Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2018 - Week 28

Week 28: Job

Aan het begin van het boek Job lezen we hoe Job, een zeer vermogend en vooraanstaand man, plotseling al zijn bezittingen is kwijtgeraakt. Het boek Job gaat over lijden, ziekte en het rouwproces dat hiermee gepaard gaat. We mogen deze week veel van Job leren.
           
Week 28: van 9 t/m 13 juli 2018

Lees elke dag: Job 42:2
Ik weet dat U alles vermag, en geen plan is onmogelijk voor U


Maandag 9 juli 2018 – God is almachtig                                 
Lezen: Job 11:7-9

Drie vrienden kwamen Job bezoeken. Na een week spraken ze, de één na de ander. Zofar is de derde vriend. Net zoals de twee andere vrienden dacht hij dat Job zich moest bekeren van zonde. Zijn zonde was de oorzaak van al zijn ellende. De Heere God is soeverein, Hij is enkel goed. De ‘schuld’ van Jobs ellende lag bij hemzelf. Job worstelde met de schuldvraag en wilde zich verdedigen. Omdat hij volhield dat hij niet had gezondigd, kwam hij zeer arrogant over. De opmerking die Zofar maakte, namelijk dat de Heere God soeverein is, was correct. Maar dat de tegenslagen van Job werden veroorzaakt door zijn eigen zonde, was een verkeerde beoordeling van het lijden van Job.

Laten we voorzichtig zijn wanneer we tegenslagen beoordelen. Wij weten niet wat de Heere God doorheen lijden zal bewerken in iemands leven. God is soeverein. Zijn plan met ons in de moeilijkste omstandigheden is toch de moeite waard. Hij kent ons. Hij is nabij. Hij zal naar ons omzien, ook al zien we niet altijd welke richting Hij met ons gaat. Paulus schreef in Romeinen 11:33: “O diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen!” We kunnen daarom vertrouwen dat de Heere God weet wat Hij doet.
Wil jij je vandaag toevertrouwen aan het plan dat de Heere God vandaag met je leven heeft?

Gebed
Vader in de hemel, dank U wel dat de weg die U met mijn leven gaat, de beste is.

Dagsluiting
Lees 1 Korinthe 2:9-10.  God heeft bijzondere dingen voorbereid voor hen die Zijn Zoon liefhebben. Omdat we Jezus kennen als onze Redder, heeft Hij ons de Heilige Geest gegeven. Wanneer we in moeilijke omstandigheden de wil van God zoeken, is het de Heilige Geest die in ons hart Zich uitstrekt naar God. Soms openbaart Hij wat Zijn wil is, soms niet. De Heilige Geest zal helpen om op Hem te wachten en te vertrouwen dat Hij dicht bij ons is. Hij zal ons troosten.

Van kaft tot kaft
9 juli OT: Job 31-32 NT: Lukas 7:18-23


Dinsdag 10 juli 2018 – Job roept God aan
Lezen:  Job 16:19-22

Het oordeel van zijn vrienden had Job diep gekwetst. Hij wist dat hij zich niet schuldig had gemaakt aan enige onrechtvaardigheid. Er kleefde geen bloed aan zijn handen. Zijn gebeden waren altijd oprecht geweest, vanuit een rein hart. Job riep het uit: “Indien ik werkelijk bloed aan mijn handen heb, laat dan ook mijn bloed vloeien; indien mijn gebeden huichelachtig waren, laat dan nu mijn geroep tevergeefs zijn!”

Job hoopte op zijn God. Hij nam de Heere God als zijn Getuige. Hij wist dat God zijn hart kende en hij deed beroep op de enige betrouwbare Vriend: zijn Getuige, zijn Pleitbezorger was God. Ook al was Job niet op de hoogte van de rechtszaak die had plaatsgevonden waarbij de satan hem had aangeklaagd, hij sprak zijn Advocaat aan, die voor hem zou pleiten voor de troon van de Heere God.

Wat een grote troost voor ieder die onder het genadeloos oordeel van mensen valt. Wij hebben immers een Hogepriester, de Heere Jezus, de Zoon van God, die onze Pleitbezorger is. En wanneer wij niet meer weten wat te bidden, komt de Heilige Geest onze zwakheid te hulp: Hij pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen (Romeinen 8:26).

Gebed
Heere Jezus, U kent mijn hart. Wanneer mijn hart rein is, dan weet U dat. Wanneer er zonde in mijn hart is, dan helpt U me dat ik deze belijd. Dank U wel daarvoor.

Dagsluiting
Lees 1 Johannes 2:1-2.  Wanneer we zondigen gaan we niet vrijuit. Wij veroorzaken heel wat ellende in ons eigen leven en in dat van anderen. We staan schuldig. Maar wanneer we de Heere Jezus kennen, zal Hij ons helpen om te veranderen. We mogen zonden belijden en weten dat de Heere Jezus de schuld van ons wegneemt.

Van kaft tot kaft
10 juli OT: Job 33-34 NT: Lukas 7:24-35


Woensdag 11 juli 2018 – Job hoopt op God
Lezen: Job 19:25-29

In deze verzen deed Job opnieuw een beroep op de Heere God. Hij drukte zijn geloof en vertrouwen uit en zei: “Ik weet echter, mijn Verlosser leeft!”  Job kende de Heere God als zijn Verlosser. Het is geen Verlosser van ver; het is een Verlosser van dichtbij en Hij leeft! Dat is de Heere Jezus! Het is Hij die in onze harten leeft. Hij is het die ons vasthoudt. Een Verlosser die niet voor ons opkomt is van weinig nut. Maar Jezus is een Verlosser die steeds nabij is en ons door en door kent. Dus zeggen we: “Ja, ik vertrouw op de Heere Jezus, want Hij leeft in me en zal me helpen.” Misschien hebben we wat klamme handen, en aarzelen we. De Heere Jezus heeft geleerd dat geloof als een mosterdzaadje voldoende is.

Job zei: “Ik weet.” Hij aarzelde niet. Hij zei niet: “Ik hoop dat mijn Verlosser leeft, of, ik vermoed dat Hij leeft…” Job wist dat zijn Verlosser leeft. Het vertrouwen van Job in de Heere God was groot. Hij wist dat hij na zijn dood God zou zien. Dit is ook voor ons een blijvende hoop. Nadat we voor het laatst onze ogen gesloten hebben, zullen we de Heere God zien! Dit vooruitzicht overstijgt de gouden straten, de paarlen poorten, muren van glashelder diamant en onze gouden kronen. We zullen met onze eigen ogen God zien, en het Lam, en de troon,…Wie zal dan de geliefden des Heren beschuldigen?

Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat U mijn Verlosser bent.

Dagsluiting
Lees 1 Timotheüs 2:1-7. Job zei: “Ik weet, mijn Verlosser leeft!” en samen met Paulus mogen wij zeggen: “Ik heb een Advocaat bij de troon van de Heere God. De Heere Jezus heeft mijn schuld gedragen en ik ben vrij!” Om dit Evangelie nog aan velen te kunnen vertellen, mogen wij aan God vragen dat Hij de overheid zegent, zodat we in deze woelige tijd nog veel gelegenheden krijgen om mensen de weg te wijzen naar Jezus Christus.

Van kaft tot kaft
11 juli OT: Job 35-36 NT: Lukas 7:36-50


Donderdag 12 juli 2018 – Het geluk van de goddelozen
Lezen: Job 21:7-15

De drie vrienden van Job zochten naar de oorzaak van het lijden van Job. Ze waren van mening dat zijn ziekte veroorzaakt werd door zonde en dat God deze zonde strafte. Zofar vertelde dat de vreugde van de goddeloze maar een ogenblik duurt, vooraleer God ingrijpt en hem neerstort. Hij zei als het ware tegen Job: “ Job, God heeft in je leven ingegrepen en je neergestort. Ik hoop dat je nu eindelijk beseft hoe erg het met je gesteld is. Misschien is nu de tijd gekomen om je zonde te belijden en boete te doen!”

In bovenstaande verzen reageerde Job dat hij, in tegenstelling tot Zofar, kon vaststellen hoe de goddelozen een comfortabel leven leidden. Hun gezinnen leefden veilig in hun huizen, zonder enige vorm van angst. Ze ontkenden het bestaan van God en vreesden dus ook niet Zijn oordeel. Hun veestapel nam toe, ze genoten bij feest en muziek, ze stierven in vrede. Nooit kwam er een gebed over hun lippen, en ze meenden dat hun rijkdom het gevolg van eigen inspanningen was.

Job wist dat de voorspoed van de goddelozen hun door God gegeven werd, ook al wilden ze met Hem geen rekening houden. Maar Job wilde wel rekening houden met God. In zijn lijden koos Job voor de smalle weg (Mattheüs 7:13-14).

Gebed
Heere Jezus, wilt U me leren om niet jaloers te zijn op hen die U niet volgen en toch een rijk en voorspoedig leven leiden.

Dagsluiting
Lees Mattheüs 7:13-14. De weg met Jezus loopt via een smalle weg en aan het einde vind je de toegang tot het hemels Koninkrijk doorheen een enge poort. Je zou verwachten dat, indien je aan mensen vraagt waar ze in de eeuwigheid willen zijn, de meesten naar de hemel gaan. Iedereen wil vrede, geluk, al het goede waar het hart naar uitgaat. De Heere Jezus leert dat we de smalle weg alleen met Hem kunnen bewandelen. Dit betekent dat we bereid zijn om ons eigen leven op te geven, onze zonden te belijden, ons aan Hem willen toevertrouwen.

Van kaft tot kaft
12 juli OT: Job 37-38 NT: Lukas 8:1-3


Vrijdag 13 juli 2018 – De volharding van Job
Lezen: Job 42:7-10

Job heeft het harde oordeel van zijn vrienden aangeklaagd. Hij had de Heere God gevraagd om als Rechter op te treden. Maar Job kreeg geen antwoord, althans niet onmiddellijk zoals hij had gehoopt. Job vond dit zeer onrechtvaardig. Hij hield vast aan zijn onschuld. Toen de Heere God met Job sprak in de storm (Job 38:1), leek het wel of enkel hij schuldig was en dat heel de zaak zich tegen hem had gekeerd. Maar vanaf vers 7 lezen we tot onze verwondering dat Job vrijuit gaat. Zo leren we om niet voortijdig een oordeel uit te spreken.

We lezen dat Job, ook al stond hij rechtvaardig voor de Heere God, te maken kreeg met ongeluk, ziekte en verdriet. Bovendien werd hij met het harde oordeel van zijn vrienden geconfronteerd. God toonde Job dat Hij trouw is. Hij vroeg aan Job offers te brengen zodat de zonden van de vrienden werden verzoend. De liefde en vriendelijkheid van de Heere God mocht Job met zijn vrienden delen. De Heere God stelde Job aan als priester om voorbede te doen, zodat de vrienden vergeving ontvingen voor het oordeel dat ze op Jobs leven hadden gelegd. Het gebed van Job was belangrijk omdat hij zijn geloof in de Almachtige had vastgehouden. Het was het gebed van de rechtvaardige van Jakobus 5:16: “Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.”

Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat U ons de priesterlijke taak gaf om voor mensen te bidden.

Dagsluiting
Lees Jakobus 5:7-11. Vanmorgen lazen we aan het einde van het boek Job, dat de Heere God hem zegende. Jakobus herinnerde zich dit, toen hij de christenen opriep om te volharden. Hij sprak ook over de gelatenheid van de profeten, die geduldig het lijden dat over hun leven kwam, aanvaardden. Al deze mensen leerden om het oordeel dat anderen op hun leven legden, bij de Heere God te laten. Indien we moeilijkheden ervaren, kunnen we leren van de volharding van Job, de profeten, en al wie hun voorbeeld volgen.

Van kaft tot kaft
13 juli OT: Job 39-40 NT: Lukas 8:4-25


Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft
14 juli OT: Job 41-42 NT: Lukas 8:26-56
15 juli OT: Psalm 1-3 NT: Lukas 9:1-9

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.


Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

17/08/19 - Bijbels dagboek week 34
09/08/19 - Bijbels dagboek week 33
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Het gebed van Job was belangrijk omdat hij zijn geloof in de Almachtige had vastgehouden.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring