Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2018 - Week 38

Week 38: De kracht van het verbond

God heeft Zich met beloften aan mensen verbonden. Hij kiest ervoor om trouw te zijn aan deze beloften. In het verbond met Abraham beloofde God Zijn volk te bevrijden. Jaren later heeft Hij dat gedaan toen Mozes het volk uit Egypte heeft geleid. Het bloed van een lam zorgde ervoor dat de dood hun huizen voorbijging. Nu, in het Nieuwe Verbond, heeft de Heere God het bloed van de Heere Jezus op ons gelegd: Hij heeft ons bevrijd van de macht van de zonde en de dood.

Week 38: van 17 t/m 21 september 2018

Lees elke dag: Exodus 6:6
Ik zal u tot Mijn volk aannemen en Ik zal u tot een God zijn. Dan zult u weten dat Ik de HEERE, uw God, ben, Die u uitleidt vanonder de dwangarbeid van de Egyptenaren.


Maandag 17 september 2018 – God denkt aan Zijn verbond                          
Lezen: Exodus 3:13-15; Exodus 6:1-7

Het nageslacht van Abraham, Izak en Jakob vermenigvuldigde zich zo snel dat de inwoners van Egypte bang werden. Farao zei tot de Egyptenaren: “Zie, het volk van de Israëlieten is talrijker en machtiger dan wij. Kom, laten wij er verstandig tegen optreden, anders zal het talrijk worden en, mocht het zijn dat er een oorlog uitbreekt, dan zal het zich ook bij onze vijanden aansluiten, tegen ons strijden en uit het land wegtrekken (Exodus 1:9-10).”

Spoedig kwam het volk Israël in slavernij terecht. De Israëlieten riepen tot de Heere God om hulp en Hij hoorde hen. Hij dacht terug aan het verbond dat Hij met Abraham gesloten had. Hij was Zijn volk niet vergeten. Hij maakte aan Mozes Zijn naam bekend: IK BEN DIE IK BEN. Het is onder deze naam dat de Heere God Zijn volk uit de slavernij heeft bevrijd. De Heere God is voor eeuwig dezelfde. Hij is in de Heere Jezus naar deze wereld gekomen om ons te bevrijden. Wanneer we in Jezus geloven, zal Hij ons vrijmaken van de macht van de zonde en de dood. Hij is onze ‘Ik Ben’!       

Gebed
Vader in de hemel, dank U wel dat U ons in de Heere Jezus vrijmaakt van macht van de zonde en de dood.

Dagsluiting
Lees Exodus 3:1-6. De plaats waar Mozes een ontmoeting met de Heere God had, was heilige grond. Mozes voelde zich zeer klein toen hij besefte dat de grote God van Israël aanwezig was. Hij deed zijn schoenen uit. Toen de Heere God sprak en duidelijk maakte Wie Hij was, verborg Mozes zijn gelaat. De grote God van Israël, een heilig God, was dichtbij Mozes gekomen. Die machtige God is in onze harten komen wonen, toen we geloofden dat de Heere Jezus voor onze zonden stierf aan het kruis. Sindsdien woont de Heilige Geest in ons. Wij zijn een tempel van de Heilige Geest geworden, en daardoor geheiligden in Christus (zie 1 Korinthe 1:2 en 1 Korinthe 3:16).

Van kaft tot kaft
17 september OT: Spreuken 3-4 NT: 1 Timotheüs 1


Dinsdag 18 september 2018 – Het verbond van bevrijding: het Pascha
Lezen: Exodus 12:1-7; Markus 15:33-37

De belofte die de Heere God aan Abraham deed om hem tot een groot volk te maken, werd vervuld. In vijfhonderd jaar was een kleine familie uitgegroeid tot een volk van meer dan een miljoen mensen. Maar dit volk werd onderdrukt door zijn vijanden. Meer dan eens zag het er naar uit dat deze vijanden te sterk waren. De Heere God greep in en heeft Zijn volk op een wonderlijke manier bevrijd. De Heere God stuurde een engel die macht had ontvangen om al de eerstgeboren zonen te doden. Dit zou ook het volk Israël overkomen, maar het bloed van een lam beschermde hun zonen van de dood.

Blijkbaar was toen reeds duidelijk in de hemelse gewesten, dat het bloed van een lam krachtiger sprak dan de macht die deze verderfengel had gekregen. Dit bloed doet ons denken aan het bloed van het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt (Johannes 1:29) en de macht van de dood voorgoed heeft verbroken. Onze Heer en Heiland is aan het kruis gestorven. Daar heeft Hij de schuld van de zonde van mensen gedragen. Daar werd Hij door Zijn Vader verlaten. Daar heeft Hij onze schuld betaald. Daar overwon Hij de dood, zodat wij door het geloof voor eeuwig zullen leven.

Gebed
Vader in de hemel, dank U wel dat het bloed van het Lam op de troon mij vrijpleit van al mijn schuld.

Dagsluiting
Lees Markus 15:33-39. We lezen over het sterven van de Heere Jezus. Net voordat Hij stierf, heeft de Heere God Hem verlaten. Dit gebeurde omdat op dat moment de zonde van de wereld op Hem werd gelegd. Waar zonde is, gaat de Heere God op zij. De Heere Jezus stierf toen Hij bezweek aan de last van onze zonden, die van ons allemaal. Op het moment dat Hij stierf heeft Hij de straf voor deze zonden betaald. Daarom zei Hij: “Het is volbracht (Johannes 19:30).” Op dat moment scheurde het voorhangsel van de tempel in twee. Dit is het doek dat de plek waar God in de tempel woont, scheidt van de plek waar mensen komen. Dit doek scheurde van boven naar beneden. De Heere God Zelf heeft het mogelijk gemaakt dat mensen bij Hem komen. Wanneer onze harten belast worden door zonde, lijkt het alsof God ver weg is. Hij wil wel dichtbij zijn, maar onze zonde staat in de weg. God kan enkel dichtbij komen wanneer wij onze zonden belijden. Dan komt de kracht van vergeving en maakt ons hart terug schoon. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest, en wij mogen deze tempel dagelijks schoon houden.

Van kaft tot kaft
18 september OT: Spreuken 5-6 NT: 1 Timotheüs 2


Woensdag 19 september 2018 – De vernieuwing van het verbond: de wet
Lezen: Exodus 19:5-13

De Heere God heeft het volk van Abraham bevrijd uit het land Egypte. Hij leidde hen in de woestijn naar de berg Sinaï. Het is op deze berg dat Mozes de wetten heeft ontvangen. Deze wetten waren de afspraken van het verbond. De Heere God wilde het volk zegenen. Bij ongehoorzaamheid zou Hij de zegen van hen wegnemen. Het volk ging beseffen dat de zonde in hun harten hen verhinderde om gehoorzaam te zijn. Elke wet deed hen meer verlangen naar een oplossing voor de zonde. De Heere God wist dit en zag naar hen om. Zo bedacht Hij offers die mensen konden helpen om hun zonden te belijden. God wilde hen vergeven. Hij stelde een aantal feesten in zodat Zijn volk kon vieren dat God goed is.

Wij, die geloven in de Heere Jezus, zijn niet genaderd tot de berg Sinaï, maar tot de berg Sion (Hebreeën 12:18-24). Op deze berg in Jeruzalem, is onze Heiland voor onze zonden aan het kruis gestorven. Hij heeft de wetten van God in onze harten geschreven. De Heilige Geest onderwijst ons, geeft ons kracht en helpt ons om onze zonden te belijden zodat we kunnen leven in de vergeving die de Heere God geeft. Eén offer was genoeg! Er is kracht in het bloed van het Lam!

Gebed
Heere Jezus, dank U dat U de wetten van God in onze harten hebt gelegd.

Dagsluiting
Lees Hebreeën 12:18-24. Wij, die in de Heere Jezus geloven, zijn genaderd tot de stad van de levende God. We zijn genaderd tot de Heere Jezus, Die ons vergeving geschonken heeft voor onze zonden. Hij is onze Middelaar, Die ons dicht bij de Heere God heeft gebracht. We zijn kinderen van God geworden. Onze naam is in een boek geschreven dat in de hemel bewaard wordt (Openbaring 20:12). Dat geeft diepe vrede.

Van kaft tot kaft
19 september OT: Spreuken 7-8 NT: 1 Timotheüs 3


Donderdag 20 september 2018 – De voorbede van Mozes: staan op de beloften
Lezen: Exodus 32:9-14

De Heere God blijft altijd trouw aan Zijn beloften. Toen Hij met Abraham het verbond sloot, en Abraham de dieren in twee verdeelde, ging enkel de Heere God doorheen het pad. Hij verbond Zich met mensen en wilde hen duidelijk maken dat Hij trouw zou zijn. Hij voorspelde toen reeds dat de nakomelingen van Abraham zouden verdrukt worden in een vreemd land, maar dat Hij hen zou bevrijden (Genesis 15). De Heere God bleef trouw aan Zijn belofte aan Abraham en Mozes en Hij heeft het onderdrukte volk uit Egypte geleid.

Maar het volk Israël werd ongehoorzaam en wilde terug naar Egypte. Ze hebben zich gehaast ontrouw te worden aan de Heere God en maakten zich een gouden kalf. Het verbond werd verbroken. Het volk moest sterven. Maar Mozes wist dat de Heere God trouw bleef aan Zijn beloften. Daarom deed hij voorbede en herinnerde God aan de belofte aan Abraham, Izak en Jakob. Het volk zou worden tot een volk dat niet te tellen is: als de sterren van de hemel. Mozes zocht vergeving voor het volk ten koste van zijn eigen geluk. Hij zei: “Nu dan, of U toch hun zonden wilde vergeven! Maar indien niet, schrap mij alstublieft uit Uw boek, dat U geschreven hebt (Genesis 32:32).”

Gebed
Vader in de hemel, wilt U me leren om net zoals Mozes voor anderen te bidden?

Dagsluiting
Lees Exodus 32:30-35. De Israëlieten hadden een grote zonde begaan door een afgod te maken. De Heere God moest, omdat Hij een rechtvaardige God is, deze zonde straffen. Mozes wist dit en vroeg om vergeving voor het volk. Mozes hield van het volk en wilde niet dat ze zouden omkomen. Mozes was een man van gebed. Hij wilde zelfs ver van God zijn, opdat anderen zouden gered worden. Dat is wat de Heere Jezus voor ons deed. Onze redding en vergeving heeft Hem het leven gekost. Dat is liefde!

Van kaft tot kaft
20 september OT: Spreuken 9-10 NT: 1 Timotheüs 4


Vrijdag 21 september 2018 – De Profeet die woorden van God spreekt
Lezen: Deuteronomium 18:15-18; Johannes 12:49-50

Bij elk verbond van redding heeft de Heere God een nieuw aspect van Zijn trouw uitgewerkt. In het verbond met Noach heeft Hij het behoud van de schepping uitgewerkt. Bij Abraham kwam de belofte van volk en land in beeld en nu met Mozes, heeft de Heere God Zich nog duidelijker kenbaar gemaakt. Hij maakte Zijn wil bekend in de wetten die Hij aan het volk Israël gaf. Het volk had een Redder nodig. God zou voorzien in een unieke Persoon, een Profeet, Iemand zoals Mozes. In Deuteronomium 18:18 kunnen we over Hem lezen: “Ik zal Mijn woorden in Zijn mond geven, en alles wat Ik Hem gebied, zal Hij tot hen spreken.”

De Heere Jezus vertelde Zijn discipelen dat de woorden die Hij sprak niet van Hem waren. Hij sprak woorden die de Heere God, Zijn Vader in de hemel, Hem gegeven had. Daarom waren deze woorden, woorden van eeuwig leven. De apostelen hebben deze woorden verteld aan anderen. Enigen van hen hebben deze woorden opgeschreven, zodat wij ook vandaag in Hem geloven. Jezus is Koning, Priester en Profeet.

Gebed
Dank U wel, Heere Jezus, dat U tijdens Uw leven woorden van de Vader hebt gesproken.

Dagsluiting
Lees Johannes 12:44-50. De Heere Jezus is als een licht in de wereld gekomen. Wanneer we in Hem geloven geeft Hij kracht om een leven van duisternis achter te laten en Hem te volgen. We kunnen daar elke dag voor kiezen. Ook al ging het vandaag minder goed, de Heere Jezus belooft dat Hij helpt. Hij heeft woorden gesproken van eeuwig leven. We kunnen deze woorden bedenken en in ons hart bewaren. Hij heeft dit beloofd: indien we in Hem geloven, zullen we niet in de duisternis blijven. Hij zal ons bevrijden!

Van kaft tot kaft
21 september OT: Spreuken 11-12 NT: 1 Timotheüs 5


Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft
22 september OT: Spreuken 13-14 NT: 1 Timotheüs 6
23 september OT: Spreuken 15-16 NT: 2 Timotheüs 1

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.


Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

17/08/19 - Bijbels dagboek week 34
09/08/19 - Bijbels dagboek week 33
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

De Heere God blijft altijd trouw aan Zijn beloften.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring