Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2018 - Week 23

Week 23: Vreugde in de hemel

Overal waar Hij kwam vertelde de Heere Jezus over Zijn Vader in de hemel. Het was Zijn verlangen dat velen tot bekering kwamen. Dit wil Hij ook vandaag. Enkel wie beseft een zondaar te zijn, heeft bekering nodig. Wie tot bekering komt beseft dat er Iemand is Die zonden vergeeft. Dat doet Jezus. Hij heeft op het kruis de straf voor onze zonden gedragen. Wie Hem gelooft is vrij. Hij is de Weg die mensen bij de hemelse Vader brengt. Voor elke bekering is er een feest in de hemel.

Week 23: van 4 t/m 8 juni 2018

Lees elke dag: Lukas 15:7
Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die de bekering niet nodig hebben.


Maandag 4 juni 2018 – Wie oren heeft om te horen, die hore!           
Lezen: Lukas 14: 25-35; Lukas 15:1

Welke mensen kwamen naar de Heere Jezus luisteren? Het waren de tollenaars en de zondaars. Welke mensen wilden horen naar wat Hij te vertellen had? Het waren de tollenaars en de zondaars. Merkwaardig dat we dit in het Lukas Evangelie lezen nadat de Heere Jezus heeft gezegd dat je, om Zijn discipel te kunnen zijn, bereid moet zijn om alles te verlaten.

Het volgen van Jezus kost je alles. Je liefde voor Hem moet groter zijn dan je liefde voor je vader, moeder, man, vrouw of je kinderen. Als je Jezus wil volgen, moet je de kosten berekenen. Dat doe je ook als je een huis bouwt, wanneer je een verre reis wil maken of wanneer je boodschappen doet. Je let op dat je niet meer uitgeeft dan wat er op je bankrekening staat.

Jezus zegt: Wil je Me volgen? Maak dan je rekening! Ben je werkelijk bereid om alles op te geven? Zout moet niet alleen aan het begin zout zijn, het moet ook zout blijven. Wanneer we langer christen zijn is het goed om vandaag even stil te staan: Wie oren heeft om te horen, die hore! Alleen zondaars beseffen hoezeer ze Jezus nodig hebben. Ze zullen Hem volgen.

Gebed
Heere Jezus, wilt U me oren geven om te horen naar wat U tot mijn hart wil spreken? U spreekt tot tollenaars en zondaars, omdat zij weten dat ze Uw vergeving nodig hebben. Ze weten dat ze door U kunnen veranderen. Wilt U ook mij doen beseffen hoezeer ik Uw vergeving nodig heb?

Dagsluiting
Vanmorgen hebben we nagedacht over het volgen van Jezus. Als je van Hem houdt, wil je Hem volgen. Heb je vandaag met Hem gesproken? Welke lofliederen heb je voor Hem gezongen? De Heere Jezus wil je helemaal voor Zichzelf en verlangt ernaar dat je naar Hem zoekt. Dit mag je leren, elke dag opnieuw.

Van kaft tot kaft
4 juni OT: 2 Kronieken 29-30 NT: 1 Korinthe 10


Dinsdag 5 juni 2018 – De Farizeeën en Schriftgeleerden morden
Lezen: Lukas 15:2; Filippenzen 2:1-8; 14-15

Wie kwamen er ook naar de Heere Jezus luisteren? De Farizeeën en de Schriftgeleerden. Waarom kwamen ze? Er staat geschreven dat ze morden. Ze waren gekomen om kritiek te geven. Ze vonden het ongepast dat Hij met zondaren optrok. Toch had Jezus ook hen uitgenodigd om discipelen te worden.

Ze waren kritisch over alles wat Jezus deed. Ze wilden Hem niet volgen. Hoe kunnen wij onze harten beschermen, zodat we niet kritisch zijn en gaan morren? In Filippenzen 2 staat een goede remedie tegen morren: worden zoals de Heere Jezus. Paulus spreekt over de gezindheid van de Heere Jezus: niet zoeken naar eigenbelang, maar de ander is belangrijker dan je zelf bent.

De Heere Jezus vraagt om alles achter te laten en Hem te volgen. Hij heeft het Zelf ook gedaan. Hij is tot het uiterste gegaan. Hij was gehoorzaam tot in de dood. Hij heeft Zichzelf voor ons vernederd, zoals niemand van ons dat ooit zou kunnen doen. De Heere Jezus wil ons helpen om Hem te volgen. Hij wil ons helpen om niet te morren.

Gebed
Heere Jezus, wilt U me alstublieft genezen van zelfzucht en zoeken naar eer? Wilt U me Uw nederigheid leren?

Dagsluiting
Lees nog eens Filippenzen 2:1-8 door. Hebben anderen vandaag kunnen zien dat je hen belangrijker vindt dan jezelf? Vraag de Heere Jezus dat Hij je laat zien hoe je dit kunt leren.

Van kaft tot kaft
5 juni OT: 2 Kronieken 31-32 NT: 1 Korinthe 11


Woensdag 6 juni 2018 – Blijdschap in de hemel over één zondaar die zich bekeert
Lezen: Lukas 15:1-7

De Heere Jezus heeft vaak met de Farizeeën gesproken en hun kritiek weerlegd. Hij toonde hun zelfgenoegzaamheid. Zij hadden geen behoefte aan een geneesheer. Ze waren rechtvaardig in eigen ogen. Alleen zondaren moesten zich bekeren, maar zij niet. Zij meenden dat de Heere God wel blij met hen mocht zijn.

De Heere Jezus vertelde ze dat het tegenovergestelde waar is. God is totaal anders dan dat zij dachten. Om dit te illustreren vertelde Hij een verhaal over een herder. Toen één van zijn schapen zoek was geraakt, liet hij de overige schapen in de wildernis achter en ging op zoek. Dat ene schaapje was hem zoveel waard. Wanneer Hij het gevonden had was de herder niet boos. Samen met zijn vrienden wilde hij een feestje bouwen!

Jezus wil dat de Farizeeën zien hoe God is. Wanneer één zondaar zich bekeert, is er blijdschap bij de Vader in de hemel. God wordt blij wanneer iemand beseft dat hij een zondaar is. Jezus nodigde de Farizeeën uit tot bekering.

Gebed
Heere Jezus, dank U wel, dat U toont hoe onze hemelse Vader is. Ik ben zo blij met mijn Vader in de hemel. Hij gaat naar me op zoek wanneer ik afdwaal en Hem vergeet te volgen. Helpt U me om dicht bij U te blijven?

Dagsluiting
Vandaag hebben we nagedacht over de blijdschap in het hart van onze Vader wanneer één zondaar zich bekeert. We hoeven niet bang te zijn wanneer we van Hem zijn weggelopen. Hij zal ons niet afwijzen. We mogen altijd terugkomen. Er is wel een voorwaarde: we moeten ons bekeren en onze zonden belijden. Pas dan kan Hij ons veranderen.

Van kaft tot kaft
6 juni OT: 2 Kronieken 33-34 NT: 1 Korinthe 1


Donderdag 7 juni 2018 – Blijdschap bij de engelen Gods
Lezen: Lukas 15:8-10

Een andere gelijkenis die Jezus vertelt is over een vrouw die tien schellingen had en er één verloren had. Een schelling had de waarde van een dagloon van een Romeins soldaat. Deze vrouw wilde die ene schelling terugvinden. Ze zette hiervoor heel het huis op z’n kop, veegde alles schoon en zocht zorgvuldig totdat ze de schelling vond.

Deze zorgzaamheid, zegt de Heere Jezus, is ook bij de hemelse Vader. Hij zoekt zorgvuldig naar de zondaar, nodigt hem telkens opnieuw uit om zich te bekeren. En zoals de vrouw haar vriendinnen en buren uitnodigde om feest te vieren, zo is er ook feest in de hemel. De Heere Jezus zegt: “Zo is er blijdschap voor de engelen van God voor één zondaar die zich bekeert.”

Jezus is gekomen om de zondaren te redden en bij de Heere God terug te brengen. Sommigen zijn, net zoals dat ene schaap, afgedwaald zonder het in de gaten te hebben. Anderen zijn door omstandigheden zoek geraakt, zoals bij het muntstuk het geval was. Maar de vrouw heeft meer vreugde in dat ene muntstuk, dan in de negen andere. Zo is het ook bij de Heere God. De zondaar die zichzelf vernedert en zijn zonden belijdt, brengt vreugde in het hart van onze hemelse Vader. 

Gebed
Heere Jezus, dank U wel voor het verhaal over het verloren muntstuk. Het laat me zien hoe zorgzaam U op zoek gaat naar mensen die zich willen bekeren. Wilt U ook mij laten zien hoe ik kan zoeken naar mensen die verloren zijn gelopen?

Dagsluiting
We mogen weten dat, toen we tot de Heere Jezus kwamen en we tot bekering gekomen zijn, er feest was in de hemel. Wanneer we zondigen, maken we de Heere God bedroefd, maar wanneer we onze zonden belijden, en terug naar God gaan, is er grote blijdschap in de hemel én in ons hart.

Van kaft tot kaft
7 juni OT: 2 Kronieken 35-36 NT: 1 Korinthe 13


Vrijdag 8 juni 2018 – De vreugde van de Vader
Lezen: Ezechiël 33:10-11

Deze week lazen we twee gelijkenissen die de Heere Jezus vertelde als reactie op de onverzoenlijke en kritische houding van de Farizeeën en Schriftgeleerden. Hierbij kwam telkens een belangrijk thema naar voor: de vreugde in het hart van onze hemelse Vader, telkens wanneer één zondaar zich bekeert. Hij is zo blij dat Hij al de engelen wil laten delen in deze blijdschap.

Is deze gedachte voor ons toch wat ongewoon? De Heere God die in de hemel feest viert speciaal voor jou en speciaal voor hem of voor haar of voor mij?! Feest zal er vast wel geweest zijn, toen in Jeruzalem op één dag ongeveer drie duizend mensen tot bekering kwamen (Handelingen 2:41). Ja, wij denken aan feest bij grote opwekkingen. Maar de Heere God viert feest wanneer één persoon tot bekering komt. Zo bijzonder zijn wij voor Hem.

In Ezechiël 33 staat dat God niet blij is wanneer een goddeloze sterft. God is blij wanneer een zondaar zich bekeert. Dit is altijd al zo geweest en zal altijd zo blijven. De Heere God jubelt over iedereen die dicht bij Hem wil zijn.

Gebed
Lieve Vader in de hemel. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat U voor mij een groot feest houdt in de hemel. Dank U dat U me dit laat weten in Uw Woord. Kunt U me alstublieft wat meer van Uw hart geven, zodat ik uitzinnig blij kan worden, wanneer iemand zijn/haar zonden belijdt en opnieuw met U wil beginnen?

Dagsluiting
De Heere Jezus was een Meester-verteller. Hij kon als niemand anders verhalen vertellen waarmee mensen ook wat konden doen. Zo kan het verhaal van de herder die zijn schaapje zoekt en van de vrouw die haar geldstuk zoekt een manier zijn, waarop wij ons bekeringsverhaal aan anderen vertellen. Het gaat niet om ons of om ons verhaal. Het gaat om de vreugde die bij God is wanneer iemand zich bekeert. Bemoedig iemand en vertel wat God in je leven heeft gedaan!

Van kaft tot kaft
8 juni OT: Ezra 1-2 NT: 1 Korinthe 14


Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft
9 juni OT: Ezra 3-4 NT: 1 Korinthe 15:1-19
10 juni OT: Ezra 5-6 NT: 1 Korinthe 15:20-58

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.


Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

17/08/19 - Bijbels dagboek week 34
09/08/19 - Bijbels dagboek week 33
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Bemoedig iemand en vertel wat God in je leven heeft gedaan!

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring