindigd was. De Heere Jezus ging naar Zijn Vader met een bijzonder doel.

In Zijn gesprek met Nicodemus had Hij gezegd: “En niemand is opgevaren naar de hemel dan Hij Die uit de hemel nedergedaald is, namelijk de Zoon des mensen, Die in de hemel is (Johannes 3:13).” Alleen de Heere Jezus kon de plaats die God voor Hem had bestemd, innemen. Hij was van God gekomen en nu ging Hij terug naar Zijn Vader, naar een welbepaalde plaats om een taak uit te voeren die alleen voor Hem was bestemd. De Heere Jezus ging naar de hemel, Hij werd er verhoogd tot de Koning der koningen en de Heere der heren. Hij is bestemd om te zitten aan de rechter hand van de Vader en bekleed te worden met hemelse macht en majesteit. Na Zijn hemelvaart heeft de Heere Jezus deze plaats ingenomen.

In Psalm 110:1-3 mogen we even meekijken in de hemel. We zien wat er gebeurde op Hemelvaartsdag. De Heere God heeft tot de Heere Jezus gezegd: “Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor Uw voeten.”

Gebed
Vader in de hemel, dank U wel voor het bijzondere plan om Uw Zoon Jezus te verhogen in de hemel. U hebt Hem naam gegeven boven alle namen. Helpt U me alstublieft om de Naam van de Heere Jezus te belijden tot eer van U, mijn Vader! 

Dagsluiting
Lees Psalm 110:1-3. De Heere Jezus heeft plaats genomen aan de rechterhand van God. Op de dag dat Hij naar Zijn Vader ging, heeft God Hem èn tot Heere èn tot Christus gemaakt. Op de eerste Pinksterdag sprak Petrus hiervan toen hij zei: “Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, Die u gekruisigd hebt (Handelingen 2:36).” Vanaf deze hoge positie is Hij begaan met ons, gewone mensen.

Van kaft tot kaft
9 mei OT: 1 Kronieken 5-6 NT: Romeinen 5


Donderdag 10 mei 2018 – Het Lam op de troon
Lezen: Openbaring 5:11-14

De Heere Jezus is het Lam op de troon, de Enige is Die in staat is om een boekrol te openen. Deze boekrol moet geopend worden aan het einde der tijden. Niemand is het waard om de zegels van deze rol te openen, alleen het Lam op de troon.

De apostel Johannes zag in een visioen de hemel geopend. Het was een spannend moment toen een sterke engel riep: “Wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken?” Niemand was in staat om de boekrol te openen of in te kijken. De apostel Johannes begon te huilen. Maar één van de oudsten troostte hem en zei: “Huil niet. Zie, de leeuw Die uit de stam van Juda is, de Wortel van David, heeft overwonnen…(Openbaring 5:1-5).” 

Toen zag Johannes in het midden van de troon een lam staan, als geslacht. De Heere Jezus! Johannes zag dat zij die rondom de troon stonden, zich in aanbidding voor het Lam neerwierpen. Ze zongen een nieuw lied: “U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie;… (Openbaring 5:9-10).”

Als je in de Heere Jezus gelooft, ben je een priester en zul je met Hem op aarde als koning heersen. Geloof je dat?

Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat U me gekocht hebt met Uw bloed en dat ik samen met mijn broeders en zusters gemaakt ben tot priesters van de Allerhoogste God. Wilt U me helpen om U te eren in alles wat ik doe?

Dagsluiting
De apostel Johannes zag wat er gebeurde in de hemel na de hemelvaart van Christus. De vierentwintig oudsten en de vier dieren rondom de troon zongen een NIEUW lied. Het lied van het Lam kon maar gezongen worden nadat de Heere Jezus was opgevaren in de hemel en Zich gezet had op de troon, aan de rechterhand van de Vader. Dit is het lied van het Lam: “Het Lam Dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen, en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging (Openbaring 5:12).”

Van kaft tot kaft
10 mei OT: 1 Kronieken 7-8 NT: Romeinen 6


Vrijdag  11 mei 2018 – De Heere Jezus is onze hogepriester
Lezen: Hebreeën 4:14-16

Het was de taak van de priesters in het Oude Testament, om offers te brengen voor het volk wanneer mensen zondigden. In het Nieuwe Testament staat beschreven hoe de Heere Jezus aan het kruis is gestorven, zonder dat Hij iets had misdaan. Hij had nooit gezondigd; er was niets onrein aan Hem. Hij was het volmaakte offer dat de zonden van de wereld kon wegnemen. Gisteren hebben we gelezen dat Hij het Lam is op de troon. Vandaag bedenken we dat Hij ook Priester is.

Door Zijn offer heeft Hij ons, die in Hem geloven, verzoend met God. Hij is de Priester Die voor ons bidt en pleit bij de Vader. Hij doet dit voor eeuwig. Hij deed dit gisteren, Hij doet dit vandaag, Hij zal dit morgen doen en al de dagen van ons leven, tot in eeuwigheid. Hij wil graag ieder die in Hem gelooft kracht geven in moeilijke tijden. Laten we snel zijn om naar de Heere Jezus te gaan. Hij weet hoe het voelt om moeite te ervaren. Hij wil ons helpen, altijd. Dat is de taak die Hij op Zich heeft genomen toen Hij naar de Vader is gegaan.
 
Ga je vandaag naar de troon van genade en vraag je aan de Heere Jezus om hulp? Hij zal je helpen!

Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat U me helpt wanneer ik U om hulp vraag.

Dagsluiting
Lees Hebreeën 7:24-8:2. Ook al zijn we gered, we zondigen nog dagelijks. We hebben Iemand nodig die ons helpt om bij God te komen en om vergeving te vragen voor onze zonden. De Heere God ziet naar ons om, omdat Jezus voor ons pleit. Alleen Hij kan dat doen. Daar heeft onze hemelse Vader voor gezorgd. Jezus is Priester voor eeuwig en kan dus voor eeuwig voor elke persoon die Hem aanroept, als een Advocaat zijn zaak bepleiten.
           
Van kaft tot kaft
11 mei OT: 1 Kronieken 9-10 NT: Romeinen 7


Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft
12 mei OT: 1 Kronieken 11-12 NT: Romeinen 8:1-16
13 mei OT: 1 Kronieken 13-14 NT: Romeinen 8:17-36

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.


Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

17/08/19 - Bijbels dagboek week 34
09/08/19 - Bijbels dagboek week 33
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Laten we snel zijn om naar de Heere Jezus te gaan.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring