Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2018 - Week 27

Week 27: Eeuwige rijdom

Wie Jezus kent, heeft een schat in de hemel ontvangen. Deze schat kun je niet zien en niet aanraken, maar je weet dat je hem hebt. Het bijzondere aan deze schat is dat je hem niet voor jezelf houdt, maar je deelt hem uit. Hoe meer je ontvangt, hoe meer je aan anderen geeft. Je wil dat anderen dezelfde vreugde en vrede genieten vandaag, en straks voor eeuwig.

Week 27: van 2 t/m 6 juli 2018

Lees elke dag: Lukas 12:32-34
Wees niet bevreesd, kleine kudde, want het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven. Verkoop uw bezittingen en geef de opbrengst weg als liefdegave. Maak voor uzelf beurzen die niet verslijten, een schat die niet opraakt, in de hemelen, waar de dief niet bij komt en die door de mot niet aangetast wordt. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.


Maandag 2 juli 2018 – Hemelse rijkdom                     
Lezen: Lukas 12:22-34

Overal waar Jezus was kwamen mensen luisteren. Sommigen stelden vragen, en Jezus antwoordde. In Lukas 12:13 zei iemand: “Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen.” De Heere Jezus vertelde toen de gelijkenis van de rijke dwaas. Hij waarschuwde voor hebzucht. Geld biedt voordelen en comfort, maar het mag ons niet gevangen houden. De Heere Jezus wil dat we vrij zijn. Wie blijmoedig geeft komt vrij van de afgoden die je met geld kunt kopen. Een blijmoedige gever is iemand die blij is omdat hij anderen kan helpen.

Wie voor zichzelf schatten verzamelt, is niet rijk in God. Maar wie God kent is bezig met Zijn Koninkrijk. Jezus bemoedigde Zijn discipelen toen Hij zei: “Weest niet bevreesd, kleine kudde, want het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven.” Zo is God. Hij is een liefhebbende Vader Die weet wat we nodig hebben. Hij wil het allerbeste aan Zijn kinderen geven. Wie het Koninkrijk van God zoekt krijgt veel meer dan datgene waar zijn hart naar uitgaat. God geeft overvloedig. De schat waarmee Hij je bekleedt is niet zichtbaar of tastbaar, maar ligt vast in de hemel. Het is dan heel gewoon om van deze rijkdom uit te delen aan anderen, want God geeft Zijn rijkdom om het aan anderen te geven.  

Gebed
Dank U wel, Heere Jezus, dat U me vrij maakt van alles wat ik hebben wil. Wilt U mijn hart dicht bij U houden, want dan zal ik vrij en veilig zijn.

Dagsluiting
Lees Lukas 12:35-40. De Heere Jezus vraagt om dicht bij Hem te leven. We hoeven niet bezorgd te zijn om voedsel of kleding, want onze Vader in de hemel geeft alles wat we nodig hebben. Jezus leerde de discipelen om te vertrouwen dat God voor alles zorgt. Tegelijkertijd moesten ze waakzaam zijn. Jezus komt terug op een moment dat niemand verwacht. Wie dicht bij Jezus blijft, is altijd klaar.

Van kaft tot kaft
2 juli OT: Job 17-18 NT: Lukas 4:31-44


Dinsdag 3 juli 2018 – De goedheid van God duurt eeuwig
Lezen:  Jeremia 33:6-11

In de dagen van de profeet Jeremia werd het volk Israël door de vijand in ballingschap weggevoerd. Israël was ongehoorzaam geweest. Vele koningen hadden andere goden gediend, en velen waren hen gevolgd. God zond Jeremia. Hij waarschuwde de koning van Israël en deze liet hem opsluiten in de gevangenis. Toch liet God Zijn volk niet los. Hij hield van hen. De Heere God gaf aan Jeremia een belofte: ‘Het volk zal naar het land terugkeren om er in vrede te leven.’ Zo is de Heere God. Hij heeft lief; Hij herstelt en geneest. Want Hij is goed en trouw, zoals staat in Jeremia 33:11: “Looft de HEERE van de legermachten, want de HEERE is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.” Dit is een belofte voor elk kind van God: God is goed. Wat er ook in je leven gebeurt: God is goed. Hij haalt je thuis naar het Vaderhuis.

God is voortreffelijk, absoluut en volmaakt goed. Hij is zoals de psalmdichter zegt in Psalm 119:68: “U bent goed en U doet goed, leer mij Uw verordeningen.” Hoewel Jeruzalem in puin lag, want dit was voor iedereen duidelijk, gaf de Heere God aan Jeremia deze bijzondere belofte: er komt een dag dat in deze stad voor de God van Israël opnieuw een loflied zal klinken: dan zal er een bruiloft zijn wanneer de Bruidegom samen met Zijn bruid de bruiloft viert! 

Gebed
Vader in de hemel, dank U wel dat Uw goedheid voor eeuwig is.

Dagsluiting
Lees Jeremia 33:14-16. Vanmorgen lazen we dat God Jeremia een belofte gaf, op het moment dat Israël in ballingschap werd weggevoerd. In deze moeilijke situatie bemoedigde God Zijn volk. Ook beloofde Hij dat er uit de stam van koning David een bijzondere Koning zou komen. Hij zal als een goede Koning heersen over heel de aarde in het nieuwe Jeruzalem (zie ook Openbaring 21:1-6).

Van kaft tot kaft
3 juli OT: Job 19-20 NT: Lukas 5:1-16


Woensdag 4 juli 2018 – Hoge eer voor elk koningskind
Lezen: Mattheüs 25:31-46

De Heere Jezus heeft tijdens Zijn leven vaak verteld over het Koninkrijk van God. Wie in Hem gelooft, zo zei Hij, mag binnenkomen in dat Koninkrijk van de hemel. Ook hier vertelde Hij dat Hij aan het einde van de tijd als een Rechter zal komen om de mensen in te delen in twee groepen. Wie in de groep van de schapen wordt ingedeeld, mag naar dit Koninkrijk van de hemel. Jezus noemt hen: de gezegenden van Mijn Vader. Onze hemelse Vader is de Koning van hemel en aarde en Hij maakt het Koninkrijk van de hemel klaar voor Zijn kinderen. Wie de Heere Jezus kent en gelooft, mag in dit Koninkrijk binnengaan. Nog voor het ontstaan van de wereld heeft de Heere God dit Koninkrijk klaargemaakt voor Zijn kinderen. Het Koninkrijk ligt voor ons al gereed.

Maar er is ook een andere groep. Zij die aan de linkerkant van de Rechter staan. Voor hen klinkt een hard oordeel: “Ga weg van Mij, vervloekten, in het eeuwig vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is.” Dit deel van het verhaal willen we liever niet horen. Jezus heeft dit gesproken om ons te waarschuwen; wie de kinderen van God liefheeft, zal in het Koninkrijk van God beloond worden. Het is daarom een bijzonder voorrecht om onze broeders en zusters de hoogste eer te geven: die van een koningskind.

Gebed
Goede Vader in de hemel, U hebt mij geroepen tot een bijzonder Koninkrijk. Wilt U me helpen om hen die U liefhebben, te dienen, te helpen, te troosten en te ondersteunen waar ik kan?

Dagsluiting
Lees Mattheüs 25:1-13. Ook hier vertelde de Heere Jezus over het Koninkrijk van de hemel. Zo waren er tien meisjes die op weg waren naar dit Koninkrijk. Ze wilden naar de bruiloft toe, en verlangden naar de ontmoeting met de Bruidegom. Blijkbaar waren ze allemaal gelovig, maar op een of andere manier was er een groep die niet goed was voorbereid. Net voordat ze het Koninkrijk bereiken blijken de lampen uit te gaan… Jezus vertelde dit verhaal om ons te waarschuwen. Zorg dat je gereed bent!

Van kaft tot kaft
4 juli OT: Job 21-22 NT: Lukas 5:17-39


Donderdag 5 juli 2018 – De bron van levend water
Lezen: Jeremia 2:5-13

De Heere God sprak tot Jeremia. Hij was verdrietig dat Zijn volk door de vijand in ballingschap werd weggevoerd. Dit gebeurde niet zomaar. Nadat God hen in het land Kanaän had gebracht, waren ze de goden van de andere volken gevolgd. Ze verlieten de machtige God van Israël. De priesters en de rechters, die de wetten van God kenden en onderwijs gaven, kenden God niet meer. De koningen hielden geen rekening met God en de profeten zagen visioenen en profeteerden namens demonen. De Israëlieten gingen hun eigen weg en het land werd compleet onbestuurbaar.

God argumenteert met Zijn volk. Hij zegt: “Ga eens kijken bij andere volken. Geen ander volk ruilt zijn goden voor andere goden!” Volken blijven trouw aan hun eigen goden, maar niet zo met het volk Israël! De Heere God roept de engelen erbij terwijl Hij treurt en Hij zegt: “Het gaat niet goed met Mijn volk, want het heeft Mij, de bron van levend water verlaten.” De Heere God had alles gedaan om Zijn volk te beschermen. Hij gaf de wetten en sprak doorheen de profeten. Toch ging Israël zijn eigen weg. Dit gevaar leeft ook vandaag. Laten we daarom voorzichtig zijn  en steeds zoeken naar de Bron van levend water. Jezus helpt om dicht bij Hem te leven. Hij geeft stromen van levend water.

Gebed
Vader in de hemel, U bent een bron van levend water. Dank U dat U me overvloedig geeft van het levende water.

Dagsluiting
Lees Johannes 7:37-39. Op de laatste dag van het Loofhuttenfeest stond Jezus in de tempel recht en riep: “Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.” Johannes verduidelijkt aan de lezers: Jezus spreekt over de Heilige Geest. Want wie in Hem gelooft, ontvangt de Heilige Geest. Deze Geest is als een bron van levend water die steeds nieuw water geeft. Wie Jezus gelooft mag bidden om meer van die stroom van levend water.

Van kaft tot kaft
5 juli OT: Job 23-24 NT: Lukas 6:1-23


Vrijdag 6 juli 2018 – Wie belangrijk is, die dient
Lezen: Lukas 22:24-30

De discipelen begrepen dat Jezus hen spoedig zou verlaten en ze vroegen zich af wat er met hen zou gebeuren. Wie van hen zou de nieuwe leider worden? Toen Jezus dit merkte, gaf Hij hen de kenmerken van de nieuwe leider: het zou iemand zijn die niet voor zichzelf de macht en de eer wilde hebben, maar die bereid was om te dienen.

Jezus was dankbaar voor Zijn vrienden. Ze waren trouw geweest toen Hij het moeilijk had. Toen vele discipelen Hem verlieten, waren de twaalf bij Hem gebleven. Het voorbeeld dat Hij voor hen was geweest, zouden ze later nodig hebben. Wie net zoals Jezus tot het einde trouw blijft, zal het Koninkrijk van God binnengaan. En wanneer wij net zoals Jezus in verzoekingen komen,  mogen we vasthouden aan de belofte die Hij ons gegeven heeft: we mogen binnengaan in het Koninkrijk van de hemel.

Jezus moedigt ook ons aan om te dienen en Zijn voorbeeld te volgen. De Koning van het heelal, Hij Die de hoogste macht en majesteit toekomt, geeft aan Zijn volgelingen dezelfde macht en majesteit. Jezus wil dat we, wanneer het moeilijk gaat, niet bang zijn en bereid zijn om alles voor Hem op te geven. Hij wil dat we gericht zijn op het Koninkrijk dat komt, het Koninkrijk van de Vader.

Gebed
Vader, Uw Koninkrijk zal komen en ik zie uit naar de dag dat dit voor iedereen duidelijk wordt. Wilt U me helpen om, zolang ik leef, anderen te dienen en het voorbeeld van Jezus te volgen?

Dagsluiting
Lees Lukas 22:31-34. De Heere Jezus wist wat er zou gebeuren nadat Hij overgeleverd werd aan de Romeinse soldaten. Al de discipelen zouden in verwarring gebracht worden. Hij wist dat Petrus Hem zou verloochenen. Op dat moment heeft de satan, de belangrijkste vijand van de Heere God, geprobeerd om te verhinderen dat het Koninkrijk van God ooit zou komen. De satan heeft van God de toestemming gekregen om de discipelen van Jezus op te eisen. De satan had hen aangeklaagd, zodat hij het werk dat Jezus in hen begonnen was kon vernietigen. Maar Jezus had voor hen gebeden, dat hun geloof vast zou staan. Het gebed van Jezus is krachtiger dan de aanklachten van de vijand. Dat mag ook ons troosten en bemoedigen.


Van kaft tot kaft

6 juli OT: Job 25-26 NT: Lukas 6:24-38

Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft
7 juli OT: Job 27-28 NT: Lukas 6:39-49
8 juli OT: Job 29-30 NT: Lukas 7:1-17

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.


Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

17/08/19 - Bijbels dagboek week 34
09/08/19 - Bijbels dagboek week 33
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

God is voortreffelijk, absoluut en volmaakt goed.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring