Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2018 - Week 39

Week 39: De kracht van het nieuwe verbond

Het verbond van Abraham heeft het volk Israël dicht bij hun Schepper God gebracht. Dit verbond bracht ook zegen voor andere volken. De profeten voorspelden hoe dit zou gebeuren: een Koning zou komen. Dit oude verbond van Abraham werd in de Persoon van Jezus Christus vernieuwd. De komende twee weken lezen we hierover in het Oude en Nieuwe Testament.

Week 39: van 24 t/m 28 september 2018

Lees elke dag: Jesaja 52:13-15
Zie, Mijn Knecht zal verstandig handelen, Hij zal verhoogd worden en verheven, ja, zeer hoog verheven worden. Zoals velen zich over U ontzet hebben – zo geschonden was Zijn gezicht, meer dan van iemand anders, en Zijn gestalte, meer dan van andere mensenkinderen – zó zal Hij vele heidenvolken besprenkelen, koningen zullen vanwege Hem sprakeloos staan. Want zij aan wie het niet verteld was, zullen het zien, en zij die het niet gehoord hebben, zullen het begrijpen.


Maandag 24 september 2018 – Jezus is koning voor altijd                                        
Lezen: 2 Samuël 7:10-16

Toen koning David de Filistijnen verslagen had, bracht hij de tabernakel naar Jeruzalem. Hij wilde voor God een tempel bouwen. Hij was dankbaar dat God hem de overwinning had gegeven. De profeet Nathan sprak een woord van God: “Uw huis en uw koningschap zullen voor uw ogen voor eeuwig vaststaan, uw troon zal voor eeuwig zeker zijn.” Koning Salomo, Davids zoon, bouwde de tempel in Jeruzalem, maar het koningschap over heel Israël is na zijn leven verloren gegaan. Toch beloofde de Heere God dat er Iemand zou komen met Wie de troon van David voor altijd zou vaststaan.

Koning David heeft over deze eeuwige Koning geschreven in Psalm 110:1: “De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand.” De Heere Jezus zit als eeuwige Koning aan de rechterhand van onze hemelse Vader. Hij zal ons helpen wanneer wij Hem om hulp vragen. De apostel Paulus spoorde de christenen uit Kolosse aan om alle hulp van Koning Jezus te verwachten toen hij schreef: “Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit (Kolosse 3:1).”           
 
Gebed
Heere Jezus, U zit aan de rechterhand van God en bent Koning voor altijd.

Dagsluiting
Lees Kolosse 3:1-11. We mogen leven met onze ogen gericht op de hemel, waar de Heere Jezus is. Omdat we Jezus als onze Redder kennen, hebben we een nieuw leven ontvangen. We leven niet meer voor onszelf. Het leven, zoals we dat vroeger leefden, is voorbij. We zijn gestorven en dood voor het oude leven. We leren om anders te zijn. Elke dag is een nieuw begin met Jezus. Wanneer het vandaag wat minder goed ging, geeft Hij morgen nieuwe kansen.

Van kaft tot kaft
24 september OT: Spreuken 17-18 NT: 2 Timotheüs 2


Dinsdag 25 september 2018 – Jezus is priester voor altijd
Lezen: Romeinen 8:32-39

In het Oude Testament kunnen we lezen hoe de priesters de offers brachten zodat mensen van hun zonden werden vrijgesproken. Een priester is iemand die bij de Heere God voor mensen bemiddelt. De Heere God beloofde aan koning David dat er na hem iemand zou komen die priester zou zijn voor altijd. Hij schreef dit op in Psalm 110, een psalm die over Jezus gaat. De Heere Jezus heeft door Zijn dood het offer gebracht, zodat wij van onze zonden worden bevrijd. Hij staat aan de rechterhand van God en pleit voor ons. Wanneer de satan bij God komt en ons aanklaagt, dan zegt Jezus: “De schuld van hun zonden is op Mij neergekomen; Ik heb voor hen betaald: ze zijn vrij!”

Er is niets en ook niemand die ons kan scheiden van de liefde die de Heere God voor ons heeft. De Heere Jezus vertelde het al aan Zijn discipelen: “Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken (Johannes 10:27-28).” Wat er ook met ons is, de sterke liefde van de Heere Jezus houdt ons vast.

Gebed
Heere Jezus dank U wel dat U in de rechtszaak die over mij gaat, voor me bemiddelt. Wanneer de satan me aanklaagt toont U hem het bloed dat voor me gevloeid heeft. De aanklacht houdt geen stand. Ik ben vrij.

Dagsluiting
Lees Romeinen 8:31-35. Soms lijkt het alsof alles tegen zit. Maar dat is niet de realiteit. De apostel Paulus wilde de christenen van Rome bemoedigen: God is altijd voor ons. Hij heeft Zijn Zoon voor ons gegeven. We zijn zeer kostbaar in Zijn ogen. De christenen van Rome hadden te maken met zware vervolging. Ze werden zelfs in de gevangenis gezet omwille van hun geloof in de Heere Jezus. Paulus hield zich vast aan de trouw van God: niets kan ons scheiden van Zijn liefde. Hij houdt ons vast in Zijn sterke hand.

Van kaft tot kaft
25 september OT: Spreuken 19-20 NT: 2 Timotheüs 3


Woensdag 26 september 2018 – Het volk Israël
Lezen: Micha 2:12-13; Micha 4:1-5

Na Salomo ging het koninkrijk van Israël verloren. Alle hoop leek weg, Israël viel herhaaldelijk in afgoderij. God had hen vaak gewaarschuwd. Bij ongehoorzaamheid zouden ze getuchtigd worden. Israël werd in ballingschap weggevoerd, het noordelijk deel naar Assyrië. Nadien ging het zuidelijke land in ballingschap naar Babel. God stuurde profeten met troostende woorden: “Maar u, Israël, Mijn dienaar, u, Jakob, die Ik heb verkozen, het nageslacht van Abraham, die Mij liefhad (Jesaja 41:8).”

In de tijd van de profeten, toen het volk in ballingschap was weggevoerd, was er in Israël een deel van het volk overgebleven. De profeet Micha sprak van ‘het overblijfsel van Israël’. Er komt een dag dat God het volk Israël zal verzamelen op een plek die zal gonzen van mensen. Dan zal de Heere Jezus, als Goede Herder, Zijn schapen bijeenbrengen. In Jeruzalem zal aan alle volken het Woord van God onderwezen worden. Mensen zullen tot elkaar zeggen: “Kom, laten we naar Jeruzalem gaan, want daar kunnen we over God leren.” Alle mensen zullen er naar verlangen om God te ontmoeten en Hem te dienen.

Gebed
Vader in de hemel, dank U dat U Uw volk Israël in Jeruzalem zult verzamelen.

Dagsluiting
Lees Micha 4:1-5. God zal aan het einde van de tijd Zijn volk Israël bijeenbrengen samen met vele andere volken. De Heere Jezus zal in Jeruzalem voor eeuwig Koning zijn. Op de hele aarde zal er vrede zijn. Iedereen zal de God van Abraham, Izak en Jakob kennen en alleen Hem aanbidden. 

Van kaft tot kaft
26 september OT: Spreuken 21-22 NT: 2 Timotheüs 4


Donderdag 27 september 2018 – Het volk uit de heidenen
Lezen: Hosea 1:10; Jesaja 53:5-6

De Heere God had aan Abraham beloofd dat Hij met hem alle volken zou zegenen. In het boek van de profeet Hosea lezen we dat er een volk dat niet tot Israël behoorde, toch kinderen van de levende God zou zijn. Dit zijn de volken die de Heere God aan Abraham beloofde. Deze kinderen van God komen uit de heidenen en zij  worden aan het volk Israël toegevoegd via een nieuw verbond. Iedereen die gelooft dat de Heere Jezus voor zijn zonden is gestorven, maakt deel uit van dit volk. Samen met het hele nageslacht van Abraham zullen we een volk zijn dat niet te meten of te tellen is.  

De profeet Jesaja heeft over een Messias geprofeteerd: “Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen (Jesaja 53:5).” Er komt een dag dat het volk Israël in de Heere Jezus de langverwachte Messias zal herkennen. Dan zullen zij geloven dat de Heere God alle zonden van de wereld op Zijn Zoon heeft gelegd en dat Zijn dood bevrijding betekent zowel voor Israël als voor de heidenen.

Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat we mogen een deel zijn van een groot volk, dat niet te meten of te tellen is.

Dagsluiting
Lees Hosea 1:10-12. Nu is de tijd dat de heidenen, de niet-Joden, aan het grote volk van God toegevoegd worden. Eenieder die gelooft in de Heere Jezus ontvangt vergeving van zonde en het eeuwige leven. Er komt een tijd dat ook de Joden zullen erkennen dat Jezus hun Messias is. Dan zal de Heere God hen noemen: Ammi wat betekent: mijn volk, en Ruchama: geliefde, zij over wie Ik Me ontferm, die Ik vergeef (zie ook Romeinen 9:25 en 1 Petrus 2:10).

Van kaft tot kaft
27 september OT: Spreuken 23-24 NT: Titus 1


Vrijdag 28 september 2018 – Het Nieuwe Jeruzalem en zij die zijn vrijgekocht
Lezen: Jesaja 35

Jesaja voorspelde in vers 10: “Want wie door de HEERE zijn vrijgekocht, zullen terugkeren; zij zullen Sion (Jeruzalem) binnenkomen met gejuich…” Dit is waar het volk Israël naar verlangde: vrede in Jeruzalem. Toen de Heere Jezus kwam, vroegen de discipelen van Johannes De Doper: “Bent U het Die komen zou, of verwachten wij een ander? (Mattheüs 11:5)” De Heere Jezus antwoordde toen met de woorden uit Jesaja 35 (verzen 5 en 6). Zo bevestigde Hij dat Hij de langverwachte Messias was. Geen wonder dat Zijn discipelen soms gedacht hebben dat het Koninkrijk van God op de aarde gekomen was.

Maar het Koninkrijk waarin de Heere Jezus voor eeuwig Koning zal zijn, is niet van deze wereld (Johannes 18:36). Wij verwachten dit Koninkrijk, maar het is op dit moment nog verborgen in de toekomst. De apostel Johannes heeft het hemelse Jeruzalem gezien en beschreef dit in Openbaring 21:2-3: “En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn.”

Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat U ons hebt vrijgekocht met uw bloed.

Dagsluiting
Lees Jesaja 35:1-5. De Heere Jezus sprak aan het einde van Zijn leven: “Van nu aan zult u de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen op de wolken van de hemel (Mattheüs 26:64).” Dit is wat de profeet Jesaja voorspelde: er komt een dag dat mensen de heerlijkheid van God met eigen ogen zullen zien. Daarna komt de tijd dat er eeuwige vreugde op aarde zal zijn. Tot die tijd kunnen we elkaar aanmoedigen en zeggen: “Hef daarom de slappe handen op en strek de knikkende knieën (Zie Jesaja 35:3 en Hebreeën 12:12).”

Van kaft tot kaft
28 september OT: Spreuken 25-26 NT: Titus 2


Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft
29 september OT: Spreuken 27-28 NT: Titus 3
30 september OT: Spreuken 29-30 NT: Filemon

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.


Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

17/08/19 - Bijbels dagboek week 34
09/08/19 - Bijbels dagboek week 33
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

God is altijd voor ons. Hij heeft Zijn Zoon voor ons gegeven.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring