Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2018 - Week 31

Week 31: Hoop voor de toekomst

De God van Israël is een God Die trouw is tot in de eeuwigheid. Hij beloofde aan Abraham een zoon toen hij oud geworden was. Hij beloofde een nageslacht talrijk als de sterren aan de hemel, een volk dat tot een zegen voor andere volken zou zijn. In de geschiedenis van het volk Israël zien we hoe God hindernissen gebruikt om Zijn volk bij Zich terug te brengen. Dit is een aspect van de trouw van God: Hij houdt vast aan de belofte die Hij heeft gegeven en geeft hoop voor de toekomst.

Week 31: van 30 juli t/m 3 augustus 2018

Lees elke dag: Jeremia 29:11
Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.


Maandag 30 juli 2018 – Een hoopvolle toekomst                    
Lezen: Jeremia 29:11-13; Johannes 10:7-10

De tijd waarin Jeremia schreef over een hoopvolle toekomst voor het volk Israël, zag er helemaal niet hoopvol uit. Het volk was weggevoerd naar Babel en vreesde voor een hard leven in slavernij. Toch was de Heere God dichtbij en deed een belofte: Hij zou hen een oplossing geven, en zij zouden God zoeken met heel hun hart. De Heere God verlangde er naar Zijn volk te zegenen en Zijn plan stond vast: Hij wilde hen naar hun land terugbrengen. Het volk kon twee dingen doen: ze konden deze woorden naast zich neerleggen en blijven waar ze waren, of ze konden geloven dat de Heere God zou doen wat Hij beloofd had.
 
We kunnen hier veel van leren. We kunnen de beloften die God in de Bijbel geeft naast ons neerleggen en vanwege onze omstandigheden in angst leven. We kunnen ook geloven dat Zijn beloften waar zijn. De Heere Jezus is de goede Herder. Indien we in Hem geloven, zal Hij werkelijk alles doen, om ons te helpen. Soms kunnen we moeilijke omstandigheden niet omzeilen. Dan is het belangrijk om vast te houden aan Zijn belofte: “Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.”

Gebed
Lieve Vader in de hemel, dank U wel dat U gedachten van vrede over ons hebt. Wilt U ons helpen om U te zoeken? Dank U wel dat onze toekomst veilig is bij U.

Dagsluiting
Lees Johannes 10:11-16. De Heere Jezus vergeleek Zichzelf met de deur waar de schapen moeten door gaan om de schaapstal binnen te komen. In de schaapstal is het veilig omdat Jezus waakt over de schapen. Hij zorgt ervoor dat niemand de schapen komt roven. Het is zoals we vanmorgen in het boek Jeremia hebben gelezen: de Heere God wil ons een hoopvolle toekomst geven.

Van kaft tot kaft
30 juli OT: Psalm 38-39 NT: Lukas 17:1-10


Dinsdag 31 juli 2018 – Het beloofde land
Lezen:  Genesis 12:1-9

De roeping van Abraham is bijzonder geweest. We lezen hoe de Heere God Zich aan Abraham openbaarde. Hij beloofde Abraham te brengen naar een land waarin hij met zijn familie kon wonen. Toen God hem riep, stelde het gezin van Abraham nog niet veel voor: zijn vrouw Sara, zijn neef Lot en nog een aantal dienaren. Abraham was vijfenzeventig jaar toen God hem riep, en hij was bereid om te vertrekken naar het beloofde land.

Toen Abraham in het land kwam, vergat hij de belofte niet: de Heere God wilde hem zegenen en hem tot een groot volk maken. Ook zou hij voor anderen tot een zegen zijn, en in zijn nageslacht zouden alle volken van de aardbodem gezegend worden. En dan volgt een korte mededeling: de Kanaänieten woonden toen in dat land (vers 6). Het land werd bewoond door volkeren die de Heere God niet kenden of dienden. Abraham vroeg zich niet af of deze volkeren een bedreiging zouden zijn voor zijn gezin. Zijn hart was vol vertrouwen in God: Hij bouwde een altaar en riep de Naam van de HEERE aan. 

De Heere God is trouw gebleven aan deze belofte: de Heere Jezus behoorde tot het nageslacht van Abraham en in Hem zijn alle volkeren gezegend. Ieder die in Jezus gelooft, ontvangt eeuwig leven. Wanneer we tot Hem komen, brengt Hij ons thuis in het beloofde land.

Gebed
Vader in de hemel, dank U wel dat U aan mensen een verlangen geeft naar een beloofde land. U heb Abraham geroepen en getoond hoe hij in dit land kon komen. Dank U dat U ook aan mij een plek van rust en vrede geeft.

Dagsluiting
Lees Lukas 18:18-30. De rijke jongeman kwam naar Jezus luisteren en wilde wel eeuwig leven ontvangen. Hij leefde onberispelijk, en Jezus spoorde hem aan om alles op te geven en Hem te volgen. Hoe moeilijk is het om rijkdom, macht en controle los te laten wanneer Jezus dit vraagt. Wie Jezus volgt, ontvangt eeuwig leven en is op weg naar het beloofde land.

Van kaft tot kaft
31 juli OT: Psalm 40-41 NT: Lukas 17:11-37


Woensdag 1 augustus 2018 – Het geloof van Abraham
Lezen: Genesis 15:1-6; Genesis 15:18-21

In het boek Genesis, in het vijftiende hoofdstuk, lezen we dat de Heere God opnieuw tot Abraham sprak. Toen God beloofde dat hij tot een groot volk zou worden, begreep Abraham het niet helemaal. Hij was al oud geworden. Hoe kon hij, zonder zoon, aan een nageslacht komen? Maar de Heere God herhaalde Zijn belofte: zijn nageslacht zou zo talrijk als de sterren aan de hemel zijn.

Toen heeft Abraham een belangrijke keuze gemaakt. Er staat geschreven: “En hij geloofde in de HEERE, en Die rekende hem dat tot gerechtigheid.”  Omdat Abraham geloofde dat God zo machtig is dat Hij kon doen wat Hij beloofde, heeft Abraham gekregen wat God hem beloofd had. Dat is een bijzonder geschenk. De Bijbel noemt dit ‘gerechtigheid’. Door het geloof mocht Abraham iets heel bijzonders van God ontvangen: later werd de zoon van de belofte, Izak, geboren. Wat voor mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Toen Jezus stierf aan het kruis en de zondeschuld van mensen heeft gedragen, heeft Hij aan de wereld een gelijkaardige belofte gegeven. Al wie in Hem gelooft, zal voor God rechtvaardig verklaard worden. Het geloof van Abraham is hetzelfde geloof dat wij in de Heere Jezus hebben. Het geloof in de God van Abraham, Izak en Jakob geeft het eeuwige leven.

Gebed
Heere Jezus, wilt U me laten zien hoe ik, zoals Abraham, kan geloven. Wilt U, Heere Jezus, me tonen Wie U bent, zodat ik geloof dat U onmogelijke dingen bewerkt. Wilt U me meer geloof geven?

Dagsluiting
Lees Mattheüs 9:27-31. De twee blinden volgden de Heere Jezus en riepen: “Heb medelijden met ons, Zoon van David!” Deze twee mannen werden genezen, niet omdat de Heere Jezus toevallig langs kwam. Ze geloofden niet alleen dat de Heere Jezus hen kon genezen. Ze geloofden dat Hij de Redder van de wereld is. Ze geloofden dat Hij de Zoon van God is. Ze geloofden dat Hij gelijk is aan de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. Jezus genas hen omdat ze wisten Wie Hij is. Hij vraagt ook aan jou om in Hem te geloven. Ook al is je geloof heel klein, Zijn kracht is super groot.

Van kaft tot kaft
1 augustus OT: Psalm 42-43 NT: Lukas 18:1-14


Donderdag 2 augustus 2018– Hindernissen op weg naar het beloofde land
Lezen: Exodus 15:22-27

Het heeft heel wat jaren geduurd vooraleer het nageslacht van Abraham het beloofde land heeft ingenomen. Het volk Israël werd door Mozes uit Egypte geleid en het was de bedoeling dat ze na een paar maanden in het beloofde land zouden komen. Maar op weg naar het beloofde land waren er tal van hindernissen waardoor het volk ontevreden werd en met Mozes ging ruzie maken. Er staat geschreven: “Daar heeft Hij het volk op de proef gesteld (Exodus 15:25).” Zo kan het ook in ons leven gaan. Er komen hindernissen die God gebruikt om beter naar Hem te luisteren.

Toen het volk Israël uit de slavernij van Egypte werd bevrijd, stuurde God de tien plagen. Kort nadien werden ze aan de Schelfzee in het nauw gebracht. En hier in de woestijn kwamen ze aan een meer waarvan het water bitter was. Allemaal hindernissen die de Heere God heeft gebruikt om Zijn volk dicht bij Hem te houden. Tijdens het leven van Mozes bleef het volk ontevreden, ongehoorzaam en ontrouw. Maar God bleef trouw aan Zijn belofte, ook al betekende dit dat het volk het beloofde land pas veertig jaar later kon binnengaan.

Gebed
Heere Jezus, dank U dat ik, ondanks hindernissen op de weg die ik ga, mijn ogen op U gericht kan houden. U helpt me om veilig aan te komen in het beloofde land.

Dagsluiting
Lees Johannes 7:38-40. Het was de laatste dag van het Loofhuttenfeest. Jezus was in de tempel en zoals gewoonlijk kwamen vele mensen naar Hem luisteren. Jezus riep toen de woorden van de profeet Jesaja, toen deze profeteerde van grote verlossing: “U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil (Jesaja 12:3).” Hiermee kondigde Jezus de komst van de Heilige Geest aan, Die Jezus naar de wereld heeft gezonden na Zijn hemelvaart. Het is de Heilige Geest Die ons helpt vast te houden aan het geloof, wanneer het leven tegenzit. Het is die Geest Die ons dicht bij Jezus houdt.

Van kaft tot kaft
2 augustus OT: Psalm 44-45 NT: Lukas 18:15-43


Vrijdag 3 augustus 2018 – De hindernis van ongeloof
Lezen: Numeri 20:2-13

In Numeri 20 lezen we hoe het volk Israël opnieuw met Mozes twistte. Ze waren ongeduldig en wilden niet langer met Mozes meegaan. Mozes kreeg toen van de Heere God de opdracht om met zijn staf naar de rots te gaan en tot de rots te spreken. Maar Mozes sloeg met zijn staf op de rots, tot tweemaal toe. Dit had God niet van hem gevraagd. Mozes was boos op het volk en liet zich door zijn boosheid leiden.  

De Heere God sprak Mozes niet aan op zijn boosheid, maar op zijn ongeloof. Hij sprak: “Omdat u niet in Mij geloofd hebt, en Mij voor de ogen van de Israëlieten niet geheiligd hebt …” God heiligen betekent: ‘Hem apart zetten boven al het andere’.  Mozes faalde om in geloof op God te vertrouwen, waardoor het volk enkel zijn uitbarsting van boosheid zag en niet de kracht van God.

De Heere God laat ons hier zien dat de oorzaak van boosheid wel eens ongeloof zou kunnen zijn. De grootste hindernis bij deze boosheid is: niet geloven dat God alles in Zijn hand heeft. Daarom gaan we in moeilijke omstandigheden onze eigen weg.

Gebed
Heere Jezus, wilt U me helpen om in moeilijke omstandigheden op U te vertrouwen? Ik wil kiezen om te geloven dat U een uitkomst geeft, ook wanneer ik deze nog niet zie.

Dagsluiting
Lees Kolossenzen 3:1-10. Wie de Heere Jezus heeft leren kennen is kind van God geworden. Paulus roept de christenen van Kolosse op om anders te zijn. Deze verandering komt tot stand wanneer zij de Heere Jezus zoeken. Dan zullen zij hun oude leven achterlaten en kiezen om het goede te doen. Een kind van God lijkt steeds meer op de Heere Jezus.

Van kaft tot kaft
3 augustus OT: Psalm 46-48 NT: Lukas 19:1-27


Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft
4 augustus OT: Psalm 49-51 NT: Lukas 19:28-48
5 augustus OT: Psalm 52-54 NT: Lukas 20:1-18

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.


Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

17/08/19 - Bijbels dagboek week 34
09/08/19 - Bijbels dagboek week 33
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Wie Jezus volgt, ontvangt eeuwig leven en is op weg naar het beloofde land.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring