Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2018 - Week 45

Week 45: Geboren uit water en geest

Deze week lezen we over de ontmoeting van Jezus met Nicodemus. Deze Schriftgeleerde wist dat Jezus door God gezonden was, omdat Hij zoveel wonderen deed. Toch geloofde hij niet dat Jezus de Zoon van God was. Jezus legde uit dat je met je verstand alles van de Bijbel kunt weten, en je toch niet in de hemel komt. Geloven is jezelf toevertrouwen aan de Mensenzoon. 

Week 45: van 5 t/m 9 november 2018


Maandag 5 november 2018 – Nicodemus                                                                   
Lezen: Johannes 3:1-4;16-17

De Bijbel leert ons niet waarom Nicodemus ’s nachts naar de Heere Jezus ging. Allicht wilde hij, als Farizeeër, liever niet gezien worden met Jezus van Nazareth. Maar hij zocht Hem op. Hij erkende dat Jezus een bijzondere leraar was, door God gezonden. Hij erkende de tekenen en wonderen die Hij deed en dat Hij dit niet zonder hulp van God kon doen. Maar ondanks al zijn kennis, erkende Nicodemus niet dat Jezus God Zelf was, want hoe kon een mens, ook God zijn? Hij geloofde wel dat Jezus een bijzonder mens was, een profeet of een voorbeeld was om na te volgen. Dat is natuurlijk zo, maar het doet tekort aan datgene wat Jezus over Zichzelf zegt: Hij was en is God.

Het antwoord dat Jezus gaf, leek niet aan te sluiten bij de uitspraak van Nicodemus. Jezus zei: “Nicodemus, je komt bij Mij omdat je nieuwsgierig bent. Maar wat je werkelijk nodig hebt is dit: je moet opnieuw geboren worden. Je kunt alleen Mijn Koninkrijk binnengaan, wanneer je je bekeert.”

Om op aarde te kunnen leven moet je als baby geboren worden. Om de hemelse dingen te kunnen begrijpen, moet je een tweede keer geboren worden. Letterlijk staat er: van boven uit geboren worden. Dan mag je het hemelse Koninkrijk binnen gaan.         

Gebed
Heere Jezus, U hebt toen U leefde vele tekenen en wonderen gedaan. Ook vandaag doet U dit nog. Helpt U me om niet alleen op grond van deze wonderen in U te geloven. U bent Wie U bent: waarlijk de Zoon van God, de Allerhoogste. Ik geloof in U en ik aanbid U.

Dagsluiting
Lees Johannes 3:1-21. Vanmorgen stonden we stil bij het plan van Jezus voor Nicodemus: je moet opnieuw geboren worden. De Heere Jezus heeft dit plan voor ieder mens. Ook voor jou.

Van kaft tot kaft
5 november OT: Jeremia 3-4 NT: Hebreeën 1


Dinsdag 6 november 2018 – De wedergeboorte komt van de Heere God
Lezen: Johannes 3:5-6; Jesaja 44:3-5

We zijn van nature ‘in het vlees’. We worden als baby geboren en leven op de aarde, maar geestelijk zijn we dood. We zijn niet geboren met een hart dat de Heere God liefheeft. We hebben een aanraking van God nodig om geestelijk leven te ontvangen. Dat was voor Nicodemus ook zo. Toen Jezus sprak over de wedergeboorte dacht Nicodemus dat hij letterlijk opnieuw moest geboren worden. Jezus bedoelde een geboorte die God Zelf bewerkt: Hij geeft een nieuw hart. God raakt ons aan en doet ons van boven geboren worden.

Wanneer God je aanraakt besef je plotseling hoe heilig Hij is. Dan zie je je zonden. Jezus kwam naar de aarde om mensen van zonden te reinigen. Daarom spreekt Hij met Nicodemus over water. In het Oude Testament wordt het beeld van water gebruikt om zonden te reinigen zoals in Jesaja 44:3 waar staat: “Want Ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Ik zal Mijn Geest op uw nageslacht gieten en mijn zegen op uw nakomelingen.” Wanneer we van boven geboren worden, gebeurt er iets bijzonders: vroeger waren we blind, nu zien we omdat we het Koninkrijk van God zijn binnengegaan.

Gebed
Dank U Jezus, dat U me doet opnieuw geboren worden. U laat me zien dat ik zondig ben, ik mag U om vergeving vragen. En U raakt me aan. Ik wil nooit meer zonder U leven. Ik prijs Uw naam.

Dagsluiting
Lees Jesaja 44:1-8. Vele van de profetieën van Jesaja zijn in vervulling gegaan toen de Heere Jezus aan het kruis is gestorven. Hij stierf voor onze zonden. Nu Hij zit aan de rechterhand van God, geeft Hij Zijn Heilige Geest aan mensen. Ieder die wedergeboren is mag zeggen: ik ben van de HEERE.
 
Van kaft tot kaft
6 november OT: Jeremia 5-6 NT: Hebreeën 2


Woensdag 7 november 2018 – De Heilige Geest is als de wind
Lezen: Johannes 3:7-8; Johannes 1:12-13

Nicodemus begreep niet wat Jezus met wedergeboorte bedoelde. Jezus herhaalde voor een derde keer: “U moet opnieuw geboren worden.” Toen gebruikte Hij een beeld uit de natuur. Jezus vergeleek het werk van God in de wedergeboorte met de wind.

In de eerste plaats is de wedergeboorte een werk van de Heere God. Het ligt niet in de macht van een mens om wedergeboren te worden. We kunnen onszelf niet tot wedergeboorte brengen. Vervolgens is de wedergeboorte onzichtbaar. Je kunt het niet met je ogen waarnemen, maar je ziet wel het resultaat. Wanneer iemand tot de Heere Jezus komt, en vergeving van zonden ontvangt, verandert hij. Hij wil nu graag bezig zijn met de dingen van God, wat hij vroeger niet begreep.

Niemand begrijpt ten volle hoe de wind waait, en zo is het ook met het werk van de Heilige Geest. De wedergeboorte is zoals de wind, onvoorspelbaar. Je weet niet wanneer en waar het zal plaatsvinden. Het is zoals de apostel Johannes zegt over hen die de Heere Jezus hebben aangenomen. Zij zijn niet uit bloed: je geeft de wedergeboorte niet door aan je kinderen. Zij zijn niet uit de wil van het vlees: je kunt het niet zelf bewerken. Zij zijn ook niet uit de wil van een man: je kunt het niet voor iemand kiezen. Zij zijn uit God geboren: het is God die iemand van boven doet geboren worden (Johannes 1:13).

Gebed
Dank U, Heer Jezus, dat U een bijzonder werk begonnen bent in iedereen die U deed wedergeboren worden. U heeft me een geestelijk leven gegeven, zodat ik kan leven zoals U dat wil. O Jezus, dit is wat de wereld nodig heeft: het geestelijk leven maakt dat men in Uw Koninkrijk komt!

Dagsluiting
Lees Johannes 1:12-13. Alleen de Heere God geeft macht om een kind van God te worden. Dat gaat niet buiten Jezus om. We moeten Jezus in ons leven aannemen. Hoe? Wij belijden onze zonden, herkennen Hem als Zoon van God, en nodigen Hem in ons leven uit. Dan komt de Heilige Geest bij ons binnen en de Heere God doet ons opnieuw geboren worden.

Van kaft tot kaft
7 november OT: Jeremia 7-8 NT: Hebreeën 3


Donderdag 8 november 2018 – De Heere Jezus verwondert Zich
Lezen: Johannes 3:7-10; Ezechiël 36:25-27

Nicodemus was een Farizeeër. Hij kende de Joodse geschriften zeer goed. Hij kende het Oude Testament. Toen Jezus met hem over de wedergeboorte sprak en Nicodemus niet begreep waar Hij het over had, verwonderde Jezus Zich. Waarom? Omdat er in het Oude Testament verschillende verwijzingen zijn naar de wedergeboorte. Nicodemus had moeten weten, naar welke Schriftgedeelten Jezus verwees.

Eén ervan is in het boek Ezechiël. Toen de Heere Jezus zei: “Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan”, maakte Hij allusie op Ezechiël 36:25-27 waar de Heere God zei: “Ik zal rein water over u sprenkelen, en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal Ik u reinigen. Dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven … Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt …”

De Heere God beloofde het al in de tijd van Ezechiël: volledige reiniging van zonden, plus een nieuwe geest, plus de inwoning van de Geest van God. Dit gaf de Heere Jezus aan mensen toen Hij stierf aan het kruis: vergeving van zonden, en indien we geloven en Hem in ons hart uitnodigen, geeft Hij ons een nieuwe geest. Daarboven geeft God ons Zijn Heilige Geest, om de Bijbel te koesteren en Zijn geboden ijverig te onderhouden.

Gebed
Heere Jezus, dank U wel, dat U niet alleen mijn zonden hebt vergeven en me een nieuwe geest gaf, maar dat Uw Heilige Geest ook werkelijk in me leeft. Wilt U me laten zien wanneer ik zondig, zodat ik mijn zonden kan belijden. Ik wil U zoeken met mijn ganse hart en alleen U gehoorzaam zijn.

Dagsluiting
Lees Ezechiël 36:22-32. Ezechiël sprak over herstel voor het volk Israël en voor hun land. Wanneer God binnenkomt en nieuw leven geeft door Zijn Geest, wordt alles nieuw. Bij onze bekering heeft God een nieuw hart gegeven. Bovendien wil Hij ons zegenen. Voortaan geeft Hij leven en kracht om voor Hem te leven. De zegen die we ontvangen mogen we met anderen delen. Wat een wonder!

Van kaft tot kaft
8 november OT: Jeremia 9-10 NT: Hebreeën 4-5


Vrijdag 9 november 2018 – De Heere Jezus is de Zoon des mensen
Lezen: Johannes 3:11-13; Daniël 7:13-14

Jezus leerde dat Hij de Messias was, de Zoon van God. De titel die Hij het meest voor Zichzelf gebruikte was: de Zoon des mensen. Dit geeft goed weer dat Hij waarlijk mens was, zoals wij. Jezus gebruikte deze titel niet zomaar in het gesprek met Nicodemus. Hij wilde hem iets duidelijk maken.

De profeet Daniël schreef over Iemand als een Mensenzoon, aan Wie eeuwige heerschappij en een onverwoestbaar koningschap werd gegeven. Het is alsof de Heere Jezus aan Nicodemus zegt: “Nicodemus, wil je de hemelse dingen begrijpen, moet je wedergeboren worden. Dit is iets wat alleen de Heere God in je leven kan bewerken. Hij beloofde het al in het boek Ezechiël. De Mensenzoon, waar Daniël over spreekt is de Zoon van God, en Hij zal in deze wedergeboorte een cruciale rol spelen. Het is door geloof in Hem, dat iemand tot wedergeboorte komt en binnen kan gaan in het Koninkrijk van God.”

De Heere Jezus onderwees vanuit de Schriften wat de betekenis is van de wedergeboorte, Wie de Zoon des mensen is, en de betekenis van het Koninkrijk van God waarin Hij als Mensenzoon een centrale rol speelt.

Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat ik door de wedergeboorte een kind van God geworden ben. Maar er is zoveel meer. Ik ben ook binnengegaan in het Koninkrijk van God. Ik mag U kennen, de Zoon van God, de Zoon des mensen, U, aan wie alle macht is gegeven in de hemel en op de aarde. U woont in mij…

Dagsluiting
Lees Johannes 3:16-17. God wil niet dat mensen verloren gaan. Hij wil dat mensen na hun dood voor eeuwig bij Hem zijn. De Heere Jezus, de Mensenzoon, wijst de weg naar de Vader in de hemel. Indien we geloven dat Hij voor onze zonden aan het kruis is gestorven, en Hem als Redder aannemen, dan brengt Hij ons in het Koninkrijk van Zijn Vader.

Van kaft tot kaft
9 november OT: Jeremia 11-12 NT: Hebreeën 6


Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft
10 november OT: Jeremia 13-14 NT: Hebreeën 7:1-19
11 november OT: Jeremia 15-16 NT: Hebreeën 7:20-28

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed


Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

17/08/19 - Bijbels dagboek week 34
09/08/19 - Bijbels dagboek week 33
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

We zijn niet geboren met een hart dat de Heere God liefheeft. We hebben een aanraking van God nodig om geestelijk leven te ontvangen

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring