Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2018 - Week 50

Week 50: Adventoverdenkingen (2)

Week 50: van 9 t/m 15 december 2018

Reeds vele eeuwen bereiden Christenen zich tijdens de Advent voor op Kerstmis. Het woord Advent is afgeleid van het Latijnse werkwoord advenire: naderen, dichtbij komen. De periode van Advent zijn de vier weken voor Kerstmis. We zullen nadenken over de Mensenzoon: waarom Hij naar de wereld kwam, Wie Hij is en wat Hij voor ons gedaan heeft.  We denken niet alleen terug naar Zijn geboorte, maar zien uit naar de dag dat Hij terug komen zal. De tweede week van deze Adventtijd behandelen we de psalmen. De langverwachte Messias is reeds eeuwen voor Zijn komst naar de aarde voorspeld. Het is ons gebed dat deze overdenkingen je helpen in je voorbereiding op Kerstmis.


Zondag 9 december 2018 – Tweede zondag van Advent: De Zoon van God
Lezen: Psalm 2; vers 7:

Ik zal het besluit bekend maken: De HEERE heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Zoon, Ik heb U heden verwekt.

Deze psalm beschrijft een strijdtoneel van de Heere God, Die in de hemel woont, en Zijn Gezalfde, aan Wie heerschappij gegeven wordt over alle volken van de aarde. In de historische context van de psalm gaat het over de koning van Israël, die over Sion gezalfd werd. Verder in de psalm zien we hoe deze koning de Zoon van God genoemd wordt. Dit verwijst naar de Messias aan Wie in de toekomst de heidenvolken en heel de aarde tot eigendom zal gegeven worden. Alle koningen, alle machthebbers op de aarde zullen zalig zijn, wanneer ze tot deze Zoon, Koning van de aarde hun toevlucht zullen nemen.

Deze profetische Koning, Zoon en Gezalfde van de God van Israël kunnen we best in het licht van 2 Samuël 7 lezen, waar de God van Israël aan koning David de belofte doet: “Uw huis en uw koningschap zullen voor uw ogen voor eeuwig zeker zijn (vers 16).” Een erfelijk koningschap dat voor eeuwig vaststaat, door God en mens geliefd en erkend, klinkt door in het Evangelie van onze Heere Jezus. Tijdens Zijn doop en Zijn verheerlijking op de berg klinkt een stem uit de hemel: “Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!” (Mattheüs 17:3;17:5)

Gebed
Vader in de hemel, dank U wel voor Uw Zoon, de Heere Jezus, Die voor alle eeuwen bij U gekend is, en Die U hebt voorbestemd om onze Verlosser te zijn.

Dagsluiting
Lees Psalm 80:18-20. Deze psalm is een leerdicht uit de tijd dat er bressen geslagen zijn in de muren van Jeruzalem. De psalmdichter rouwt en bidt dat de God van de legermachten Jeruzalem tot herstel brengt. De priesterlijke zegen van Numeri 6 klinkt verschillende malen doorheen deze psalm en smeekt verlossing af. Aan het einde zien we de Man, Die zit aan de rechterhand van God, de Mensenzoon. Zou Hij de Verlosser van Israël kunnen zijn?

Van kaft tot kaft
9 december OT: Ezechiël 19-23 NT: 3 Johannes


Maandag 10 december 2018 – Tweede maandag van Advent: De Koning
Lezen: Psalm 72; vers 8:

Hij zal heersen van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot de einden der aarde.

Deze psalm is een gebed van David voor zijn zoon Salomo. In het leven van koning Salomo zien we dat God deze jonge koning gezegend heeft met wijsheid, rijkdom en uitbreiding van het koninkrijk van zijn vader David. Toch is de ultieme vervulling van dit koningschap aan Salomo voorbij gegaan. Israël is aan het eind van zijn leven verdeeld in twee. Het koningschap werd verdeeld en staat in contrast met het eeuwige koningschap dat hier voorgesteld wordt. Dit gebed voor een koning in de lijn van koning David krijgt vooral in de ballingschap bijzondere betekenis in het verlangen naar een toekomstige koning van Israël die het verdeelde land onder Zijn koningschap zal verenigen.

Het gebruik van bovenstaande vers in Zacharia 9:10 verbindt Psalm 72 met de Heere Jezus, rijdend op een ezel een week voordat Hij het offer van genade voor de wereld zou brengen. Hij werd herkend als de koning van Psalm 72. De profeet Zacharia heeft de koning Messias aangekondigd en toen Jezus Jeruzalem binnenreed, hebben velen van het volk Israël Hem erkend als de grote Koning.

Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat ik mag uitzien naar de vestiging van Uw eeuwig koningschap als Rechtvaardige Heerser op aarde.

Dagsluiting
Lees Johannes 6:14-15. Na de wonderlijke broodvermenigvuldiging willen de mensen Jezus met geweld koning maken. Hebben ze toen een verband gelegd tussen de zegen van de broden en de komst van de rechtvaardige koning? Er komt een dag dat deze rechtvaardige Koning terugkomt en een einde maakt aan alle moeite en verdriet (Openbaring 21:4-5).

Van kaft tot kaft
10 december OT: Ezechiël 24-28 NT: Judas


Dinsdag 11 december 2018 – Tweede dinsdag van Advent: De Priester
Lezen: Psalm 110; vers 4

De HEERE heeft gezworen en Hij zal er geen berouw van hebben: U bent Priester voor eeuwig, naar de ordening van Melchizedek.

Koning David, die deze psalm geschreven heeft, kreeg een beeld van de Messias Die Zich neerzet aan de rechterhand van God. Op een dag in de toekomst zal God al Zijn vijanden neerleggen als een voetbank voor Zijn voeten. Vanuit Jeruzalem zal Hij als een koning heersen, zoals wij de vorige dag al lazen in Psalm 2 en in Psalm 72.

Het tweede deel van Psalm 110 gaat over het priesterschap van deze koning. Zijn priesterschap komt niet voort uit de stam van Levi of naar het voorbeeld van het priesterschap van Aäron. Deze koning zal net zoals de historische koning Melchizedek zijn priesterschap rechtstreeks ontvangen uit de handen van God. Het priesterschap van de Heere Jezus verschilt in die zin dat Zijn priesterschap een eeuwige redding heeft gebracht door het brengen van een eenmalig offer aan het kruis van Golgotha. Psalm 110 verbindt priesterschap met de overwinning over al Zijn vijanden. Zijn priesterlijk werk aan het kruis heeft overwinning gebracht over zonde, de dood en het hele rijk van de duisternis.

Gebed
Heere Jezus, hoe bijzonder te weten dat we niet overgeleverd zijn aan de omstandigheden van deze wereld. U bidt en pleit voor ons bij de troon van de Allerhoogste!

Dagsluiting
Lees Hebreeën 7:15-28. De Heere Jezus is Priester van een eeuwig verbond. Hij heeft door het volmaakte offer dat Hij Zelf gebracht heeft ieder die in Hem gelooft tot God gebracht. Aan de rechterhand van God volbrengt Hij een volmaakte priesterlijke taak: Hij doet voorbede voor ons bij de Vader, Hij ondersteunt ons en geeft ons de nabijheid van de Heilige Geest om Zijn werk op aarde te doen.

Van kaft tot kaft
11 december OT: Ezechiël 29-33 NT: Openbaring 1


Woensdag 12 december 2018 – Tweede woensdag van Advent: Profetie in het Oude Testament
Lezen: Psalm 16:10

Want U zult mijn ziel in het graf niet verlaten, U laat niet toe dat Uw Heilige ontbinding ziet.

Deze psalm gebruikt Petrus in Handelingen 2:24-32 en brengt het in verband met de opstanding van Christus. Petrus voert aan dat deze psalm niet over koning David zelf gaat, omdat iedereen weet waar zijn graf zich bevindt. Koning David is overleden en in de dood gebleven. Hij sprak dus niet over zichzelf maar over iemand uit zijn nageslacht. God had hem de belofte gedaan dat iemand uit zijn nageslacht voor eeuwig op de troon van Israël zou zitten. Petrus toont aan dat koning David in deze psalm profeteert over de opstanding van Christus. Jezus’ lichaam heeft in het graf geen ontbinding gehad omdat God Hem deed opstaan uit de dood.

Dit vers uit Psalm 16 is pas vervuld met de opstanding van Christus. Dat wil zeggen dat reeds lang tevoren niet alleen de komst van Christus naar de aarde, maar ook de overwinning over de dood is voorspeld en vastgelegd in een profetie, wat Petrus ook verder in zijn betoog vermelde: “David is immers niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt: De Heere heeft gesproken tot Mijn Heere: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden neergelegd zal hebben als een voetbank voor Uw voeten.” (Handelingen 2:34-35) en hierdoor verbindt Petrus Psalm 2 en 16 met elkaar en verklaart de profetie van David, namelijk dat deze niet over zichzelf sprak maar over de Koning die uit zijn nageslacht zou voortkomen.

Gebed
Vader dank U wel voor de profetie van Uw Woord; U hebt de komst van Uw Zoon naar de aarde zorgvuldig voorbereid. Wat een majestueus plan!

Dagsluiting
Lees Psalm 40:7-9. Deze verzen legt de schrijver van de Hebreeënbrief (Hebreeën 10:5) in de mond van de Heere Jezus. Het offersysteem van het Oude Testament is in vervulling gegaan met de offer van Christus aan het kruis. Hij heeft daar de wil van de Vader uitgevoerd in complete gehoorzaamheid. Dit was de enige manier om de schuld van de zonde van mensen af te wenden. In de boekrol van het Oude Testament is geschreven over Hem Die zegt: Zie, Ik kom, en Ik vind er vreugde in, Mijn God, om Uw welbehagen te doen; Uw wet draag Ik diep in Mijn binnenste.

Van kaft tot kaft
12 december OT: Ezechiël 34-37 NT: Openbaring 2


Donderdag 13 december 2018 – Tweede donderdag van Advent: De gebeden van de Messias
Lezen: Psalm 118:21-29; vers 22-23:

De steen die de bouwers verworpen hadden, is tot een hoeksteen geworden. Dit is door de HEERE geschied, het is wonderlijk in onze ogen.

Psalm 118 is de zesde van de zogenaamde Hallel psalmen, prijsliederen die gezongen werden om de uittocht uit Egypte te vieren. Deze psalmen, psalm 113 tot 118, kregen bijzondere aandacht in de week voor het grote Pascha feest. In Psalm 118 staan de bekende verzen die verwijzen naar de komst van de Messias, die rijdend op een ezelsveulen de stad Jeruzalem binnengaat. Niet verwonderlijk dat kinderen een ander citaat uit deze Psalm riepen: “Gezegend wie komt in de Naam van de HEERE!” De Heere Jezus is de Messias, Hij heeft voor Zijn volk bevrijding gebracht.

In deze psalm maakt de hogepriester alles in gereedheid om het offer klaar te maken. In Mattheüs 21 staat beschreven hoe Jezus de laatste sabbat voor Zijn dood naar de tempel gaat en een groot onrecht aanklaagt: het volk van God heeft de gebedsplaats van de tempel omgebouwd tot een marktplaats. Hij Die komt in de Naam van de Heere, zal verworpen worden omdat Hij spreekt van een nieuwe tempel, namelijk de tempel van Zijn lichaam. Nadat Jezus onder luid hosanna geroep de stad is binnengereden, vertelt Hij de gelijkenis van de slechte landbouwers. Hij sluit dit verhaal af met bovenstaande woorden uit Psalm 118 en de Schriftgeleerden proberen de hand aan Hem te slaan.

Gebed
Dank U, Heere Jezus voor deze prachtige psalm! Wilt U me leren om hem te bidden met U in mijn gedachten? U hebt voor mij de poort van de HEERE opengemaakt, waardoor ik mag binnengaan in het heiligdom van Mijn hemelse Vader!

Dagsluiting
Lees Handelingen 4:1-12. Petrus en Johannes staan terecht voor de Joodse rechtbank, het Sanhedrin. Ze proclameren dat de Heere Jezus de steen is, die de bouwers hadden veracht: precies zoals in Psalm 118:22 geschreven staat. Er is geen andere Naam die mensen van hun zonden kan verlossen dan de Naam van Jezus!

Van kaft tot kaft
13 december OT: Ezechiël 38-40 NT: Openbaring 3


Vrijdag 14 december 2018 – Tweede vrijdag van Advent: Zijn lijden
Lezen: Psalm 22; vers 2

Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten, bent U ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn jammerklacht?

De Heere Jezus heeft de woorden van dit vers uitgesproken toen Hij stierf aan het kruis. Wanneer we deze psalm lezen zien we hoezeer de inhoud ervan aansluit bij Zijn leven en vooral bij Zijn lijden en sterven. Hij heeft geleden toen de Vader Hem aan Zijn lot overliet, Hij werd afgewezen door voorbijgangers en gehoond door de Schriftgeleerden toen ze zeiden: “Hij heeft op God vertrouwd; laat Die Hem nu verlossen als Hij Hem welgezind is,…” Hadden zij dan niet gelezen wat David in Psalm 22:9 geschreven had?  Toen de soldaten het lot wierpen over het gewaad van Jezus, hebben ze niet het verband gelegd. 

In Zijn lijden en emotionele verlatenheid heeft Jezus Zich vastgeklampt aan de trouw van Zijn hemelse Vader. De woorden: “Hij heeft Zijn aangezicht niet voor hem verborgen, maar Hij heeft gehoord, toen hij tot Hem riep (vers 25)”, heeft Hij voor ogen gehouden. Onze Messias, onze Koning heeft in Zijn lijden de macht van dood en zonde voorgoed vernietigd. Zijn opstanding zou de finale triomf zijn van Zijn eeuwig koningschap waarmee deze psalm eindigt. Jezus Christus, verhoogd tot de hoogste troon, is de Koning Die zal heersen over de heidenvolken.

Gebed
Heere Jezus, dank U wel voor het offer dat U gebracht hebt aan het kruis. Uw lijden en sterven betekenen voor mij vrijheid van schuld van zonde. Ik ben overgeplaatst van de dood in een eeuwig leven met U. U bent mijn Koning en Heer. Ik aanbid U.

Dagsluiting
Lees Psalm 68:18-20. In Efeze 4:8-12 verbindt Paulus deze tekst van Psalm 68 met het werk van de Heere Jezus. Nadat Hij stierf is Hij nedergedaald in de diepten van de aarde om gevangenen vrij te maken. Nadien is Hij naar de Vader in de hemel gegaan om er gaven uit te delen aan mensen en zo Zijn Kerk te bouwen.

Van kaft tot kaft
14 december OT: Ezechiël 41-44 NT: Openbaring 4


Zaterdag 15 december 2018 – Tweede zaterdag van Advent: Zijn eeuwige heerschappij
Lezen: Psalm 45; vers 7-8

Uw troon, o God, bestaat eeuwig en altijd; de scepter van Uw Koninkrijk is een scepter van rechtvaardigheid. U hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid; daarom heeft Uw God U gezalfd, o God, met vreugdeolie, boven uw metgezellen.

Deze psalm kondigt een bijzondere koning aan, zowel God als Mens, Die een eeuwig koningschap zal ontvangen van God Zelf. Deze verzen zijn door de schrijver van de Hebreeënbrief geciteerd waarmee hij verklaart dat de komst van de Messias al lang tevoren in de Schriften is aangekondigd (Hebreeën 1:8-9). Het is Jezus Christus Die deze profetieën heeft vervuld in Zijn leven, lijden en sterven, en ook in Zijn opstanding. Het gaat verder: nu Hij zit aan de rechterhand van de Vader vestigt Hij Zijn Koninkrijk dat verder reikt dan het volk Israël. Zijn bruid bestaat uit alle volken van alle tijden.

Bij Zijn eerste komst naar de wereld heeft Jezus Zijn Koningschap aangekondigd, maar gewaarschuwd dat dit Koninkrijk niet van deze wereld is. De wonderen en genezingen waren het bewijs dat Gods Koninkrijk met Hem gekomen was. Maar de volledige komst van dit Koninkrijk zal er zijn bij Zijn tweede komst naar de wereld. Tot dat moment gaat er een uitnodiging uit naar ieder die in Hem gelooft om toegang te krijgen tot het bruiloftsmaal van de grote Koning.  

Gebed
Heere Jezus, U bent de Koning, de langverwachte Messias, Die een eeuwig Koninkrijk zal besturen waarvan ook ik een onderdaan mag zijn. Overweldigend is Uw genade!

Dagsluiting
Lees Openbaring 19:6-10. In vers 10 staat: ‘Het getuigenis van Jezus is de geest van profetie.’ Dit is een bevestiging van de profetieën van het Oude Testament met betrekking tot de Heere Jezus. Wat voorspeld is in de Psalmen over de bruiloft van de Grote Koning en Zijn eeuwig Koninkrijk wordt bevestigd in het laatste boek van het Nieuwe Testament. De Bruiloft van het Lam zal komen en Zijn bruid maakt zich klaar.

Van kaft tot kaft
15 december OT: Ezechiël 45-48 NT: Openbaring 5


Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

17/08/19 - Bijbels dagboek week 34
09/08/19 - Bijbels dagboek week 33
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Onze Messias, onze Koning heeft in Zijn lijden de macht van dood en zonde voorgoed vernietigd.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring