Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2018 - Week 49

Week 49: Advent overdenkingen (1)

Week 49: van 2 t/m 8 december 2018

Reeds vele eeuwen bereiden Christenen zich tijdens de Adventtijd voor op Kerstmis. Het woord Advent is afgeleid van het Latijnse werkwoord advenire: naderen, dichtbij komen. De periode van Advent zijn de vier weken voor Kerstmis. We zullen nadenken over de Mensenzoon: waarom Hij naar de wereld kwam, Wie Hij is en wat Hij voor ons gedaan heeft. We kijken niet alleen terug naar Zijn geboorte, maar zien uit naar de dag dat Hij terug komen zal. Dit jaar start de adventtijd op zondag  2 december, de eerste zondag van Advent. In deze Adventtijd gaan de dagopeningen in de weekends verder. Het is ons gebed dat deze overdenkingen je helpen in je voorbereiding op Kerstmis.
In de tijd waarin Jezus geboren werd was de verwachting naar de Messias groot. Het Joodse volk bleef trouw aan deze verwachting door nauwgezet in de Schriften te zoeken wat er over deze bijzondere Persoon geschreven werd. Deze week zullen we in de wet van Mozes zien hoe God Zijn volk heeft voorbereid op de Messias, de Verlosser van de wereld.


Zondag 2 december 2018 – Eerste zondag van Advent: Christus aanwezig in de schepping
Lezen: Genesis 1:1-2:3; vers 26:

En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen…

De Christus, De Messias is aanwezig in de schepping; God voltooide na dagen de schepping van hemel en aarde en heel hun legermacht. Ook de schepping van de machten en de krachten in de hemelse gewesten is dan afgerond. Er is nog geen sprake van machten die zich tegen het gezag van de Allerhoogste, de Drie Ene God, hebben gekeerd. De schepping is volmaakt. De natuur adembenemend. De mens is geschapen naar Gods beeld in perfecte harmonie met elkaar en met hun Schepper.

Paulus zegt het prachtig: door de Eerstgeborene van de schepping, Jezus Christus, zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en op de aarde zijn. En Hij is de Zoon, door de Vader aangesteld om alle dingen met de Vader te verzoenen en vrede te maken door het bloed van Zijn kruis (Kolossenzen 1:15-23).

Blijkbaar heeft de zondeval niet kunnen verhinderen dat het plan dat God voor ogen had met mensen uitgevoerd werd. Dit alles door een overweldigend verlossingsplan. Maar daarvoor moest er een Verlosser komen Die het ergste wat de volmaakte schepping kon overkomen, te niet zou doen.

Gebed
Vader in de hemel, dank U wel dat U Zich vanaf de schepping al geopenbaard hebt als Drie ene God, U aanbid ik.

Dagsluiting
Lees Johannes 1: 1-18. We lezen in het Johannesevangelie dat de Heere Jezus het Woord was en is. Hij was erbij van in het begin. Hij is de Zoon van God Die de hemel verliet en mens werd zonder dat Hij geschapen werd: door de Heilige Geest in de schoot van Maria ontvangen. Hij Die van eeuwigheid is, was van in het begin bij de schepping betrokken. Hij, de Mensenzoon, zal voor eeuwig zijn.

Van kaft tot kaft
2 december OT: Klaagliederen 4-5 NT: 2 Petrus 3


Maandag 3 december 2018 – Eerste maandag van Advent: zonde en offer
Lezen: Genesis 3: 1-24; vers 15:

En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen.

God spreekt de vijand aan. De gevallen engel, de satan, die zich aan God gelijk wilde stellen, heeft in zijn hoogmoed de mens meegenomen in zijn val. De mens kent nu goed en kwaad. Overweldigd door de macht van het kwade trekken Adam en Eva zich terug. Schuld en schaamte komt hun leefwereld binnen en ze bedekken zich voor elkaar. Wanneer God hen opzoekt verstoppen ze zich. Dat is wat zonde doet. Je verbergt je, je schuift de schuld naar de ander door, je weigert om zelf verantwoordelijkheid te dragen. De duisternis is de schepping binnengekomen.

Liefdevol geeft God een oplossing:
1. Hij bedekt de mens: het eerste offer wordt gebracht: een dier moet sterven zodat schuld en schaamte van de mens een bedekking krijgt.
2. Vervolgens kondigt God de komst van de Christus, de Messias, aan. Onmiddellijk wordt de finale vernietiging van de vijand van God voorspeld. Het Nageslacht van de vrouw, de Messias, zal doorheen lijden gaan: Zijn hiel zal vernietigd worden. Dit lijden komt mede door de vijand van God. De Heere God zal het toelaten, maar er zal een grote overwinning uit voortkomen. De vijand van God zal definitief vernietigd worden.

Gebed
Heere Jezus, U was al aanwezig toen de Vader de belofte van het Nageslacht van de vrouw beloofde. U was toen al bereid om de hemel te verlaten. U hebt toen al naar me omgezien, dank U wel daarvoor.

Dagsluiting
Lees Genesis 4:1-4. Het offer bindt Abels hart aan zijn Schepper. God is blij met de toewijding van Abel: Hij heeft het offer aanvaard. Zie ook Hebreeën 11:4: God ziet Abel als rechtvaardig door het offer heen. Het gevolg van de zonde is ernstig: de schuld kan enkel ongedaan gemaakt worden indien er de dood van een dier tegenover staat. Dit is wat Paulus onderwijst in Romeinen 6:23. Het loon dat de zonde geeft is de dood. Dit heeft met de absolute rechtvaardigheid van God te maken. Geen enkel mens gaat vrijuit.

Van kaft tot kaft
3 december OT: Ezechiël 1-3 NT: 1 Johannes 1


Dinsdag 4 december 2018 – Eerste dinsdag van Advent: de belofte aan Abram
Lezen: Genesis 12:1-4; vers 3:

Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.

Abram gaat op weg en volgt de roepstem van God; Hij komt in Kanaän met een belofte, niet wetende hoe dat nageslacht tot stand zal komen want hij heeft geen zoon. Hij is 75 jaar wanneer hij deze belofte ontvangt en hij gaat in geloof.
Hij ontvangt de belofte van een volk waarvan hij de aartsvader zal zijn. Maar het gaat verder: alle geslachten van de aardbodem zullen in hem gezegend worden.

Mozes heeft de geschiedenis van Abraham opgeschreven. Hij wist wat het betekende om als Hebreeër te leven. De wereldmacht, Egypte, keek met grote minachting op dit volk van nomaden neer. Hoe komt het dat Mozes dit, deze belofte van God aan Abraham opschrijft? Het kan niet anders zijn, dan dat hij, net zoals Abraham, een persoonlijke ontmoeting had met de Schepper God. En de Allerhoogste sprak tot Mozes’ hart. Hij verwachtte het Nageslacht van de vrouw zoals hij dat opschreef in Genesis 3 en toen hij het verhaal van Abraham opschreef wist hij welke invloed er zou uitgaan van het volk Israël. Mozes wist dat vooral het geloof van Abraham de sleutel was om tot de Messias te komen. Het volk Israël zou vorm krijgen in de belofte van een Messias. Het was Abraham die in zijn nageslacht deze Messias zou voortbrengen.

Gebed
Dank U wel, hemelse Vader, voor de belofte aan Abraham, waarin ook wij gezegend zijn. Wilt U me helpen om respect te hebben voor het Joodse volk, in wie de belofte tot de heidenen is gekomen.

Dagsluiting
Lees Johannes 4:1-30. Ziet hoe liefdevol Jezus met deze vrouw omgaat. Hij doorzoekt haar hart op zoek naar geloof om de God van Israël te aanbidden. Zij laat zich niet ontmoedigen door de belofte van God aan Abraham. Hij vertelt haar: “U aanbidt wat u niet weet; wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden.” Even later mag ze Jezus als Messias aanbidden. Door het geloof behoort ze tot het Nageslacht van Abraham.

Van kaft tot kaft
4 december OT: Ezechiël 4-6 NT: 1 Johannes 2


Woensdag 5 december 2018 – Eerste woensdag van Advent: de zegen aan Abram
Lezen: Genesis 14:18-20; vers 18-19:

En Melchisedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn; hij was een priester van God, de Allerhoogste. En hij zegende hem en zei: Gezegend zij Abram, door God, de Allerhoogste, Die hemel en aarde bezit!...

Abram heeft de belofte van God ontvangen, ook Zijn zegen. Nu komt ook een heidense koning en zegent Abram namens God, de Allerhoogste. Melchizedek is een historisch persoon. Hij was koning van Salem, het latere Jerusalem. Hij was ook priester van de Schepper God en hij profeteert. Hij zegent Abraham en brengt brood en wijn. Hij geeft de belofte dat God de vijanden aan Abraham zal overleveren. Wij zien hier dat God Zich als Schepper openbaart aan iedereen die Hem zoekt. Deze koning van Salem was een tijdgenoot van Abraham. Net zoals God Zich aan Abraham heeft geopenbaard, deed Hij dat met ieder willekeurig persoon die Hij heeft uitgekozen. Zo doet Hij dat ook vandaag. Maar Abraham heeft Hij gezegend en via zijn nageslacht zouden alle volken gezegend worden. Ontzag voor het volk Israël, op wie de bijzondere zegen rust, is dus gepast.

In Hebreeën 7:2-3 lezen we hoe Abraham aan deze koning een tiende deel van de buit geeft. In deze brief wordt de koning van Jeruzalem gelijk gesteld aan de Heere Jezus: Hij kende geen begin van dagen en ook geen levenseinde, maar aan de Zoon van God gelijk gemaakt, blijft Hij in eeuwigheid priester.
Het gebruik van het tiende deel van de buit aan de dienst van God, de priesterdienst, is al een gebruik bij Abraham. Via de Hebreeënbrief is dit ook tot de NT gemeente gekomen.

Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat ook wij Uw gemeente/kerk mogen dienen met onze materiële overvloed.

Dagsluiting
Lees Lukas 22:29-30. Wat Melchizedek aan Abram doet, doet de Heere Jezus aan Zijn discipelen: Hij zegent hen, geeft hen een belofte en deelt brood en wijn met hen. Hij geeft het Koninkrijk van Zijn Vader aan wie Hij wil. De discipelen maken deel uit van een toekomst die ze op dat moment niet kunnen begrijpen. De belofte ligt vast. Er wacht de discipelen en al wie gelooft in de Mensenzoon, een heerlijke erfenis: Zijn Koninkrijk en de tronen van de hemel!

Van kaft tot kaft
5 december OT: Ezechiël 7-9 NT: 1 Johannes 3


Donderdag 6 december 2018 – Eerste donderdag van Advent: het verbond met Abram
Lezen: Genesis 15:1-21: vers 17

En het gebeurde dat de zon onderging en het donker werd: en zie, er was een rokende oven en een brandende fakkel, die tussen die stukken doorging.

Er is een belofte van God voor Abram, er is een zegen voor zijn nageslacht. Maar Abram heeft geen zoon. Er is iets bijzonder in de vriendschap tussen Abram en zijn God. Deze God, de Schepper van hemel en aarde, blijft Abram opzoeken. Wanneer Hij opnieuw de belofte van een nageslacht uitspreekt, toont God aan Abram de sterren van de hemel, zo talrijk zal zijn nageslacht zijn. Moeilijk te geloven wanneer je vrouw onvruchtbaar is. Maar Abram weet in Wie hij gelooft. Er staat geschreven: En hij geloofde in de HEERE, en Die rekende hem dat tot gerechtigheid: zijn loon zou zeer groot zijn.

Dan volgt de verbond sluiting: de twee partijen brengen drie stuks vee en 2 duiven. Het vee delen ze middendoor en leggen de delen naast elkaar met een pad ertussen. De twee partijen lopen dan door het bloederige pad. De gedachte erachter is: met mij mag gebeuren wat er met de dieren is gebeurd, indien ik me niet zou houden aan de afspraak die we samen hebben gemaakt. Op het moment dat er doorheen het pad wordt gegaan is Abram in een diepe slaap. God wandelt alleen doorheen het pad. Een verbond met de Allerhoogste houdt een groot risico in en God weet dat. Jaren later heeft het nieuwe verbond dit oude verbond bevestigd: de Mensenzoon stierf aan het kruis als het Lam van God.
Ook hier: God heeft de belofte bezegeld met bloed dat vloeide om het verbond te bezegelen in het nieuwe verbond. De dood van de Mensenzoon kwam in ruil voor genade voor wie in het offer gelooft.

Gebed
Heere Jezus, dank U wel voor het verbond dat U met mensen hebt gesloten. Uw dood heeft ons redding gebracht.

Dagsluiting
Lees Galaten 3:15-16: “Broeders, ik spreek op menselijke wijze: Zelfs een verbond van mensen dat rechtsgeldig is geworden, stelt niemand terzijde of voegt daar iets aan toe. Welnu, zo zijn de beloften aan Abraham en aan zijn nageslacht gedaan. Hij zegt niet: En aan de nageslachten, alsof er sprake zou zijn van velen; maar van één: En aan uw Nageslacht; dat is Christus.”
Lees Genesis 22:1-18. Het geloof van Abraham werd op de proef gesteld. God vraagt hem om zijn zoon Izak te offeren. God voorziet een offerdier en het geloof van Abraham is groot gebleken: omwille van zijn gehoorzaamheid zullen alle volken gezegend worden in zijn Nageslacht. In het nageslacht van Abraham, het Joodse volk, is de Messias geboren. Hij is het Lam van God, Dat de gevolgen van de zondeval van de wereld heeft weggenomen, voor ieder die dat wil geloven.

Van kaft tot kaft
6 december OT: Ezechiël 10-12 NT: 1 Johannes 4


Vrijdag 7 december 2018 – Eerste vrijdag van Advent: het Lam
Exodus 12:1-14; vers 13:

En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als Ik het bloed zie, zal Ik u voorbijgaan en er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweegbrengt, als Ik het land Egypte zal treffen.

De laatste plaag in Egypte zou de verderfengel zijn die het land doorkruist en in elk gezin en bij het vee de eerstgeborene zou doden. God voorzag dat het volk Israël gespaard zou blijven van deze plaag. Hij toonde hoe ze zouden ontkomen: het bloed van een lam aan de deurposten gestreken en de eersteborene van dat huis zou in leven blijven. Daar was geloof voor nodig. Hoe kon het bloed van een dier de dood afwenden? Teruggaan naar het boek Genesis, de zorgzaamheid van God na de zondeval en het offer van Abel herinnert er ons aan dat God het offer heeft ingesteld om de gevolgen van de zonde, de schuld die op mensen rust, te verzoenen.

In Leviticus 17:11 staat: “Want het leven van het vlees is in het bloed, en Ik heb dat Zelf voor u op het altaar gegeven om voor uw leven verzoening te doen. Want het is het bloed dat door middel van het leven verzoening bewerkt.” Het gebruik van bloed mag dus enkel in de offerdienst aan God gebruikt worden. Dit omwille van de betekenis die God aan het bloed geeft. De betekenis van het bloed van het Lam, dat voor onze zonden stierf aan het kruis, is overweldigend. Het is een eenmalig offer met zoveel kracht dat, wanneer iemand gelooft dat Christus het Lam van God is, mag weten dat er verzoening heeft plaatsgevonden voor zijn/haar zonden. Geen ander offer is meer nodig; we mogen voor de troon van een heilig God naderen. Het is het bloed van het Lam dat me bewust maakt van mijn dagelijkse zonden: ik belijd mijn zonden en het bloed maakt dat ik vergeving ontvang. Het offer van Christus verbindt ons met de betekenis van het offersysteem van het OT.

Gebed
Dank U wel, hemelse Vader, dat U hebt voorzien in het offer van het kruis, zodat wij kunnen naderen tot Uw troon. U kijkt naar ons doorheen het bloed van het Lam.

Dagsluiting
Johannes 1:19-34. Johannes de Doper leefde in de verwachting van de Messias. Wanneer hij Jezus ziet, weet hij het: Deze is de Messias, Hij die de zonde van de wereld wegneemt. Het offersysteem van het OT is een verwijzing naar het offer van Christus. Het offer van Christus is als een schaduw in het OT aanwezig (Kolossenzen 2:17). Met één offer heeft God ons geheiligd en tot in eeuwigheid volmaakt (Hebreeën 10:14).

Van kaft tot kaft
7 december OT: Ezechiël 13-15 NT: 1 Johannes 5


Zaterdag 8 december 2018 – Eerste zaterdag van Advent: een Profeet zoals Mozes
Lezen: Deuteronomium 18:15-19; vers 18:

Ik zal een Profeet voor hen doen opstaan uit het midden van hun broeders, zoals u, Ik zal Mijn woorden in Zijn mond geven, en alles wat Ik Hem gebied, zal Hij tot hen spreken.

Stilaan breekt de tijd van koningen en profeten aan. De verwachting van de Messias, de Verlosser krijgt meer vorm. Het beloofde land ligt voor het volk; Mozes mag het al zien, maar niet binnengaan. Aan het einde van Mozes leven kondigt de Heere Iemand aan, een Profeet, die nog meer dan Mozes de woorden van God zal spreken.
Wanneer koning David aan het einde van zijn leven komt weet hij dat Iemand groter dan hij zal komen: een Heerser over de mensen. Veelvuldig heeft David over deze Koning geschreven in zijn psalmen, zonder dat hij kon begrijpen over Wie het ging.
In 2 Samuël 23:3-4 profeteert David in zijn laatste woorden: “De God van Israël heeft gezegd, de rots van Israël heeft tot mij gesproken: Er komt een Heerser over de mensen, een Rechtvaardige, een Heerser in de vreze Gods. Hij is als het licht van de morgen, wanneer de zon opgaat, een morgen zonder wolken; als de glans na de regen die groen laat opkomen uit de aarde.”

De beloften van de Heere God aan de vrouw, haar Nageslacht, krijgt vorm via het verbond aan Abraham en zijn nageslacht: het volk Israël. Het verbond, het offersysteem, de wet, allen een schaduw van een God die rechtvaardig is en Die Zijn schepping wil tot Zijn doel brengen: Zijn heerlijkheid weerspiegelen. Naast het volk komt ook het land in zicht: het beloofde land. Ook dit is een schaduw van wat nog komen gaat. Het volk, het land en ten derde wacht de schepping op de Bijzondere Persoon aangekondigd als profeet, priester en koning. Volgende week zien we in het boek van de Psalmen hoe deze Persoon meer vorm heeft gekregen.

Gebed
Voorzegd door Mozes, bevestigd door koning David, bent U Heere Jezus de Profeet Die is opgestaan uit het midden van het Joodse volk. U hebt de woorden van eeuwig leven gesproken, de woorden van de Vader.

Dagsluiting
Lees Hebreeën 11:24-28. Er staat geschreven dat het geloof van Abram hem tot gerechtigheid werd gerekend; zo ook het geloof van Mozes. Opgevoed door de dochter van de farao; een prins van Egypte, mocht hij een succesvol leven verwachten. Maar hij gaf het op omdat hij oog in oog kwam te staan met de God van zijn voorvaderen. Hij gehoorzaamde Zijn roepstem. Zijn geloof en vertrouwen betekende niets in eigen kracht. Hij leerde een ontzagwekkende God kennen en maakte de keuze om Hem gehoorzaam te zijn. Hij kende de Almachtige en zag de Onzichtbare.

Van kaft tot kaft
8 december OT: Ezechiël 16-18 NT: 2 Johannes


Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

17/08/19 - Bijbels dagboek week 34
09/08/19 - Bijbels dagboek week 33
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Jezus is het Lam van God, Dat de gevolgen van de zondeval van de wereld heeft weggenomen, voor ieder die dat wil geloven.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring