Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2018 - Week 32

Week 32: In Gods kracht

Deze week denken we na over de kracht die God geeft aan ieder die in Hem gelooft. In het Oude Testament lezen we hoe God ingrijpt wanneer Zijn volk verdrukt wordt. Hij leidt hen uit benarde situaties en geeft een wonderlijke bevrijding. Met dezelfde kracht bevrijdt de Heere Jezus ieder die op Hem vertrouwt. Zijn kracht bevrijdt.

Week 32: van 6 t/m 10 augustus 2018

Lees elke dag: Efeze 6:10-11
Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.


Maandag 6 augustus 2018 – Word gesterkt               
Lezen: Efeze 1:15-23; Efeze 3:14-21

Paulus spoorde de christenen in Efeze aan om sterk in de Heere te zijn. Dit ‘sterk zijn’ had niets van doen met eigen kracht. Eerder in deze brief had Paulus geschreven wat deze kracht inhoud. Het is de kracht waarmee de Heere God Jezus uit de dood heeft opgewekt. Paulus beschreef dit in het eerste hoofdstuk, verzen 19 en 20. Hij vroeg aan God dat Hij aan de gelovigen zou tonen hoe groot de kracht en de rijkdom was die Hij aan hen gegeven had. Het was dezelfde kracht die Hij aan de Heere Jezus had gegeven: “… die Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden opwekte en aan Zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten,… (vers 20).”

Deze kracht is ons gegeven, toen we in de Heere Jezus geloofden. Ieder die de Heere Jezus als Redder heeft aangenomen en kind van God is geworden, heeft deze belofte ontvangen. Ook al voel je je zwak, je mag weten dat God je werkelijk deze kracht heeft gegeven.

Een andere belofte, in verband met deze kracht, vinden we in Efeziërs 3:16 waar Paulus bidt om meer van deze kracht te ontvangen. Paulus moedigt ieder christen aan om aan God meer van de Heilige Geest te vragen. Het is de Heilige Geest die kennis geeft om de dingen van God beter te begrijpen. Het is de Heilige Geest die toont hoe anderen lief te hebben, zodat moeilijke relaties worden hersteld. In de Heere Jezus en in de sterkte van Zijn macht zijn we sterk.

Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat de kracht die U ons gaf overweldigend groot is. U doet veel meer in ons dan dat wij bidden of beseffen. Wilt u me helpen om dit vandaag vast te houden zodat mijn vertrouwen in U groter wordt?

Dagsluiting
Lees Efeze 3:14-21. Dank God dat je de liefde van Christus hebt leren kennen. Hierdoor is er een bijzondere kracht in je leven gekomen. Dat geeft rust. De Heilige Geest woont in je en zal vannacht over je waken.

Van kaft tot kaft
6 augustus OT: Psalm 55-56 NT: Lukas 20:19-47


Dinsdag 7 augustus 2018 – Sterk zijn in Jezus
Lezen:  Johannes 15:1-5

Onze kracht is in de Heere Jezus. Het is goed om dicht bij Hem te zijn. Wanneer je Hem betrekt bij alles wat je doet, en alles wat je bedenkt, toont Hij hoe je moet leven. Hij heeft dit aan Zijn discipelen onderwezen. Jezus vergeleek Zichzelf met een wijnstok. Hij is de ware wijnstok. De eigenaar van deze wijnstok, de Wijngaardenier, is onze hemelse Vader.

De Heere God wil dat je vrucht draagt. De Heere Jezus zal je hierbij helpen, want je kunt dit niet in eigen kracht tot stand brengen. Wanneer je rekening houdt met de vele woorden die Jezus tot Zijn discipelen gesproken heeft, zal Hij dicht bij je blijven. De woorden van de Heere Jezus hebben een reinigende werking. Ze brengen de verkeerde gedachten en de boosheid van je hart aan het licht. Maar wanneer je de woorden van de Heere Jezus bedenkt, spreekt Hij in je hart. Jezus helpt je om wat verkeerd is, weg te doen. 

De Heere Jezus wilt dat je vrucht draagt. Hij zegt: “Wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen (vers 5).” Indien de Wijngaardenier weinig vrucht aan je ziet, zal Hij je snoeien. Wie Jezus wil volgen komt in een strijd terecht. Dit snoeien heeft een reinigende werking. Toch heeft Jezus ook een bijzondere belofte gegeven: “Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraagt wat u maar wilt, en het zal u ten deel vallen (vers 7).” Geweldig!

Gebed
Heere Jezus, wilt U me helpen om vandaag krachtig in U te zijn. Wilt U me helpen om dicht bij U te zijn in alles wat ik doe en bedenk?

Dagsluiting
Lees Johannes 15:1-8. Denk aan het beeld van de wijnstok en de Wijngaardenier. Je bent een rank aan de wijnstok. De Heere Jezus is de wijnstok. Als rank hoef je niets te doen, enkel het sap van de wijnstok door je heen laten stromen. Het is van belang om op de wijnstok geënt te blijven, anders word je dor en is er geen leven meer in je. Zo dicht moet je bij de Heere Jezus willen blijven. Dan draag je veel vrucht voor de Wijngaardenier, voor jouw Vader in de hemel.

Van kaft tot kaft
7 augustus OT: Psalm 57-59 NT: Lukas 21:1-9


Woensdag 8 augustus 2018 – God vecht als een Held
Lezen: Exodus 15:1-3; Jesaja 42:13

De Heere God geeft aan al Zijn kinderen grote kracht. Hij laat je nooit alleen. Vooral wanneer het moeilijk gaat vraagt Hij om dicht bij Hem te blijven. Want omdat je kind van God bent, woont Jezus in je. Vandaag lezen we een aantal teksten over de kracht van God in het Oude Testament.

Mozes en het volk Israël waren net doorheen de Schelfzee gegaan. Ze waren onder de indruk van wat God had gedaan. Bijna was het volk gegrepen door de farao en zijn groot leger, maar God had hen verlost. De overwinning was duidelijk van God geweest. Het volk voelde zich zwak en net toen ze dachten te bezwijken, kwam God met Zijn kracht om hen te helpen. Mozes heeft toen een lied gezongen en dit aan het volk aangeleerd. Iedereen zong dit lied mee: “De HEERE is een Strijder, HEERE is Zijn Naam.”

De profeet Jesaja leerde het volk Israël dat de Heere God een strijd voerde tegen hun vijanden. God trok voor hen uit als een Held. Hij liet niet toe dat Zijn volk in het nauw werd gebracht en wanneer dit gebeurde nam Hij hen in bescherming. Wanneer wij in het nauw komen en we strijd ervaren en wanneer dingen moeilijk gaan, mogen we nooit vergeten dat er achter de realiteit zoals wij die ervaren, een grote en machtige God is. Hij voert voor ons de strijd en helpt om vast te staan. In God zijn we krachtig omdat Hij Zijn macht toont in onze strijd. Hij is onze Strijder terwijl wij stil vertrouwen. HEERE is Zijn naam!

Gebed
Heere Jezus, wilt U me helpen om vandaag U te zien wanneer het moeilijk gaat. Wilt U me helpen om te vertrouwen dat U naast me staat.

Dagsluiting
Lees Jesaja 42:10-13. Wanneer je kind van God bent geworden, heeft God je geadopteerd. Zoveel als de Heere God van Zijn Zoon Jezus houdt, zoveel houdt Hij van jou. Wanneer iemand je maar een haar op je hoofd wil krenken, zal je Vader dit niet toelaten. Als een Held trekt Hij erop uit om Zijn kind te beschermen. Geloof je dat?

Van kaft tot kaft
8 augustus OT: Psalm 60-62 NT: Lukas 21:10-38


Donderdag 9 augustus 2018 – De nieuwe mens
Lezen: Efeze 4:17-24; Efeze 6:10-13

Wanneer je iemand liefhebt, wil je alles doen om dicht bij hem of haar te zijn. Je herhaalt duizend maal wat hij of zij ooit gezegd heeft. Je kunt alleen maar aan hem of haar denken. Het verleden is vergeten en je verlangt naar een leven samen met hem of haar. Zo gaat het iemand die Jezus leert kennen. Wie Jezus kent, heeft Hem lief. Het oude is voorbij en alles is nieuw. Helaas blijft deze eerste liefde niet duren. De christenen van Efeze hebben dit ervaren toen ze na een tijdje hun oude leven oppakten. Paulus spoorde hen aan om vast te houden aan het onderwijs van de Heere Jezus.

Wie de Heere Jezus niet kent, volgt de begeerten van zijn hart. De heidenen, zij die Jezus niet kennen en volgen, kennen volgens Paulus het leven met God niet. Zij zijn verhard in hun hart. Dat kan niet anders, want ze hebben de Heilige Geest niet ontvangen. Wie Jezus leert kennen wordt zich bewust van de misleidingen van het hart. De Heilige Geest spoort je aan om je af te keren van de losbandigheid en allerlei onreinheid van je oude leven. Je wil dicht bij Jezus zijn, en toch merk je dat je hart uitgaat naar dingen die niet bij God horen. Er woedt een strijd binnenin je. Paulus moedigt aan om dat oude leven af te leggen, om nieuwe dingen te bedenken, om niet langer te liegen, om niet te stelen…. (Efeze 4:25-32). Paulus sluit de Efezebrief af met de geestelijke wapenrusting. Hij vergelijkt een christen met een soldaat die, voordat hij naar de strijd trekt, zijn wapenrusting nakijkt. Zo is het leven van een christen een voortdurende strijd  tegen de machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Het is een strijd in het denken, die stap voor stap gewonnen wordt.

Gebed
Heere Jezus, wilt U me helpen om trouw te zijn op de plek waar U me hebt geplaatst? Ook wanneer er veranderingen zijn, of moeilijke omstandigheden, of wanneer ik moe of ziek ben, helpt U me dan om door te gaan en mijn werk te doen zoals ik behoor te doen?

Dagsluiting
Lees Efeze 6:13-20. Aan het einde van deze dag zou je je wapenrusting kunnen nakijken. Vanmorgen leerden we dat we met onze wapenrusting onze gedachten kunnen beschermen. Want in onze gedachten zal de duivel ons aanvallen. Hij brengt leugengedachten binnen zoals: “Ik ben niets waard, ik doe het nooit goed…”  Wanneer de Heere Jezus je Redder is, ben je een kind van God geworden. Je bent dus heel veel waard. Vraag aan de Heere Jezus dat Hij je helpt om tot rust te komen in je gedachten. Hij wil je helpen om Zijn Woord te overdenken zodat je dicht bij Hem kunt blijven.

Van kaft tot kaft
9 augustus OT: Psalm 63-65 NT: Lukas 22:1-38


Vrijdag 10 augustus 2018 – Een goed soldaat van Jezus Christus
Lezen: 2 Timotheüs 2:1-5

Paulus schreef aan Timotheüs, zijn jonge vriend en broeder in de Heere: “U dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is (2 Timoteüs 2:1).” Paulus spoorde Timotheüs aan om sterk te zijn. Hij moedigde hem aan om te bedenken wat de Heere Jezus gedaan had door te sterven aan het kruis, door op te staan uit de dood (vers 8). Hij heeft daardoor de macht ontvangen om al wie in Hem zou geloven, te behouden en bij te staan in de strijd tegen de boze. In die strijd stond Timotheüs niet alleen. In de verkondiging van het Evangelie zou hij als een goed soldaat verdrukt worden.

De duivel wil niet dat mensen geloven dat Jezus hen tot God brengt. Wanneer je het Evangelie vertelt aan mensen die Jezus nog niet kennen, kom je op het terrein van de vijand. Waar je je voet hebt gezet, moet je stand houden. Dit betekent dat je de grond waarop je staat niet prijsgeeft. Stand houden betekent dat je niet denkt aan opgeven. Je wilt naar het slagveld en samen met broeders en zusters de goede strijd van het geloof strijden. Je wilt samen vechten met hen die ook volhouden. Je wil je niet terugtrekken uit de strijd.

Onze vijand is de duivel. Sinds we kind van God zijn geworden, zijn we voor hem vijand nummer één. De duivel haat de Heere God. Alles wat God lief is, zal hij kwaad doen. Dat is voor hem een heel bijzondere opdracht. Hij richt vooral zijn aanval op onze gedachten. We moeten niet verwonderd zijn wanneer we soms enge gedachten krijgen. Dat is een manier waarop de duivel ons probeert onderuit te halen. Dat is één van zijn verleidingen of methoden.

Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat U me wilt leren hoe ik tegen de duivel kan stand houden. Ik hoef de leugens die hij me in gedachten brengt niet te geloven. Ik hoef niet gehoorzaam te zijn aan wat hij me influistert. Maar soms is het wel moeilijk om dit te onderscheiden, want zijn leugens zijn vaak ook een beetje waar. Wilt U me helpen om zijn methoden goed te onderscheiden?

Dagsluiting
Lees Hebreeën 7:24-27. Vanmorgen stonden we stil bij de verleidingen van de duivel. Hij fluistert leugens in onze gedachten. Dit maakt ons verdrietig. Maar we mogen nooit vergeten dat de Heere Jezus voor ons bidt en pleit voor de troon van God. Ook de Heilige Geest bidt en pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen (Romeinen 8:26-27). We zijn dus niet alleen. De Heere Jezus, de Heilige Geest en God de Vader, zij helpen ons.

Van kaft tot kaft
10 augustus OT: Psalm 66-67 NT: Lukas 22:39-71

Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft
11 augustus OT: Psalm 68 NT: Lukas 23:1-25
12 augustus OT: Psalm 69-70 NT: Lukas 23:26-56

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.


Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

17/08/19 - Bijbels dagboek week 34
09/08/19 - Bijbels dagboek week 33
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Het is een strijd in het denken, die stap voor stap gewonnen wordt.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring