Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2018 - Week 33

Week 33: Onze wapenrusting

Een soldaat van Christus vecht niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, machten en wereldbeheersers van de duisternis. Dat zijn de geestelijke machten van het kwaad. De Heere Jezus heeft ons een wapenrusting gegeven, die ons beschermt in de strijd. Het is de bedoeling om deze uitrusting steeds te dragen. Deze week lezen we wat Paulus hierover schreef in zijn brief aan de gemeente van Efeze.

Week 33: van 13 t/m 17 augustus 2018

Lees elke dag: Efeze 6:14-17
Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord.


Maandag 13 augustus 2018 – Uw middel omgord                                          
Lezen: Exodus 12:11; Lukas 12:35-40

Een soldaat droeg een mantel die aan de schouders was bevestigd. In de strijd bond hij deze mantel aan zijn gordel, zodat hij zich snel kon bewegen. Wanneer iemand zijn middel omgordde, was hij alert en klaar voor actie. We zien hetzelfde beeld in Exodus 12. Toen het volk Israël uit Egypte zou weggaan, spoorde de Heere God hen aan om een maaltijd te houden. Ze moesten dit op een bepaalde manier doen, het middel omgord. Het volk moest klaar staan, en wachten op een bepaald teken van God. Dan zouden ze samen Egypte kunnen verlaten.

Dezelfde waakzaamheid leert Jezus in Lukas 12. Hij vertelde aan de discipelen dat de Zoon des mensen naar de aarde zou terugkomen en dat Hij Zijn discipelen zou opzoeken. De Heere Jezus spoorde de discipelen aan om als een trouwe dienaar te zijn, die de wacht houdt en klaar staat om aan het werk te gaan. Jezus zal zijn als deze Meester. Hij komt op een onverwacht moment. Net zoals de dienaar in het verhaal spoort Hij aan om wakker te blijven.

Zo gaat het in de geestelijke strijd. We moeten waakzaam zijn en er voor zorgen dat we met de dingen van God bezig zijn.                    

Gebed
Heere Jezus, wilt U me helpen om waakzaam te zijn? Soms zijn mijn dagen gevuld met vele dingen die maken dat ik U vergeet. Wilt U me helpen om, ondanks de drukte, te weten dat U naast me staat.

Dagsluiting
Lees Romeinen 8:1. Omdat Jezus de schuld van onze zonden heeft gedragen, zijn we vrij van veroordeling. God ziet ons als Zijn geliefde kinderen. Wij zijn rechtvaardig verklaard. We staan in een nieuwe positie. In de brief aan de Efeziërs noemt Paulus deze positie ‘het borstharnas van de gerechtigheid (Efeze 6:14).’ Dit wil niet zeggen dat iemand die Jezus kent niet meer zondigt. Een kind van God heeft het verlangen om zoals de Heere Jezus te worden. Indien we vergeving vragen voor de zonden die we doen, zal Jezus helpen om te veranderen (1 Johannes 1:9). Dat is het werk van de Heilige Geest, en dan wandelen we naar de Geest.

Van kaft tot kaft
13 augustus OT: Psalm 71-72 NT: Lukas 24:1-27


Dinsdag 14 augustus 2018 – De voeten geschoeid                                        
Lezen: Efeze 6:15-16

Om goed grip te hebben op grond waarop hij stond, droeg een soldaat schoenen met spijkers onderaan de zolen. Zo stond hij vast en kon hij zich concentreren op de strijd. De schoenen van een christen waarmee hij vast staat in de strijd, is het Evangelie. Het is een boodschap van vrede.  Wie in de Heere Jezus gelooft, heeft vrede met God.

De apostel Paulus spreekt ook van de bereidvaardigheid om dit Evangelie aan iedereen te vertellen. Een soldaat van Christus is niet alleen klaar om de strijd in te gaan, hij is ook bereid om de goede strijd te strijden. Een soldaat zonder schoenen is een soldaat die uitrust in zijn tent. Hij blijft soldaat maar is niet klaar om te strijden. Wanneer hij zijn schoenen aantrekt, is hij niet alleen klaar, maar ook bereid om te vechten.

Wanneer we het Evangelie van vrede brengen, komen we in het machtsdomein van de vijand. Hij is niet blij met de boodschap van bevrijding voor alle mensen. Mensen die vrede krijgen met God bedreigen zijn machtspositie hier op aarde. Wie het Evangelie brengt neemt terrein in van de vijand. Wie uitrust in zijn tent ervaart minder strijd, maar zijn hart is in doodsgevaar. Een soldaat is enkel veilig te midden van de strijd, terwijl hij de Heere Jezus volgt.

Gebed
Heere Jezus, wilt U me vandaag laten zien met wie ik over U kan spreken? Maakt U me bereid om het Evangelie van vrede te brengen?

Dagsluiting
Lees Jesaja 52:6-7. De profeet Jesaja heeft over de vrede die Jezus bracht geprofeteerd. Onze God is de Koning van het heelal, en is blij wanneer we mensen over Hem vertellen. Hij wil je daarbij helpen, en ook aan jou ‘lieflijke voeten’ geven. Weet je nog wie jou het Evangelie heeft verteld?

Van kaft tot kaft
14 augustus OT: Psalm 73-74 NT: Lukas 24:28-53


Woensdag 15 augustus 2018 – Het schild van geloof
Lezen: Efeze 6:16; Psalm 91:1-4

Het woord voor ‘schild’ is verwant met het Grieks woord voor ‘deur’. Het is een groot schild, dat het hele lichaam bedekt. Deze schilden werden als een muur van bescherming gebruikt, tegen vijandige pijlen, stenen en andere projectielen. Zo beschermt het geloof de christen voor aanvallen van de boze. Het schild van geloof is als een muur en waar vele christenen samenzijn komt een muur van bescherming tot stand. Zo wordt het gezamenlijk geloof sterk als een vaste burcht.  

Waar geloof in de beloften van God heerst, komt de Heere God heel dichtbij. Hij wil ons als een schild beschermen, zoals de psalmdichter schreef in Psalm 91:4: “Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen, Zijn trouw is een schild en een pantser.” Dit zijn bijzondere beloften van God. Wanneer we bang zijn, wanneer we twijfelen, wanneer we dreigen te vallen, is God trouw en beschermt Hij ons. Door deze beloften te bedenken nemen we het schild in onze hand. We nemen de woorden van God en overdenken ze zodat we deze woorden in onze harten bewaren. De Bijbel lezen, overdenken, uit het hoofd leren, maakt dat we Gods Woord gaandeweg bewaren in ons hart. Zo kunnen we de beloften van de Heere God vasthouden. Zo kan ons geloof groeien.

Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat U hebt voorzien in een schild waarmee we in Uw bescherming mogen staan. Wilt U me leren om in geloof te leven?

Dagsluiting
Lees 1 Petrus 1:5-7. Het geloof dooft de brandende pijlen van de boze. Het schild werd voor de strijd doorweekt met water, zodat de brandende pijlen van de vijand werden gedoofd. Op dezelfde manier wordt het kind van God beschermd voor de beschuldigingen of verleidingen van de boze. Petrus beschrijft deze bescherming als een kracht van God die ons bewaart in moeilijke momenten. Jezus houdt ons vast. Hij bidt en pleit voor ons zodat wij het geloof kunnen vasthouden.

Van kaft tot kaft
15 augustus OT: Psalm 75-77 NT: Galaten 1


Donderdag 16 augustus 2018 – De helm van het heil                         
Lezen: Efeze 6:17-19

Een soldaat droeg een helm. Paulus bedoelde dat we in de geestelijke strijd de helm van het heil dragen. Het heil betekent de redding of de verlossing die we hebben gekregen toen we de Heere Jezus hebben aangenomen.

Onze vijand zal voortdurend proberen om de zekerheid van redding af te nemen. Dit doet hij met zijn wapens van twijfel en ontmoediging. Onze redding en eeuwige behoudenis liggen vast. Jezus heeft de vergeving van zonden behaald toen Hij stierf op het kruis. Op het moment dat we dit geloofden, zijn we gered van zonde en eeuwige dood. Sinds dat moment hebben we eeuwig leven ontvangen. Maar onze gevoelens over onze redding, kunnen wel eens onzeker zijn. De duivel komt met zijn leugens en fluistert: “Ja maar, kijk eens wat jij nog verkeerd doet! Jij bent vast geen kind van God!” of “Kijk eens wat je nu overkomt: God is je vast vergeten!”

Maar een christen mag weten dat zijn redding voor eeuwig vastligt. Hij hoeft niet bang te zijn om het te verliezen. De duivel schiet zijn pijlen van twijfel af, maar de christen kan vast staan op de beloften van de Bijbel die hem zekerheid geven over zijn eeuwig behoud. Onze redding is een feit. De zekerheid van eeuwig leven groeit naar mate de christen leeft in gehoorzaamheid aan de Heere Jezus.

Gebed
Heere Jezus, U hebt voor mij overwinning behaald aan het kruis van Golgotha. Mijn zonden zijn daar vergeven en U hebt me eeuwig leven gegeven. Wilt U me helpen om deze zekerheid als een helm op mijn hoofd te houden?

Dagsluiting
Lees Johannes 10:27-30. Jezus heeft ons duur betaald met Zijn bloed aan het kruis van Golgotha. Hij is een Herder Die goed voor Zijn schapen zorgt. Deze tekst in het Johannesevangelie is een belofte die de Heere Jezus ons heeft gegeven. Het is goed om deze belofte voor ogen te houden, in het bijzonder wanneer er momenten in het leven zijn waarin we twijfelen aan de zekerheid van onze eeuwige behoudenis. Niets en niemand kan je uit de hand van je hemelse Vader rukken, omdat de Heere Jezus dat heeft beloofd. Einde van de twijfel. Wat Jezus zegt is waar.

Van kaft tot kaft
16 augustus OT: Psalm 78 NT: Galaten 2:1-10


Vrijdag 17 augustus 2018 – Het zwaard van de Heilige Geest
Lezen: Efeze 6:17-19; Lukas 4:1-4

Het zwaard was kort en zeer scherp. Het werd vooral gebruikt in het gevecht van man op man. Dit zwaard was een ideaal verdedigingswapen. Paulus gebruikte dit beeld in de geestelijke strijd van de christen. Zo is het Woord van God als een zwaard dat de Heilige Geest gebruikt om de aanval van de boze af te slaan. Omdat het scherp is en goed in de hand ligt, kan de christen de strategieën van de vijand tijdig vernietigen.

Het zwaard van de christen is het Woord van God. Heel de Bijbel is daarom een kostbaar bezit. De Heilige Geest neemt een Schriftgedeelte en gebruikt dit om de aanval van de boze af te slaan. Toen Hij naar de woestijn werd gebracht om er door de duivel verzocht te worden, heeft de Heere Jezus dit zwaard gebruikt om de vijand te weerstaan.

De Heere Jezus gebruikte het zwaard van de Heilige Geest toen Hij sprak: “Er staat geschreven dat de mens van brood alleen niet zal leven, maar van elk woord van God.” Daar gebruikte Hij een gedeelte uit de Bijbel dat perfect geschikt was om de aanval van de duivel af te slaan.

Gebed
Dank U wel, Heere Jezus, dat U Uw woorden hebt gegeven. De Bijbel bevat vele woorden die U tot me wil spreken. Het is een voorrecht om dit boek te hebben.

Dagsluiting
Lees Psalm 139. In de verzen 23 en 24 staat: “Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg.” Vraag de Heere God dat Hij, aan het eind van deze dag je hart doorgrondt. Hij leidt je op de weg die Hij voor jou bedoeld heeft. De weg die je vandaag bent gegaan is een klein stukje van de weg die je brengt naar de plaats waar je voor eeuwig bij Hem mag zijn.

Van kaft tot kaft
17 augustus OT: Psalm 79-81 NT: Galaten 2:11-21


Tijdens het weekend

Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft
18 augustus OT: Psalm 82-84 NT: Galaten 3
19 augustus OT: Psalm 85-87 NT: Galaten 4:1-11

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.


Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

17/08/19 - Bijbels dagboek week 34
09/08/19 - Bijbels dagboek week 33
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Omdat Jezus de schuld van onze zonden heeft gedragen, zijn we vrij van veroordeling.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring