Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2018 - Week 22

Week 22: De Namen van onze Vader

De Heere God heeft prachtige Namen. Het zijn Namen met een rijke betekenis. Wij kennen de Heere God als onze Vader, omdat Zijn geliefde Zoon, Jezus Christus het ons leerde. In het Oude Testament ontmoeten we de God van Israël als El Elohim, El Elyon, Jehova Jireh, naast vele andere namen. We lezen deze week meer hierover. 
           
Week 22: van 28 mei t/m 1 juni 2018

Lees elke dag: Mattheüs 6:9
Bidt u dan zo: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd.


Maandag 28 mei 2018 – El Elohim: onze God is de Sterke God          
Lezen: Genesis 1:1; Johannes 1:1-12

De Heere God is tot ons gekomen in Zijn Woord. Aan het begin van de Bijbel staat Zijn Naam: Elohim: de God der goden. Hij is de ene en ware God die alles heeft geschapen.

In den beginne schiep God… Deze eerste woorden van de Bijbel vormen het fundament van ons geloof. Indien je deze woorden gelooft, mag je geloven dat de woorden van de Bijbel door God gesproken zijn. Aan het begin van alle dingen staat een machtige God. Het geloof in het scheppingsverslag, zoals Mozes dit heeft neergeschreven, doet ons buigen voor het gezag van onze grote God, El Elohim. Hem alleen aanbidden wij.

De apostel Johannes wijst op de Heere Jezus, Die bij de schepping aanwezig was: “In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God,” en verder: “Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader,…” (Johannes 1:1,14).

Elohim is in het Hebreeuws het meervoud van El, God. De God van de Bijbel is een drie-Ene God: Vader, Zoon en Heilige Geest. Zij zijn het begin van alle dingen. Deze grote God, El Elohim, staat niet enkel aan het begin van de Bijbel. Hij wil ook op de eerste plaats staan in ons leven. Deze grote God is in Zijn Zoon naar ons gekomen: wat is God goed!

Gebed
Heere Jezus, dank U wel, dat er staat geschreven dat U bij de Heere God was van bij het begin. U was er bij toen de aarde en de hemel werden geschapen. U was ook bereid om naar de wereld te komen om mij te redden. U bent de ware God. U bent El Elohim.

Dagsluiting
Vanmorgen lazen we over onze Schepper God: Elohim. Indien je de Heere Jezus in je hart hebt uitgenodigd, heeft Hij je macht gegeven om kind van God te worden, want er staat geschreven: “Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn naam geloven (Johannes 1:12).” Alleen onze Schepper God kan je hiertoe de macht geven. Hij heeft immers de hemel en de aarde geschapen.

Van kaft tot kaft
28 mei OT: 2 Kronieken 15-16 NT: 1 Korinthe 3


Dinsdag 29 mei 2018 – El Elyon: onze God is de Allerhoogste
Lezen: Genesis 14:18-20; Psalm 91:9b-13

In Genesis 14 lezen we een merkwaardig verhaal over Abram, die zijn neef Lot bevrijdde uit de handen van de vijand. Een groot en machtig leger had de hele streek waar Lot woonde, veroverd. Ook de koning van Sodom werd gevangen genomen samen met de inwoners van de stad, waaronder Lot.

Abram hoorde hiervan en trok met een klein leger achter de vijand aan. Onooglijk klein in aantal waren ze: 318 man. Maar hoe groot was het geloof van Abram in zijn God! Hij wist dat de Heere God hem riep om tegen de vijand te strijden. Toen hij het machtige leger van de vijand had overwonnen, wist hij dat de Heere God hem dit had gegeven. 

Melchisedek, de koning van Salem (later Jeruzalem), kwam Abram tegemoet en zegende hem met bijzondere woorden: “Gezegend zij Abram door God, de Allerhoogste, Die hemel en aarde bezit…(Genesis 14:19)”  Zo heeft Melchisedek, als koning priester, de naam van God op Abram gelegd: El Elyon, de Allerhoogste.

Wanneer wij in een of andere situatie bedreigd worden, kunnen we de Allerhoogste aanroepen. Hoe heerlijk is de belofte die staat geschreven in Psalm 91: “Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen (v. 11).” We mogen dit geloven met hetzelfde geloof dat Abram had.

Gebed
Vader in de hemel, U bent de Allerhoogste. U bent El Elyon. Geprezen zij Uw naam. Dank U dat ik bij U mag schuilen en dat U me met Uw engelen beschermt wanneer ik onderweg ben.

Dagsluiting
In Psalm 91:9b-13 staan bijzondere beloften voor al wie bescherming zoekt bij de Allerhoogste God: 1. er zal je geen onheil overkomen; 2. God zal je engelen geven die je beschermen overal waar je gaat; 3. God zal je beschermen tegen wilde dieren en slangen. Je bent in de bescherming gekomen van de Allerhoogste Heer.

Van kaft tot kaft
29 mei OT: 2 Kronieken 17-18 NT: 1 Korinthe 4


Woensdag 30 mei 2018 – Jehova Jireh: onze God zal erin voorzien
Lezen: Genesis 22:11-17; Hebreeën 11:17-19

Abraham heeft geleerd om wat de Heere God hem beloofd had, vast te houden: hij zou een vader van vele volken worden. Toen zijn zoon Izak geboren werd en opgroeide, stelde de Heere God zijn geloof op de proef. God wilde weten of Hij op de eerste plaats kwam, en niet zijn zoon. Abraham kreeg de gelegenheid om dit te laten zien.

In Genesis 22:2 lezen we: “Hij (God) zei: Neem toch uw zoon, uw enige, die u liefhebt, Izak, en ga naar het land Moria, en offer hem daar als brandoffer op een der bergen die Ik u noemen zal.” En Abraham ging op weg. Wanneer Izak vroeg naar het offerdier, antwoordde hij: “God zal Zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon (vers 8).”

Abraham wist dat de Heere God zou voorzien. In dit geloof is hij op weg gegaan. Hij dacht aan de belofte die God gedaan had en wist dat de Schepper van hemel en aarde zijn zoon uit de dood kon opwekken. Abraham noemde de plaats van het offer: de HEERE zal erin voorzien: Jehova Jireh.
Abraham hoefde niet tot het uiterste te gaan: zijn geliefde zoon hoefde niet te sterven. Wat God wel heeft gedaan: Zijn geliefde Zoon, Zijn Enige, werd geofferd voor alle mensen. God heeft voorzien in het volmaakte offer, waardoor wij voor eeuwig met Hem zullen leven (zie Johannes 1:29; 3:16).

Gebed
Vader in de hemel, wilt U vandaag Uw naam, Jehova Jireh, heiligen in mijn leven. Wanneer ik vandaag iets moeilijk vind, wilt U me dan herinneren aan het geloof van Abraham en me leren om te vertrouwen dat U zult voorzien?

Dagsluiting
Lees Mattheüs 3:16-17. Nadat de Heere Jezus werd gedoopt, klonk de stem van de Heere God vanuit de hemel: “Dit is mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!” Door het offer van deze geliefde Zoon zijn wij bij de Heere God voor eeuwig veilig. U kunt Hem hiervoor danken.

Van kaft tot kaft
30 mei OT: 2 Kronieken 19-20 NT: 1 Korinthe 5


Donderdag 31 mei 2018 – Jehova Nisi: onze God is onze Banier
Lezen: Exodus 17:8-15

Toen de Amalekieten het volk Israël aanvielen, was er meer aan de hand dan een strijd tussen twee volken. Het was een strijd tussen licht en duisternis. Het was de Amalekieten te doen om het zwakke volk Israël uit te roeien, en indien God niet had ingegrepen, was hen dit gelukt. Maar de Heere God heeft zijn volk bewaard.

Mozes, Aäron en Hur hebben de overwinning van God afgesmeekt. Ze voerden een strijd in gebed. Er was strijd tussen de twee legers, én er was strijd in de hemel. De banier (of staf, standaard) wijst op de staf die Mozes omhoog hield. Het was voor iedereen duidelijk: dit was een strijd van God. Na de overwinning bouwde Mozes een altaar en noemde dit: de HEERE is mijn banier: Jehova Nisi. Israël had de strijd gestreden onder de banier van de Allerhoogste, en de overwinning behaald.

Ook wij zijn verwikkeld in een strijd tussen licht en duisternis. De boze heeft een strijd uitgeroepen tegen de erfgenamen van Christus. Zoals Mozes met geheven handen de strijd heeft gestreden, roept God ons op om met geheven handen, in gebed, de strijd te strijden in de hemelse gewesten.

Ooit moedeloos geweest? Ooit gezegd: “Deze strijd is te moeilijk voor mij, het is te veel!” Ooit  de neiging gehad om weg te lopen?... Jezus Christus is onze banier: Jehova Nisi!

Gebed
Heere Jezus, wilt U me de kracht geven wanneer ik strijd ervaar? Wilt U me helpen om zoals Mozes, een Aäron en een Hur te vinden, die me helpen om te strijden onder Uw banier?

Dagsluiting
Lees Mattheüs 6:9: “Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd.” In de naam van onze Vader werden we bevrijd van de duisternis. Zoals het volk Israël werd bevrijd van hun vijanden de Amalekieten, mag ons gebed zijn: “Onze Vader, die in de hemelen zijt, U hebt mij door het offer van de Heere Jezus bevrijd van de macht van de boze in mijn leven. U bent mijn banier: Jehova Nisi!”

Van kaft tot kaft
31 mei OT: 2 Kronieken 21-22 NT: 1 Korinthe 6


Vrijdag 1 juni 2018 – Jehova Sjaloom: onze God is onze Vrede
Lezen: Richteren 6:11-24

In Richteren 6 lezen we het verhaal van Gideon. De Engel van de HEERE verscheen aan hem en sprak: “De HEERE is met u, strijdbare held.” Maar Gideon voelde zich helemaal geen dappere held. Hij kwam uit een arme familie en was bovendien de jongste van het gezin. Toch gaf de engel aan hem de opdracht om het volk Israël van de Midjanieten te verlossen.

De Heere God openbaarde Zich aan Gideon toen Israël in grote nood verkeerde. Hij gebruikte Gideon en veranderde hem, zodat hij de oorlog van God kon voeren. God heeft hem kracht gegeven waardoor zijn leven compleet veranderde. Gideon bouwde de Heere God een altaar en noemde het: de HEERE is vrede!

Je kunt de vrede van God niet verdienen door menselijk inspanningen. Het is ook niet mogelijk deze vrede te ontvangen zonder Hem te ontmoeten. En als we Zijn vrede ontvangen, zijn we klaar voor de strijd waarin Hij ons plaatst. In deze strijd zal Hij de overwinning bewerken, zodat we nooit meer dezelfde zijn. Net zoals Gideon veranderen we van angsthaas tot dappere held. Aan Hem zij alle eer: Jehova Sjaloom!

Gebed
Dank U wel Heere Jezus, dat ik niet bang moet zijn. U bent de God van vrede en in ontmoeting met U zal alle angst verdwijnen, net zoals bij Gideon. Wilt U me aanraken en me klaarmaken om U te ontmoeten, zodat ik voor altijd anders zal zijn!

Dagsluiting
Gideon heeft de Engel des HEEREN gezien en ontvangt kracht om een dappere held te zijn. Hij heeft grote oorlogen gevoerd, want de Heere God heeft hem hiertoe de kracht gegeven. Maar eerst heeft hij de Heere God ontmoet. Je mag je uitstrekken om de Heere God te ontmoeten en je zal nooit meer dezelfde zijn!
           
Van kaft tot kaft
1 juni OT: 2 Kronieken 23-24 NT: 1 Korinthe 7


Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft
2 juni OT: 2 Kronieken 25-26 NT: 1 Korinthe 8
3 juni OT: 2 Kronieken 27-28 NT: 1 Korinthe 9

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.


Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

17/08/19 - Bijbels dagboek week 34
09/08/19 - Bijbels dagboek week 33
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

De boze heeft een strijd uitgeroepen tegen de erfgenamen van Christus. Zoals Mozes met geheven handen de strijd heeft gestreden, roept God ons op om met geheven handen, in gebed.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring