Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2018 - Week 40

Week 40: De Hogepriester - Dienaar

Deze week lezen we over Jezus Die in de hemel Zijn plaats als Hogepriester heeft ingenomen. Wanneer je in Hem gelooft ontvangt je kracht naar het plan dat God met je leven heeft. Er is de belofte dat je later met Jezus mag regeren, en in het leven hier op aarde wordt je daartoe voorbereidt: je mag naar het voorbeeld van Jezus anderen gaan dienen.

Week 40: van 1 t/m 5 oktober 2018

Lees elke dag: Lukas 22:20
Evenzo nam Hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt.


Maandag 1 oktober 2018 – Een land met koningen
Lezen: Mattheüs 19:27-30; Openbaring 5:9-10

Voor Zijn lijden en dood heeft de Heere Jezus een nieuw verbond aangekondigd. Dit nieuwe verbond kwam in plaats van het verbond dat God met Adam had gesloten: er zou een Redder komen om de kop van de slang te vermorzelen (Genesis 3:15). Dit verbond werd vernieuwd met Abraham en alle volken zouden gezegend worden. De Heere God beloofde aan koning David een eeuwige troon. De profeten zagen een wonderlijk land. Al deze beloften gelden nog steeds. Ze zijn in de Persoon van de Heere Jezus vervuld. Het is één verhaal; het is één verbond van redding. 

Het is niet toevallig geweest dat de Heere Jezus twaalf apostelen heeft uitgekozen en dat, toen Judas weggevallen was, er een ander in zijn plaats kwam (Handelingen1:21-26). Zij zullen later, samen met de Heere Jezus, leiding geven aan de twaalf stammen van Israël. Uit alle volken heeft de Heere Jezus mensen apart gezet die samen met Hem als koningen zullen regeren op de aarde. Dat zijn wij, de gelovigen uit de heidenen. De beloften zijn nog steeds geldig.              

Gebed
Heere Jezus, hoe wonderlijk is het plan dat U met deze wereld hebt. U hebt de overwinning behaald over zonde en dood!

Dagsluiting
Lees Openbaring 5:8-12. We mogen een blik werpen in de hemel. Voor de troon van het Lam staan vierentwintig oudsten. Ze houden gouden schalen in hun handen. Deze zijn gevuld met reukwerk, de gebeden van de heiligen. Wanneer wij de Heere Jezus aanbidden en Hem lof toezingen, komen samen met onze gebeden, onze liederen in deze schalen terecht. 

Van kaft tot kaft
1 oktober OT: Spreuken 31 NT: Johannes 1:1-28


Dinsdag 2 oktober 2018 – Een koning dient
Lezen: Lukas 22: 24-32

Tijdens het laatste avondmaal vertelde de Heere Jezus aan Zijn discipelen, dat Hij terugging naar Zijn  Vader, om Zich te zetten aan Zijn rechterhand. Sinds Hij bij Zijn Vader is, zit Hij als Koning op de hoogste troon. De discipelen spraken met elkaar over hun plaats in het Koninkrijk. Indien hun Meester de Hoogste Koning zou zijn, wilden ze delen in Zijn majesteit. De Heere Jezus toonde hen dat macht en eer in Zijn Koninkrijk anders is. Hij is naar de wereld gekomen om te dienen, niet om te heersen.

Jezus was een man van gebed. Hij heeft de discipelen vaak op het hart gedrukt dat ze steeds zouden bidden (Lucas 18:1). Net voordat Hij naar Gethsémané ging, vertelde Hij aan Petrus dat Hij voor hem gebeden had. Hij wist dat de satan niet zou stil zitten, en de discipelen in de war zou brengen. Maar de Heere Jezus had voor hen gebeden. Het gebed van de Hogepriester was de beste bescherming. De Heere Jezus bidt nog steeds voor ons. Indien ons geloof zwak is, bidt Hij voor ons. We houden het schild van geloof omhoog, om de brandende pijlen van de satan te doven.

Gebed
Heere Jezus, wilt U ons meer van Uw genade en Uw Heilige Geest geven, alstublieft? Dan kunnen we vast staan in geloof!

Dagsluiting
Lees Lukas 22:24-26. De Heere Jezus sprak vaak over het Koninkrijk der hemelen en de macht die Hij van Zijn Vader zou ontvangen. De discipelen luisterden graag naar dit verhaal. Jezus beloofde hen dat ze samen met Hem koning zouden zijn. De reactie van de discipelen was logisch: wie van hen zal dan de belangrijkste zijn? Jezus toonde dat, wie dienen wilt niet denkt aan macht en eer. Wie dicht bij Jezus blijft, wil geen macht en eer. Wie dicht bij Jezus blijft is niet met zichzelf bezig.

Van kaft tot kaft
2 oktober OT: Prediker 1-3 NT: Johannes 1:29-52


Woensdag 3 oktober 2018 – De redding van mensen
Lezen: Psalm 103:6-18

Er is door de zondeval een grote kloof geslagen tussen God en mensen. Telkens opnieuw heeft God initiatief genomen en beloften gegeven dat er een Redder zou komen. Alleen God Zelf kon voor een definitieve oplossing zorgen. Dit heeft Hij gedaan toen Zijn Zoon Jezus naar de wereld is gekomen. Hij was de Enige die de schuld van de zonde op Zich kon nemen, zoals de profeet Jesaja heeft geschreven: “De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen (Jesaja 53:5).” Jezus stierf aan het kruis, om aan mensen vrede met God te brengen.

Er is maar één manier om kind van God te worden. Wie toegeeft dat hij zondaar is, heeft iemand nodig die hem helpt om van de zonde af te komen. Hij beseft dat hij een Redder nodig heeft. Wie erkent dat Jezus voor zijn zonden gestorven is, buigt zich neer voor Zijn Koningschap. Dan gaat hij binnen in het Koninkrijk van God. God kent zijn hart en ziet het geloof. Hij denkt al lang niet meer aan de zonden. God heeft iedereen lief en van wie Hem erom vragen, doet Hij de zonden weg. Zover het oosten is van het westen doet Hij de zonden weg.Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat U de schuld van mijn zonden aan het kruis gedragen hebt.

Dagsluiting
Lees Psalm 103. De titel van deze psalm zegt: Loflied op Gods genade. De Heere God is genadig. Hij wil steeds vergeving geven. Hij wil genezen. Hij wil dat het goed met ons gaat. Zo is Hij. Hij is goed tot in eeuwigheid. Vraag vanavond aan de Heere Jezus dat Hij je hart vult met dankbaarheid dat Hij voor ons stierf. Vraag Hem dat je hart mag gevuld worden met de kracht van de Heilige Geest om Hem te loven. Dan kun je samen met David zingen: Loof de HEERE, mijn ziel, en al wat in mij is, Zijn heilige Naam. 

Van kaft tot kaft
3 oktober OT: Prediker 4-6 NT: Johannes 2


Donderdag 4 oktober 2018 – Het teken van het nieuwe verbond
Lezen: Jeremia 31:31-34; Lukas 22:14-20

De Heere Jezus at samen met Zijn discipelen de Paasmaaltijd. Ze zaten rondom de tafel. Hij vertelde hen hoezeer Hij Zich had verheugd om deze maaltijd met hen te houden. De volgende keer dat Hij met hen het Pascha zou vieren, zou zijn in het Koninkrijk van God. Als gastheer sprak Jezus een dankgebed uit voor het voedsel. Hij nam een beker wijn en liet deze rondgaan. Hij vertelde dat Hij geen wijn meer zou drinken, voordat het Koninkrijk van God kwam.

Hij nam het brood, dankte God ervoor en deelde het uit aan de discipelen. Zijn lichaam zou voor hen gebroken worden. Wanneer ze nadien samen waren, konden ze brood met elkaar breken en denken aan Zijn offer. Op dat moment begrepen de discipelen niet wat Jezus bedoelde. Ze waren verdrietig, omdat Hij steeds sprak over lijden, sterven en dood.

Na de maaltijd nam Jezus opnieuw een beker met wijn. Hij vertelde dat deze wijn Zijn bloed voorstelde. Zijn bloed zou uitgegoten worden, zoals het bloed van het offerdier werd uitgegoten. De discipelen wisten wat dit betekende: enkel het bloed van het offerdier bracht verzoening voor de zonden van een mens. Het perfecte leven van Jezus moest nu uitgegoten worden om de zonde van de hele wereld te verzoenen. Dit was het nieuwe verbond – door het bloed van het Lam van God is de weg naar God open.

Gebed
Heere Jezus, dank U voor de tekenen van brood en wijn. Omdat U voor ons stierf, kunnen wij dicht bij de Vader komen.

Dagsluiting
Lees Mattheüs 27:50-51. Op het moment dat Jezus stierf, scheurde het voorhangsel van de tempel in twee. Het voorhangsel was een kleed dat het heilige der heiligen scheidde van de rest van de tempel. In het heilige der heiligen stond de ark van het verbond. Op het deksel van de ark had Mozes twee gouden engelen geplaatst: twee cherubs. Het is daar waar de Heere God met Mozes sprak: tussen de vleugels van de cherubs. Alleen de hogepriester mocht in het heilige der heilige komen. Toen de Heere Jezus stierf, heeft God het voorhangsel in twee gescheurd. Het bloed van Jezus maakt dat wij tot God mogen naderen.

Van kaft tot kaft
4 oktober OT: Prediker 7-9 NT: Johannes 3


Vrijdag 5 oktober 2018 – Onze Helper
Lezen: Hebreeën 4:14-16; Efeziërs 6:10-11; Handelingen 2:33-36

De Heere Jezus zit nu aan de rechterhand van onze hemelse Vader. Hij doet daar dienst als Hogepriester. Hij komt voor Zijn discipelen tussenbeide voor de troon van de Allerhoogste. Hen, die Hij gekocht en betaald heeft met Zijn bloed, wil Hij helpen bij hun moeite en strijd. Wij mogen met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade. De Heere Jezus wil helpen. Hij kent onze moeilijkheden, omdat Hij op dezelfde manier door de satan werd verzocht. We kunnen niet in eigen kracht strijden. Wel kunnen we in Zijn macht gaan staan, want alle macht is aan Hem gegeven. Deze macht wil Hij met ons delen. 

De wapenrusting waar Paulus over sprak, helpt om stand te houden tegen de verleiding van de satan. Deze probeert om het werk dat Jezus ons toevertrouwde, in de war te sturen. Jezus echter bidt voor ons bij de hemelse Vader, zodat ons geloof groeit. Dit geloof zal ons helpen om vast te houden aan de beloften die Jezus ons heeft gegeven. Terwijl we strijden, bidden en smeken we bij elke gelegenheid in de Heilige Geest. Zo worden de vijanden van de Heere Jezus onder Zijn voeten neergelegd.

Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat U ons toont om krachtig vast te staan in de sterkte van Uw macht.

Dagsluiting
Lees Efeziërs 6:10-12. Wanneer we Jezus volgen, plaatst Hij ons in een geestelijke strijd. Paulus schrijft dat we in deze strijd kunnen stand houden. De Heere God heeft ons een wapenrusting gegeven die we kunnen aantrekken. Het helpt om in de strijd dicht bij Jezus te blijven en te vertrouwen dat Hij ons Zijn kracht geeft. Daarom zegt Paulus in vers 18: “En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest…”  

Van kaft tot kaft
5 oktober OT: Prediker 10-12 NT: Johannes 4:1-26


Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft
6 oktober OT: Hooglied 1-2 NT: Johannes 4:27-54
7 oktober OT: Hooglied 3-4 NT: Johannes 5:1-24

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.

Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

17/08/19 - Bijbels dagboek week 34
09/08/19 - Bijbels dagboek week 33
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

We kunnen niet in eigen kracht strijden. Wel kunnen we in Zijn macht gaan staan, want alle macht is aan Hem gegeven.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring