Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2018 - Week 42

Week 42: Bidden en vergeven

Bidden en vergeven zijn nauw met elkaar verbonden. Deze week zien we dit in het gebed dat Jezus aan Zijn leerlingen leerde: het Onze Vader. Gebed is aanbidden van de Schepper van hemel en aarde. Gebed is vragen wat we nodig hebben. Gebed gaat over vergeving vragen, en vergeving schenken. Zo mogen we, terwijl we Zijn voorbeeld volgen, bidden in Jezus’ Naam.

Week 42: van 15 t/m 19 oktober 2018

Lees elke dag: Lukas 11:2-4
Hij zei tegen hen: Wanneer u bidt, zeg dan: Onze Vader, Die in de hemelen zijt, Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons elke dag ons dagelijks brood. En vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan iedereen die ons iets schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.


Maandag 15 oktober 2018 – Bidden in geloof                                                 
Lezen: Mattheüs 21:18-22

De Heere Jezus wil dat we bidden in geloof. In Mattheüs 21:22 zei Hij: “En alles wat u in het gebed vraagt, in geloof, zult u ontvangen.” Zelfs bergen zullen we verzetten, zo zei Hij. Sommige mensen menen dat, indien ze maar genoeg vertrouwen dat iets zou gebeuren, het ook werkelijk zal gebeuren. Maar is dat geen geloof in eigen geloof? Het komt er op aan om in geloof ons op God te richten.
           
Er is een soort filter bij onze gebeden, die ervoor zorgt dat we bidden overeenkomstig de wil van God. Toen Jezus zei: “Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen (Johannes 15:7),” moedigde Hij ons aan dat Zijn woorden in onze harten en onze gedachten zouden zijn. Dàn mogen we bidden naar Zijn wil.

Bidden in geloof betekent niet dat alles waarvoor we bidden zal gebeuren. Het betekent wel dat we mogen vertrouwen dat de Heere God hoort en ons zal helpen volgens Zijn wil. Soms geeft Hij ons wat we vragen. Soms geeft Hij ons iets wat veel beter is. Geen enkele vader geeft zijn zoon een steen wanneer hij Hem om brood vraagt (Mattheüs 7:9). Het antwoord dat God geeft kan wat uitblijven, maar het komt. Zijn antwoord kan ons verrassen en bevreemden, maar het is altijd op Zijn tijd en naar Zijn wil.

Gebed
Heere Jezus, wilt U me leren om te bidden in geloof? Ik wil graag in U blijven, zodat ik U beter leer kennen en zal bidden naar Uw wil.


Dagsluiting
Lees Mattheüs 21:18-22. De discipelen verwonderden zich om wat er met de vijgenboom gebeurde. Jezus sprak een oordeel uit en de boom verdorde. De discipelen begrepen niet dat Jezus macht had over deze boom. Jezus wilde Zich kenbaar maken als Schepper van hemel en aarde. Zo spoort Hij ook ons aan om te geloven. Het gaat niet om de bergen die we verzetten. Het gaat om de heerlijkheid van de Heere Jezus in ons leven.

Van kaft tot kaft
15 oktober OT: Jesaja 13-15 NT: Johannes 8:1-38


Dinsdag 16 oktober 2018 – Gebed voor onszelf en voor anderen
Lezen: Mattheüs 6:11-13; Mattheüs 5:43-48

De Heere Jezus leerde Zijn discipelen om te bidden voor zichzelf en voor anderen. Jezus wist hoe mensen zijn. Hij kende hun zwakheid en hun neiging om te zondigen. Daarom leerde Hij aan mensen om vergeving aan God te vragen. Dit maakt afhankelijk van Zijn genade. Mensen hebben dagelijks brood nodig, én vergeving van zonden. De Heere Jezus wist dit en moedigt ook ons aan om voor onszelf te bidden. We kennen beter dan wie ook eigen zwakheid en kwetsbaarheid.

Maar Jezus vraagt ook om voor anderen te bidden. We willen graag bidden voor ons gezin, voor vrienden en familie. Jezus moedigt aan om geen uitzonderingen te maken. Omdat God iedereen liefheeft, wil Hij dat ook wij dat doen. Jezus hield van Judas, die Hem verraden heeft. Hij hield van hen die Hem kruisigden. Als wij discipelen van Hem zijn, zullen wij dan hen die ons vervolgen liefhebben? Wij mogen voor hen bidden. Zij die ons vervloeken en ons smadelijk behandelen omwille van de Naam van Jezus, mogen we zegenen (Lukas 6:27-28). Onze liefde moet uitgaan naar iedereen. Ons gebed ook.

Gebed
Heere Jezus, U weet hoe het is om moeilijke mensen lief te hebben. Dank U wel dat U me leert om voor anderen te bidden.

Dagsluiting
Lees Mattheüs 6:43-48. De Heere Jezus noemde ons kinderen van de Vader. Als kinderen van God zullen we op Hem gelijken. God is liefdevol voor vriend en vijand. Hij doet dagelijks de zon opgaan, laat het regenen, zodat de natuur in stand blijft en mensen ervan kunnen leven. Vele mensen leven als vijanden van God. Toch blijft Hij voor ze zorgen. Hoe zou jij goed kunnen doen, in het bijzonder voor iemand die je vijandig gezind is?

Van kaft tot kaft
16 oktober OT: Jesaja 16-18 NT: Johannes 8:39-59


Woensdag 17 oktober 2018 – Onze Vader, Die in de hemelen zijt
Lezen: Mattheüs 6:9-13

Velen van ons zijn vertrouwd met het ‘Onze Vader’. Ontelbare keren hebben we het als kind gebeden. Nu we volwassen zijn geworden, herhalen we het nog steeds. Het gebed dat de Heere Jezus ons leerde is mooi in eenvoud. Omdat we er zo vertrouwd mee zijn, kunnen we dit gebed opzeggen zonder het werkelijk te bidden.

Jezus deed ons de Heere God kennen als een Vader Die voor Zijn kinderen zorgt. We mogen de Schepper van hemel en aarde aanspreken als “Abba, Vader”. Onze Vader in de hemel houdt van ons. Hij heeft ons vergeving geschonken. Wanneer de verloren zoon tot inzicht is gekomen en hij thuiskomt zegt hij: “Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u,… (Lukas 15:21).” Hoe meer we onze Vader in de hemel kennen als een liefdevolle Vader, hoe meer we Zijn vergeving ook zullen ervaren. 

Het kennen van de Heere God als Vader, geeft veiligheid en vertrouwen. We weten dat Hij ons niet zal teleurstellen. Sommigen zijn opgegroeid zonder vader, anderen groeiden op met een afwezige of liefdeloze vader. Hoe dan ook, ieder van ons heeft nood aan vaderlijke zorgen en onze hemelse Vader wil dit geven. Wanneer we bidden: “Lieve Abba, Vader!” zal Hij genezen van alle verdriet en pijn.

Gebed
Vader in de hemel, dank U wel dat U voor mij een Vader bent die altijd voor me zorgt. U geeft me wat ik nodig heb, U troost me en neemt me bij de hand. Met een Vader zoals U voel ik me veilig.

Dagsluiting
Wat is je vandaag bij gebleven van het ‘onze Vader’. Welke woorden, waar je vanmorgen over nadacht, hebben je verwonderd, blij gemaakt,… Kun je dit aan iemand vertellen?  

Van kaft tot kaft
17 oktober OT: Jesaja 19-21 NT: Johannes 9


Donderdag 18 oktober 2018 – Gods wil in de hemel en op aarde
Lezen: Mattheüs 6:9-10; Lukas 12:29-34

De Heere Jezus leerde Zijn discipelen te bidden. Voor de Joden was het ongewoon om de Heere God als ‘onze Vader’ aan te spreken. De Heere God is niet zomaar onze Vader. Hij is onze Vader in de hemel. Hij is hoog verheven en we moeten Hem met gepast ontzag benaderen. Daarom leert Jezus in het gebed, dat we met drie verlangens naar onze hemelse Vader gaan: Uw naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede.

De naam van “onze Vader” zal geheiligd worden. Heiligen van Zijn Naam betekent apart zetten, ontzag hebben voor. Met een hart vol respect en ontzag voor Zijn heiligheid, komen we tot God. De psalmist zegt in Psalm 20:8: “Dezen vertrouwen op strijdwagens en die op paarden, maar wij zullen de Naam van de HEERE, onze God, in herinnering roepen.” Zo vertrouwen wij in de Naam die de Heere Jezus ons leerde: “Onze Vader.”

Wanneer we bidden om het Koninkrijk zal ons leven veranderen. We zoeken eerst Zijn Koninkrijk boven alle andere dingen. Tenslotte is er het derde verlangen en allicht is dit het moeilijkste om te bidden: “Vader, laat Uw wil gebeuren in mijn leven, in deze situatie, op dit moment, en wel op zulke wijze zoals Uw wil in de hemel gebeurt.” Dit gebed is naar het voorbeeld van Jezus: “Vader, als U wilt, neem deze drinkbeker van Mij weg; maar laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden (Lucas 22:42)!” Daarna werd Hij naar het kruis geleid…

Gebed
Vader in de hemel, wilt U me vandaag helpen om Uw naam te heiligen. Wilt U me vandaag tonen wat Uw wil voor mijn leven is, zodat mensen Uw Koninkrijk zien.

Dagsluiting
Lees Mattheüs 6:9-10.. De eerste drie vragen van het ‘Onze Vader’ hebben met de Heere God te maken. We vragen Hem om Zijn Naam in ons leven te heiligen; dat Zijn Koninkrijk zou komen en wij daarvan een deel mogen zijn; dat Zijn wil geschiedde in ons leven op gelijke wijze zoals Gods wil in de hemel gebeurt. De Heere Jezus leert dat wanneer we bij onze hemelse vader komen, Hem eerst zouden aanbidden. Daarna vragen we wat we nodig hebben.

Van kaft tot kaft
18 oktober OT: Jesaja 22-23 NT: Johannes 10:1-30


Vrijdag 19 oktober 2018 – God vergeeft indien we anderen vergeven
Lezen: Mattheüs 6:12-15; Efeze 4:30-32

Wanneer de Heere Jezus ons leert om te bidden voor het dagelijks brood, toont Hij hoezeer de Heere God met ons begaan is. Onze dagelijkse behoeften, zoals voeding, kleding, huisvesting, enz. zijn belangrijk voor onze Vader. Jezus had aandacht voor hen die door velen verwaarloosd en geminacht werden. Hij nam kinderen op schoot, genas melaatsen, blinden en lammen. Wanneer we in nood zijn, zal Hij ons geven wat we nodig hebben.

De Heere Jezus leert dat het belangrijk is om anderen snel te vergeven. Indien we bidden: “En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven,” met een hart dat niet vergeeft, zal ook God ons niet vergeven. Jezus verduidelijkte dit toen Hij sprak: “Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven (Mattheüs 6:14-15).”

We vragen onze hemelse Vader om vergeving omdat we, net zoals brood, dagelijks vergeving nodig hebben. We zondigen nog, ook al zijn we kind van God geworden. We hebben niet alleen vergeving van eigen zonden nodig, maar zullen ook anderen moeten vergeven. Indien we elkaar vergeven, zal de Heere God ons vergeven. Dan gaat het goed met onze ziel.

Gebed
Hemelse Vader, wilt U me vandaag laten zien wie ik moet vergeven? Ik wil niet leven met het risico dat U me niet kunt vergeven, omdat ik iemand anders niet vergeven heb. Dank U voor zoveel geduld met mij.

Dagsluiting
Lees Efeze 4:27-32. De Heere Jezus leerde om elkaar te vergeven. Hij gaf Zijn Heilige Geest om ons hierbij te helpen. Het is goed ons hart te onderzoeken en vergeving uit te spreken, waar dat nodig is. Moet je nog je man/vrouw iets vergeven? Doe het nu! Vind je het moeilijk om je ouders te vergeven? Doe het nu! Heb je nog een grief tegen een collega, een buur, een broeder of zuster van je gemeente die jou heeft benadeeld? Vergeef nog vandaag! Vergeving is geen psychologische truck. Vergeving is een wonder. We hebben een hemelse Vader die ons helpt om elkaar te vergeven.

Van kaft tot kaft
19 oktober OT: Jesaja 24-26 NT: Johannes 10:31-42


Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft
20 oktober OT: Jesaja 27-29 NT: Johannes 11:1-37
21 oktober OT: Jesaja 30-31 NT: Johannes 11:38-57

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.


Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

17/08/19 - Bijbels dagboek week 34
09/08/19 - Bijbels dagboek week 33
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

We hebben een hemelse Vader die ons helpt om elkaar te vergeven.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring