Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2018 - Week 47

Week 47: De Bergrede (1)

De Bergrede staat voor het onderwijs dat Jezus gaf vanop een heuvel, terwijl mensen zich rondom Hem verzamelden om te luisteren. Mattheüs heeft deze toespraak opgeschreven in hoofdstukken 5 tot 7. De komende twee weken denken we na over de zaligsprekingen die aan het begin van de Bergrede vermeld zijn.  Deze woorden van wijsheid zijn beknopte spreuken, vaak ontleend aan een Psalm, en vormen één geheel.

Week 47: van 19 t/m 23 november 2018

Lees elke dag: Mattheüs 5:3-7
Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden.


Maandag 19 november 2018 – Zalig zijn de armen van geest                        
Lezen: Mattheüs 5:3; Psalm 34:16-19

Aan het begin van de Bergrede zegt de Heere Jezus: “Zalig zijn zij…” Hij kijkt naar de discipelen en zegt: “Jullie zijn zalig. Jullie zijn gezegend door Mijn hemelse Vader, en jullie zullen het Koninkrijk van God ontvangen.” De Heere God blij met ons. En wanneer Hij naar ons kijkt, zegt Hij: “Jullie zijn zalig…”

Zalig zijn de armen van geest. Zalig zijn zij die verlegen zijn wanneer ze naderen voor de Schepper van hemel en aarde, de God Die heilig is. Gelukkig is elke mens die beseft dat het God is, Die mensen uitnodigt om te komen. Wie bij deze God mag komen, komt als een bedelaar en is afhankelijk van Hem voor Wie hij buigt. Zalig is hij die weet dat hij niets in zichzelf heeft wat hem waardig maakt voor God. Daarom zegt God: “Zalig zijn zij die bedelen om Heilige Geest.”

David is de grote koning van Israël geworden, omdat hij arm van geest was. Nog voor hij koning werd, zei hij tegen Saul: “Wie ben ik, wat is mijn leven, en wat is het geslacht van mijn vader in Israël, dat ik de schoonzoon van de koning zou worden (1 Samuël 18:18)?” En later schreef hij in Psalm 34:19 “De HEERE is nabij de gebrokenen van hart, Hij verlost de verbrijzelden van geest.” We kunnen het Koninkrijk van God niet binnengaan zonder arm van geest te zijn.

Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat U mijn hart onderwijst wanneer U leert over Uw Koninkrijk.

Dagsluiting
Lees Psalm 34:1-6. David moest vluchten voor koning Saul. De enige plek waar hij veilig zou zijn, was bij de vijand, de Filistijnen (1 Samuël 21:10-15). Hij gedroeg er zich als een waanzinnige, om zijn leven te kunnen behouden. Maar in zijn hart richtte hij zich op de Heere God. Bij Hem vond David de rust en veiligheid die hij in zijn moeilijke omstandigheden nodig had. Ook wij kunnen altijd bij de Heere God schuilen. We zingen met David mee: “Maak de HEERE met mij groot, laten wij tezamen Zijn Naam roemen.”

Van kaft tot kaft
19 november OT: Jeremia 32 NT: Jakobus 1:1-12


Dinsdag 20 november 2018 – Zalig zijn zij die treuren
Lezen: Mattheüs 5:3-4; Johannes 16:5-11

Wanneer Jezus zegt: “Zalig de armen van geest,” spreekt Hij het verstand aan. We willen vertrouwen op de kracht van de Heilige Geest om tot onze hemelse Vader te komen. De Heere Jezus zegt verder: “Zalig zijn zij die treuren,” en zo komt Hij bij onze emoties. Wanneer we bij God komen, mogen we onze zonden achterlaten. Bij Hem is altijd vergeving. Wanneer we onze zonden zien, maakt dat verdrietig. Bij Hem zijn we veilig. Hij werpt alle zonden van ons weg.

In Romeinen 3:10 schrijft Paulus: “Er is niemand rechtvaardig, ook niet één.” Niemand is rechtvaardig, niemand is goed. Wie dit beseft, is klaar om het evangelie aan te nemen. Dan is er troost. Daarom zegt Jezus: “Zalig zij die treuren (over zonde – de zonde van hun eigen hart en de zonde die in de wereld is), want zij zullen vertroost worden.”

Wanneer Jezus spreekt over troost, denkt Hij aan de Heilige Geest, de Trooster. Deze Geest van God  komt bij ons en troost wanneer we verdrietig zijn. Hij is onze bondgenoot. Wanneer we treuren over onze zonden is de Heilige Geest onmiddellijk aanwezig. Hij neemt ons naar het hart van de Vader. Daar vinden we troost. Onze vertroosting is gebaseerd op vergeving van zonden. Deze vergeving gaat uit van de troon van de Allerhoogste. Wie vergeving zoekt noemt Jezus zalig.

Gebed
Vader in de hemel, dank U wel dat U de God bent die mijn zonden vergeeft.

Dagsluiting
Lees Lukas 15:11-32: het verhaal van de verloren zoon. De verloren zoon zei tot zichzelf: “Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u (Lucas 15:18-20).” De verloren zoon kwam met verdriet over zijn zonde bij zijn vader. Ook wij mogen deze keuze maken. We mogen terugkeren naar onze Vader, en de relatie met Hem herstellen. Hij zal Zijn mantel om ons heen slaan, Zijn ring om onze vinger schuiven en schoenen aan onze voeten doen. Hij zal een feest voor ons geven. Hij zal ons troosten.

Van kaft tot kaft
20 november OT: Jeremia 33-34 NT: Jakobus 1:13-40


Woensdag 21 november 2018 – Zalig zijn de zachtmoedigen
Lezen: Mattheüs 5:3-5; Psalm 37:7-11

Zachtmoedigheid is geen zwakheid. Iemand die zachtmoedig is, is rustig en vriendelijk. De zachtmoedige beheerst zich. Hij heeft geleerd om boosheid in toom te houden. Boosheid loslaten brengt slechts kwaad. Zachtmoedigheid houdt kracht onder controle.

Jezus had Psalm 37:11 in gedachten, toen Hij over de zachtmoedigen sprak: “Maar de zachtmoedigen zullen de aarde bezitten en vreugde scheppen in grote vrede.” Er waren veel vijanden in het land Israël, toen David deze psalm heeft geschreven. De Israëlieten konden het land niet in bezit nemen. Wat moesten ze dan doen? Wachten op God. Ze moesten ‘stil zijn voor de Heere,’ en niet boos worden. Een diep vertrouwen in de kracht van de Heere God is de weg tot zachtmoedigheid.

De zachtmoedigen zullen de aarde in bezit nemen. De aarde behoort hun nu nog niet toe. Er komt een tijd dat wij, de erfgenamen van het Koninkrijk van God, samen met de Heere Jezus zullen heersen. Pas dan zullen de zachtmoedigen de wereld bezitten en haar beoordelen (1 Korintiërs 6:2).

Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat U de weg tot zachtmoedigheid toont.

Dagsluiting
Lees Mattheüs 11:25-30. De Heere Jezus is zachtmoedig en nederig van hart. Samen met Hem dragen we Zijn juk. Wanneer we ons met dit juk aan Hem verbinden, onderwijst Hij wat het betekent om zachtmoedig en nederig te worden.
Toen Jezus leefde werd een jonge os met een juk vastgemaakt aan een ouder dier. Dit oudere dier ging dan het jonge dier trainen. Omdat ze hetzelfde juk droegen, werd het jonge dier in een bepaalde tred gedwongen en leerde het om de richting van het oudere dier te gaan. Wanneer wij het juk van de Heere Jezus dragen, onderwijst Hij ons over de richting die we moeten gaan. Alleen wanneer we ons volledig aan Hem toevertrouwen zullen we in staat zijn om rechte voren te trekken. 

Van kaft tot kaft
21 november OT: Jeremia 35-36 NT: Jakobus 2


Donderdag 22 november 2018 – Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid
Lezen: Mattheüs 5:3-6; Psalm 63

Iedereen verlangt naar rechtvaardigheid. We horen het kinderen uitroepen: “Dit is niet eerlijk!” We willen rechtvaardigheid in ons eigen leven, en we verlangen dat er rechtvaardigheid komt in heel de wereld. Jezus vergeleek dit verlangen met honger en dorst. Wanneer wij honger of dorst hebben, lopen we naar de koelkast en nemen we wat we nodig hebben. Maar dit was niet zo in de tijd waarin Jezus leefde. Er was voortdurend honger en dorst. Op dezelfde intensieve manier kan iemand verlangen dat er een rechtvaardige wereld komt. Wie hier van wakker ligt, zal meer op Jezus gelijken.

Deze passie naar rechtvaardigheid zien we bij David. Hij schreef in Psalm 63: “O God, U bent mijn God! U zoek ik vroeg in de morgen; mijn ziel dorst naar U, mijn lichaam verlangt naar U in een land, dor en dorstig, zonder water. Zo heb ik U in het heiligdom aanschouwd, Uw macht en Uw heerlijkheid gezien.” Dat is de weg van een christen. Je krijgt nooit genoeg van de Heere God en van Zijn gerechtigheid. Je hebt steeds honger en dorst. De Heere Jezus zegt: zorg ervoor dat je hongert en dorst naar gerechtigheid. Pas dan zal je verzadigd worden.

Gebed
Vader in de hemel, dank U wel dat U een God bent die Zich laat vinden.

Dagsluiting
Lees Mattheüs 5:1-6. We kunnen de zaligsprekingen niet van elkaar losmaken. Ze staan in volgorde. Het begint met arm zijn van geest, gevolgd door verdriet om onze zonden, jezelf volledig toevertrouwen aan de Heere Jezus om dan wanhopig te zoeken naar gerechtigheid. Hoe meer je jezelf aan Jezus hecht, hoe groter je verlangen wordt om geestelijk te groeien. Het gaat om intimiteit met Jezus. Naarmate we Hem beter kennen, zullen we Hem meer vertrouwen. Hoe meer we Hem vertrouwen, hoe meer we geloven dat Hij geeft wat we nodig hebben. Alleen Hij kan ons verzadigen. Hij zal doen wat Hij belooft.

Van kaft tot kaft
22 november OT: Jeremia 37-38 NT: Jakobus 3


Vrijdag 23 november 2018 – Zalig zijn de barmhartigen
Lezen: Mattheüs 5:3-7; Genesis 50:15-21

Barmhartigheid is niet enkel een gevoel van medelijden met mensen die in nood zijn. Barmhartigheid maakt dat je wat doet om die nood te verzachten. Het heeft ook met vergeving te maken. Een inspirerend verhaal vinden we in het boek Genesis waar Jozef zijn broeders vergeving schonk. Jaren voordien hadden zijn broeders zijn dood beraamd, en de reden waarom ze hem niet vermoordden was, omdat er kooplui langskwamen aan wie ze hem konden verkopen. Toen Jozef later in Egypte onderkoning werd en hij de nood van zijn broers zag, kreeg hij medelijden. Hij weende toen hij hun vertelde wie hij was. Jozef had het goede voor met zijn broers, ondanks wat zij hem hadden aangedaan. Hij zocht wat goed was voor zijn broers. Hij is dat blijven doen tot aan zijn dood. Hij vergaf hen met woord en daad. Zijn broeders hadden wel kwaad bedacht, maar de Heere God had het ten goede gedacht.

Barmhartigheid houdt rekening met vergeving. Indien we beseffen hoeveel en hoe vaak we vergeven zijn, zullen we snel zijn om anderen te vergeven. Dan houden we niet vast aan wrok en bitterheid. Het is goed om snel je zonden te belijden, naar de Heere Jezus te gaan om vergeving te vinden, te rusten in Zijn liefde, en dankbaar te zijn dat Hij je een tweede kans geeft. Naar de mate dat je Zijn barmhartigheid ervaart, mag je zelf barmhartig zijn.

Gebed
Lieve Vader in de hemel, dank U wel dat ik dagelijks Uw vergeving mag ervaren.

Dagsluiting
Lees Lukas 18:9-14. De Heere Jezus vertelde het verhaal van de Farizeeër en de tollenaar, om barmhartigheid te leren. We kunnen doen zoals de tollenaar en God smeken om barhartig te zijn. Dan vinden we vergeving in plaats van hoogmoed. Dat maakt ons hart zacht. Barmhartigheid loopt via vergeving. Zie ook Lukas 10:30-37 en Mattheüs 18:21-35. Spreek voor de troon van God vergeving uit voor alles wat iemand je heeft aangedaan. Zo mag je afrekenen met wrok en bitterheid in je hart. Je hebt de eerste stap gezet om barmhartig te zijn.

Van kaft tot kaft
23 november OT: Jeremia 39-40 NT: Jakobus 4

Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft
24 november OT: Jeremia 41-42 NT: Jakobus 5
25 november OT: Jeremia 43-44 NT: 1 Petrus 1

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.


Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

17/08/19 - Bijbels dagboek week 34
09/08/19 - Bijbels dagboek week 33
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Eén zonde doodt maakt dat je wat doet om die nood te verzachten

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring