Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2018 - Week 20

Week 20: De priesterlijke zegen

De Heere God heeft ons in Zijn genade gemaakt tot een volk van priesters die in  dienst staan van Koning Jezus.  Omdat Jezus ons heeft vrijgekocht met Zijn bloed, mogen wij het Evangelie brengen aan iedereen die God niet kent. Als priesters mogen wij zegenen, naar het voorbeeld van de priesters van het Oude Testament, die het volk zegenden met de Naam van de God van Israël.

Week 20: van 14 t/m 18 mei 2018

Lees elke dag: Numeri 6:24-26
De HEERE zegene u en behoede u! De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig! De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede!


Maandag 14 mei 2018 – Laat u als levende stenen gebruiken
Lezen: 1 Petrus 2:1-5

Petrus spoorde zijn lezers aan om anders te leven. Voordat zij zich bekeerden, leefden zij zoals iedereen los van God en onwetend van het eeuwig leven. Door de verkondiging van het Woord van God, heeft Petrus hen de Heere Jezus doen kennen. Wie Jezus leert kennen kan nooit meer dezelfde zijn. Jezus geeft een verlangen om te veranderen. Petrus vergelijkt dit met de honger van een pasgeboren baby. Zo verlangen wij naar Jezus, naar de zachte stem van de Goede Herder.

We zijn als christen nauw verbonden met de Heere Jezus. Het Leven dat in Hem aanwezig is, is in ons. We kunnen daarom niet meer leven zoals we vroeger deden. Petrus vergelijkt Jezus met een levende steen en ieder die Hem kent en volgt, is een levende steen van een geestelijk huis geworden. De Heere God bouwt dit huis. Samen vormen we één geheel en voeren we het plan van God uit. Allen die zijn geboren in de familie van de Heere God, zijn priesters voor Hem geworden. Met ons leven, in alles wat we doen, brengen we geestelijke offers. Deze offers bestaan hierin dat we niet meer onze eigen zin doen, maar ons telkens afvragen of datgene wat we bedenken, doen en laten, de Heere God blij zal maken.

Gebed
Heere Jezus, welke zijn de geestelijke offers die ik U vandaag mag brengen? U bent de levende steen, door de Heere God uitverkoren en kostbaar. U wil ik aanbidden.

Dagsluiting
In Hebreeën 13:15 staat: “Laten wij dan altijd een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die Zijn naam belijden.” Hier staat dat we door gebed een offer kunnen brengen aan de Heere God. Telkens wanneer we zeggen: lieve Vader in de hemel…, belijden we Zijn naam: Vader. Dat is een offer die we als priesters mogen brengen aan de Schepper van hemel en aarde.

Van kaft tot kaft
14 mei OT: 1 Kronieken 15-16 NT: Romeinen 9


Dinsdag 15 mei 2018 – Gij zijt een koninklijk priesterschap, een heilige natie
Lezen: 1 Petrus 2:6-10

In het boek Jesaja staat een bijzonder Persoon beschreven die de profeet vergeleek met een hoeksteen. Petrus weet dat Jesaja de Heere Jezus bedoelde. Wie rekening houdt met deze hoeksteen, en gehoorzaam is aan de woorden van Jezus, zal tot eigendom van God zijn. Wie ongehoorzaam is en geen rekening houdt met de woorden van Jezus, zal zich aan Hem ergeren. Petrus schreef deze brief aan gelovigen die leefden in een heidense cultuur. Hij riep hen op om anders te zijn. God had hen uit onreinheid geroepen om in het licht te zijn.

De Heere God heeft ons door Zijn Heilige Geest gemaakt tot Zijn eigendom. Wij verdienden dit niet. Hij heeft ons als kinderen aangenomen om wat Jezus voor ons heeft gedaan. God heeft Zijn Zoon aan ons gegeven en Jezus was bereid om de straf voor onze zonden te dragen. Wie dit gelooft mag deel uitmaken van een nieuwe natie, een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap. Het is onze hemelse Vader die ons Zijn Geest heeft gegeven, om meer op de Heere Jezus te gelijken. Deze helpt ons om gehoorzaam te zijn.

Gebed
Dank U, Heere Jezus, dat ik mag deel uitmaken van een koninklijk priesterschap. U bent mijn grote Koning. Ik mag vrij naderen tot de troon van genade, zonder dat iemand moet tussenbeide komen. Vader, dank U wel dat Uw Zoon dit heeft mogelijk gemaakt.

Dagsluiting
Lees 1 Petrus 1:24-25. Lees deze tekst een aantal keer. Laat deze woorden doorwerken. De Heere Jezus is belangrijk geworden in ons leven en Zijn Woord blijft voor eeuwig bestaan. Dit woord zal ons veranderen, dag aan dag en stap voor stap.

Van kaft tot kaft
15 mei OT: 1 Kronieken 17-18 NT: Romeinen 10


Woensdag 16 mei 2018 – De priesterlijke zegen
Lezen: Numeri 6:22-27

In Numeri 6 lezen we hoe God Zelf aan de priesters de opdracht gaf om Zijn Naam op het volk te leggen. Het volk kon de zegen van God niet verwerven door offers te brengen of door goed hun best te doen. Het initiatief om te zegenen ging uit van God Zelf. Het verlangen om bij Zijn volk te zijn was zo groot, dat Hij deze zegen heeft vastgelegd in deze bijzondere uitspraak.
Omdat we gekocht en betaald zijn door het bloed van de Heere Jezus, en we een priesterlijk geslacht zijn, komt deze zegen ook tot ons. We kunnen er ook anderen mee zegenen. De Heere God ziet uit naar onze gebeden en wil ons Zijn genade geven. We kunnen steeds opnieuw Zijn aangezicht zoeken.

God verlangt ernaar om Zijn aangezicht over ons te doen lichten. Alsof Hij, wanneer Hij naar ons kijkt, glimlacht. Hij wil dat het goed met ons gaat. Hij wil ons Zijn vrede geven.
De naam van God is niet zomaar een naam. De Naam JAHWEH, bestaat in het Hebreeuws uit vier medeklinkers die door de priesters niet werden uitgesproken omwille van de eerbied voor God (ze zeiden: Adonai, mijn Meester). Deze grote God waakt over ons, zal ons voor struikelen behoeden, en ons zegenen met een hemelse zegen.

Gebed
O Heere, U bent mijn HEERE, U bent mijn Adonai, U bent mijn God. Dank U dat, wanneer U naar me kijkt, U glimlacht. Dank U voor Uw vrede en Uw genade over mijn leven. 

Dagsluiting
Lees Psalm 67. Door deze psalm hardop te lezen kunnen we onze dankbaarheid naar God uitspreken. We vragen Hem om ons te zegenen.

Van kaft tot kaft
16 mei OT: 1 Kronieken 19-20 NT: Romeinen 11:1-16


Donderdag 17 mei 2018 – Jahweh, de grote naam van God
Lezen: Exodus 3:5-15

Toen de Heere God met Mozes sprak uit de brandende braamstruik, zei Hij: “Ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob.” Hij gaf Mozes de opdracht om Zijn volk Israël uit Egypte weg te leiden, zodat ze Hem konden aanbidden. Maar Mozes twijfelde. Hij wilde weten wie hem zond. God heeft toen Zijn naam gegeven: “IK BEN DIE IK BEN. Dit moet u tot de Israëlieten zeggen: IK BEN heeft mij naar u toe gezonden.”

Deze naam JAHWEH spreken de Israëlieten niet uit. Ze zijn bang dat ze de Heere God zouden beledigen. Wat vreemd dat, hoewel de Joden vroom naar God zochten, ze de Heere Jezus niet erkend hebben als de Zoon van God. Ze wilden niet geloven dat Hij van God was gezonden.

Wanneer de Heere Jezus de God van Israël, Zijn Vader noemde, zeiden de Joden dat Hij bezeten was. In Johannes 8:58 zegt Hij: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: voor Abraham geboren was, ben Ik.” Jezus verklaarde dat Hij er al was, voor Abraham leefde. Hierdoor stelde Hij Zich gelijk aan de grote IK BEN. Terecht, want Hij was en is de Zoon van God. Maar de Joden dachten daar anders over. Toen Jezus dit gezegd had, namen zij stenen op om naar Hem te werpen. Op het lasteren van de Naam van God stond bij de Joden doodstraf door steniging.

Gebed
Heere God, dank U wel dat U Uw naam hebt gegeven aan Mozes, en ook aan ons. U bent de grote IK BEN. Uw naam is heilig.

Dagsluiting
Lees Johannes 8:51-59. De Joden geloofden niet dat Jezus van Nazareth, de Zoon van God was. Maar Hij was het wèl. Hij was de Zoon van God en Hij leefde lang voordat Abraham en de profeten leefden. Hij was aanwezig bij de schepping van hemel en aarde. Hij was al bij God lang voor de schepping. Hij was zoveel meer en groter dan de Joden konden bedenken…maar ze geloofden niet. Toen Jezus hen duidelijk maakte dat Hij aan God gelijk was door te zeggen: ”Voordat Abraham geboren was, ben Ik,” wilden ze hem stenigen. En jij, geloof jij dat de Heere Jezus werkelijk gelijk is aan de grote IK BEN?

Van kaft tot kaft
17 mei OT: 1 Kronieken 21-22 NT: Romeinen 11:17-36


Vrijdag  18 mei 2018 – Jahwe, de God die wonderen doet
Lezen: Exodus 15:1-3; Exodus 15:11-13

Het volk Israël had de kracht van hun God gezien toen ze nog in Egypte waren. De rampen die over de Egyptenaren kwamen waren ernstig geweest. Egypte was een machtige natie. Daar viel niet mee te spotten. Maar de God van Israël wilde Zijn volk uit de macht van Egypte bevrijden. Aan de Schelfzee werd het volk Israël opnieuw in het nauw gedreven. De Heere God heeft hen toen geholpen. De zee ging open, het volk liep door de zee naar de andere zijde. Daarna ging de zee dicht en alle Egyptenaren verdronken. Verwonderd keek het volk toe.

Mozes leerde het volk een lied voor de grote God van Israël. Hij noemde Zijn naam. Zijn naam is Jahweh, in onze Bijbelvertaling aangeduid met HEERE. Hij redde hen van de overmacht van de Egyptenaren. Datgene wat onmogelijk leek gebeurde. Wie anders dan een machtig God kan een zee doormidden splijten? Hij was hun Psalm, Hij was hun Redder, alleen Hem wilden ze alle eer geven voor deze overwinning. Want Hij was de Strijder van die dag, niet zij. De Heere God is een krijgsheld. De God van Abraham is ook onze God geworden. Hij heeft Zijn naam bekend gemaakt en wij mogen Hem bij deze naam noemen: Jahweh, de grote ‘Ik ben’.

Gebed
Heere God, U bent de grote Ik Ben en ik wil het lied van Mozes zingen om U te verheerlijken: “Ik zal zingen voor de HEERE, want Hij is hoogverheven! Het paard en zijn ruiter heeft Hij in de zee geworpen. De HEERE is mijn kracht en lied, Hij is mij tot heil geweest. Dit is mijn God, Hem verheerlijk ik; de God van mijn vader, Hem roem ik. De HEERE is een Strijder, HEERE is Zijn Naam.”

Dagsluiting
Lees Exodus 15:1-18. Zoals de Heere God het volk Israël door Zijn kracht geleid heeft naar Zijn heilige woning, naar het land Kanaän, zo leidt de Heere God een ieder van ons daar waar Hij ons wil hebben. We kunnen Hem hierin vertrouwen. Wat Hij belooft doet Hij ook. Want wij zijn geliefde kinderen van de hemelse Vader.
           
Van kaft tot kaft
18 mei OT: 1 Kronieken 23-24 NT: Romeinen 12


Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door

Van kaft tot kaft
19 mei OT: 1 Kronieken 25-26 NT: Romeinen 13
20 mei OT: 1 Kronieken 27-29 NT: Romeinen 14

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.


Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

17/08/19 - Bijbels dagboek week 34
09/08/19 - Bijbels dagboek week 33
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

De Heere God heeft ons door Zijn Heilige Geest gemaakt tot Zijn eigendom.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring