Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2018 - Week 44

Week 44: God herstelt (2)

God bewaart ons op vele manieren. Deze week zien we de trouw van God, Die ondanks het falen van mensen toch met ze verdergaat. Jona mocht van God leren om de inwoners van Ninevé lief te hebben. Johannes en Jakobus leerden van Jezus dat God houdt van mensen die Hem afwijzen. Johannes groeide uit tot de apostel van de liefde. Petrus kreeg een nieuwe kans. De Heere God heeft een bijzonder plan met ons.

Week 44: van 29 oktober t/m 2 november 2018

Lees elke dag: Judas 24-25
Aan Hem nu Die bij machte is voor struikelen te bewaren, en u smetteloos te stellen voor Zijn heerlijkheid, in grote vreugde, de alleenwijze God, onze Zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen.


Maandag 29 oktober 2018 – Jezus herstelt Petrus                             
Lezen: Lukas 22:54-62; Johannes 21:15-17

Het was een bijzondere avond geweest toen de discipelen samen met Jezus het Pascha vierden. Jezus had veel gesproken, Hij wist dat dit Zijn laatste maaltijd met hen zou zijn. Daarna wandelden ze nog even. Jezus hield ervan om ’s avonds naar de tuin van Gethsémané te gaan. Hij zonderde Zich af met Petrus, Johannes en Jakobus om te bidden. Daarna ging het snel. Soldaten namen Jezus gevangen. Petrus volgde van verre. Voelde hij zich verward, vertwijfeld en bang? Hij wilde dicht bij zijn Meester zijn, maar durfde niet dichtbij te komen. En toen, bij het huis van de hogepriester, verloochende hij Jezus.

Was dit voor Petrus het einde? Betekende dit dat hij voortaan onbruikbaar zou zijn? We zien Petrus na de opstanding bij het lege graf, waar hij Jezus zag, voordat Hij aan de twaalven verscheen (Lukas 24:34). Petrus is tot inkeer gekomen. Hij toonde oprecht berouw. Toen Jezus hem vroeg: “Hebt u Mij lief?”, kreeg hij een bijzondere opdracht. Hij mocht zoals een herder Zijn schapen, de volgelingen van Jezus leiden.

Tijdens de donkere uren van het lijden en sterven van Jezus, kwam Petrus in verzoeking en hij had het niet in de gaten. Jezus waarschuwde hem nog in Gethsémané en zei: “Simon, slaapt u? Was u niet in staat één uur te waken? Waak allen en bid, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak (Marcus 14:37-38).” Wie niet wil struikelen, moet bidden. Maar zelfs als je bent gestruikeld, herstelt Jezus je. Blijf dan niet van verre staan, maar kom bij Hem! Hij heeft een taak voor jou!                       

Gebed
Dank U Jezus, dat U ons hart goed kent. U weet dat we U willen volgen. Ook al struikelen we, U richt ons op!

Dagsluiting
Lees Johannes 14:15-20. Jezus spreekt over een Trooster: de Geest van de waarheid. Wanneer we in verzoeking komen en zondigen, kunnen we ontmoedigd geraken. Maar we zijn niet alleen. Jezus wil helpen. Hij beloofde dat de Heilige Geest in ons woont.

Van kaft tot kaft
29 oktober OT: Jesaja 50-51 NT: Johannes 17


Dinsdag 30 oktober 2018 – God heeft Zijn schepping lief
Lezen: Jona 1:1-3; Jona 3-4:2; Jona 4:10-11

Jona wilde de Heere God niet gehoorzamen. Hij vluchtte weg van het aangezicht van de HEERE, nam een schip in tegenovergestelde richting en vertelde aan de scheepslui dat hij op de vlucht was voor zijn God. In de storm was het voor iedereen duidelijk dat deze werd veroorzaakt door Jona’s ongehoorzaamheid.

Niet alleen was Jona weggelopen, hij was ook boos omdat God goed wilde zijn voor Ninevé. Jona vond dat die grote stad gestraft moest worden. God was, naar zijn mening, al lang genoeg genadig geweest. Maar God had een plan met deze stad en Jona kreeg alsnog de opdracht om tegen haar te prediken. Ninevé moest zich bekeren. Het onvoorstelbare gebeurde. Ninevé toonde berouw: de koning trok een rouwgewaad aan, er werd een vasten uitgeroepen voor mens en dier. De Heere God was barmhartig, deed niet wat Hij Zich had voorgenomen en Jona… was boos.

Wat opvalt in het verhaal van Jona is dat mensen die niet Joods waren, ontzag toonden voor de God van Israël. De scheepslui vreesden God en de inwoners van Ninevé bekeerden zich. God toonde Zijn liefde voor heel de schepping toen Hij aan Jona vroeg: “Zou Ik dan die de grote stad Ninevé niet ontzien, waarin meer dan honderdtwintigduizend mensen zijn, …, en daarbij veel vee?”

Gebed
Vader in de hemel, dank U wel dat U zeer geduldig bent. U bent zo goed. Dank U dat U mensen die kwaad doen toch liefheeft en hen kansen geeft om zich tot U te bekeren. Helpt U me, alstublieft, om hen ook lief te hebben.

Dagsluiting
Lees Jona 4. Jona was boos en ging naar de Heere God. Hij vond dat de stad Ninevé moest gestraft worden, maar God wilde Ninevé sparen. Door de wonderboom zien we hoe Jona meer om zijn eigen comfort geeft dan om mensen die verloren gaan. Hoe koud was zijn hart geworden: hij was boos omdat God mensen wilde redden. Als het aan Jona lag, mocht iedereen in Ninevé omkomen (honderdtwintigduizend mannen, vrouwen, jongens, meisjes, baby’s, …). Maar God hield van ze, ondanks hun vele zonden. Ook het vee wilde Hij sparen… Indien je hart is hard geworden, wil je dan dat Jezus het opnieuw zacht maakt?
 
Van kaft tot kaft
30 oktober OT: Jesaja 52-54 NT: Johannes 18:1-14


Woensdag 31 oktober 2018 – Hogepriester Jozua staat vast

Lezen: Ezra 4:24-5:2; Zacharia 3:1-7; Openbaring 12:10

Darius, de koning van Perzië, had de opdracht gegeven om de tempel van Jeruzalem te herbouwen. Ondanks veel tegenstand konden de Joden die in Judea en Jeruzalem woonden, het werk beginnen. De landvoogd van Juda, Zerubbabel, en de hogepriester Jesua, of Jozua, namen hierbij het voortouw.

Jozua voerde de opdracht uit die God hem had gegeven: “En de HEERE wekte de geest op van … Jozua, de hogepriester,…Toen kwamen zij en begonnen het werk aan het huis van de HEERE van de legermachten, hun God, te doen (Haggai 1:14).” De profeet Zacharia zag in een visioen de hogepriester Jozua voor de Heere God staan, terwijl de satan hem beschuldigde. Zacharia zag Jozua met vuile kleren staan.
 
We weten niet welke de aanklachten van de satan waren. Waren ze terecht of niet? In ieder geval sprak de Engel des HEEREN tot Jozua: “Zie, Ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en zal u feestkleren aantrekken.” Het oordeel dat de satan op het leven van Jozua had gelegd, werd weggenomen. En dat is wat ook met ons gebeurt. De satan klaagt ons aan, maar Jezus is aan de rechterhand van de Vader en pleit voor ons, zoals Hij voor Jozua deed.

Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat U de last van mijn zonden hebt weggenomen. U bidt voor me, U pleit voor me, want U hebt me lief. Ik geloof dat U voor mijn zonden naar het kruis bent gegaan.

Dagsluiting
Lees 1 Johannes 1:9. De satan zal proberen om de vrijheid die we in Jezus hebben gekregen, weg te nemen. Daarom klaagt hij ons aan. Soms terecht. Daarom is het nodig dat we snel zijn om zonden te belijden. Want God vergeeft. Natuurlijk klaagt de satan ook de zonden die al beleden zijn aan. Dan kunnen we zeggen: “Heere Jezus, dank U wel dat U me hebt gereinigd van deze zonde. Ik weet dat U dit van me hebt weggenomen, ook al probeert de satan me ervan te overtuigen dat dit niet zo is. Want er staat geschreven: Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.”  Ik geloof wat U belooft, en wil gaan staan in Uw vergeving.

Van kaft tot kaft
31 oktober OT: Jesaja 55-57 NT: Johannes 18:15-40


Donderdag 1 november 2018 – Johannes, zoon van de donder
Lezen: Lukas 9:51-56; 1 Johannes 3:18-24

Aan het begin van Zijn openbaar leven, heeft Jezus de apostelen uitgekozen. Onder hen waren twee zonen van Zebedeüs: Jakobus en Johannes. In Markus 3:17 lezen we: “…aan hen gaf Hij gaf de naam Boanerges, wat ‘zonen van de donder’ betekent…” Het waren mannen met temperament. Zij deden Jezus een voorstel: wanneer ze in Zijn Koninkrijk zouden komen, wilden ze zitten de ene aan de rechterzijde en de andere aan de linkerzijde van Jezus. Natuurlijk zorgde dit voor onenigheid bij de andere apostelen (Markus 10:35-37).

Toen Jezus aan het einde van Zijn leven niet werd ontvangen in een Samaritaans dorp, dreigden Jakobus en Johannes om de inwoners met vuur te verteren. Jezus berispte hen hierom. Zij waren mannen die vasthielden aan hun roeping en de Heere God heeft hun leven bestuurd. Jakobus werd door koning Herodes om het leven gebracht (Handelingen 12:2) en Johannes is uitgegroeid tot de apostel van de liefde. De jongste broer onderging een verandering op lange termijn. Hij leerde om niet in eigen kracht, maar door de kracht van de Heilige Geest te leven. Zo mocht hij opstaan in een vernieuwend levensproces dat geestelijk vrucht bracht. Zo mogen ook wij veranderen. We kunnen leren om mensen lief te hebben, niet omdat we dit spontaan doen, maar omdat Jezus ons hart verandert.

Gebed
Heere Jezus, dank U dat U me wilt veranderen om anderen lief te hebben zoals U hen liefhebt.

Dagsluiting
Lees 1 Johannes 3:18-24. Johannes nodigt uit om vrijmoedig, spontaan, in gebed tot God te gaan. We mogen bij God komen omdat we weten dat Hij ons liefheeft. Jezus heeft immers de weg tot God vrijgemaakt! Wie Jezus kent wil graag naar Hem luisteren, zoekt in de Bijbel naar woorden om Hem te ontmoeten en terwijl we Hem zoeken, laat Hij Zich vinden. Hoe bijzonder te mogen weten dat Hij ons gebed verhoort, want we houden rekening met Zijn geboden.

Van kaft tot kaft
1 november OT: Jesaja 58-60 NT: Johannes 19:1-22


Vrijdag 2 november 2018 – God behoedt voor struikelen
Lezen: Judas 24-25; Mattheüs 6:13; Psalm 37:23-24

Judas eindigde zijn brief met de volgende woorden: “Aan Hem nu Die bij machte is voor struikelen te bewaren …” Alleen God kan ons bewaren zodat we niet van de rechte weg afwijken. In de tijd dat Judas leefde, waren er vele dwaalleraars die de christenen in verwarring brachten. Daar moesten ze voor opletten. Judas bemoedigde hen dat God hen zou helpen om niet in verzoeking te komen. Het feit dat God ons voor struikelen bewaart is fantastisch. Ook Jezus leerde dit in het onze Vader. We mogen bidden en vertrouwen dat we inderdaad niet struikelen.

De Heere God beschermt ons, ongeacht gevaren en mensen die ons misleiden. Maar het stopt niet bij deze belofte. Hij zal ons ook smetteloos doen staan voor Zijn heerlijkheid. Dit is verbazend! Wanneer we denken aan wie we waren: dood door onze zonden; wanneer we denken aan wie we nu zijn: heiligen, die nog zondigen… Toch staan we onberispelijk in de hemelse troonzaal van onze grote God en Heiland! Dàt is genade.

Judas vervolgt in vers 25 dat, ook al doet de Heere God fantastische dingen in ons leven, de spots niet op ons zijn gericht. Het gaat om Hem. Hem zij de heerlijkheid. Hem is alle eer voor Wie Hij is en wat Hij voor ons deed. Hem zij de majesteit, want Hij is de Hoogste Alleenheerser van het universum. Hem zij de macht, want Hij draagt alle gezag in Zich. Hem zij de kracht, omdat alles Hem toebehoort.

Gebed
Vader in de hemel, dank U wel dat U me voor struikelen bewaart en me smetteloos doet staan voor Uw heerlijkheid in grote vreugde. U, de enige God, onze Heiland, zij door Jezus Christus, onze Heere, heerlijkheid, majesteit, kracht en macht voor alle eeuwigheid, èn nu èn in alle eeuwigheden! Amen.

Dagsluiting
Lees  Psalm 37. Deze Psalm beschrijft het contrast tussen de man die God kent en de man die zonder God leeft. Denk hierover na en dank God dat Hij je voeten vastzet op de Rots Die Jezus is, zoals beschreven in verzen 23-24 : “De voetstappen van die man worden door de HEERE vastgezet, Hij vindt vreugde in zijn weg. Als hij valt, wordt hij niet weggeworpen, want de HEERE ondersteunt zijn hand.”

Van kaft tot kaft
2 november OT: Jesaja 61-63 NT: Johannes 19:23-42


Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft
3 november OT: Jesaja 64-66 NT: Johannes 20
4 november OT: Jeremia 1-2 NT: Johannes 2

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.


Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

17/08/19 - Bijbels dagboek week 34
09/08/19 - Bijbels dagboek week 33
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Alleen God kan ons bewaren zodat we niet van de rechte weg afwijken.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring