Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2018 - Week 35

Week 35: Voor eeuwig behouden

Jezus Christus is de Redder van de wereld. Voordat Hij naar de aarde kwam was Hij bij God. Nadat Hij is opgestaan uit de dood is Hij teruggegaan naar de hemel. Daar zit Hij aan de rechterhand van de Vader en helpt hen die in Hem geloven. Als je in Jezus Christus gelooft heb je eeuwig leven ontvangen. Zolang je leeft ben je Zijn eigendom. Hij heeft Zijn stempel op je leven gedrukt.

Week 35: van 27 t/m 31 augustus 2018

Lees elke dag: Johannes 14:11-14
Geloof Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is, en zo niet, geloof Mij dan om de werken zelf. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader. En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen.


Maandag 27 augustus 2018 – Wie in de Zoon gelooft, gaat niet verloren                  
Lezen: Johannes 3:16-20;36

Johannes 3:16 is een bekend Bijbelvers. In dit vers wordt het Evangelie op een eenvoudige manier verwoord. De Heere God heeft de wereld lief. Hij houdt niet van de zonde van mensen, of een corrupt economisch wereldsysteem, maar Hij houdt van mensen en in het bijzonder van hen die in Zijn Zoon geloven.

De Heere God heeft aan de wereld zijn Zoon gegeven, omdat Hij veel van mensen houdt. Dit wil niet zeggen dat iedereen zal gered worden. De Heere God zal enkel die persoon redden, die gelooft wat de Heere Jezus gedaan heeft. Jezus stierf om de schuld van de zonde van de wereld op Zich te nemen. Wie erkent dat hij zonde doet en schuld heeft tegenover God, heeft een Redder nodig. Jezus droeg deze schuld aan het kruis. Enkel door geloof in dit plaatsvervangend offer en de erkenning dat je een Redder nodig hebt, brengt je tot God. Op dat moment ontvang je eeuwig leven.

De Heere Jezus kwam niet om de wereld te veroordelen, maar om Zijn leven te geven. Hij kwam om de wereld te redden. God heeft mensen op het oog die een keuze maken: of je gelooft wat de Heere Jezus voor je gedaan heeft, of je wijst Hem af. Wanneer iemand niet gelooft, kàn God hem niet redden. Wanneer iemand gelooft in de Naam van Jezus, zal God hem redden van de toorn die op de wereld rust. Door geloof wordt je gered. Hem geloven is jezelf aan Hem toevertrouwen.              

Gebed
Vader in de hemel, dank U wel dat U mij de gelegenheid geeft om gered te worden van de toorn die op de wereld ligt. Jezus stierf voor mij aan het kruis. Dank U wel dat U in mij geloof bewerkt, want ik kan mezelf niet redden. Uw liefde is zo groot!

Dagsluiting
In Johannes 3:16 staat geschreven: “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.”
Geef vanuit de tekst antwoord op de volgende vragen:
1. Op welke manier heeft de Heere God de wereld lief gehad?
2. Hoe komt het dat een mens niet verloren gaat?
3. Wat ontvangt ieder die in de Zoon gelooft?

Van kaft tot kaft
27 augustus OT: Psalm 103-104 NT: Efeze 4:17-32


Dinsdag 28 augustus 2018 – Jezus stierf in onze plaats
Lezen: Jesaja 53:4-6

De Heere God zond zijn Zoon naar deze wereld om mensen te redden. In plaats van nog meer schuld te leggen op de schouders van mensen, deed de Heere Jezus het tegenovergestelde. Hij heeft de schuld van ons weggenomen. Hij heeft het oordeel, dat op het leven van mensen rust, op Zich genomen. Hij is veroordeeld, zonder schuldig te zijn. Omdat er geen schuld op Zijn leven lag, kon Hij de schuld van de wereld dragen. Wanneer we in Hem geloven, aanvaarden we dat Hij de schuld van ons leven heeft weggenomen. Voor de toekomst wil Hij dat wij Hem vertrouwen. De Heere Jezus stierf met een doel voor ogen. Hij heeft Zijn leven afgelegd, opdat wij met Hem zouden leven.

Zevenhonderd jaar voor de geboorte van de Heere Jezus, heeft de profeet Jesaja hierover geschreven. De straf van mensen was op Jezus en zo hebben wij vrede met God gekregen.  Op het kruis vond een unieke uitwisseling plaats: De Heere Jezus heeft de schuld van mensen op Zich genomen. Hij staat borg voor ons en wij gaan vrijuit. Wie gelooft krijgt deel aan wat Hij verdient: de vreugde van het eeuwige leven bij Zijn hemelse Vader. Wie gelooft mag reeds in dit leven genieten van vrede met God.

Gebed
Heere Jezus, dank U wel, dat U de schuld van zonde van ons hebt weggenomen. Door in onze plaats te sterven, hebt U ons bevrijd. U leert ons om te genieten van de vreugde om eeuwig bij U te zijn.

Dagsluiting
Lees Jesaja 53:4-12. Wanneer we geloven dat de Heere Jezus voor ons gestorven is, neemt Hij alle schuld van ons weg. Dit is een feit. Onze vijand, de duivel, brengt ons met leugens in de war en zegt: “Denk je werkelijk dat God je alles vergeven heeft?” Om deze verleiding te weerstaan zeggen we: “In Jesaja 53:6 staat geschreven: maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Jezus doen neerkomen. Ik geloof dat de Heere Jezus de schuld van al mijn zonden op Zich nam. Hij heeft me vergeven. De schuld is weg. Dit is de waarheid en dit geloof ik.”

Van kaft tot kaft
28 augustus OT: Psalm 105 NT: Efeze 5:1-21


Woensdag 29 augustus 2018 – Geloven is vertrouwen
Lezen: Johannes 20:24-29

Waarom zouden mensen van vandaag in de Heere Jezus geloven? Blijkbaar vonden de discipelen van Jezus het belangrijk dat mensen van latere tijden zouden weten dat Jezus werkelijk geleefd heeft. Toen Johannes het leven van Jezus in zijn evangelie beschreven heeft, had hij een doel voor ogen:     “ …, maar deze (feiten) zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven, het leven zult hebben in Zijn naam (Johannes 20: 31).”

Geloven is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Eén van de volgelingen van Jezus, Thomas, twijfelde toen de Heere Jezus uit de dood was opgestaan. Maar Jezus kwam bij Hem staan, en zei: “Kom hier met uw vinger en bekijk Mijn handen, en kom hier met uw hand en steek die in Mijn zij; en wees niet ongelovig, maar gelovig.” Geloven is niet een sprong in het duister. Het is gebaseerd op ware feiten die gebeurd zijn.

Geloven doe je in een Persoon die op aarde geleefd heeft. Maar het is meer dan met je verstand aannemen dat de Heere Jezus werkelijk geleefd heeft. Het betekent dat je je leven wil toevertrouwen aan Hem. Dan zeg je, net zoals Thomas: “Mijn Heere en mijn God!”, zonder Hem te zien.

Gebed
Heere Jezus, dank U dat ik mag weten dat U werkelijk leeft en dat U dicht bij mij wilt zijn. Wilt U me tonen hoe ik met U kan wandelen?

Dagsluiting
Lees Johannes 21:15-19. Toen de Heere Jezus uit de dood is opgestaan stelde Hij Petrus aan als de leider van Zijn volgelingen. Jezus vroeg hem: “Petrus, heb je Mij lief?” Jezus vroeg dit driemaal. De liefde van Petrus voor de Heere Jezus zou hem kracht geven om een goede leider te zijn. Dat is nog steeds zo. Wie leiding geeft in de gemeente van Christus, is iemand die heel veel van Jezus houdt. Het is die liefde die vele moeilijkheden overwint. 

Van kaft tot kaft
29 augustus OT: Psalm 106 NT: Efeze 5:22-33


Donderdag 30 augustus 2018 – Het levende water drinken
Lezen: Johannes 4:13-24

De Heere Jezus kwam als Redder naar deze wereld. En er is meer. Hij is de bron van levend water. Wie drinkt van het water dat Hij geeft, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid. Het water dat Jezus geeft is als een fontein van water, dat opspringt en eeuwig leven geeft.  Wie in Jezus gelooft, ontvangt dit levende water. Jezus geeft altijd innerlijke kracht, vrede, diepe rust en zekerheid. Dat is de kracht van de Heilige Geest.

Geloven in de Heere Jezus en het drinken van het water dat eeuwig leven geeft, is hetzelfde. Dit water geeft het eeuwige leven wanneer we het drinken. Zo geeft de Heere Jezus ons het eeuwig leven, wanneer we onszelf aan Hem toevertrouwen. Wanneer we in de Bijbel lezen en de beloften van Jezus overdenken, geeft God ons van Zijn kracht. Zo heeft Jezus gezegd: “Het water dat Ik zal geven, zal een bron van water worden dat opwelt tot in het eeuwige leven.”  In de Heere Jezus geloven, betekent het water drinken dat onze ziel tot rust brengt.

In de Heere Jezus geloven, betekent dat God Zelf bij ons komt. Hij wil bij ons wonen, in ons zijn, Zichzelf aan ons bekend maken. Dit is onuitsprekelijk grote genade. Dit konden we zelf nooit verdienen. Dit is het geschenk dat God ons in Zijn geliefde Zoon gegeven heeft.

Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat U me uitnodigt om te drinken van het water dat U geeft. Ik wil me uitstrekken naar de fontein die me eeuwig leven brengt.

Dagsluiting
Lees Johannes 4:23-30. De Samaritaanse vrouw was verbaasd over de antwoorden die Jezus op haar vragen gaf. Zij verwachtte de Messias. Toen Jezus zei: “Ik ben het, Die met u spreek,” geloofde ze. Onmiddellijk heeft ze het aan iedereen verteld. Wie Jezus heeft ontmoet, vertelt het aan iedereen die het wil horen.

Van kaft tot kaft
30 augustus OT: Psalm 107 NT: Efeze 6


Vrijdag 31 augustus 2018 – Eigendom van de Heere God
Lezen: Johannes 17:1-11

De Heere Jezus is de Redder van de wereld. Wie in Hem gelooft zal Hij redden van de toorn van God die op de wereld ligt. Jezus heeft van de Vader macht ontvangen en deelt die uit aan al wie in Hem gelooft. De gelovigen zijn de mensen die God aan Jezus heeft gegeven. Aan hen geeft Hij eeuwig leven. Wie in Jezus gelooft heeft eerbied voor God en voor Zijn Naam. Jezus heeft de Naam van de Vader aan Zijn discipelen bekend gemaakt. Het respect dat Hij heeft voor Zijn Vader, de Schepper van hemel en aarde, gaf Hij verder aan Zijn volgelingen. Ook de liefde voor de woorden van God, de wet en de profeten, kenmerkt het onderwijs van de Heere Jezus. 

Aan het kruis heeft de Heere Jezus ons gekocht en betaald. We zijn Zijn eigendom. In het gebed van Johannes 17 spreekt Jezus met passie over ons, de volgelingen die Zijn Vader Hem heeft gegeven. Hij heeft toen al voor onze onderlinge eenheid gebeden. Wanneer wij de woorden van Jezus bestuderen en bewaren, zal dit helpen om deze eenheid te bevorderen.

Gebed
Vader in de hemel, dank U wel dat U in Uw Zoon tot ons gekomen bent. Hij heeft ons geleerd wie U bent: een liefhebbende, geduldige, zorgzame, eeuwige en vredevolle Vader. Ik wil U beter leren kennen en blij zijn om wie U bent: de grote IK BEN.

Dagsluiting
Lees Johannes 17. Dit wordt het hogepriesterlijk gebed genoemd. Het is het gebed waarin Jezus voorbede doet voor Zijn volgelingen en ook voor ons. Hij bidt voor eenheid, bescherming en onderlinge liefde. Wie dicht bij Jezus leeft, zal broeders en zuster herkennen en liefhebben zoals Jezus heeft geleerd.

Van kaft tot kaft
31 augustus OT: Psalm 108-109 NT: Filippenzen 1


Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft
1 september OT: Psalm 110-112 NT: Filippenzen 2:1-13
2 september  OT: Psalm 113-115 NT: Filippenzen 2:14-30

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.


Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

17/08/19 - Bijbels dagboek week 34
09/08/19 - Bijbels dagboek week 33
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

In de Heere Jezus geloven, betekent dat God Zelf bij ons komt. Hij wil bij ons wonen, in ons zijn, Zichzelf aan ons bekend maken. Dit is onuitsprekelijk grote genade.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring