Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2018 - Week 46

Week 46: Wij zijn van boven

In het nieuwe leven met Jezus zoek je naar de dingen die voor Hem belangrijk zijn. Deze zoektocht is een proces. Het is een levensdoel. Voortaan mag je leren om dicht bij Jezus te leven. Je richt je ogen op Hem, en bedenkt de woorden die Hij gesproken heeft. Zo verberg je je leven met Christus in God.

Week 46: van 12 t/m 16 november 2018

Lees elke dag: Kolossenzen 3:1
Als u nu met Christus opgewekt bent, zoekt dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit.


Maandag  12 november 2018 – Zoek de dingen die boven zijn                                  
Lezen: Kolossenzen 3:1; Johannes 8: 23-24

We kunnen de dingen van boven vinden, wanneer we de dingen van beneden loslaten. Jezus helpt om de dingen van deze wereld los te laten. Weg van de verwachtingen van deze wereld kunnen we ons volledig op Hem richten. De dingen van boven zoeken…dit vers lezen we met hoop op de Heere God. Hij waakt en zorgt ervoor dat niets in deze wereld ons zal kunnen scheiden van Zijn liefde. Hij heeft ons uit een zondig leven weggehaald en geeft ons een plaats bij de Heere Jezus, aan Zijn rechterhand.

Indien wij dan met Christus opgewekt zijn… Wat betekent dit: de dingen zoeken die boven zijn? Het nieuwe leven met Christus is de realiteit waarin we leven. We zoeken naar de dingen die voor Hem belangrijk zijn, datgene wat nodig is om te werken in Zijn Koninkrijk. Wat voor de Heere Jezus belangrijk is, wordt dan belangrijk voor ons. Want we zijn met Hem opgewekt.

Het zoeken naar de dingen die boven zijn is een proces. Het is een levensdoel. We mogen zoeken, weg van alles wat ons van God probeert af te houden. We hebben het voorrecht om te vechten voor Zijn waarheid, en met Zijn kracht zullen we de verleidingen van de boze kunnen weerstaan en ‘neen’ zeggen tegen dingen die niet goed voor ons zijn.     

Gebed
Heere Jezus, wilt U me tonen welke de dingen van beneden zijn die me afhouden om op U gericht te zijn? Ik wil niet van beneden zijn, ik wil van boven zijn, waar U bent.

Dagsluiting
Lees Johannes 8:21-19. Jezus sprak met de Farizeeën, die niet wilden geloven dat Hij de Zoon van God was. Ze vroegen steeds Wie Jezus was, en wanneer Hij ze vertelde Wie Hij was, geloofden ze Hem niet. Wie niet in Jezus gelooft, kan niet geloven dat Hij de Zoon van God is. Wie niet in de Zoon van God gelooft, kan niet bij God komen.

Van kaft tot kaft
12 november OT: Jeremia 17-18 NT: Hebreeën 8


Dinsdag 13 november 2018 – Bedenkt de dingen die boven zijn
Lezen: Kolossenzen 3:1-2; Mattheüs 6:19-24

Jezus moedigde mensen aan om geen schatten op aarde te verzamelen. Allicht zag Hij mensen hard werken om veel geld te verdienen. Het is goed om te voorzien in je levensonderhoud, maar indien je hart alleen daar naar uitgaat, is dit het enige waar je mee bezig bent. Indien het bijeenbrengen van bezit je helemaal in beslag neemt, hou je geen tijd meer over om met de dingen van God bezig te zijn. Waar je schat is, daar is je hart. Jezus wilde met dit verhaal mensen dicht bij de Vader brengen. Als je hart dicht bij God is, gaan je gedachten ook naar Hem uit. Er is een verband tussen je gedachten en de verlangens van je hart.

Jezus roept op om onze verlangens en onze gedachten niet langer te richten op de dingen van deze wereld. Sommige van deze dingen, zoals rijkdom, macht en erkenning van mensen, staan mogelijks onze relatie met God in de weg. Wanneer we alleen maar naar deze dingen zoeken, zal het niet goed met ons gaan.

Jezus zei: “Niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de één haten en de ander liefhebben, of zich aan de één hechten en de ander minachten.” Het probleem is dat wij denken dat we van beiden kunnen houden.

Gebed
Heere Jezus, ik wil mijn hart en mijn gedachten op U richten. Wilt U me helpen zodat de verlangens van mijn hart Uw verlangens voor mijn leven zijn?

Dagsluiting
Lees Mattheüs 6:19-24. Vandaag stonden we stil bij onze gedachten. We kunnen wel vele dingen bedenken, maar alleen de gedachten die God eren, worden tot een schat in de hemel. Dit is een schat die zeer kostbaar is en die niemand kan roven.

Van kaft tot kaft
13 november OT: Jeremia 19-21 NT: Hebreeën 9


Woensdag 14 november 2018 – Uw leven is in God verborgen
Lezen: Kolossenzen 3:1-3; Galaten 2:20

Paulus leert dat je samen met de Heer Jezus voor dit leven gestorven bent. Zo lang je hier op aarde leeft, mag je dicht bij Jezus blijven. Dat wil zeggen dat je leert om in afhankelijkheid van Hem, je ogen op Hem richt en denkt aan de woorden die Hij gesproken heeft. Op deze manier verberg je je leven met Christus in God. Je mag sterven aan de dingen van deze wereld. De wereld denkt dat rijkdom, invloedrijke vrienden en macht je alles geeft om gelukkig te zijn. Maar de Bijbel leert dat indien de Heere God niet betrokken is bij je leven, het niet goed met je afloopt.

Meestal ben je je er niet van bewust, dat je een eigen koninkrijk hebt gebouwd. Het is enkel genade indien de Heere God je wakker schudt en je leert om te sterven aan jezelf, aan jouw agenda, jouw doelen, jouw plannen. Welke zijn de dingen waaraan jij nog sterven moet?

Toen je christen werd, heb je gekozen om één te zijn met de Heere Jezus, in Zijn dood en in Zijn opstanding. Dit betekent dat wat vreemd is aan de Heere Jezus, ook aan jou vreemd moet zijn. Jouw leven is verborgen met Christus en maakt nu deel uit van een ander, onzichtbaar Koninkrijk, waar je voor eeuwig veilig bent.

Gebed
Heere Jezus, wilt U me laten zien dat de plannen die ik maak, ook Uw plannen zijn. Wilt U me leren om op U te wachten en mijn plannen aan U voor te leggen?

Dagsluiting
Lees Galaten 2:15-21. In de gemeenten van Galatië leerden Joodse christenen dat de christenen uit de heidenen de Joodse wetten moesten houden. Paulus gaat hiertegen in. De Joden wisten dat de wet geen rust en vrede voor de ziel geeft. Wie de wet houdt merkt al snel dat het niet mogelijk is om zich er aan te houden. Het enige wat rust en vrede voor de ziel geeft is geloof in het reddingswerk van de Heere Jezus. Het is het bloed van het Lam dat mensen bevrijdt van de schuld van zonden. Daarom schreef Paulus: “Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.” Jezus is voor ons gestorven, opdat wij dicht bij de hemelse Vader kunnen zijn.

Van kaft tot kaft
14 november OT: Jeremia 22-23 NT: Hebreeën 10


Donderdag 15 november 2018 – Christus is ons leven
Lezen: Kolossenzen 3:1-4; Openbaring 19:11-16

Er komt een dag dat Christus aan deze wereld zal verschijnen. Dit is een hoop die als een zekerheid in de toekomst vastligt. Want er staat geschreven dat Hij zal komen op een wit paard en dat Zijn naam aan de wereld zal verkondigd worden: Koning der koningen en Heere der heren.

Op deze dag zal iedereen de heerlijkheid en glorie van Jezus Christus herkennen en elke knie zal zich voor Zijn heerschappij buigen. De hele wereld zal verblind zijn door de schittering van Zijn verschijning. Iedereen zal het weten: Hij is Heer!

Maar nu, vandaag, proberen de vele valse goden van deze wereld ons af te leiden van de heerschappij van de Heere Jezus. Wij, die Hem toebehoren, kiezen ervoor om ons leven aan Hem toe te wijden. Wij zijn verborgen met Christus in God. Indien we bereid zijn om de afgoden van ons hart op te geven, zal God ons nu al doen proeven van de heerlijkheid die we straks met Hem volledig delen.

Gebed
Heere Jezus, U bent in mijn leven gekomen en U wilt veel meer dan een deel van mijn leven: U wilt me helemaal. U bent mijn leven. Ik begrijp dat niet helemaal, maar ik wil leren om meer op U te gelijken.

Dagsluiting
Lees Openbaring 19:11-21. Jezus nodigt je uit om Hem te volgen en Hem volledig toegewijd te zijn. Dit kun je niet in één dag leren. Daar heb je een leven voor nodig. De Heere Jezus neemt je bij de hand, dag aan dag, stap voor stap. Intussen mag je uitzien naar de dag dat Hij terugkomt. Dan mogen we samen genieten van Zijn heerlijkheid.

Van kaft tot kaft
15 november OT: Jeremia 24-25 NT: Hebreeën 11:1-12


Vrijdag 16 november 2018 – Dood uw leden die op de aarde zijn
Lezen: Kolossenzen 3:5-8; Lukas 11:9-13

Wat moeten we wegdoen in ons leven? Wat moeten we afleggen? Waarmee zullen we niet langer bezig zijn? Paulus noemt verschillende vormen van immoraliteit. We moeten loskomen en bevrijd worden van de zonde die ons makkelijk in de weg zit. Hebzucht is iets wat ons leven kan beheersen. De zonde van ons hart en de verleiding van deze wereld, maken dat we onze eigen plannen volgen. Het is onmogelijk om in eigen kracht van hebzucht en hartstochten vrij te komen.

Maar in de Heere Jezus en in de kracht van de Heilige Geest die in ons woont, kunnen we meer vrij zijn van onze hartstochten. Wanneer wij ons hart en onze gedachten op Hem richten, zal de Heere Jezus ons bevrijden van de afgoden van ons leven. Welke zijn de leden van mijn leven die ik moet doden? Welke zijn de zwakheden in mijn leven die mijn ijdelheid strelen? Is het materieel welzijn? Is het eer van mensen? Is het seksualiteit? Elke vorm van hebzucht noemt Paulus afgoderij.

Jezus moedigt aan om te bidden, te zoeken en te kloppen. Onze hemelse Vader zal de Heilige Geest geven en deze Geest is onze Helper en onze Trooster. Wanneer de boze probeert om te verleiden, bedenken we dat we verborgen zijn met Christus in God. We kunnen nooit een rein leven leiden in eigen kracht. Maar onze Vader in de hemel geeft de Heilige Geest aan ieder die erom vraagt.

Gebed
Heere Jezus, wilt U me helpen om opmerkzaam te zijn voor wat in mijn hart is? Helpt U me om afhankelijk van U te zijn? Wat er in mijn gedachten is wil ik aan U voorleggen. Ik wil elke vorm van boosheid afleggen. Wilt U me helpen?

Dagsluiting
Lees Kolossenzen 3:1-10. Paulus onderwees de christenen van Kolosse anders te gaan leven. Ze moesten hun gedachten veranderen: “Bedenkt de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn.” Indien we elkaar liefhebben, kiezen we ervoor om vriendelijk met anderen om te gaan, ongeacht hoe we zelf behandeld worden. De liefde van Christus is erop gericht om anderen te dienen. Dat is mogelijk indien we mensen van harte vergeving schenken.

Van kaft tot kaft
16 november OT: Jeremia 26-27 NT: Hebreeën 11:13-40


Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft
17 november OT: Jeremia 28-29 NT: Hebreeën 12:
18 november OT: Jeremia 30-31 NT: Hebreeën 13

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.


Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

17/08/19 - Bijbels dagboek week 34
09/08/19 - Bijbels dagboek week 33
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

We kunnen nooit een rein leven leiden in eigen kracht. Maar onze Vader in de hemel geeft de Heilige Geest aan ieder die erom vraagt.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring