Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2018 - Week 43

Week 43: God herstelt (1)

God bewaart ons op vele manieren. Deze week zien we de trouw van God, Die ondanks het falen van mensen toch met ze verdergaat. We lezen hoe God in de hof van Eden uitkomst belooft hoewel de zonde de schepping binnenkwam. Die zonde betekent dat mensen hun eigen weg gaan, in plaats van God te zoeken en Hem gehoorzaam te zijn. Gehoorzaamheid is lastig, maar God helpt ons door Zijn Geest Zijn plan te kiezen. Hij is trouw!

Week 43: van 22 t/m 26 oktober 2018

Lees elke dag: Judas 24-25
Aan Hem nu Die bij machte is u voor struikelen te bewaren, en u smetteloos te stellen voor Zijn heerlijkheid, in grote vreugde, de alleenwijze God, onze Zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen.


Maandag 22 oktober 2018 – De belofte                       
Lezen: Genesis 3:15; Lukas 15:4-7

In het begin van alle dingen, heeft God de hemel en de aarde geschapen. Kort na de schepping zondigden de eerste mensen. Plots veranderde de aarde. Wat aanvankelijk zo mooi was, werd vervloekt. De Heere God had de mens hiervoor gewaarschuwd, toen Hij zei: “Van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven (Genesis 2:16-17).”

Toen de vijand van God, vermomd als slang, bij Eva kwam is zij ingegaan op een vraag die eigenlijk een leugen was: “Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof (Genesis 3:1)?” Terwijl de mensen aan het praten waren met de slang, werden ze misleid door haar leugens. Ze wilden kennis van goed en kwaad in plaats van het eeuwig leven met God. Ze wilden zelf controle over hun leven in plaats van afhankelijkheid van God.

De Heere God heeft het niet bij de zondeval gelaten. Hij gaf een belofte. Er zou uit het nageslacht van de vrouw Iemand opstaan Die de kop van de slang zou vermorzelen. Vanaf het begin van de tijd zoekt God als een Goede Herder naar de mens. Hij wil hem redden van zonde en dood.          

Gebed
Vader in de hemel, dank U wel dat U hebt voorzien in een oplossing voor de zonde in de wereld. Uw Zoon, de Heere Jezus heeft aan het kruis de zonde en de dood overwonnen, om mensen dicht bij U te brengen.

Dagsluiting
Lees Lukas 15:1-7. Van de zondeval af werd het onmogelijk voor mensen om dicht bij God te komen. Wie Jezus aanneemt als Redder, mag God leren kennen als de Herder Die op zoek gaat naar dat ene schaap. Wanneer je vergeving van zonden vraagt, keer je je om naar de Heere God. Dan mag je een nieuw leven beginnen. Het is feest in de hemel en in je hart!

Van kaft tot kaft
22 oktober OT: Jesaja 32-34 NT: Johannes 12:1-36


Dinsdag 23 oktober 2018 – Een nieuwe kans voor Miriam
Lezen: Numeri 12:10-15

Mozes was met een Cusjitische (Ethiopische) vrouw getrouwd. Miriam had hierop kritiek. Ze sprak daar met Aäron over. Aäron en Miriam vonden dat zij even goed leiders waren van het volk Israël. Mozes kreeg kritiek van zijn broer en zus en de Heere God hoorde het. Hij greep meteen in. Hij riep Aäron en Miriam op het matje.

De Heere God toonde hen dat Hij Mozes had aangesteld als profeet, en dat Hij tot hem sprak van mond tot mond. Niemand mocht het gezag dat de Heere God aan Mozes had gegeven betwijfelen, ook niet zijn broer en zus. We lezen dat de toorn van God ontbrandde, met gevolg dat Miriam melaats was geworden. Het ingaan tegen het gezag dat de Heere God over ons heeft gesteld, is een ernstige zaak. De Heere God hoort onze negatieve kritiek en we kunnen verwachten dat Hij zal ingrijpen.

Na zeven dagen in afzondering, werd Miriam genezen en mocht ze terugkeren. Dit was een tijd van bezinning voor het ganse volk. Miriam moest de schande van haar zonde dragen. Heel het volk wist waarom ze zeven dagen ter plekke bleven. God bleef niet boos. Hij heeft Miriam vergeven en tot herstel gebracht.  Wanneer wij toegeven aan zonden, grijpt God in. Hij confronteert ons met de gevolgen ervan. Zijn doel met ons is dat wij tot inkeer komen en opstaan om Zijn weg te bewandelen.

Gebed
Vader in de hemel, wilt U me helpen om mijn fouten toe te geven. Dank U dat U me opricht en me helpt om niet ontmoedigd en verbitterd te zijn. Met U is er altijd een weg terug.

Dagsluiting
Lees Numeri 12 en bedenk wat God over Mozes zegt. Merk op dat Mozes zichzelf niet heeft verdedigd hoewel hij door zijn broer en zus ernstig werd bekritiseerd. Mozes was zeer zachtmoedig, meer dan alle mensen die op de aardbodem waren.

Van kaft tot kaft
23 oktober OT: Jesaja 35-36 NT: Johannes 12:37-50


Woensdag 24 oktober 2018– God blijft trouw
Lezen: 1 Samuël 2:22-26; 1 Samuël 3:10-20

In 1 Samuël 2:12 staat geschreven: “De zonen van Eli echter waren verdorven mannen; zij kenden de HEERE niet.” Wanneer het volk kwam offeren, hielden de zonen van Eli zich niet aan de voorschriften van de offers, maar hielden het beste van het vlees voor zichzelf, in plaats van het voor de Heere God te offeren. Iedereen zag wat er gebeurde en mensen kregen minder respect voor de priesters en voor de Heere God. Eli greep niet in. Hij liet dit maar gebeuren. En wanneer hij er iets over zei, luisterden zijn zonen niet naar hem.

Ondanks de grove zonden van de zonen van Eli, ging de Heere God toch verder en gaf Hij aan het volk Israël een nieuwe profeet. God liet Zijn volk niet aan hun lot over. De zonen van Eli kwamen niet tot inkeer, en zouden dus niet opstaan nadat ze gevallen waren. Maar de Heere God had in een andere profeet voorzien. Hij had dit aan Eli gezegd: “Ik zal voor Mij een trouwe priester doen opstaan; die zal doen zoals het in Mijn hart en Mijn ziel is. Voor hem zal Ik een blijvend huis bouwen, en hij zal alle dagen voor de ogen van Mijn gezalfde wandelen (1 Samuël 2:35).” Dit was de jonge Samuël. Samuël bleef staan in een omgeving waarin anderen vielen! Wanneer wij God zoeken en Zijn roepstem beantwoorden, is dat ook voor ons mogelijk!

Gebed
Hemelse Vader, ik wil U beter leren kennen en Uw woorden in mijn hart bewaren. Wilt U me helpen om dicht bij U te zijn?

Dagsluiting
Lees 1 Petrus 2:1-10. Wij zijn door het geloof in Jezus priesters van God geworden. Petrus sprak over een koninklijk priesterschap en een heilig volk. Onze offers zijn de liederen die we zingen, onze gebeden, onze tijd met God wanneer we in de Bijbel lezen. Wanneer we doen wat er in de Bijbel geschreven staat, is ons leven een offer voor God. Indien we traag worden en ongehoorzaam zijn, zou de Heere God dan niet rechtvaardig zijn, wanneer Hij ons ter verantwoording roept, zoals Hij dat met Eli deed? 

Van kaft tot kaft
24 oktober OT: Jesaja 38-40 NT: Johannes 13:1-20


Donderdag 25 oktober 2018 – God pakt rebellie aan
Lezen: 1 Samuël 15:1-3, 13-26

Iedereen was het er over eens: de Heere God had Saul tot  koning over het volk Israël aangesteld. De profeet Samuël had hem tot koning gezalfd en had hoge verwachtingen van hem. In de oorlog met de Filistijnen wachtte Saul niet op Samuël om te offeren. Toen Samuël hem hierom berispte, weerlegde Saul met een smoes. Hij zei dat het volk wegliep en Samuël maar niet kwam opdagen (1 Samuël 13:11). Saul had geen geduld om op Gods tijd te wachten.

In de oorlog tegen Agag, de koning van de Amalekieten, gaf God duidelijke instructies wat er met de vijand moest gebeuren. Ook hier ging Saul in de fout door eerst naar het volk te luisteren, en het gebod van God op de tweede plaats te zetten. Koning Saul gaf aan dat het volk het vee niet had gedood om het te offeren. Dit klinkt vroom. Saul maakte de keuze om het volk te volgen en de opdracht van God in de wind te slaan. Het is ongehoorzaamheid. Sauls opstandigheid en tegenstreven maakte dat de Heere God een andere koning verlangde, een man naar Zijn hart (1 Samuël 13:14). Er kwam een tijd dat Gods genade voorbij was en dat Saul niet meer kon opstaan. God gaf Saul vele kansen, maar Saul heeft zijn eigen keuzes gemaakt.

Gebed
Heere God, het bemoedigt mij dat U, ondanks zijn ongehoorzaamheid, Saul genadig bent geweest. Wilt U naar me omzien, zodat ik me tijdig van mijn opstandigheid afkeer om U te dienen?

Dagsluiting
Lees Lukas 6:46-49. Ook de Heere Jezus leert ons gehoorzaamheid. Wie is de wijze man? Hij die tot Jezus komt, Zijn woorden hoort en ze in toepassing brengt.

Van kaft tot kaft
25 oktober OT: Jesaja 41-42 NT: Johannes 13:21-38


Vrijdag 26 oktober 2018 – God is genadig voor koning David
Lezen: 2 Samuël 11:2-5; 24-27; 2 Samuël 12:9-14; Psalm 51:18-19

David was heel gewoon. Hij was de jongste zoon van Isaï en zijn vader stuurde hem als jongen naar het veld om de schapen te hoeden. Hij was een goede herder. Hij versloeg leeuw en beer en redde elk schaap dat werd geroofd. Toen de profeet Samuël hem zalfde greep de Geest des HEEREN David aan. Hij werd een geliefd koning bij God en mensen. Hij was een groot krijgsheld. Overal waar hij met zijn leger uittrok behaalde hij de overwinning.

Hij kwam op het hoogtepunt van zijn macht, tot op de dag dat hij aan God ontrouw werd. Hij nam een vrouw die niet van hem was en toen bleek dat ze van hem zwanger was, doodde hij haar man. Toen alles aan het licht kwam, heeft David geen smoes bedacht. Hij heeft zich gebogen voor de soevereiniteit van God. Hij hoopte op Gods barmhartigheid en wist dat bij Hem vergeving was. Ja, God heeft hem vergeven, maar de gevolgen van zijn zonde zijn bitter geweest. Zijn zoon is overleden, zijn vrouwen zijn verkracht en er is steeds oorlog geweest.

Het hart van deze machtige koning werd verbroken, en in berouw heeft hij de weg naar God teruggevonden toen hij schreef: “De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en een verslagen hart zult U, o God, niet verachten (Psalm 51:19).” Met dit hart is er bij de Heere God altijd een weg terug. Met dit hart werd David, ondanks zijn zonden, een vriend van God genoemd. Wil jij een vriend van God zijn, ondanks jouw verleden?

Gebed
Hemelse Vader, dank U wel dat ik Uw kind mag zijn. Wilt U me leren om, net zoals koning David, een hart te hebben dat Uw vergeving zoekt?

Dagsluiting
Lees 2 Samuël 12:1-8 en Psalm 51. Koning David kwam tot inkeer toen de profeet Nathan zei: “U bent die man!” Wanneer er berouw is, wil God herstellen!

Van kaft tot kaft
26 oktober OT: Jesaja 43-44 NT: Johannes 14


Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft
27 oktober OT: Jesaja 45-47 NT: Johannes 15
28 oktober OT: Jesaja 48-49 NT: Johannes 16

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.


Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

17/08/19 - Bijbels dagboek week 34
09/08/19 - Bijbels dagboek week 33
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Wanneer we doen wat er in de Bijbel geschreven staat, is ons leven een offer voor God.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring