Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2018 - Week 30

Week 30: Nehemia

In de tijd van Nehemia had het Perzische Rijk zijn hoogtepunt bereikt. In het jaar 539 voor Christus had Kores het grote Babel en ook het land Juda ingenomen. Het jaar nadien gaf hij aan de Joden toestemming naar hun land terug te keren en de tempel te bouwen. Zo reisden verschillende groepen van Joden naar Jeruzalem. In 445 BC kreeg Nehemia de toestemming om de muren rondom Jeruzalem te herbouwen. Samen met de priester Ezra voerde hij hervormingen door en bracht het volk Israël terug tot de God van Abraham, Izak en Jakob. 

Week 30: van 23 t/m 27 juli 2018

Lees elke dag: Nehemia 8:11
Verder zei hij tegen hen: Ga, eet lekkernijen en drink zoete dranken. En deel uit aan hen voor wie niets is klaargemaakt, want deze dag is heilig voor onze Heere. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de HEERE, dat is uw kracht.


Maandag 23 juli 2018 – Opkomen voor de armen                   
Lezen: Nehemia 5:1-10

Terwijl de Israëlieten de muren van Jeruzalem herbouwden, dreigde er een tekort aan voedsel. Door de hoge belastingen werden velen met armoede bedreigd. De armen onder het volk werden gedwongen om geld te lenen van hun rijke broeders en hun akkers te verpanden. Sommigen zagen zich verplicht om hun zonen en dochters aan hun eigen broeders als slaven te verkopen. Omdat hun bezit verpand was, waren ze niet in staat om hun kinderen terug te kopen.

Toen Nehemia hoorde wat er gaande was, werd hij boos. Hij nam tijd om hierover na te denken en trad toen krachtig op tegen de rijken en de leiders van het volk. De oorzaak van de armoede lag in de eerste plaats bij hen. Ze waren ongehoorzaam geworden aan de voorschriften die de Heere God gegeven had: Israëlieten mochten aan broeders geen interest vragen op het geleende bedrag en Israëlieten mochten geen broeder als slaaf kopen (Leviticus 25).

De Israëlieten bouwden aan de muren van Jeruzalem, en dat was een goede zaak. Maar intussen waren ze vergeten om goed voor elkaar te zorgen. Nehemia was een wijs man. Hij bracht de leiders terug naar de wetten die de Heere God had gegeven.

Gebed
Heere Jezus wilt U me leren om mijn bezit met anderen te delen, want U bent blij wanneer ik geef.

Dagsluiting
Lees Filippenzen 1:27-28. Wanneer broeders en zusters samen zijn, valt de eenheid op. Christenen zorgen goed voor elkaar. Dit is zo, omdat de Heere God dit van ons vraagt. Vanmorgen lazen we dat God dit vroeg van het volk Israël toen Hij ze naar hun land had teruggebracht. Ook vandaag vraagt de Heere God dat de rijke broeders met de arme broeders hun rijkdom delen.

Van kaft tot kaft
23 juli OT: Psalm 22-23 NT: Lukas 12:41-59


Dinsdag 24 juli 2018 – Volharden ondanks tegenstand
Lezen:  Nehemia 6:1-9

Het bouwen van de muur rondom Jeruzalem is niet vlekkeloos verlopen. Sanballat en Tobia waren vanaf het begin tegenstanders geweest. Sanballat was de gouverneur van Samaria. Hij woonde in Bet-Horon en Tobia, een Amoniet, was zijn adviseur. Beiden vreesden voor een sterke Joodse gemeenschap in Jeruzalem. Ze hadden Nehemia belachelijk gemaakt, een samenzwering beraamd en de Israëlieten bedreigd. Maar telkens bleef het Joodse volk trouw aan de opdracht die de Heere God hen gegeven had en volhardden ze in gebed. 

Vervolgens gebruikten Sanballat en Tobia een andere manier om Nehemia te ontmoedigen. Ze verspreidden een gerucht dat Nehemia zichzelf tot koning wilde uitroepen en zo in opstand kwam tegen de koning van Perzië. Ze belegden een vergadering en nodigden Nehemia uit om te onderhandelen. Op die manier probeerden ze Nehemia door de leugen die ze zelf verspreid hadden, onder druk te zetten. Maar Nehemia zag hun listen. Zijn vijanden probeerden hem bang te maken. Hij bad tot de Heere God en vroeg om kracht.  

Wanneer mensen met ons spotten omdat we de Heere Jezus willen volgen, zullen we dan, net zoals Nehemia bidden tot God en vragen dat Hij onze handen sterk maakt?

Gebed
Heere Jezus, wilt U me helpen om te volharden wanneer ik tegenstand ervaar omdat ik U wil volgen?

Dagsluiting
Lees Mattheüs 5:10-12. Als we de Heere Jezus kennen en Hem volgen, zullen we vervolgd worden. De Heere Jezus beloofde dat we zullen beloond worden in de hemel. In Zijn Koninkrijk zullen we voor eeuwig bij Hem zijn, én we zullen eer ontvangen wanneer we hier op aarde bespot zijn omdat we Hem liefhebben.

Van kaft tot kaft
24 juli OT: Psalm 24-26 NT: Lukas 13:1-5


Woensdag 25 juli 2018 – Het woord van God geeft vreugde
Lezen: Nehemia 8:9-13

Nadat de muur rondom Jeruzalem gebouwd was, kwamen alle Israëlieten naar Jeruzalem om de wet van Mozes te horen. Om de zeven jaar werd deze wet tijdens het Loofhuttenfeest, door de priesters volledig voorgelezen. Dit was niet meer gebeurd sinds het volk in ballingschap naar Babel was weggevoerd. Toen ze de Woorden van de Heere God hoorden, werden ze overtuigd van hun schuld en weenden ze. Ezra, Nehemia en de priesters onderwezen het volk en spoorden hen aan om het Loofhuttenfeest te vieren. Omdat de Heere God hen wilde vergeven, was nu de tijd gekomen om feest te vieren.

De vreugde die de Heere God geeft is de vreugde die je ervaart als je de Heere Jezus persoonlijk kent. Wanneer je een verlangen hebt om God beter te kennen, legt Hij deze vreugde in je. Dan is de vreugde van de Heere je kracht. Het is ook je toevlucht. Wie zich in de Heere God verheugt, ontvangt Zijn bescherming. Nehemia stuurde het volk naar huis, om feest te vieren. Het was een bijzonder moment in de geschiedenis van het volk Israël: het volk van God wilde de wetten van de Heere God kennen. Er was een grote vreugde in heel het land.    

Wie God beter leert kennen en Hem ontmoet in Zijn Woord, ervaart Zijn vreugde.

Gebed
Vader in de hemel, U jubelt over uw kinderen wanneer ze U liefhebben en U willen volgen (Sefanja 3:17). Dit maakt me blij!

Dagsluiting
Lees Psalm 119:9-16. Vanmorgen lazen we dat het volk van Israël de weg tot God had teruggevonden, want ze hadden de wetten gehoord. Ze waren er blij van geworden. Psalm 119 is de langste Psalm van de Bijbel. We kunnen er lezen over de liefde voor de wet, zoals in vers 14: “In de weg van Uw getuigenissen verblijd ik mij meer dan in alle bezit.” We mogen aan God om deze vreugde vragen.
 
Van kaft tot kaft
25 juli OT: Psalm 27-29 NT: Lukas 13:6-35


Donderdag 26 juli 2018 – Inwijding van de muur van Jeruzalem
Lezen: Nehemia 12:40-43

Toen de bouw van de muur rondom Jeruzalem beëindigd was, kwam het volk Israël samen om de Heere God te loven. Ondanks veel tegenstand, had de Heere God hen geholpen. Jeruzalem was de stad van de grote Koning, en het volk Israël wilde deze stad terugbrengen onder de heerschappij en de bescherming van de Heere God. Uit heel het land kwamen de Levieten naar Jeruzalem om deze plechtigheid te leiden. Nehemia droeg hen op om zichzelf, het volk en ook de poorten en de muur te reinigen, zoals Mozes dit in de wet had voorgeschreven.

Vervolgens stelde Nehemia twee koren aan: de leiders van het volk samen met de priesters namen plaats op de muur. Ze vormden twee groepen; de ene groep ging links en de ander groep rechts. Terwijl ze lofliederen zongen en de Levieten op instrumenten speelden, liepen ze op de muur rond de stad. Ook het volk werd in twee groepen ingedeeld en volgde hun leiders op de begane grond. De twee koren kwamen samen in de tempel, waar de priesters vele offers brachten. De Heere God gaf aan iedereen grote vreugde.

Telkens wanneer wij het werk van onze handen, de plaats waar we werken en wonen, toewijden aan onze God, vult Hij onze harten met veel vreugde. Het is Zijn vreugde, vreugde voor Zijn grote Naam.

Gebed
Heere Jezus, dank U dat U me een hart hebt gegeven dat U wilt aanbidden.

Dagsluiting
Lees Psalm 16:7-11. De Heere God maakt ook aan ons Zijn pad bekend. Het is de weg die we voor Zijn aangezicht bewandelen. Voor Nehemia was dit het bouwen van de muur rondom Jeruzalem. De Heere Jezus vraagt om Hem te volgen en Hij heeft een taak voor ons. En wanneer dit werk voltooid is, mogen we net zoals Nehemia ‘overvloed van vreugde’ ervaren, omdat de Heere God ons heeft doen slagen. Wat is Hij goed! Wat is Hij trouw!

Van kaft tot kaft
26 juli OT: Psalm 30-32 NT: Lukas 14:1-24


Vrijdag 27 juli 2018 – Nehemia ijvert voor God
Lezen: Nehemia 13:23-31

Dertig jaar voordien had de priester Ezra hervormingen in verband met gemengde huwelijken doorgevoerd. Het volk had beloofd dat ze nog alleen vrouwen zouden huwen binnen hun eigen volk. Nehemia echter stelde vast dat er sommige mannen Filistijnse vrouwen waren getrouwd. Anderen hadden Ammonitische en Moabitische vrouwen genomen. Nehemia was boos, want hun kinderen kenden de Judeese (Hebreeuwse) taal niet, zodat ze niet konden onderwezen worden in de tempel. Hoe konden ze de voorschriften van de Heere God gehoorzamen?
 
Toen Nehemia vaststelde dat zelfs de kleinzoon van de hogepriester gehuwd was met de dochter van zijn vijand Sanballat, heeft hij deze weggestuurd. Door dit huwelijk had de jonge man de positie en het gezag dat de Heere God aan de priesters had toevertrouwd, besmeurd. Nehemia wist wat dit betekende: de Heere God duldt niet dat priesters en leiders van Zijn volk ongehoorzaam zijn. Daarom zocht Nehemia ontferming en barmhartigheid voor Gods aangezicht en deed hij voorbede.

Nehemia is voor ons een voorbeeld. Hij leefde met de Heere God. Hij was een man van gebed en zocht voortdurend de wil van God. Hij hield zich ver van compromissen met heidense volken en hun afgoden, en riep het volk Israël op om alleen te schuilen bij hun God.

Gebed
Heere Jezus, wilt U me helpen om Uw Woorden te bewaren? Wanneer ik ze lees, wilt U me dan leren om ze te overdenken? Dank U dat U me leert om dicht bij U te leven.

Dagsluiting
Lees Johannes 2:13-17. Vanmorgen lazen we hoe Nehemia ijverde dat de priesters hun ambt in de tempel van Jeruzalem naar behoren zouden uitoefenen. Dezelfde ijver voor de tempel zien we bij de Heere Jezus. De Heere God ijvert nog steeds voor Zijn Woord en voor de plaats waar Hij woont. Hij woont in onze harten, zoals de apostel Paulus schreef in 1 Korinthe 6:19: “Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent?” Zo mogen wij onze harten rein maken en de Heere God verheerlijken in alles wat we doen.

Van kaft tot kaft
27 juli OT: Psalm 33-34 NT: Lukas 14:25-35

Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft
28 juli OT: Psalm 35-36 NT: Lukas 15
29 juli OT: Psalm 37 NT: Lukas 16

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.

Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

17/08/19 - Bijbels dagboek week 34
09/08/19 - Bijbels dagboek week 33
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Wie zich in de Heere God verheugt, ontvangt Zijn bescherming.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring