Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2018 - Week 41

Week 41: Het gelovige gebed

Jezus heeft veel over gebed gezegd. Hij was Zelf een man van gebed, en hield Zijn discipelen voor om Zijn voorbeeld te volgen. God zoekt mensen die bidden. Gebed is praten met God. De enige voorwaarde is dat je Jezus kent en Hem liefhebt. Wie Jezus liefheeft, blijft in Hem en houdt rekening met Zijn geboden. Voor God zijn er geen geheimen. Hij weet alles en ziet alles; en wie bidt naar Zijn wil, ontvangt diepe vreugde. 

Week 41: van 8 t/m 12 oktober 2018

Lees elke dag: Lukas 18:7-8
Zal God dan geen recht doen aan Zijn uitverkorenen, die nacht en dag tot Hem roepen, hoewel Hij hen soms lang laat wachten? Ik zeg u dat Hij hun met spoed recht zal doen. Maar zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden?


Maandag 8 oktober 2018 – De Vader verheerlijken     
Lezen: Johannes 14:1-13

In deze verzen legt Jezus Zijn discipelen uit waarom gebed belangrijk is. Spoedig zou Hij hen verlaten, en Jezus wilde dat ze wisten waar Hij was en wat Hij deed. Hij was naar de aarde gekomen om Zijn Vader aan mensen bekend te maken. Eens in de hemel, als Hogepriester aan de rechterhand van God zou Hij deze opdracht verderzetten. Dit heeft Hem geholpen om door het lijden en sterven heen te gaan. Hij wist dat na Zijn dood mensen beter zouden begrijpen Wie God is. Jezus moedigde Zijn discipelen aan om in Zijn Naam te bidden met een doel: opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt wordt (Johannes 14:13). Ook vandaag wil de Heere God gebeden worden. Hij wil rijkelijk en overvloedig geven alles wat wij nodig hebben om de Vader beter te kennen.

Terwijl we bidden in de Naam van de Heere Jezus en Hem vertellen wat ons bezighoudt, brengt Jezus ons dicht bij de hemelse Vader. Terwijl wij denken aan de namen van Jezus, herinneren we ons wat Hij heeft gedaan. Hij is onze Redder: omdat Hij aan het kruis de schuld van onze zonden droeg, mogen wij naderen tot God in de hemel. Daarom is een gebed in de Naam van Jezus een afhankelijkheidsverklaring. We hebben Hem nodig. We eren Hem. We eren en verheerlijken dus ook Zijn Vader. De Vader van Jezus, de Schepper van hemel en aarde, is de God van koning David. In Psalm 50:15 lezen we: “Roep Mij aan in de dag van benauwdheid; Ik za         l u eruit helpen en u zult Mij eren.” Jezus leerde Zijn discipelen om, ook na Zijn dood, dicht bij Hem te blijven. Ook vandaag brengt Hij mensen dicht bij de Vader.                     

Gebed
Heere Jezus, U bent naar de wereld gekomen om het werk van God te doen. U bent gehoorzaam geweest tot aan het kruis en hebt hierin Uw Vader verheerlijkt. Ik wil bidden in Uw naam, en met mijn leven mijn hemelse Vader eren.

Dagsluiting
Lees Johannes 14:1-7. De Heere Jezus is naar de wereld gekomen opdat mensen God zouden leren kennen. Hij was duidelijk hoe dat kon: alleen door Hem. Hij zei: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.” De Heere Jezus wil dat we een hart hebben dat ernaar verlangt om God te kennen, en alleen Hem te dienen. Jezus heeft getoond hoe dit kan: door in Hem te geloven. Wanneer we Jezus geloven, willen we op Hem gelijken. Zo zullen wij de hemelse Vader verheerlijken. 

Van kaft tot kaft
8 oktober OT: Hooglied 5-6 NT: Johannes 5:25-47


Dinsdag 9 oktober 2018 – De blijdschap van Jezus
Lezen: Johannes 17:1-13

Jezus is naar de aarde gekomen om aan mensen blijdschap te geven. Hij heeft dit vaak gezegd. Hij wilde dat Zijn discipelen niet bezorgd zouden zijn. Bezorgdheid om het dagelijks leven stond Zijn discipelen in de weg om de vreugde van de Vader te ervaren. Jezus had meermaals de discipelen aangemoedigd om te bidden. Hij wist dat Zijn Vader hen diepe blijdschap wilde geven, zoals geschreven staat in Johannes 16:24: “Tot nu toe hebt u niets gebeden in Mijn naam; bid en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zal worden.” En nu sprak Jezus in gebed tot Zijn Vader: “Maar nu kom Ik naar U toe en spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle Mijn blijdschap in zichzelf hebben (Johannes 17:13).”

De Heere Jezus wil ons aanmoedigen om meer te bidden. Gebed maakt ons hart hoopvol. Zo zei Hij bijvoorbeeld in Mattheüs 6:8: “…uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot Hem bidt.” We moeten niet met vele woorden bidden in de hoop dat God er aandacht aan geeft. De Heere God is een zorgzame Vader. Hij is alwetend. Hij zal antwoorden. De Heere Jezus heeft gebeden dat de Heere God de discipelen zou bewaren in Zijn Naam. Zeer vaak heeft Hij voor hen gebeden toen Hij op aarde was. Hij legde hen die Hij liefhad in de handen van Zijn Vader. Er is een heilig en veilig plekje dicht bij de troon van God. Zo bewaart de Heere Jezus ook jou vandaag in de Naam van Zijn hemelse Vader.

Gebed
Heere Jezus, toen U tot Uw Vader hebt gebeden, was U blij dat U aan mensen een oplossing voor hun zonden kon geven. Dit heeft ons dicht bij de hemelse Vader gebracht. Toen U dit gebed uitsprak, wist U dat ook ik eens Uw discipel zou zijn. Uw vreugde is ook mijn vreugde geworden. Dank U wel!

Dagsluiting
In Johannes 17 staat het hogepriesterlijk gebed. Dit is een gebed van de Heere Jezus, voordat Hij naar het kruis is gegaan. God heeft aan Jezus macht gegeven om eeuwig leven te schenken aan al wie in Hem geloven. Wanneer hier op aarde een persoon tot bekering komt en in Jezus gelooft, ontvangt deze het eeuwige leven. Wanneer je voor eeuwig bij God gaat horen, word je heel erg blij. Dat is de blijdschap van Jezus in jou.

Van kaft tot kaft
9 oktober OT: Hooglied 7-8 NT: Johannes 6:1-24


Woensdag 10 oktober 2018 – Wij bidden eenvoudig
Lezen: Mattheüs 6:5-8

Hoe zullen we dan bidden? De Heere God wil graag naar ons luisteren. Hij weet perfect wat we nodig hebben, voordat we Hem iets vragen. Dit geeft ons goede moed om gewoon te vragen, zonder omhaal van woorden, zoals vers 7 zegt. De Vader in de hemel is niet onder de indruk van vele woorden. Hij is onder de indruk van wat er in ons hart is. Wanneer we bidden spreken we rechtstreeks woorden tot God. Hij kent ons hart en ziet hoe we ons voelen. We hoeven onszelf niet op te poetsen. Hij weet al wat we zullen vragen, nog voordat we bij Hem komen. Hij wil dat we eerlijk zijn. Hij zal in grote zorgzaamheid naar ons luisteren. Bij de Vader is het veilig.

Het is goed om hierbij stil te staan. Wanneer we bidden, bidden we dan tot de Heere God of bidden we opdat mensen ons zouden horen? Het is goed om eerlijk te zijn. We weten dat God alles weet en ziet. Psalm 139 vers 8 zegt het zo: “Al steeg ik op naar de hemel, U bent daar; of legde ik mij neer in de hel, zie, U bent daar.” De Heere God kent de woorden die we spreken. Daarom is het goed om te bidden: “Hemelse Vader, U weet alle dingen, U kent de motivatie van mijn hart. Wilt U, Vader, me helpen om mijn leven voor U te leven.”

Gebed
Vader in de hemel, dank U dat U weet wat in mijn hart is. Ik wil een hart dat naar U uitgaat … vandaag en alle andere dagen.

Dagsluiting
Lees Mattheüs 6:1-8. De Heere God ziet en weet alles. Hij is de God van het verborgene. Wat mensen verborgen houden, is voor God geen geheim. Dit geldt ook voor gebed. God kent ons hart. Soms doen omstandigheden zo’n pijn dat we geen woorden vinden. God hoort dit gebed zonder woorden. We kunnen God alles vertellen, de dingen waarover we ons zorgen maken, wat we verlangen en waarvan we dromen. Hij weet het al, maar Hij vindt het ook belangrijk dat we Hem vragen. Gewoon doen. 

Van kaft tot kaft
10 oktober OT: Jesaja 1-2 NT: Johannes 6:25-34


Donderdag 11 oktober 2018 – Wij bidden in volharding
Lezen: Lukas 11:5-10

De Heere Jezus vraagt dat we bidden met volharding. Indien we zoeken naar Zijn heerlijkheid in ons en in anderen, zullen we leren om voor een lange periode volhardend te bidden. In geduldig gebed ontvangen we inzicht over de wijze en het tijdstip waarop de Heere God ons gebed zal beantwoorden. Jezus illustreerde deze houding met een verhaal waarin de ‘onbeschaamdheid’ van een man werd geprezen. Hoezeer zal onze hemelse Vader ook ons belonen, indien we aanhoudend vragen naar hetgeen we nodig hebben.

Jezus gaat dan verder met een opdracht: bidt, zoekt en klopt! Wanneer we iemand iets bidden of vragen, realiseren we dat we een nood hebben. We verwachten dat de ander ons zal helpen. De Heere Jezus moedigt ons aan dat we onze hemelse Vader volhardend vragen. Dit wil zeggen dat we blijven vragen, totdat we het ontvangen. We weten dat Hij ons hoort en we verwachten dat Hij ons helpt. Hij zal het ook doen. Soms is het nodig dat we blijven vragen, zoeken en kloppen, totdat onze Vader in de hemel ons geeft wat we Hem vragen. We blijven bidden omdat we met zekerheid hopen en geloven dat Hij een zorgende Vader is die omziet naar Zijn kind in nood. Hij is trouw.

Gebed
Dank U wel, Heere Jezus, dat U me leert om te bidden. U toont dat mijn Vader in de hemel een trouwe God is. Wilt me leren dat mijn Vader gebeden verhoort, ook al moet ik veelvuldig en voor een lange tijd vragen?

Dagsluiting
Lees Lukas 11:9-13. Onze hemelse Vader zal geven wat Zijn kind nodig heeft, veel meer dan een aardse vader dat zou doen. Mogelijks hadden we een vader die niet erg zorgzaam was, maar onze hemelse Vader is totaal anders. Hij zal ons nooit in de steek laten. Want de Heere Jezus zei: “… hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden?”

Van kaft tot kaft
11 oktober OT: Jesaja 3-5 NT: Johannes 6:35-71


Vrijdag 12 oktober 2018 – Wij bidden in Jezus’ Naam
Lezen: Johannes 15:11-17

Het is niet vanzelfsprekend om te bidden tot de hemelse Vader, die de Schepper is van hemel en aarde. Wij zijn mens en Hij is de Allerhoogste God, Die in de hemel is. Het vertrouwen dat we mogen hebben om vrijmoedig bij de Heere God te komen met al onze vragen, hebben we aan de Heere Jezus te danken. Hij stierf voor ons aan het kruis en is opgestaan uit de dood en heeft elke hindernis om tot God te komen, voor ons weggenomen. Zonder de dood van de Heere Jezus zouden onze zonden nooit vergeven zijn. Jezus sprak in Mattheüs 26:28: “Want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.” Zonder geloof in Hem zou de toorn van God nog steeds op ons zijn, zoals Johannes 3:36 leert: “Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.”

Omdat we in Jezus geloven en in Zijn liefde blijven, bidden wij in Zijn Naam. Wanneer we anderen liefhebben, zoals Jezus ons heeft liefgehad, tonen we iets van het karakter van God. Het gaat om Jezus, niet om ons. Bidden is Jezus’ Naam heeft dan een doel: God kenbaar maken. Zoals Jezus zei: “En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden (Johannes 14:13).” Wanneer we onze gebeden eindigen met “in Jezus’ Naam” is dit geen formule. Het is een belijdenis van ons geloof in de Heere Jezus: Hij is onze enige hoop en de weg tot onze hemelse Vader.

Gebed
Heere Jezus, U hebt de toorn van God van me weggenomen, door voor mijn zonden te sterven aan het kruis. Nu mag ik bidden tot mijn hemelse Vader en alles vragen in Uw naam. Dank U daarvoor.

Dagsluiting
Lees Romeinen 8:31-39. We bidden in de Naam van de Heere Jezus. We zijn dankbaar om wat Hij voor ons heeft gedaan. Nu zit Hij aan de rechterhand van God (Markus 16:19). En vanaf deze plaats verdedigt Hij ons tegen elke aanklacht die over ons wordt uitgesproken (Romeinen 8:34). De Heere Jezus heeft ons, nadat Hij naar de hemel is gegaan, niet in de steek gelaten. Hij leeft nu in de hemel en zal ons helpen om te leven zoals Hij dat wil. Daarom mogen we bidden in Zijn Naam.

Van kaft tot kaft
12 oktober OT: Jesaja 6-7 NT: Johannes 7:1-9


Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft
13 oktober OT: Jesaja 8-9 NT: Johannes 7:10-31
14 oktober OT: Jesaja 10-12 NT: Johannes 7:32-53

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.


Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

17/08/19 - Bijbels dagboek week 34
09/08/19 - Bijbels dagboek week 33
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

God kent ons hart en ziet hoe we ons voelen. We hoeven onszelf niet op te poetsen.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring