Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2018 - Week 48

Week 48: De Bergrede (2)

Deze week denken we verder na over de eerste verzen van de Bergrede. De zaligsprekingen behandelen een aantal karaktereigenschappen van Jezus: Hij is één met de Heilige Geest, Hij heeft verdriet over de zonde, Hij is zachtmoedig, Hij is rechtvaardig, Hij is barmhartig, Hij is rein en Hij is de Vredevorst. Hij nodigt uit om te zijn zoals Hij.

Week 48: van 26 t/m 30 november 2018

Lees elke dag: Mattheüs 5:14-16
U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.


Maandag 26 november 2018 – Zalig zijn de reinen van hart                                       
Lezen: Mattheüs 5:8; Jeremia 31:33-34

In het Oude Testament stond het woord voor ‘rein’ in verband met innerlijke zuiverheid. Jeremia sprak over een nieuw verbond waarbij de Heere God Zijn wet ‘in het binnenste’ van mensen zou leggen door ze ‘in hun harten te schrijven’. Toen Jezus leefde, onderwezen de Schriftgeleerden een andere leer. Ze spoorden de mensen aan om God te dienen met goede werken. Het onderwijs van Jezus was totaal anders; Hij keek mensen recht in het hart.

Jezus nodigde mensen uit om rein te zijn, zoals God Zelf rein is. Jezus heeft zelfs gezegd: “Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is (Mattheüs 5:48).” Niemand van ons leeft een perfect leven; niemand is perfect nederig en zachtmoedig; niemand van ons hongert en dorst voldoende naar gerechtigheid; niemand van ons is volkomen rein van hart. De Heere God vraagt wat menselijk gesproken onmogelijk is…en in Zijn grote genade schenkt Hij het aan Zijn kinderen.

Jezus is duidelijk: alleen de reinen van hart zullen God zien. Wie een nieuw hart heeft ontvangen, ontvangt de toegang tot een rein hart. Het is de Heilige Geest die reinheid bewerkt. Het is een wonder. Het maakt ons vrij. Het reine hart is een hart dat dagelijks gelouterd wordt. Wie zich aan Jezus toevertrouwt, mag zonden belijden en Hij reinigt van elke vorm van ongerechtigheid.

Gebed
Heere Jezus, dank U wel, dat U me reinigt, telkens weer. U bent zo genadig, Heer.

Dagsluiting
Lees Jeremia 31:31-34. De Heere God sprak met Jeremia over een nieuwe tijd, waarin God Zijn wetten in de harten van mensen zal schrijven. Deze tijd is gekomen toen de Heere Jezus aan het kruis gestorven is. Hij stierf voor onze zonden. Wanneer we geloven dat Jezus voor onze zonden stierf aan het kruis, krijgen we dit nieuwe hart. Het is een hart dat zacht gemaakt is omdat de schuld van zonden is weggedaan. De zonden zijn vergeven. De Heere God denkt er niet meer aan.

Van kaft tot kaft
26 november OT: Jeremia 45-47 NT: 1 Petrus 2


Dinsdag 27 november 2018 – Zalig zijn de vredestichters
Lezen: Mattheüs 5:9; Jeremia 6:10-15

Vrede, of het Hebreeuwse woord ‘shalom’ betekent: het is goed. Het is niet alleen de afwezigheid van moeilijkheden. Wanneer een Jood ‘shalom’ zei wenste hij de ander alles wat nodig is om een voorspoedig leven te leiden. Vrede heeft met alle facetten van het leven te maken. Iemand die vrede sticht, is een persoon die niet alleen maar streeft naar een leven zonder conflicten. Hij jaagt naar eerlijkheid in relaties en is bereid om risico’s te lopen. 

Een vredestichter weigert om ‘vrede’ te veinzen, zoals Jeremia dat deed. Hij waarschuwde dat het helemaal niet goed ging met het volk. Maar de Israëlieten wilden niet luisteren en ontkenden wat de profeet vertelde. Een vredestichter gaat de realiteit niet uit de weg. Hij weet wanneer er spanningen in relaties zijn. Hij weet wanneer anderen wat tegen hem hebben. Hij doet niet alsof. Hij is bereid lastig te doen om vrede te bereiken.

Jezus is hét voorbeeld van een vredestichter. Hij is de Vredevorst waarvan de profeet Jesaja profeteerde. Bij Zijn geboorte zongen de engelen over de vervulling van deze profetie: “Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde…(Lukas 2:14).”  Jezus weigerde om de realiteit van onze verlorenheid te ontkennen.  Hij was de Enige die de relatie tussen God en mens kon herstellen. De vrede die Hij op aarde bracht betekende Zijn kruisdood.

Gebed
Dank U wel, Heere Jezus, dat U vrede gebracht hebt, niet alleen voor de wereld, maar ook in mijn hart.

Dagsluiting
Lees Kolossenzen 1:19-20: “Want het heeft de Vader behaagd dat in Hem (Jezus) heel de volheid wonen zou, en dat Hij door Hem (Jezus) alle dingen met Zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van Zijn (Jezus) kruis, ja door Hem (Jezus),….” Door het bloed van Jezus, door Zijn dood, hebben wij vrede met God. Jezus moest bereid zijn om de hemel te verlaten, naar de aarde te komen, en ook daar alles op te geven. Hij heeft Zichzelf vernederd. Als wij de Heere Jezus willen volgen, zullen we vredestichters zijn. Maar het brengen van vrede heeft een prijs. Vredestichters zijn bereid om zichzelf op te geven opdat anderen de vrede van de Heere Jezus leren kennen. Zo leven vredestichters. Zij zullen kinderen van God genoemd worden.

Van kaft tot kaft
27 november OT: Jeremia 48-49 NT: 1 Petrus 3


Woensdag 28 november 2018 – Vreugde om vervolging
Lezen: Mattheüs 5:10-12

De zaligsprekingen horen bij elkaar. “Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid,” lezen we best in het geheel van de zaligsprekingen die eraan vooraf gaan. De wereld kan een leven in het licht van de zaligsprekingen niet verdragen. Zij bewondert hen die zelfgenoegzaam zijn; hen die niets of niemand nodig hebben; niet de armen van geest. Zij die verdrietig zijn over de zonde van hun hart, worden niet gewaardeerd. Zij die op de Heere God gericht zijn, vormen een merkwaardig contrast met de wereld waar men zoekt naar genot en waar men geen moeite heeft met allerhande vormen van onreinheid… Kortom, wie God eert wordt vervolgd om de eenvoudige reden dat hij of zij teveel op de Heere Jezus lijkt. Daarom staat in vers 11: “Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij.”

Al worden we vandaag in onze westerse wereld niet vervolgd zoals in andere landen, is er ook nu bij ons vervolging, zij het minder zichtbaar. Zo heeft iemand twintig jaar trouw gewerkt, maar heeft hij herhaaldelijk promotie ‘gemist’ omwille van zijn christen zijn; of een vriendelijke student wordt geweerd uit gesprekken omdat hij er een andere mening op nahoudt; of de vrouw die als asociaal wordt bestempeld omdat ze niet deelneemt aan de roddel in de buurt waar ze woont. Onverschilligheid en minachting kan even hard zijn als lichamelijk geweld.

Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat U me helpt om Uw voorbeeld te volgen.

Dagsluiting
Lees Mattheüs 5:10-12. Er is niemand die zo rein en rechtvaardig heeft geleefd zoals Jezus. Toch werd Hij als geen ander vervolgd. Hij moest sterven. Mensen konden Zijn liefde en rechtvaardigheid niet verdragen. Wie Jezus volgt, zal ook vervolgd worden. Dat mag ons niet afschrikken. Jezus zegt dat het loon in de hemel groot zal zijn. Het Griekse woord voor ‘groot’ betekent veel meer dan in het Nederlands. Het betekent: ‘Zo groot dat het niet te meten is’. Aan het eind van zijn leven schreef Paulus in 2 Timotheüs 4:7-8: “Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige Rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die Zijn verschijning hebben liefgehad.”
  
Van kaft tot kaft
28 november OT: Jeremia 50-51 NT: 1 Petrus 4


Donderdag 29 november 2018 – U bent het zout van de aarde
Lezen: Mattheüs 5:13; Kolossenzen 4:5-6

De zaligsprekingen tonen het karakter van iemand die leeft in het Koninkrijk van God. Sommigen beweren dat het in de zaligsprekingen enkel gaat over een innerlijke houding, en niet zozeer over het getuigenis van een christen in zijn of haar omgeving. Onmiddellijk na de zaligsprekingen gebruikte Jezus twee beelden om een kind van God mee te vergelijken. Hij sprak over zout en licht. Eerst zei Hij: “U bent het zout van de aarde.” Zijn discipelen kregen een taak die wereldwijd van belang zou zijn, ver buiten Palestina. In de tijd waarin Jezus leefde, werd zout gebruikt om vlees te bewaren. Het zout werd in het vlees ingewreven om de bacteriën weg te houden. Het vlees zou dan minder snel bederven.

Jezus wist dat een wereld zonder God tot het kwade neigt. De wereld was perfect geschapen, maar sinds de zonde kwam, was de wereld vol verderf. Jezus sprak tot Zijn discipelen: “Jullie zijn het zout van de aarde. De mensheid zonder Mij is als een lichaam dat naar verderf leidt, maar jullie, mijn volgelingen, zijn het zout dat verderf zal verhinderen.” Een christen die zout is, is niet met zichzelf bezig, maar zijn of haar leven is aantrekkelijk zodat mensen een verlangen krijgen om Jezus te kennen.

Gebed
Heere Jezus, wilt U me tonen hoe ik zout van de aarde kan zijn?

Dagsluiting
Lees Kolossenzen 4:5-6. De apostel Paulus vond dat het leven van een christen aangenaam kan zijn voor de omgeving. We kunnen een positieve invloed hebben op de wereld rondom ons. We kunnen de wereld laten zien dat een leven met Jezus boeiend is. De Heere Jezus geloofde in Zijn discipelen toen Hij sprak: “Gij zijt het zout der aarde.” Hij gelooft ook in ons. Indien we dicht bij Hem blijven en Zijn Geest op ons is, zullen we zout van de aarde zijn, zodat mensen naar Jezus verlangen.

Van kaft tot kaft
29 november OT: Jeremia 52 NT: 1 Petrus 5


Vrijdag 30 november 2018 – U bent het licht van de wereld
Lezen: Mattheüs 5:14-16; Johannes 8:12

Nadat Jezus over zout heeft gesproken, spreekt Hij over licht. Het doel van licht is om licht te verspreiden. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Zo kan een christen ook niet verborgen blijven. Er is een contrast tussen een christen en een niet-christen. Dat kun je zien.
De Heere Jezus gaat verder. Indien het licht stopt om licht te zijn, heeft het licht geen waarde meer. Iemand die de Heere Jezus liefheeft wil helemaal niet dat het licht dooft. Het is zijn verlangen om mensen over de Heere Jezus te vertellen en zoals Jezus te leven.

We zijn licht wanneer Jezus in en door ons heen schijnt. Het is zoals bij de zaligsprekingen: we kunnen het licht niet verspreiden in eigen kracht. We zijn niet zelf in staat om licht van de wereld te zijn. Om licht te zijn, hebben we de olie of het leven in Christus nodig. Dit ontvangen wij door de Heilige Geest. We blijven dus zoeken naar, bidden en bedelen om de Heilige Geest. We gaan steeds opnieuw terug naar de bron van het Eeuwig leven, om uit Hem te kunnen leven. Dan zullen we zout en licht zijn voor de wereld om ons heen.

Gebed
Heere Jezus, wilt U me helpen om het licht van de wereld te zijn?

Dagsluiting
Lees Mattheüs 5:14-16. Er zijn gevolgen wanneer we licht zijn: mensen zien goede werken en geven de eer aan de Heere God. Het is voor iedereen duidelijk: de Heere God is aan het werk. Een christen leeft niet voor zichzelf, hij leeft voor God. Jezus was niet bezorgd voor Zijn leven. Hij was voortdurend met mensen bezig; dat was Zijn getuigenis. Zijn hart ging uit naar de menigte van mensen, Hij wilde ze bij God brengen. Wij zijn volgelingen van Jezus wanneer mensen naar ons kijken en zich afvragen: “Waarom zijn deze mensen zo anders? Er is iets in hun leven wat we niet kunnen verklaren.” Zoals Jezus het licht van de wereld is, zo zijn wij het licht van de wereld geworden.

Van kaft tot kaft
30 november OT: Klaagliederen 1-2 NT: 2 Petrus 1


Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft
1 december OT: Klaagliederen 3 NT: 2 Petrus 2
2 december OT: Klaagliederen 4-5 NT: 2 Petrus 3

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.


Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

17/08/19 - Bijbels dagboek week 34
09/08/19 - Bijbels dagboek week 33
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

De zaligsprekingen tonen het karakter van iemand die leeft in het Koninkrijk van God.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring