Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2018 - Week 34

Week 34: Kom bij Jezus

Jezus ging in het land Israël rond en riep mensen op tot bekering. Zijn nieuwe leer veranderde mensen. Velen luisterden geboeid naar Zijn verhalen en toen mensen in Hem geloofden en Hem als Messias erkenden, gebeurden er wonderen. Sommigen werden genezen, anderen verkochten hun bezit of werden verlost van demonen. Ook vandaag zegt Jezus: “Kom!”

Week 34: van 20 t/m 24 augustus 2018

Lees elke dag: Mattheüs 11:28-30
Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.


Maandag 20 augustus 2018 – Jezus is alles                                                   
Lezen: Mattheüs 11:28; Kolossenzen 3:9-17

Wanneer je opnieuw geboren wordt, en de realiteit van bekering in je leven gaat ervaren, zal ook je houding tegenover de Heere Jezus veranderen. De Heere Jezus wordt de centrale focus van je leven. Er is geen grotere waarde dan Jezus alleen. Hij is alles geworden. Alles wat je doet, zal in het teken staan van wat de Heere Jezus leert. De Bijbel is het meest kostbare boek geworden.

Voordat je tot bekering komt, zijn er vele dingen die belangrijker zijn. Er zijn bepaalde doelen die veel aantrekkelijker zijn dan het geloof. Je besteedt veel tijd aan gezondheid, familie, vrienden, job, sport, muziek, voeding, seksualiteit, hobby’s of andere dingen. Maar wanneer de Heere God je aanraakt met de radicale verandering van wedergeboorte en bekering, komt de Heere Jezus als Persoon bij je binnen. Hij wordt je allergrootste schat.

Zijn de bovengenoemde dingen dan niet meer belangrijk? Toch wel, maar alles wordt anders! Alles wat je doet, elke relatie die je hebt, verandert. Je leert leven met de zorgzaamheid die de Heere Jezus je laat zien, terwijl je met Hem wandelt. In Hem wordt alles nieuw!               

Gebed
Heere Jezus, dank U dat U mensen roept om zich tot U te keren. U alleen maakt dat iemand verandert en maakt alles nieuw. U bent geweldig!

Dagsluiting
Lees Mattheüs 11:25-30. Je gezondheid kan broos zijn, je familierelaties kunnen verstoord zijn, misschien heb je geen werk en maak je je om vele dingen bezorgd. Dan zegt de Heere Jezus: “Kom tot Mij, Ik geef je rust.” Dit betekent niet dat al je problemen in een oogwenk opgelost zijn. Je mag weten en vertrouwen dat de Heere Jezus een oplossing geeft op Zijn tijd.

Van kaft tot kaft
20 augustus OT: Psalm 88 NT: Galaten 4:12-21


Dinsdag 21 augustus 2018 – De lichte last van Jezus
Lezen: Mattheüs 11:28-30; Johannes 15:9-17

De vraag van de Heere Jezus om bij Hem te komen ligt niet als een last op ons leven. We mogen immers tot Hem komen, Hij die alles voor ons is geworden. De Heere Jezus is niet in de wereld gekomen om een nieuwe religie te brengen, of om nieuwe wetten op te leggen. Hij kwam naar de  wereld om voor ons te sterven. Het gevolg is vreugde en blijdschap die alleen Hij kan geven, zoals Hij beloofde in Johannes 15:10-11: “Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven, zoals Ik de geboden van Mijn Vader in acht genomen heb en in Zijn liefde blijf. Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden.”
Wanneer de Heere Jezus iets van ons vraagt zoals: “Kom tot Mij,” is dit opdat het goed met ons zou gaan en we Hem beter leren kennen.

In de dagen dat Jezus leefde legden de Joodse leiders wetten op, die als een last op het volk lag. Jezus kwam niet naar de wereld om op mensen een last te leggen. Hij kwam om hun lasten op Zich te nemen, deze voor hen te dragen. Dit geldt ook voor ons. Wanneer we tot Jezus komen, vraagt Hij om Zijn juk te dragen. Het is een zacht juk: Hij vraagt ons om Zijn woorden te bewaren.

Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat U het juk van verwachtingen van mensen, het juk van een moeizame opvoeding, of welk juk dan ook hebt weggenomen. Ik mag Uw juk dragen. Wanneer ik Uw woorden lees en erover nadenk, dan wordt ik blij. Dit juk is zacht.

Dagsluiting
Lees Johannes 14:6-14. Het zachte juk van de Heere Jezus zijn de vragen die Hij je stelt: “Wil je mijn geboden onderhouden? Wil je tijd met Mij doorbrengen? Mag Ik alles voor je zijn? Je kunt van Mij leren: Ik heb je een voorbeeld gegeven hoe Ik gehoorzaam met mijn Vader gewandeld heb. Wil je dat ook zo doen?” 

Van kaft tot kaft
21 augustus OT: Psalm 89 NT: Galaten 5


Woensdag 22 augustus 2018 – De nauwe poort
Lezen: Mattheüs 7:13-23          

De Heere Jezus legt een lichte last op de schouders van wie Hij liefheeft. Hij vraagt dat de gelovigen Zijn geboden bewaren. Wie Jezus kent heeft de Heilige Geest ontvangen, Die helpt om te leven zoals God wilt. Het is de Heilige Geest Die ons geplaatst heeft op de smalle weg die naar het eeuwige leven leidt. Wie Jezus ontmoet ontvangt een nieuw hart en gaat binnen door de nauwe poort.  De poort naar het eeuwige leven is smal, niet omdat de Heere Jezus ons zware lasten zou opleggen. Het is een smalle poort omwille van de wereld waarin we leven. Deze wereld nodigt ons niet uit om de Heere Jezus lief te hebben boven alles.

Wanneer we met Jezus willen leven, merken we dat onze omgeving daar niet positief op reageert. De passie van ons leven gaat nu naar andere dingen uit. Ook in de groep van gelovigen zullen mensen binnenkomen die zich als christen voordoen, maar het eigenlijk niet zijn. Jezus waarschuwt om voorzichtig en opmerkzaam te zijn. Je kunt valse profeten herkennen aan de manier waarop ze leven.

De Heere Jezus legt lasten op die we kunnen dragen. Wanneer we bij Hem horen dan draagt Hij onze lasten. Hij geeft kracht in onze ziel. Vol vertrouwen zeggen we zoals koning David: “Op de dag dat ik riep, hebt U mij verhoord; U hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel (Psalm 138:3).”

Gebed
Dank U Heere Jezus dat ik niet bang moet zijn wanneer mensen me maar vreemd vinden. Wilt U me kracht geven om, ondanks onbegrip en soms haat, trouw te zijn aan U. Soms ervaar ik dit als een zware last, maar wanneer ik me dan opnieuw herinner dat ik dicht bij U moet schuilen, wordt deze last licht. U bent zo goed voor mij.

Dagsluiting
Lees Psalm 138. Koning David moest vele malen vluchten voor zijn vijanden. Mensen vervolgden hem zonder reden. Van jongs af was hij succesvol in alles wat hij deed. Zijn vijanden voelden zich bedreigd wanneer hij in de buurt was omdat de Heere God met hem was. David had God lief en te midden van vele vervolgingen bleef hij vertrouwen dat God hem zou redden. Gods rechterhand verlost ieder die Hem kent.

Van kaft tot kaft
22 augustus OT: Psalm 90-91 NT: Galaten 6


Donderdag 23 augustus 2018 – Geloof en ongeloof
Lezen: Johannes 6:35-59

Het was een tragedie dat velen die Jezus gekend hebben, niet in de Heere Jezus geloofden. Velen werden verblind door ongeloof. Jezus heeft hierover veel verdriet gehad. Jezus is de Zoon van God en Hij is naar de wereld gestuurd om de weg naar God vrij te maken. Wie gelooft dat God Zijn Zoon naar de wereld heeft gestuurd om van zonde vrij te maken, ontvangt het eeuwig leven. Dit geloof wordt door de Vader gegeven. Het is God die mensen trekt. Hij geeft redding en wekt geloof. Er is openbaring  in het hart van de mens die gelooft omdat God dit heeft bepaald. God kiest uit, de mens ontvangt dankbaar zoveel genade en antwoordt met geloof.

Het geloof in Jezus is een bijzonder cadeau. Het is als Brood dat eeuwig leven geeft: wie dit brood eet zal nadien nooit meer honger hebben. Wie Jezus niet kent is voortdurend op zoek en blijft op zijn honger zitten. Wie Jezus kent vindt bij Hem blijvende verzadiging. 
Het geloof in Jezus geeft diepe veiligheid. De Heere Jezus vertelde dat de Vader de gelovigen aan Zijn Zoon heeft gegeven. Jezus verzekerde Zijn discipelen, en ook ons, dat Hij stevig vasthoudt. Wie Hem kent laat Hij niet verloren gaan.

Het geloof in Jezus geeft eeuwige toekomstverwachting. Er komt een dag, nadat de gelovige overleden is, dat Jezus hem doet opstaan uit de dood. Daarna komt het eeuwige leven. Ook in de dood zijn we veilig in Zijn hand.

Gebed
Lieve Vader in de hemel, dank U wel dat U de weerstand in mijn hart verbreekt, dat U me trekt en ik voor altijd bij U mag zijn. Dank U voor Uw Zoon, Jezus Christus. Ik aanbid U.

Dagsluiting
Lees Efeze 1:3-14. Jezus heeft voor ons de schuld voor zonden betaald en stierf voor ons aan het kruis. De Heere God heeft al voor de grondlegging van de wereld mensen uitgekozen om dit te geloven. Omdat God alles weet en alles bepaalt, zijn wij dankbaar dat Hij zoveel van ons houdt. Bovendien helpt de Heilige Geest om dicht bij Jezus te leven. De Heilige Geest is een voorschot op onze eeuwige erfenis.

Van kaft tot kaft
23 augustus OT: Psalm 92-94 NT: Efeze 1


Vrijdag 24 augustus 2018 – Geloof dat sterker is dan de dood
Lezen: Johannes 11:19-46

Het laatste Paasfeest van Jezus kwam dichterbij. Het was voor Jezus gevaarlijk geworden om naar Judea te reizen. De discipelen wisten dat de Schriftgeleerden zochten om Jezus gevangen te nemen. Net toen werd Lazarus, een goede vriend van Jezus, ernstig ziek. Meteen maakte Jezus duidelijk waarom dit gebeurde: opdat de hemelse Vader in Zijn Zoon zou verheerlijkt worden. Jezus zei: “Lazarus is gestorven en dit is gebeurd opdat jullie zouden geloven dat de Vader Mij als Zijn Zoon naar de wereld gestuurd heeft.” Blijkbaar twijfelden een aantal van de discipelen dat Jezus werkelijk de Messias was.

Toen Jezus Martha ontmoette geloofde ze dat Jezus zieken genas. Haar broer was al vier dagen overleden, en hoewel ze vertrouwde dat God macht had om doden op te wekken, is het niet duidelijk of Martha werkelijk geloofde dat Jezus dit kon doen. Martha erkende Jezus als Zoon van God en wist dat Hij een middelaarsfunctie had. Ze sprak: “Heere, ik geloof dat U de Christus bent, de Zoon van God, Die in de wereld komen zou.” 
Daarna was er de ontmoeting met Maria. Toen ze Jezus zag, viel ze voor Zijn voeten neer. Ze huilde en dit heeft Jezus diep geraakt. Maria hoefde niet veel te zeggen. Jezus wist wat er in haar omging. Maria geloofde.  

Net voordat Hij Lazarus naar buiten riep, heeft Jezus gebeden. Hij dankte God dat mensen die het wonder zagen erkenden dat Hij de Christus was. Anderhalve week later heeft Jezus Zich neergezet aan de rechterhand van Zijn hemelse Vader.

Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat U ook vandaag mensen roept. Wilt U me helpen om hen van U te vertellen.

Dagsluiting
Lees Johannes 12:1-11. De Heere Jezus spreekt niet alleen tot de harten van de levenden. Hij had Lazarus, die reeds vier dagen begraven was, opgewekt uit de dood. De kracht van Jezus reikt over natuurlijke grenzen van dood en leven heen. Toen duidelijk werd hoe groot de kracht van de Heere Jezus was, geloofden velen van de Joden in Hem. Twee groepen tekenden zich af: zij die geloofden: de discipelen, Lazarus, zijn zusters en velen van de Joden; anderzijds Judas Iskariot, de priesters en anderen voor wie Jezus een bedreiging was.

Van kaft tot kaft
24 augustus OT: Psalm 95-97 NT: Efeze 2


Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft
25 augustus OT: Psalm 98-100 NT: Efeze 3
26 augustus OT: Psalm 101-102 NT: Efeze 4:1-16

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.


Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

17/08/19 - Bijbels dagboek week 34
09/08/19 - Bijbels dagboek week 33
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Ook in de dood zijn we veilig in Zijn hand.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring