Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2018 - Week 21

Week 21: Pinksteren

Gisteren was het Pinksteren. Deze week denken we na over het eerste Pinksterfeest. Vanuit de Hemel stuurt de Heere Jezus de Heilige Geest. Deze Geest is als de wind. Hoewel je Hem niet ziet, zie je Hem werken. Wie Jezus kent, kent de Heilige Geest.

Week 21: van 21 t/m 25 mei 2018

Lees elke dag: Joël 2:28
Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien.


Maandag 21 mei 2018– De Heilige Geest is als de wind                                 
Lezen: Handelingen 2:1-4

De Heere Jezus had aan de discipelen gevraagd om in Jeruzalem te wachten op de Heilige Geest.  Ze wisten niet goed wat ze konden verwachten. Wanneer zou deze Geest komen? Hoe zag Hij er uit? De Heere Jezus had hun wel verteld over de Heilige Geest, maar ze wisten niet wat er zou gebeuren bij Zijn komst. Op het Pinksterfeest waren de discipelen bij elkaar. Opeens gebeurde er iets vreemds. Er was een geluid van een geweldige windvlaag, niet buiten, alsof het zou stormen, maar binnen in het huis waar ze waren.

Er is een verband tussen het geluid van de wind en de werking van de Heilige Geest. Het woord voor ‘wind’ is in het Hebreeuws en het Grieks hetzelfde woord voor ‘geest’ (ruach in Hebreeuws en pneuma in Grieks). Wanneer je in de Heere Jezus gelooft, zal de Heilige Geest in jou beginnen werken. Net zoals de wind blaast en de bladeren van de bomen doet bewegen, zal de Heilige Geest jou bewegen en je leven veranderen. Jezus vertelde dit in Johannes 3:8: “De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is.”

Gebed
Heere Jezus dank U wel dat U me de Heilige Geest gegeven hebt. Ik heb een nieuw leven in U ontvangen. Wilt U me helpen om opmerkzaam te zijn wanneer de Heilige Geest in mij een nieuw werk wil doen?

Dagsluiting
Lees Handelingen 2:1-4. De sterke wind die de discipelen hoorden op de eerste Pinksterdag, was vol van de kracht en de aanwezigheid van de Heilige Geest. De discipelen wisten niet waar Hij vandaan kwam, en waar Hij heen zou gaan. Net zoals toen, kan ook vandaag de Heilige Geest door ons heen waaien en ons bewegen om anderen over de Heere God te vertellen. 

Van kaft tot kaft
21 mei OT: 2 Kronieken 1-2 NT: Romeinen 15:1-6


Dinsdag 22 mei 2018 – De Heilige Geest, als een tong van vuur
Lezen: Handelingen 2:5-12

Er was een tweede zichtbaar teken van de Heilige Geest. Tongen als van vuur verdeelden zich en zetten zich op de discipelen neer. De mensen konden de goddelijke heerlijkheid van de Heilige Geest zien door de vlam op het hoofd van de discipelen. De Heilige Geest was tijdens de doop van de Heere Jezus ook zichtbaar aanwezig geweest. Toen verscheen Hij in de vorm van een duif. Maar nu rustte de Heilige Geest in de vorm van een vlam op de volgelingen van Jezus.

Een gelijkaardige gebeurtenis zien we in het Oude Testament (Numeri 11: 23-30). Mozes had zeventig oudsten van het volk Israël samengebracht rond de tent waar de Heere God woonde. Toen daalde God in een wolk neer. Hij nam een deel van de Geest die Hij op Mozes gelegd had, en legde dit op deze mannen. En toen de Geest op hen rustte, profeteerden zij.

Een derde uiting van de Heilige Geest op de Pinksterdag was het spreken in tongen. Het resultaat was dat ieder die op dat moment in Jeruzalem was, in zijn eigen taal het Evangelie hoorde. De discipelen profeteerden en spraken van de grote daden van God, net zoals de Heere Jezus had gedaan. Zijn volgelingen deden op Pinksterdag hetzelfde.

Gebed
Dank U wel, Heere Jezus, dat U de Heilige Geest stuurde op Pinksterdag en dat de discipelen U verheerlijkten. Omdat wij in U geloven, geeft U de Heilige Geest ook aan ons. Dank U dat de Heilige Geest U verheerlijkt, en dat Hij toont wat in Uw hart is. Hij neemt uit het Uwe om het aan ons te verkondigen, zoals U heeft gezegd.

Dagsluiting
Lees Handelingen 2:5-12. De discipelen werden vervuld met de Heilige Geest en spraken in een taal die ze zelf niet verstonden. De Heilige Geest bewerkte dit in hen. Maar dit gebeurde niet zomaar. Deze Geest had een doel en wilde niet Zelf in de belangstelling staan. Hij maakte het voor mensen mogelijk om in andere talen te spreken zodat iedereen die in Jeruzalem was de grote daden van God zou horen.

Van kaft tot kaft
22 mei OT: 2 Kronieken 3-4 NT: Romeinen 15:7-21


Woensdag 23 mei 2018 – De gave van de Heilige Geest
Lezen: Handelingen 2:14-24

Het bleef niet bij de uitstorting van de Heilige Geest op die eerste Pinksterdag. De discipelen gingen naar buiten en vertelden de mensen wat de Heere Jezus had gedaan. Petrus profeteerde uit het boek Joël. Dit is wat er gebeurt wanneer iemand profeteert: de Heilige Geest neemt uit het Woord van God en maakt iets duidelijk. Joël schreef dat er een tijd zou komen waarin vele mensen zouden profeteren. Dit gebeurde op Pinksterdag: eenvoudige mannen spraken vanuit de profeten over de dingen van God.

Petrus vertelde dat God de Heere Jezus had uitgekozen om de macht van de dood te verbreken. Jezus is de Enige Die Zijn volk en de hele wereld kan redden van de macht van zonde en dood.  Hij was de beloofde Messias van het Oude Testament. Hij is de Redder van de wereld ook vandaag.

De boodschap van Petrus op Pinksteren is nog steeds dezelfde. God heeft Zijn Zoon naar de wereld gebracht, omdat alleen Hij de wereld kan redden. Daarom moest Jezus naar het kruis gaan. Iedereen moet tot het besef komen dat hij deze Redder nodig heeft. Dan gebeurt wat toen op Pinksterdag gebeurde: wanneer de Heilige Geest ons leven verandert, vragen mensen: Wat moeten wij doen om behouden te worden? (Handelingen 2:37)

Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat U ook vandaag de gave van de Heilige Geest aan mensen geeft.

Dagsluiting
Lees de profetie in Joël 2:28-32 en merk op hoe Petrus dezelfde woorden heeft gesproken in Handelingen 2:17-21. Wat Joël schreef is uitgekomen op de Pinksterdag. Ook vandaag geeft de Heere God kracht aan gewone mensen zoals wij om te profeteren. Jezus zit aan de rechterhand van God en geeft de Heilige Geest aan wie Hij wil om Zijn Naam te verkondigen (Handelingen 2:32).

Van kaft tot kaft
23 mei OT: 2 Kronieken 5-6 NT: Romeinen 15:22-33


Donderdag 24 mei 2018 – Stefanus, vol van de Heilige Geest
Lezen: Handelingen 6:8-15

Vandaag lezen we hoe Stefanus, één van de eerste discipelen van de Heere Jezus, het Evangelie bracht aan het volk Israël. Hij deed wonderen omdat de Heilige Geest op hem was. Toch waren er een aantal mannen niet akkoord met wat Stefanus zei. Ze wilden niet horen van deze nieuwe leer en brachten Stefanus voor de joodse rechtbank. Er staat dat zij niet in staat waren de wijsheid en de Geest, door Wie hij sprak, te weerstaan.

In Handelingen 7 kunnen we lezen hoe Stefanus zich verdedigde. Hij vertelde dat God altijd voor Zijn volk heeft gezorgd. Hij woonde dicht bij hen en riep Mozes om het volk te bevrijden uit de slavernij van Egypte. Hij heeft het volk in het beloofde land gebracht. Stefanus toonde aan dat, net zoals het volk niet wilde luisteren naar de goede raad van profeten, er ook na Pinksteren mensen waren die niet wilden luisteren naar het Evangelie. Hij riep uit: “Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, u verzet u altijd tegen de Heilige Geest; zoals uw vaderen deden, zo doet u ook (Handelingen 7:51).”

Wanneer wij het Evangelie vertellen zullen er mensen zijn die het niet willen horen. Dit zal ons niet tegenhouden. De Heilige Geest zal ons helpen.

Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat U ons helpt om het Evangelie te brengen aan mensen die U nog niet kennen.

Dagsluiting
Lees Handelingen 7:54-60. Vanmorgen lazen we hoe Stefanus werd verhoord door vooraanstaande Joden. Hij was niet bang, integendeel. Hij was vol van de Heilige Geest. Hij zag de heerlijkheid Gods en Jezus, aan de rechterhand van de hemelse Vader. Indien we bang zijn om van Jezus te vertellen, mogen we weten dat Hij zal helpen, net zoals Hij Stefanus geholpen heeft. 

Van kaft tot kaft
24 mei OT: 2 Kronieken 7-8 NT: Romeinen 16


Vrijdag 25 mei 2018 – Saulus, vervuld met de Heilige Geest
Lezen: Handelingen 9:1-19

Saulus, die later Paulus werd genoemd, was één van de Joden die de nieuwe leer van de Heere Jezus bestreed. Hij was er bij toen Stefanus gestenigd werd. Hij verwoestte de gemeente te Jeruzalem. Hij ging het ene huis na het andere binnen en sleurde mannen en vrouwen mee om hen in de gevangenis te werpen. Het was zeer gevaarlijk om een volgeling van Jezus te zijn.

Toen Saulus op weg ging om ook in Damascus deze ‘christenen’ te vervolgen, werd hij midden op de weg door een fel licht getroffen. Hij viel en hoorde de stem van Jezus: “Saul, Saul, waarom vervolgt u Mij?” Jezus stuurde Saulus naar de heidenen. Dit vinden wij moeilijk: iemand die zoveel kwaad heeft gedaan, heeft God uitgekozen om Zijn werk te doen.
Jezus gaf aan Ananias de opdracht om Saulus op te zoeken. Ook Ananias had zijn bedenkingen. Hij kon met zijn vragen bij Jezus terecht. Deze verzekerde hem dat Hij deze Saulus had uitgekozen.

Soms laat de Heere Jezus iets in ons leven toe wat we niet begrijpen. Zullen we zoals Ananias doen: ook al hebben we bedenkingen, toch doen wat God van ons vraagt?

Gebed
Heere Jezus, wilt U me helpen om U te vertrouwen bij alles wat er in mijn leven gebeurt?

Dagsluiting
Lees Handelingen 9:19-22. Ananias, een discipel van Jezus, zocht Saulus op. Nadat deze werd gedoopt, werd hij vervuld met de Heilige Geest. Een paar dagen later vonden de Joden Saulus in de joodse gebedsplaats. Hij vertelde over de Heere Jezus.
God kan de meest ruige en ruwe persoon veranderen tot iemand die het Koninkrijk van God verkondigt. Voor Hem is alles mogelijk. Wat Hij met Paulus deed, doet Hij met ieder van ons. Ook met jou. Jezus maakt ons helemaal nieuw, zodat mensen die ons vroeger kenden, verbaasd staan.

Van kaft tot kaft
25 mei OT: 2 Kronieken 9-10 NT: 1 Korinthe 1:1-9


Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft
26 mei OT: 2 Kronieken 11-12 NT: 1 Korinthe 1:10-31
27 mei OT: 2 Kronieken 13-14 NT: 1 Korinthe 2

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.


Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

17/08/19 - Bijbels dagboek week 34
09/08/19 - Bijbels dagboek week 33
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

God heeft Zijn Zoon naar de wereld gebracht, omdat alleen Hij de wereld kan redden.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring