Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2018 - Week 26

Week 26: Godsvertrouwen

De Heere Jezus wil dat we in Hem geloven. Geloof is meer dan verstandelijk weten Wie Jezus is. Het is meer dan beseffen dat Hij geleefd heeft en vele wonderen heeft gedaan. Geloof verbindt je met de Persoon van Jezus. Hij is een Persoon aan Wie je je toevertrouwt. Jezus toonde Zijn discipelen hoe dat kon, en Hij nodigt ons ook vandaag uit. Wees deze week verwondert over het vertrouwen dat sterk wordt bij de troon van God.

Week 26: van 25 t/m 29 juni 2018

Lees elke dag: Spreuken 14:26
De vreze des HEEREN is een sterk vertrouwen,
en voor Zijn kinderen zal Hij een toevlucht zijn.


Maandag 25 juni 2018 – Christus te midden van de storm                             
Lezen: Markus 4:35-38

De Heere Jezus was samen met Zijn discipelen in Galilea. Hij was die dag druk bezig geweest. Vele mensen kwamen naar Jezus luisteren. Gewoonlijk gingen de discipelen ‘s avonds naar huis, want de meesten van hen woonden vlakbij het meer van Galilea. Deze avond was het anders.

Jezus wilde oversteken naar de overkant van het meer. Dit was vreemd. Het was niet veilig om ’s nachts op het meer te zijn. Soms kwam er plotseling een storm opzetten en die stormen konden zeer gevaarlijk zijn. De discipelen, waaronder een paar zeer ervaren vissers, wisten dit wel, maar ze vertrouwden erop dat het wel goed zat. De Heere Jezus was immers bij hen.

Plots gebeurde wat elke visser vreesde. Er stak een sterke wind op, de golven werden hoger en iedereen was druk om de boot varende te houden. De boot begon vol te lopen met water. Het vertrouwen van de discipelen in de Heere Jezus was verdwenen. Ze waren doodsbenauwd.

Toen ze zagen hoe Jezus sliep, waren ze verward. Er klonk verwijt in hun stem. Ze begrepen niet dat Jezus net nu kon slapen. Maar Jezus voelde Zich veilig. Hij was altijd dichtbij Zijn Vader, bij de Allerhoogste Die zit op de hoogste troon. De discipelen begrepen dat vertrouwen niet.

Gebed
Heere Jezus, wilt U me helpen om bij U te schuilen wanneer er dingen gebeuren die ik niet begrijp. Helpt U me om met mijn vragen bij U te komen, zonder U te beschuldigen. Ik weet dat U alles in Uw hand heeft, ook al begrijp ik niet altijd waarom de dingen zijn zoals ze zijn. Wilt U me helpen om U te vertrouwen?

Dagsluiting
Lees Psalm 42. Deze Psalm leert dat het goed is om God te loven, ook in momenten dat we moeite ervaren. Wanneer onze ziel onrustig is, is het goed om bij God te schuilen.  Moeilijkheden, stormen en pijn neemt de Heere Jezus niet weg. Hij wil ons wel veranderen en sterker maken. Hij wil ons helpen om op Hem te hopen, ook al zien we in onze moeilijkheden geen uitkomst meer.  

Van kaft tot kaft
25 juni OT: Job 3-4 NT: Lukas 1:1-17


Dinsdag 26 juni 2018 – Christus is Heer van de wind en de zee
Lezen:  Markus 4:39-41

Te midden van de storm zag de Heere Jezus de angst van de discipelen, en greep in. Hij begon niet met het water uit de boot te scheppen. Hij trok aan geen enkel touw. Hij schreeuwde niet en panikeerde niet. Hij stond op en sprak. Hij sprak tot de wind. Hij sprak tot de zee. De wind en de zee luisterden. De discipelen stonden daar maar. Ze waren sprakeloos. Alles was muisstil geworden. Iedereen hield de adem in.

De Heere Jezus verbrak de stilte. Allicht heeft Hij hen één voor één aangekeken. Hij vroeg: “Waarom zijn jullie zo bang?” Hij begreep het niet. Waarom waren de discipelen zo bang geworden, terwijl Hij bij hen was. Hij, de Schepper van hemel en aarde, had in de hemel en op de aarde alle macht. De discipelen geloofden nog niet dat ze veilig waren. Hij sprak hen daarom aan op hun ongeloof. Hij nodigde hen uit om zichzelf aan Hem toe te vertrouwen. De heiligheid van God was naar de aarde gekomen. De mensen die hiermee geconfronteerd werden, waren bang. Dit hadden ze nog nooit meegemaakt. Maar Jezus nodigde hen uit om Hem te vertrouwen.

Gebed
Heere Jezus, wilt U me helpen om mezelf aan U toe te vertrouwen? Ik heb U aangenomen als mijn Heer. Ik geloof dat U voor mijn zonden gestorven bent. U hebt belooft dat U altijd bij mij zult zijn, over me waakt en me beschermt. Maar soms ben ik bang en voel ik me eenzaam. Wilt U me helpen om, ondanks wat ik voel en ondanks wat er gebeurt, toch te vertrouwen dat U dicht bij me bent?

Dagsluiting
Lees Psalm 19. We leven in een wereld die geen rekening houdt met God. De media hebben allang de Heere God verzwegen. Alle nieuws gaat over mensen en gebeurtenissen van de wereld. Maar Psalm 19 leert dat heel de schepping God ademt. Iedereen kan de Heere God waarnemen in de natuur, want het is het werk van Zijn handen. Daarenboven heeft de Heere God Zijn woorden aan mensen gegeven. In de Bijbel staan heerlijke woorden die ons leren om onszelf aan God toe te vertrouwen. Lees daarom de Bijbel, en bid elke dag!

Van kaft tot kaft
26 juni OT: Job 5-6 NT: Lukas 1:18-38


Woensdag 27 juni 2018 – Christus en het wonder van de visvangst
Lezen: Lukas 5:1-11

In het Schriftgedeelte dat we vandaag lezen, bevinden we ons opnieuw aan het meer van Galilea, of het meer van Gennesaret. Het was vroeg die dag, en er waren vele mensen gekomen om te luisteren naar de Heere Jezus. Hij sprak de mensen toe vanuit het schip van Petrus. Petrus had een hele nacht doorgebracht op het water en niets gevangen. Hij was moe. Het liefst wilde hij naar huis om te rusten.

Maar de Heere Jezus wilde dat hij opnieuw ging vissen. Petrus wist dat, indien er ’s nachts niets in de netten kwam, dat overdag ook niet zou gebeuren. Toch deed hij wat Jezus hem vroeg. De visvangst moet enorm geweest zijn.

De reactie van Petrus doet nadenken. Er staat dat toen Petrus de visvangst zag, hij voor Jezus neerviel en zei: “Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens.” Jezus had met geen woord over zonde gesproken. Hij vermaande Petrus niet over zijn houding. Hij veroordeelde niet. Hij toonde alleen maar waar Petrus moest zijn om veel vis te vangen. Het heilige in de Heere Jezus was zo duidelijk aanwezig, dat Petrus niets anders kon doen dan in aanbidding aan Zijn voeten neervallen. Dat is wat de heiligheid van God met ons doet. We beseffen dat we niet waardig zijn en zien onze zonden. Maar Jezus zei tot Petrus: “Wees niet bevreesd.” Hij zegt dit ook aan ons.

Gebed
Heere Jezus, wilt U me helpen om te zien dat U ook in mijn leven wonderen doet. Leert U me dit te onderscheiden, zodat ik net zoals Petrus, aan Uw voeten kniel en U eer. U laat me zien dat U me, ondanks wie ik ben, toch gebruiken wilt. Ik dank U daarvoor.

Dagsluiting
Lees Lukas 5:8-11. Bij de wonderlijke visvangst toonde de Heere Jezus Zijn macht, en de discipelen knielden voor Hem neer. Nadien lieten ze alles achter en volgden Hem. Ben jij ook bereid om de Heere Jezus te volgen? Hij spreekt ook tot jou: “Wees niet bevreesd.”

Van kaft tot kaft
27 juni OT: Job 7-8 NT: Lukas 1:39-80


Donderdag 28 juni 2018 – Christus en het wonder van genezing
Lezen: Markus 5:21-34; 2 Kronieken 16:9

De Heere Jezus was overgestoken naar de overkant van het meer van Galilea. Jaïrus, de overste van de synagoge kwam Hem tegemoet. Zijn dochtertje was ernstig ziek. Toen Jaïrus hoorde dat de Heere Jezus in de buurt kwam, wist hij dat Hij haar kon helpen.

Onderweg raakte een vrouw die bloedvloeiingen had, de Heere Jezus aan. Volgens de Joodse wet (Leviticus 15) was iemand die een vloeiing had, onrein. Wie deze vrouw zou aanraken, werd onrein. Mensen uit haar omgeving wisten dat ze ziek was, en ze werd daarom gemeden. Daarom raakte ze de Heere Jezus stiekem aan. Net zoals Jaïrus wist ze en geloofde ze dat alleen Jezus haar kon helpen. Ze kon niet openlijk naar Hem toegaan, want ze liep het risico dat ook de Heere Jezus haar zou afwijzen.

De Heere God had haar hart gezien. Hij zag haar geloof, en in een flits werd ze genezen. Hoewel Jezus niet wist wat er was gebeurd, voelde Hij kracht van God van Hem uitgaan. De vrouw wist wat er gebeurd was. Bevende kwam ze bij Jezus en wierp zich voor Hem neer. De vrouw zag in een flits de heiligheid van God. Ze zou nooit meer dezelfde zijn. De Heere Jezus prees haar om haar geloof. Ze was bereid het risico te lopen om afgewezen te worden, maar God Zelf had naar haar omgezien.

Gebed
Heere Jezus, ik vind het zo bijzonder dat U mensen die door iedereen in de steek zijn gelaten, wilt helpen. U hielp Jaïrus, een gerespecteerd man, maar ook een vrouw, waar niemand naar omzag. Dank U dat U ook mijn hart ziet. Ik verlang er naar om genezen te worden. Wilt U ook naar mij omzien, alstublieft?

Dagsluiting
In 2 Kronieken 16:9 staat geschreven: “Want de ogen van de HEERE trekken over de hele aarde, om Zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met Hem.” De vrouw over wie we vanmorgen lazen had een hart dat volkomen uitging naar de Heere Jezus. Omdat ze geloofde, werd ze genezen. De tekst uit het boek Kronieken zegt dat de Heere God je kracht geeft, wanneer je hart volkomen naar Hem uitgaat. Hij zal dicht bij je komen en je hart vullen met Zijn aanwezigheid. Vraag aan de Heere Jezus om je hierbij te helpen.

Van kaft tot kaft
28 juni OT: Job 9-10 NT: Lukas 2:1-21


Vrijdag 29 juni 2018 – Christus vermaant
Lezen: Mattheüs 23:1-7; Mattheüs 23:25-27

Tijdens Zijn leven heeft de Heere Jezus vele mensen genezen. De Schriftgeleerden en religieuze leiders hebben Hem gehaat en afgewezen. Ondanks het goede dat Hij deed, werd Hij aan het einde van Zijn leven veroordeeld tot de dood aan het kruis. 

De leer die de Heere Jezus bracht, sneed in het hart van mensen. Hij pakte de trots van het hart aan. Jezus bracht een hoge wet naar de aarde. Het was de wet van de liefde van God. Toen Hij de discipelen onderwees en hen opriep om hun vijanden lief te hebben, wisten ze dat ze dat niet konden. Maar ze vertrouwden er op dat Jezus hen daarbij zou helpen. Het was toen ze ontdekten hoe heilig de Heere Jezus is, dat ze in aanbidding neervielen. Pas toen begrepen ze hoe groot Zijn liefde is. Ze hoefden niet uit eigen kracht lief te hebben. 

Dit is onze troost. We kunnen niet leven zonder Jezus. We kunnen niet leven in eigen kracht. Pas wanneer we spreken zoals Jesaja: “Wee mij,”  of zoals Petrus: “Wees mij genadig, Heere Jezus, want ik ben een zondig mens,” dat Jezus komt en ons kracht geeft om Hem te volgen. De Schriftgeleerden en Farizeeën hebben dit niet begrepen. Ze waren niet bereid om de trots van hun hart af te leggen. Ze wilden zich niet vernederen en Jezus erkennen als hun Meerdere. De trots van de Farizeeën zit ook in ons hart. Indien we niet leren om te zeggen: “Wee mij!”, zal de Heere Jezus komen en ons hart vermanen en zeggen: “Wee u!” ?

Gebed
Heere Jezus, wilt U me vandaag helpen om te zien waar er trots is in mijn hart. Ik wil niet zijn zoals de Farizeeën, aan de buitenkant mooi en opgepoetst, maar van binnen vies. Wilt U mijn hart en mijn gedachten vullen met dingen van U, die rein zijn?

Dagsluiting
Lees Psalm 19:10-14. Het Woord van God helpt om harten te onderzoeken. Het Woord van God is waarheid, het is meer waard dan goud en zoeter dan honig. Het Woord van God helpt om tot inkeer te komen, zonden te belijden en rein voor God te staan. Jezus geeft vergeving, vrede en rust.

Van kaft tot kaft
29 juni OT: Job 11-12 NT: Lukas 2:22-52


Tijdens het weekend

Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft
30 juni OT: Job 13-14 NT: Lukas 3
1 juli OT: Job 15-16 NT: Lukas 4:1-30

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.


Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

17/08/19 - Bijbels dagboek week 34
09/08/19 - Bijbels dagboek week 33
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

In de Bijbel staan heerlijke woorden die ons leren om onszelf aan God toe te vertrouwen. Lees daarom de Bijbel, en bid elke dag!

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring