Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2018 - Week 24

Week 24: De jongste zoon, de oudste zoon en de vader

Deze week lezen we het verhaal van de verloren zoon. Na de gelijkenis van het verloren schaap en de verloren penning is dit de derde gelijkenis die de Heere Jezus vertelde over de vreugde die bij God is wanneer een zondaar tot bekering komt. Deze vreugde heeft de Heere Jezus geholpen toen Hij naar het kruis is gegaan.

Week 24: van 11 t/m 15 juni 2018

Lees elke dag: Lukas 15:20
En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem.


Maandag 11 juni 2018 – Een schaamteloze zoon                                           
Lezen: Lukas 15:11-16; Romeinen 5:8; Jesaja 55:9

Vorige week zagen we dat de Farizeeën niet begrepen waarom de hemelse Vader zo blij is wanneer een zondaar zich bekeert. Daarom vertelde Jezus een gelijkenis waarin de verlorenheid van de zondaar nog meer extreem wordt voorgesteld. Ook de liefde en barmhartigheid van de vader in dit verhaal is extreem en onwaarschijnlijk.

Een jongste zoon stelde aan zijn vader een schaamteloze vraag. Het was ongepast om over de erfenis te praten wanneer je vader nog in leven was. Het hele dorp ging erover praten en riep schande uit over deze familie. Dit was geen behoorlijk gedrag. Terwijl Jezus dit verhaal vertelde, dachten de Farizeeën: “De vader moet zijn eer beschermen. Die zoon moet in het openbaar terechtgewezen worden.” Maar de vader waar de Heere Jezus het over had, greep niet in.

Het bezit werd verdeeld en de jongste zoon kreeg de helft ervan. Na een paar dagen verkocht hij zijn erfenis voor veel geld. Toen hij alles had opgemaakt, kwam de zoon helemaal aan de grond te zitten. Hij kwam bijna om van de honger. Hij was wanhopig. De Heere Jezus toont een zondaar die diep is gevallen. Wij zeggen: eigen schuld… maar God heeft altijd lief.

Gebed
Dank U, Heere Jezus, dat God ons liefhad toen wij nog zondaren waren. U wilde voor ons sterven. Heere Jezus, U kijkt zo anders naar een zondaar dan dat wij dat doen. Wij denken aan schuld, maar U hebt lief. 

Dagsluiting
Vanmorgen lazen we een stukje uit de gelijkenis van de verloren zoon. De Heere Jezus vergeleek Zijn hemelse Vader met de vader in dit verhaal. Lees nog eens Lukas 15:20: “En hij stond op en ging naar zijn vader….” Ben jij al teruggekeerd naar de hemelse Vader?

Van kaft tot kaft
11 juni OT: Ezra 7-8 NT: 1 Korinthe 16


Dinsdag 12 juni 2018 – De zoon keert terug
Lezen: Lukas 15:17-19; Psalm 51:6

Gisteren lazen we hoe de jongste zoon helemaal aan de grond was geraakt. De Farizeeën hadden daar een eigen mening over. Wilde deze jongeman terug naar huis keren, dan moest hij de eer van zijn vader terugverdienen. Want volgens hen moet de zondaar alles terugbetalen. Maar in de situatie die Jezus schetste, was dat onmogelijk.

De jongste zoon kwam inderdaad tot inkeer. Hij wist dat zelfs de dagloners bij zijn vader het goed hadden. Bovenop hun loon kregen ze voldoende te eten. Zijn vader was gul en gaf meer dan van hem verwacht werd. De zoon schaamde zich en voelde zich niet meer waardig om bij zijn vader te komen. Hij wilde een poging doen om het geld dat hij verkwist had, terug te betalen.

Toen dachten de Farizeeën: “Oke, nu komen we een eind. Als hij maar gaat terugbetalen.” De jongste zoon in het verhaal wilde dit ook. Ook al zou hij er jaren hard moeten voor werken, hij zou teruggaan. Vanaf het moment dat hij het dorp zou binnengaan, zou het hele dorp het weten. Hij zou uitgescholden worden door jong en oud. Hij zou zijn eigen schande moeten dragen. Zo kwam de zoon terug en de Farizeeën dachten: de vader zal zijn eer verdedigen!

Gebed
Vader in de hemel, dank U wel dat ik mag weten dat er bij U altijd een weg terug is, ook al wacht ik soms wat lang U om vergeving te vragen. Wat bent U goed!

Dagsluiting
In de gelijkenis van de verloren zoon, heeft de vader reden genoeg om geen contact met zijn zoon te zoeken. Iemand die de helft van je bezit heeft opgemaakt, zie liever nooit meer terug. Deze zoon echter weet dat zijn vader hem niet zou afwijzen, en hij besluit om terug te gaan. Hij kent zijn vader. Zo is de Heere God voor ons: Hij wijst ons nooit af.

Van kaft tot kaft
12 juni OT: Ezra 9-10 NT: 2 Korinthe 1


Woensdag 13 juni 2018 – De vader neemt de schande op zich
Lezen: Lukas 15:20-24; Jesaja 61: 10

De jongste zoon had een lesje nodig. Hij had de helft van het bezit van zijn vader opgemaakt! De Farizeeën dachten: “Eindelijk zal deze vader zijn eer beschermen!” Maar dit is niet hoe deze vader dacht. Hij stond op uitkijk. Hij zag zijn zoon van ver komen en kreeg medelijden. Hij was zo blij dat hij niet kon wachten totdat zijn zoon bij hem was. Hij rende naar buiten, zijn zoon tegemoet. Dit is vreemd. Mannen van middelbare leeftijd in het Midden Oosten rennen niet. Ze wandelen waardig over de straat. Ze dragen een lange mantel tot aan de enkels. Het was zeer beschamend wanneer men je enkels kon zien.

Maar deze vader rende de straat op. Toen hij bij zijn zoon kwam, sloeg hij zijn armen om de jongen heen en kuste hem opnieuw en opnieuw. “O neen,” dachten de Farizeeën, “deze zoon verdiende een pak slaag in het openbaar. Hij moest uitgejouwd worden. Maar dít toch niet.” Zo nam de vader de schande van de zoon op zich en gaf zijn stinkende rebel een knuffel. Dit is volledige verzoening. Zo is onze hemelse Vader. De vergeving die Hij geeft, kunnen we nooit verdienen.

De zoon moest niets terugbetalen. Zijn vader was de schuld al lang vergeten en gaf de zoon zijn eigen ring en mantel. Het feest kon beginnen.  

Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat U de schande van het kruis hebt gedragen voor mij. U liep met het kruis op Uw schouders door Jeruzalem. U was geen moordenaar. U had niets gedaan om de kruisdood te verdienen. Toch liet U het gebeuren en iedereen keek toe.

Dagsluiting
Lees Jesaja 61:10. Wanneer we tot inkeer komen, net zoals de jongste zoon, gebeurt er iets geweldigs. Onze hemelse Vader trekt ons een nieuw kleed aan. Dit kleed is niet meer vuil van zonden, maar het is witgewassen. Het is een mantel van gerechtigheid. Wanneer God vergeeft maakt Hij mensen mooi.

Van kaft tot kaft
13 juni OT: Nehemia 1-2 NT: 2 Korinthe 2


Donderdag 14 juni 2018 – De oudste zoon is boos en de vader heeft hem lief
Lezen:  Lukas 15:25-28; Lukas 13:34

Gisteren lazen we in Lukas 15:24: “En zij begonnen vrolijk te zijn.” De andere gelijkenissen die Jezus vertelde, stopten met de blijdschap over dat wat gevonden was. Telkens sprak Jezus over de vreugde die er bij de Vader is, wanneer één zondaar tot bekering komt. In de gelijkenis van de verloren zoon gaat het verhaal verder. Het feest was al begonnen, maar er ontbrak nog iemand op het feest en die wilde de vader er zo graag bij hebben!

Waar was de oudste zoon gebleven? De oudste zoon had geen relatie met zijn jongere broer, ook niet met zijn vader. Hij wist niet wat er aan de hand was, terwijl het zijn taak was, om het feest voor zijn broer te organiseren. De oudste zoon staat symbool voor de Farizeeën. Ze stonden los van de Heere God. Ze waren niet geïnteresseerd in het herstel van zondaren. Daarom wilden ze geen feest. Ze leefden in hun eigen wereldje. Maar het hart van de Heere God verlangde naar Zijn volk, zelfs naar de Farizeeën.

De Heere Jezus brengt de oudste zoon naar voor: hij werd boos en wilde niet naar het feest. Hij kon de vreugde van zijn vader niet begrijpen, omdat hij niet wist wat liefde is. Hij dacht dat je liefde alleen maar kon verdienen. Maar de vader drong bij hem aan en zei: “Kom toch binnen, verzoen je en geniet!”

Gebed
Dank U wel, Heere Jezus, dat U de Farizeeën hebt uitgenodigd om te veranderen. Ook al waren ze boos, U had hen lief. Ik begrijp die liefde niet. Wilt U me helpen om ook lief te hebben zoals U dat deed?

Dagsluiting
Lees Lukas 13:34. Hier horen we het hart van de Heere God dat uitgaat naar Zijn volk Israël. Op gelijke wijze gaat het hart van onze hemelse Vader ook uit naar jou. Hij wil dat je komt schuilen onder Zijn vleugels.

Van kaft tot kaft
14 juni OT: Nehemia 3-4 NT: 2 Korinthe 3


Vrijdag 15 juni 2018 – Het kruis voor de vader
Lezen: Lukas 15:29-32; Hebreeën 12:2

In dit gedeelte van het verhaal zien we hoe de oudste zoon vasthield aan zijn boosheid. Dit staat in contrast met hoe de jongste zoon zich vernederde tegenover zijn vader. Hij was aanvankelijk ook arrogant en maakte door zijn leven zijn vader tot schande. Maar hij kwam tot inkeer en zei: “Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, ik ben niet meer waard uw zoon te heten.”

Maar de oudste zoon kon maar niet begrijpen hoe het mogelijk was dat, wanneer de vader vergaf, zijn broer de schuld niet hoefde te betalen. Hij begreep niets van liefde en vergeving. Schuld moest betaald worden, schuld kon je niet kwijtschelden. Zo dachten de Farizeeën er over. De focus van het verhaal ligt niet zozeer op de jongste zoon. De Heere Jezus sprak hier tot de Farizeeën.

Na vers 32 wachten we op een reactie van de oudste zoon. Hoe heeft hij gereageerd? Waarom gaf hij geen antwoord? Waarom kwam er geen einde aan dit verhaal? De zondaren en de tollenaars hadden hun einde geschreven: zij vierden feest bij de Vader. De Farizeeën maakten voor zichzelf een einde aan het verhaal. Een paar maanden later riepen ze: kruisig Hem! En de Zoon van God werd naar het kruis geleid. Is dit het einde van het verhaal: het kruis voor de vader?

Gebed
Heere Jezus, wilt U mijn hart zacht maken, zodat ik gevuld wordt met Uw liefde en omzie naar anderen. Zelfs aan het kruis heeft U gezegd: “Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen (Lukas 23:34).”

Dagsluiting
In Hebreeën 12:2 staat dat de Heere Jezus de Leidsman van ons geloof is. Hij is een voorbeeld hoe we in geloof kunnen leven. Hij heeft het kruis op Zich genomen omdat Hij dacht aan de vreugde die bij de Vader is, telkens wanneer een zondaar zich bekeert. Hij heeft het kruis gedragen in de straten van Jeruzalem en heeft akelige schande gedragen. Hij heeft dit voor ons gedaan, opdat jij en ik kind van God kunnen worden. Dank Hem!

Van kaft tot kaft
15 juni OT: Nehemia 5-6 NT: 2 Korinthe 4


Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft
16 juni OT: Nehemia 7-8 NT: 2 Korinthe 5
17 juni OT: Nehemia 9-11 NT: 2 Korinthe 6

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.


Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

17/08/19 - Bijbels dagboek week 34
09/08/19 - Bijbels dagboek week 33
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Hij heeft het kruis op Zich genomen omdat Hij dacht aan de vreugde die bij de Vader is, telkens wanneer een zondaar zich bekeert.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring