Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2018 - Week 29

Week 29: Psalm 1-15

Deze week lezen we in het boek van de Psalmen. Al in Psalm 1 zien we dat de woorden die God heeft gesproken, voor de schrijver een belangrijk richtsnoer is. Ook vandaag mag de Bijbel ons richting geven hoe te leven. Wij worden deze week bemoedigd en vertroost door de woorden van de psalmen, die de Heilige Geest tot onze harten spreekt.

Week 29: van 16 t/m 20 juli 2018

Lees elke dag: Psalm 9:2
Ik zal de HEERE loven met heel mijn hart, ik zal al Uw wonderen vertellen.


Maandag 16 juli 2018 – Psalm 1: Zalig zijn zij            
Lezen: Psalm 1

Psalm 1 beschrijft iemand die leeft in een omgeving waar men met God geen rekening houdt. Deze persoon is anders. Hij is blij met de woorden die de Heere God heeft gegeven. Dag en nacht vult het zijn gedachten. Het ‘overdenken’ is niet zomaar bedenken en dan weer vergeten. Het houdt hem zo bezig omdat hij ernaar verlangt om God te kennen. Voor ons is dat wat vreemd. Wie prevelt nu een hele dag Bijbelteksten? Toch vinden we in de Schrift dit vaak terug. Denk maar aan Jozua die van Mozes de opdracht kreeg: “Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen (Jozua 1:8),”  of ouders die de opdracht kregen om hun kinderen voortdurend het wetboek van de Heere God in te prenten (Deuteronomium 6:7).

Psalm 1 spreekt over twee wegen. Er is maar één weg die tot God leidt. De Heere Jezus heeft hierover gesproken in Johannes 14:6: “Ik ben de weg, en de waarheid, en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.” Wanneer we tot de Vader komen, kent Hij ons. Hij helpt ons en beschermt ons op de weg die we met Hem gaan. En alles wat we ondernemen doet Hij gelukken.

Gebed
Vader in de hemel, dank U wel dat U me kent.

Dagsluiting
Lees Psalm 101. In deze Psalm zoekt koning David de Heere God. Hij wil met een rein hart leven. Hij kiest ervoor om niet op te trekken met hen die kwaad doen. Hij wil geen kwaad spreken over anderen. Hij kiest vrienden die net zoals hij de Heere God liefhebben. Hij kiest om waarheid te spreken. De Heere God hielp koning David om goede keuzes te maken, en Hij helpt ook ons.

Van kaft tot kaft
16 juli OT: Psalm 4-6 NT: Lukas 9:10-36


Dinsdag 17 juli 2018 – Psalm 2: God is in de hemel
Lezen: Psalm 2

In Psalm 2 komt een koning naar voor die de Gezalfde van de HEERE wordt genoemd. Het is een Koning die de Heere God heeft aangesteld en Die vanuit Jeruzalem over de hele wereld zal regeren. Deze koning is de Zoon van God. Hij zal Zijn vijanden verpletteren en vernietigen. De koningen die op de aarde regeren kunnen verstandig zijn en hun koningschap afstemmen op deze bijzondere Koning.

Oorspronkelijk verwijst deze psalm naar de koningen die oorlog voerden tegen Israël. Maar omdat deze psalm ook over de toekomst gaat, verwijst dit naar elke aanval op de Heere Jezus en Zijn Koninkrijk. De grootste aanval gebeurde toen de Heere Jezus stierf aan het kruis. Sindsdien is de weerstand tegen het Koninkrijk van God blijven doorgaan. De Heere God lacht om deze aanvallen. Want wie zal kunnen standhouden wanneer de Koning van hemel en aarde terug zal komen om Zijn Koninkrijk te vestigen tot in eeuwigheid?

Daarom worden de koningen van de aarde aangemoedigd om zich te verzoenen met de Zoon van God.
De Heere Jezus is de Gezalfde, de Christus. Wie in Hem gelooft en Hem dient zal het oordeel dat over de wereld komt, ontlopen.

Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat ik bij U mag schuilen. Ik mag U kennen. U bent de Gezalfde, de Christus, de Eeuwige Koning!

Dagsluiting
Lees Openbaring 21:1-7. Er komt een tijd, dat de Heere God een eeuwig koninkrijk op aarde zal vestigen. God zal bij de mensen komen wonen. Er zal geen dood meer zijn, geen verdriet, geen moeite. Alles zal nieuw zijn. Iedereen die de Heere Jezus kent, zal dit meemaken.

Van kaft tot kaft
17 juli OT: Psalm 7-9 NT: Lukas 9:37-62


Woensdag 18 juli 2018 – Psalm 8: De schepping
Lezen: Psalm 8

In deze psalm heeft koning David de prachtige schepping bezongen. Hij begint met de heerlijkheid van de Naam van God, en daarmee eindigt hij ook deze psalm.
David kijkt in bewondering naar de schepping, de hemel en de aarde, de maan en de sterren, de dieren op het land, in de lucht en in de zee. Het doet denken aan het eerste hoofdstuk van het boek Genesis, waarin de schepping van hemel en aarde beschreven staat. Te midden van al dat prachtige werk staat de mens. David schrijft dat mensen met heerlijkheid en luister zijn gekroond. Zo kijkt God naar mensen: zij zijn de kroon op Zijn schepping.

De Heere God plaatste de mens in de schepping om te heersen, zoals koningen dat doen.  Mensen hebben niet alleen iets koninklijks, maar ook iets goddelijks. Zoals we kunnen lezen in het boek Genesis, heeft de Heere God de mens naar Zijn beeld en gelijkenis geschapen (Genesis 1:26-27). Eén man en één vrouw, samen tot eenheid verbonden, dragen het beeld van God in zich. Ook al leven we in een wereld die door de zonde besmet is geraakt, zal deze psalm ons bemoedigen omdat God ons tot bijzondere schepselen heeft gemaakt.

Gebed
O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is Uw Naam op de ganse aarde. Dank U wel dat ik U Vader mag noemen.

Dagsluiting
Lees Exodus 3:13-15. Vanmorgen lazen we over de heerlijke Naam van de Heere God. Hij heeft Zich aan Mozes bekend gemaakt als Jahwe, de grote Ik Ben. De Heere God is voor eeuwig Dezelfde. Zijn Naam blijft voor eeuwig bestaan. We kunnen Hem aanspreken met deze Naam: God van Abraham, God van Izak, God van Jakob, de grote Ik Ben, Heere onze God, Jahwe.

Van kaft tot kaft
18 juli OT: Psalm 10-12NT: Lukas 10:1-16


Donderdag 19 juli 2018 – Psalm 9: De Rechtvaardige Rechter
Lezen: Psalm 9:1-11

Koning David bad met zijn ganse hart tot de Heere God. In dit lied dacht hij aan al de wonderen die de Heere God in zijn leven had gedaan. De reus Goliath had hij verslagen toen hij nog een jongen was. Vele Filistijnen had hij verslagen, niet omdat hij zo sterk was, maar omdat een sterke God aan zijn zijde stond. David heeft vaak meegemaakt dat zijn vijanden plotseling struikelden of op de vlucht sloegen, en steeds vertrouwde hij dat God hem de overwinning gaf.

Er komt een dag dat de namen van hen die zonder God leven, vergeten zijn. Maar de Naam van de Heere God zal blijven bestaan. David beschrijft in verzen 8 en 9 de Rechtvaardige Rechter Die de wereld zal oordelen. Paulus kende ook deze Rechter, en sprak over de Heere Jezus toen hij in Athene het Evangelie verkondigde: “God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan de mensen dat zij zich moeten bekeren, en wel omdat Hij een dag vastgesteld heeft, waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man Die Hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft Hij aan allen het bewijs geleverd door Hem uit de doden te doen opstaan (Handelingen 17:30-31).” De Heere Jezus is als een burcht. Wanneer we verdrukt worden, of ons onveilig weten, kunnen we bij Hem schuilen. Wanneer we Hem zoeken zal Hij ons nooit verlaten. Bij Hem zijn we veilig.

Gebed
Heere Jezus, ik wil U loven met mijn ganse hart!

Dagsluiting
Lees Psalm 91:1-2. Hier staan twee namen van God: de Allerhoogste en de Almachtige. Omdat we de Heere God kennen als Vader in de hemel, mogen we Hem met zijn Naam aanroepen. Aan het einde van Psalm 91 (vers 14-16) staan prachtige beloften. Omdat we de Naam van God kennen belooft Hij dat Hij ons zal beschermen, dat Hij ons zal bevrijden, dat Hij ons zal antwoorden en nog veel meer. We mogen deze belofte aannemen en geloven. De Heere God is goed voor ieder die op Hem vertrouwt!

Van kaft tot kaft
19 juli OT: Psalm 13-15 NT: Lukas 10:17-42


Vrijdag 20 juli 2018 – Psalm 15: Naderen tot God
Lezen: Psalm 15

Vele Psalmen zijn geschreven met het doel om God te aanbidden. Deze psalm is anders. De schrijver begint met de vraag: Wie mag wonen bij de Heere God? Niemand, behalve de Heere Jezus is waard om bij God te komen. God is heilig, en de mens is dat niet. Toch zijn er altijd mensen geweest die voor de troon van God mochten staan, mensen die voor hun zonden vergeving vonden. Zij mochten rechtvaardig voor God staan, want Hij had hun vrijgesproken. Dit is een uitzonderlijk geschenk.

God geeft dit geschenk aan iedereen die gelooft dat Jezus voor zijn/haar zonde is gestorven. Wie gelooft, zegt de Schrift,  is ‘in Christus’. Zijn we ‘in Christus’, dan mogen we naderen voor de troon van de Allerhoogste God. We zijn ‘rechtvaardig verklaard’. Jezus maakt dat we ons ‘thuis’ voelen in de aanwezigheid van de Heere God. Hij moedigt ons aan om ‘Vader’ te zeggen. God is nog steeds heilig en hoog verheven, maar omwille van het bloed van de Heere Jezus mogen we spontaan als kinderen de troonzaal van onze hemelse Vader binnengaan (Hebreeën 4:16). Wanneer ons hart op de Heere Jezus gericht is, helpt Hij om onberispelijk te wandelen.

Gebed
Heere Jezus, omdat ik geloof dat U voor mijn zonden aan het kruis gestorven bent, ben ik rechtvaardig verklaard en mag ik tot de troon God naderen. Dank U wel Vader, dat U tot me hebt gesproken!

Dagsluiting
Lees Filippenzen 2:12-16. Vanmorgen lazen we hoe zij die onberispelijk van wandel zijn, mogen naderen tot de troon van God. Ook al kennen we Jezus, is het de vraag of we wel ‘onberispelijk’ kunnen zijn. Niemand kan foutloos leven. Maar God kijkt naar ons door de Heere Jezus heen. Jezus helpt om steeds meer te worden zoals Hij. Paulus schreef dat God ons helpt: Hij bewerkt in ons zowel het willen als het werken. We mogen voor God naderen zoals we zijn. Hij heeft ons lief.

Van kaft tot kaft
20 juli OT: Psalm 16-17 NT: Lukas 11:1-28


Tijdens het weekend

Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft
21 juli OT: Psalm 18 NT: Lukas 11:29-54
22 juli OT: Psalm 19-21 NT: Lukas 12:1-40

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.

Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

17/08/19 - Bijbels dagboek week 34
09/08/19 - Bijbels dagboek week 33
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Zijn we ‘in Christus’, dan mogen we naderen voor de troon van de Allerhoogste God.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring