Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2018 - Week 36

Week 36: Het geloof van Noach

Noach bouwde de ark voordat de zondvloed kwam. Hij geloofde dat wat God van hem vroeg goed was, ook al was zijn omgeving het daar niet mee eens. Noach was gehoorzaam en later bleek dat het goed was. Toen God aan Jezus vroeg om naar het kruis te gaan, was Jezus gehoorzaam; nu Hij zit aan de rechterhand van de Vader, en voor ons bidt en pleit, blijkt dat Zijn gehoorzaamheid tot grote vreugde is voor al wie in Hem gelooft. De kracht van het Evangelie is de hoop op het eeuwig leven: dit geldt voor ieder die in Jezus gelooft.

Week 36: van 3 t/m 7 september 2018

Lees elke dag: Hebreeën 11:7
Door het geloof heeft Noach, toen hij een aanwijzing van God ontvangen had van de dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag voor God de ark gebouwd, tot redding van zijn gezin. Daardoor heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden van de rechtvaardigheid die overeenkomstig het geloof is.


Maandag 3 september 2018 – Noach wandelde met God                                           
Lezen: Genesis 6:5-12; 1 Johannes 1:7
 
Na de zondeval vervreemden mensen van elkaar. Er was vijandschap tussen de twee zonen van Adam. Kaïn doodde zijn broer Abel. In plaats van vreugde en harmonie op de aarde, was er veel boosheid en geweld. De Heere God had hier veel verdriet over. Te midden van veel corruptie en goddeloosheid was er één man die genade vond bij God. Dit was Noach, en over hem staat geschreven dat hij met God wandelde.
 
Wanneer we de Heere Jezus in ons leven kennen, helpt de Heilige Geest ons om met God te wandelen. De apostel Johannes leert dat, als we met God wandelen, we met elkaar in harmonie leven. Deze harmonie is mogelijk omdat het bloed van de Heere Jezus ons heeft vrij gemaakt van de macht van de zonde, die sinds de zondeval aanwezig is in de harten van mensen. We kunnen uit onszelf niet onberispelijk wandelen. Net zoals Noach mogen we wandelen in afhankelijkheid van God. Noach wist dit ook en leefde heel dicht bij de Heere God.          

Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat U me helpt om dicht bij U te wandelen.

Dagsluiting
In 1 Johannes 1:7 staat: “Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.” Wanneer we de Heere Jezus als onze Redder kennen, zal Hij ons helpen om in vriendschap met elkaar te leven. De Heere Jezus heeft ons vergeving geschonken van alle dingen die verkeerd waren. Hij vraagt dat wij op dezelfde manier elkaar vergeving schenken. Dan wandelen we in het licht, zoals Hij in het licht is.

Van kaft tot kaft
3 september OT: Psalm 116-118 NT: Filippenzen 3


Dinsdag 4 september 2018 – Noach bouwde de ark
Lezen: Genesis 6:17-22; Filippenzen 2:5-8

De Heere God gaf aan Noach de opdracht om een grote boot te maken. Tot in detail toonde Hij Noach hoe deze boot er uit zou zien. Het plan was klaar en Noach begreep hoe hij het moest aanpakken. Het grote bouwwerk kon beginnen. Van alle dieren bracht God een mannetje en een vrouwtje tot bij de ark, zodat hun soort na de zondvloed bleef voortbestaan. Ook verzamelde Noach voedsel voor de dieren en voor zijn gezin. Zo had de Heere God hem gevraagd. Er staat geschreven: “En Noach deed het; overeenkomstig alles wat God hem geboden had, zo deed hij.”

Noach had een hart dat gehoorzaam wilde zijn aan God. Dit zien we ook in het leven van de Heere Jezus. Vlak voor Zijn lijden, in de hof van Gethsémané, vroeg Hij aan Zijn Vader of er geen andere mogelijkheid was om de wereld te verlossen van de zonde. Maar toen zei Hij: “…maar laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden (Lucas 22:42).” Wat de Heere God ook maar wilde, Hij zou het doen. Hij vertrouwde Zijn leven toe aan Zijn Vader, en was bereid om gehoorzaam te zijn tot in de dood. Ook Noach was gehoorzaam en ging met zijn gezin in de boot. Wat er ook zou gebeuren, hij wist dat hij veilig was.

Gebed
Vader in de hemel, dank U wel dat ik mag veilig zijn bij U.

Dagsluiting
Lees Filippenzen 2:5-11. Jezus Christus is de Zoon van God. Dat is Hij altijd geweest en zal dit ook altijd zijn. Hij was bereid om mens te worden omdat dit de enige manier was waarop God mensen van hun zonden kon bevrijden. Daarom ging Jezus naar het kruis. Hij droeg er de straf voor onze zonden. Uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan. Paulus schreef aan de christenen van Filippi: “Laat dezelfde gezindheid bij u zijn;” dit betekent dat ook wij bereid zouden zijn onszelf aan anderen te geven. Zo mogen we de Heere Jezus volgen.

Van kaft tot kaft
4 september OT: Psalm 119:1-88 NT: Filippenzen 4


Woensdag 5 september 2018 – Gods verbond met Noach
Lezen: Genesis 9:8-17

Net voor de zondvloed beloofde de Heere God dat Hij met Noach en zijn gezin een nieuw verbond zou sluiten (Genesis 6:18). Mensen kregen een tweede kans om te leven binnen de afspraken die God met hen maakte. Deze afspraken waren grotendeels gelijk aan deze die God met Adam maakte (Genesis 9:1-7). Zoals in het verbond met Adam, gaf God ook aan Noach een gebod: mensen mochten elkaar niet doden. De Heere God beloofde dat Hij de schepping zou bewaren; er zou geen zondvloed meer over de aarde komen. De regenboog was het teken van dit verbond.

Wanneer we de regenboog in de wolken zien, kunnen we denken aan het verbond dat de Heere God met Noach heeft gesloten. Nog steeds bewaart Hij de natuur voor een gelijkaardige natuurramp zoals de zondvloed is geweest. De Heere God zoekt nog steeds naar mensen die voor Hem willen leven. Hij zoekt ook vandaag naar mensen die deel zijn van een volk dat Hem is toegewijd.

Gebed
Vader in de hemel, U houdt de aarde in Uw hand. U beloofde dit aan Noach toen U zei: “Voortaan, al de dagen van de aarde, zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden (Genesis 8:22).” Ik wil U daarvoor danken.

Dagsluiting
Lees Genesis 8:15-22. Na de zondvloed ging Noach met zijn gezin uit de ark. Uit dankbaarheid heeft hij toen de Heere God een offer gebracht. God was blij met dit offer. Wanneer we dankbaar zijn voor de goede dingen die God ons geeft, is Hij daar blij mee. Deze dankbaarheid kunnen we elke dag in gebed uitspreken. 

Van kaft tot kaft
5 september OT: Psalm 119:89-176 NT: Kolossenzen 1


Donderdag 6 september 2018 – Noach, een man van geloof
Lezen: Hebreeën 11:1-7; Lukas 8:43-48

De Heere God gaf aan Noach de opdracht om een grote boot te bouwen. Noach gehoorzaamde en bouwde een boot op het land. Dit was een vreemd gezicht. Daar was geloof voor nodig. Noach kon dit doen omdat hij duidelijk de stem van God had verstaan. Hij wandelde immers met God. Dit geloof was voor hem een zekerheid geworden. Het gaf niet dat hij de bedoeling van deze opdracht niet begreep. Hij deed wat God had gezegd en hij begon op het droge een boot te bouwen.

Noach had een groot geloof. Hij geloofde en vertrouwde in God, Die de Almachtige is. God zoekt naar mensen die in Hem geloven. De Heere Jezus had de zieke vrouw niet opgemerkt, maar toen ze Hem aanraakte merkte Hij dat er kracht van Hem was uitgegaan. Onze Vader in de hemel had het gelovige hart van deze vrouw gezien. Ze geloofde in Jezus als Redder en Genezer. Dit geloof heeft haar genezen. Ook zij geloofde, net zoals Noach, in de kracht van de Almachtige God van Israël.

Gebed
Vader in de hemel, dank U wel dat U het geloof ziet in het hart van mensen.

Dagsluiting
Lees Lukas 8:43-48. Een vrouw die aan bloedvloeiing leed, had overal genezing gezocht en het niet gevonden. Toen ze hoorde dat Jezus vele zieken genas, probeerde ze dicht bij Hem te komen. Hij was haar laatste hoop. Zij geloofde dat Hij de Messias, de Verlosser van het volk Israël was. Haar geloof heeft gemaakt dat ze genezen werd. In dit verhaal staat niet zozeer de genezing van deze vrouw centraal, maar haar geloof: dit geloof heeft haar behouden en voor eeuwig bij God thuisgebracht.

Van kaft tot kaft
6 september OT: Psalm 120-123 NT: Kolossenzen 2


Vrijdag 7 september 2018 – De dag van de Zoon des mensen
Lezen: Mattheüs 24:36-46

Toen de discipelen aan de Heere Jezus vroegen naar Zijn tweede komst, sprak Hij met hen over de dagen van Noach. Toen waren mensen bezig met de dagelijkse dingen alsof hun leven nooit zou eindigen. Wanneer Noach samen met zijn gezin de ark bouwde, bleven de mensen om hun heen onverschillig.  Toen de vloed kwam, bevonden ze zich buiten de ark die Noach had gebouwd. De ark was de enige plaats die redding bracht. Zo zal er maar één plaats van redding zijn wanneer de Heere Jezus terug komt. Alleen de mensen die de Heere Jezus heeft gered, zullen veilig zijn. 

Jezus spoorde Zijn discipelen aan om waakzaam te zijn. Hij vraagt dit ook aan ons. Niemand weet wanneer Hij zal komen, alleen de Vader in de hemel. Hij komt op een uur dat we het niet verwachten. De Heere Jezus vraagt dat we tot aan die dag bezig zijn met de opdracht die Hij ons heeft gegeven: “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen (Mattheüs 28:19).”

Gebed
Vader in de hemel, dank U wel dat U geduld hebt met de wereld en nog vele mensen wilt redden van de eeuwige dood.

Dagsluiting
Lees Mattheüs 28:19 en Mattheüs 20:20-28. Jezus gaf Zijn discipelen een bijzondere opdracht. Ze moesten de mensen vertellen over het offer dat Hij aan het kruis heeft gebracht. Al wie gelooft dat Jezus voor hem of haar stierf, zal gered worden van de eeuwige dood. Dit is maar het begin. Daarna mogen mensen leren te leven zoals Jezus: door mensen te dienen.

Van kaft tot kaft
7 september OT: Psalm 124-127 NT: Kolossenzen 3

Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft
8 september OT: Psalm 128-131 NT: Kolossenzen 4
9 september OT: Psalm 132-135 NT: 1 Thessalonicenzen 1

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.


Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

17/08/19 - Bijbels dagboek week 34
09/08/19 - Bijbels dagboek week 33
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

We kunnen uit onszelf niet onberispelijk wandelen.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring