Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2018 - Week 51

Week 51: Advent overdenkingen (3)

Week 51: van 16 t/m 22 december 2018

Reeds vele eeuwen bereiden Christenen zich tijdens de Advent voor op Kerstmis. Het woord Advent is afgeleid van het Latijnse werkwoord advenire: naderen, dichtbij komen. De periode van Advent zijn de vier weken voor Kerstmis waarin we over de Mensenzoon nadenken: waarom Hij naar de wereld kwam, Wie Hij is en wat Hij voor ons gedaan heeft. We kijken niet alleen terug naar Zijn geboorte, maar zien uit naar de dag dat Hij terug komen zal. Deze week begint bij zondag 16 december, derde zondag van Advent. Deze derde week van de adventtijd zoeken we in de geschriften van de profeten wat over de Messias geschreven staat. Het is ons gebed dat deze overdenkingen u helpen in uw voorbereiding op Kerstmis.


Zondag 16 december 2018 – Derde zondag van Advent: een Kind is geboren
Lezen: Jesaja 7:10-14; Jesaja 9:5-6; vers 5:

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

We kunnen in Jesaja 6 lezen dat de profeet in de tempel de Heere God ontmoet. Deze raakt hem aan en maakt hem bekwaam om profeet te zijn. In hoofdstuk 7 zegt Jesaja aan koning Achaz dat er een bijzonder kind geboren zal worden. Een maagd zal zwanger worden. Haar kind zal Immanuël heten. Over dit kind profeteert Jesaja verder in hoofdstuk 9. Het is een kind, geboren uit een maagd, een Sterke God en gelijk aan de Eeuwige Vader. Zijn geboorte zal wonderlijk zijn en het doel van Zijn komst is voor de hele mensheid: God is naar de mensen gekomen.

God Zelf werd mens: de Zoon van God, geboren in het vlees en dus met een uiterlijk zoals wij. Maar aan God gelijk. Dit is een geheimenis, het is ongezien en nooit gebeurd: het Kind draagt vanaf het begin het eeuwig Koningschap. God was bereid om liggende in een kribbe, de minste te zijn.

Gebed
Heere Jezus, U bent geboren, zoals wij. Mens en God tegelijk en daarom Zijn Uw Namen voor eeuwig dezelfde: Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader en Vredevorst. Ik aanbid U.

Dagsluiting
Lees Mattheüs 1:18-25: Jozef krijgt in een droom de boodschap van een engel dat het Kind in de schoot van Maria verwerkt werd door de Heilige Geest. De profetie van Jesaja 7 is in vervulling gegaan. De engel noemt dit Kind Jezus, omdat Hij de mensen van hun zonden zal vrijmaken. God is bij de mensen komen wonen met een doel: de weg tot God ligt open.

Van kaft tot kaft
16 december OT: Daniël 1-6 NT: Openbaring 6


Maandag 17 december 2018 – Derde maandag van Advent: In Bethlehem
Lezen: Micha 5:1-5; vers 1:

En u, Bethlehem-Efratha, al bent u klein onder de duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af.

De naam Efratha verwijst naar de stad waar koning David is geboren. Bethlehem is een kleine stad in het gebied van Juda waar een nieuwe heerser zal geboren worden, niet in de tijd van de profeet, maar in de toekomst. Er is economische welvaart in het land, maar tegelijkertijd is er veel afgoderij. God klaagt dit voortdurend aan: “Ik zal uw afgodsbeelden en uw gewijde stenen uit uw midden uitroeien… (Micha 5:12).” Maar er is weinig gehoor bij de inwoners van Juda. Micha is een tijdgenoot van Jesaja. De heerser waarover Micha spreekt, is hetzelfde Kind waarover Jesaja profeteerde.

Toen het noordelijk rijk van Israël in ballingschap naar Assyrië werd weggevoerd, klonken deze profetieën als hoop dat de Heere God een rest of overblijfsel van het volk zou terugvoeren naar Jeruzalem. De vooruitzichten van deze beloofde Heerser deed het volk verwachten dat er een nieuw koningschap zou gevestigd worden uit de stam van Juda.
De Koning Die Micha beschrijft is een Herder die Zijn volk leidt in recht en vrede, met kracht van de HEERE en in de naam van de God van Israël. Jesaja noemt Hem de Vredevorst.

Gebed
Heere Jezus, toen U geboren werd, was het een tijd vol verwachting voor wat God onder Zijn volk zou brengen in dat Kind dat in Bethlehem geboren zou worden. En toen kwam U!

Dagsluiting
Lees Mattheüs 2:1-12. De wijzen die uit het oosten gekomen waren zochten de koning van de Joden. Ze verwachtten dat de toenmalige Joodse koning hen kon helpen, maar Herodes was verbaasd toen hij hoorde over deze langverwachte koning.  Hij zocht bij de Farizeeën en Schriftgeleerden informatie over deze Christus of Messias. Naar de profetie van Micha zou Hij in Bethlehem geboren worden. 

Van kaft tot kaft
17 december OT: Daniël 7-12 NT: Openbaring 7


Dinsdag 18 december 2018 – Derde dinsdag van Advent: het twijgje uit de stronk van Isaï
Lezen: Jeremia 23:5-6; Jesaja 11:1:

Want er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï, en een Loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen.

Het zijn donkere dagen waarin Jesaja profeteert. Juda, het zuidelijk deel van Israël is nog niet weggevoerd in ballingschap, maar de Assyriërs, die het noordelijk deel van Israël al inpalmden, bedreigen nu ook de stad Jeruzalem. Te midden van deze spannende tijd heeft de profeet Jesaja meerdere malen de boodschap van de komst van de Messias geproclameerd. Het twijgje of de loot die zal voortkomen uit de wortel van Isaï betekent dat een bijzondere Koning zal voortkomen uit de familie van Isaï, uit de stam van Juda. De dood die aangezegd werd na de zondeval in Genesis 3:15, zal overwonnen worden door het zaad dat voortkomt uit de nakomelingen van Isaï, de vader van koning David. De evangeliën tonen dat Jezus is geboren in de stam van Juda en nakomeling was van koning David. Zijn leven is een aaneenschakeling geweest van vele profetieën die in vervulling zijn gegaan.

Jesaja 11 vers 10 kondigt een koningschap aan van deze grote Vorst: op die dag zal de Wortel van Isaï er zijn, Die zal staan als banier voor de volken. Naar Hem zullen de heidenvolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn. Deze rust heeft Jezus gebracht voor ieder die in Hem gelooft.  

Gebed
Heere Jezus, U bent de langverwachte Messias, uit het geslacht van koning David, en op U rust de grote Geest van God. Bij U is het veilig. Ik mag Uw rust op mij weten. Dank U wel daarvoor.

Dagsluiting
Lees Jeremia 23:5-6. Ongeveer 80 jaar na Jesaja ontvangt Jeremia woorden van God. Hij spreekt van een rechtvaardige Spruit uit het geslacht van koning David. Zijn heerschappij zal rechtvaardig zijn, en het volk Israël zal teruggebracht worden naar zijn eigen land. Zijn Naam zal zijn: de HEERE onze gerechtigheid. Het is de Messias Jezus Christus Die Paulus beschrijft in Romeinen 3: 23-31: Hij is onze gerechtigheid: door het bloed van het Lam zijn wij rechtvaardig verklaard. Het geloof in het offer van Christus bewerkt het thuiskomen in Zijn eeuwig Koninkrijk. Het is geen roemen op wat wij zouden gedaan hebben, het is door geloof en geloof alleen dat we de genade mogen ontvangen.

Van kaft tot kaft
18 december OT: Hosea 1-6 NT: Openbaring 8


Woensdag 19 december 2018 – Derde woensdag van Advent: wonderen en genezing
Lezen Jesaja 35: 1-6; vers 4b-5:

Hij zal komen en u verlossen. Dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan, de oren van de doven zullen worden geopend. Dan zal de kreupele springen als een hert, de tong van de stomme zal juichen…

De Heere Jezus ging op aarde rond en Zijn bediening werd opgemerkt door iedereen. Hij genas zieken, maar de leiders van het volk namen aanstoot aan Hem. Toch heeft Hij zich niet door hen laten afleiden. Een prachtig verhaal lezen we in Johannes 9.
Wanneer Jezus de blindgeborene de ogen heeft geopend is er grote commotie onder de Farizeeën. Ze kennen het Schriftgedeelte van Jesaja 35. Wanneer ze merken dat hier een wonderlijke genezing is gebeurd, leggen ze de nadruk op het feit dat Jezus mens is, en dus een zondaar. Ze willen niet erkennen dat Jezus de Messias is. Ze wisten dat wanneer de Messias zou komen, Hij wonderen van genezing zou doen.

Maar de man bleef getuigen van het wonder. Er was een wonder gebeurd en dus moest deze Man op zijn minst een Profeet zijn, iemand die godvrezend is en de wil van God doet.
Wanneer de genezen man vasthoudt aan het wonder en Jezus erkent als de Profeet, werpen de Farizeeën hem uit de synagoge.
Even later openbaarde Jezus Zich aan de blindgeborene als de Zoon van God en hij geloofde in Hem. Jezus berispte de Farizeeën, omdat ze de Schriften kenden en de Messias verwachtten. Maar zij weigerden om zich open te stellen en zich aan Hem toe te vertrouwen.

Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat U Zich als Messias hebt geopenbaard. U hebt werkelijk zieken genezen en het was voor iedereen duidelijk. Dank U dat ik U mag erkennen als de Zoon van God. Dat is genade, een kostbaar geschenk!

Dagsluiting
Lees Jesaja 54:5-7. Wat een troost spreekt uit deze verzen. De Heere Jezus ziet om naar zij die verlaten en eenzaam zijn. Hij troost en herstelt. Hij zal ons bijeenbrengen en Zich ontfermen want Hij is onze Verlosser. Hij heeft ons als de kinderen Gods verzameld in Zijn verbond van Vrede. Hij is onze Man en Maker.

Van kaft tot kaft
19 december OT: Hosea 7-14 NT: Openbaring 9


Donderdag 20 december 2018 – Derde donderdag van Advent: de lijdende Knecht
Lezen: Jesaja 52:13 – 53:12; vers 5:

Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.

De Knecht van God is hier beschreven als een Man die geleden heeft. Er is een groot contrast tussen Hem en degenen die toekijken. Hij was veracht, zij kijken neer. Hij is geslagen en verdrukt met onze ziekten, wij zijn genezen. Hij draagt onze zonden, wij gaan vrijuit. De schuld van het schuldoffer en de doodsangst draagt Hij, God ziet ons als rechtvaardig aan. En zelfs te midden van al dat lijden vindt Hij de kracht om voor zijn beulen te bidden…
We vinden dit alles terug in het lijdensverhaal van de Heere Jezus. Hij is werkelijk de Messias, de lijdende Knecht van Jesaja 53.

Zoals het hier beschreven wordt kijken vele omstaanders op Hem neer. Hij staat alleen in Zijn lijden. Niemand begrijpt Hem. Hij is letterlijk het slachtoffer en bovendien onschuldig, terwijl de omstaanders menen dat het Zijn eigen schuld is.
Wat men niet weet is dat Hij de schuld van een ander draagt; Hij neemt lasten over. Niet enkel de zondelast maar ook ziekten, angsten en verdriet, psychisch en moreel lijden, uitzichtloosheid en neerslachtigheid. Alles wat mensen isoleert van anderen, hen vereenzaamt en confronteert met pijnlijk onvermogen in zichzelf, de Heere Jezus heeft het op Zich genomen. In Zijn lijden is Hij vertrouwd geweest met de pijn waar sommigen in hun leven mee geconfronteerd worden.

Ten slotte was dit lijden de wil van God. Terwijl wij allen als schapen dwaalden, ieder op zijn/haar eigen weg, was de Knecht van God bereid om dit lijden te dragen. Het was de enige manier om ons met God te verzoenen. Hij is God-met-ons. Immanuel!

Gebed
Heere Jezus, Uw dood heeft mij redding gebracht. U hebt mij vrijgemaakt van de duisternis van deze wereld. Indien U me niet tot Uzelf getrokken had, was ik nu nog in mijn zonden geweest. Uw lijden was noodzakelijk om deze wereld in nood vrij te kopen. Wilt U me helpen om dit aan mensen te vertellen?

Dagsluiting
Lees Jesaja 53:7-9. Deze verzen beschrijven de doodsstrijd van de Knecht. Op het moment dat Hij stierf werd Hij versmacht door de last van de zonden van de hele wereld die op Hem terecht kwam. Jezus gebruikte toen Hij stierf een term uit de handelswereld: tetelestai: het is betaald. Hij heeft rechtmatig ons gekocht en betaald: wij zijn vrijgekocht met het bloed van het Lam.  

Van kaft tot kaft
20 december OT: Joël 1-3 NT: Openbaring 10


Vrijdag 21 december 2018 – Derde vrijdag van Advent: het nieuwe verbond – een nieuw hart
Lezen: Jeremia 32:38-41; Jeremia 31:31-34; vers 33:

Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis Israël sluiten zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.

Jeremia profeteert ongeveer 1 eeuw na de wegvoering van Israël door de koning van Assyrië. Het machtige Assyrische rijk bedreigt nu ook de koningen van Juda. Jeruzalem wordt belegerd. Er ligt toorn van God op het volk Israël omwille van de vele afgoderijen waarin het volk is gevallen. Tijdens de regeringsperiode van koning Manasse heeft het volk zich ingelaten met het offeren van baby’s.

Jeremia kondigt de wegvoering van Juda aan, en tegelijkertijd mag hij een nieuw begin aankondigen. Dat nieuwe verbond staat tegenover het oude verbond, van de berg Sinaï. Daar werd de wet van buiten af, op stenen tafelen geschreven. Het nieuwe verbond houdt in dat de wetten van God in harten van mensen zal geschreven worden. Dit verbond zal de grenzen van het volk Israël overschrijden en is bedoeld voor alle volken, zoals God aan Abraham beloofd had. Zij die deelhebben aan dit nieuwe verbond zullen vanuit zichzelf besef hebben dat de God van Israël de Ene Ware God is, en dat buiten Hem om geen andere God is die mensen nodig hebben. De Heere Jezus heeft gezegd: “Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen (Mattheüs 5:17).”  Omdat Hij Zijn Geest in onze harten gelegd heeft, zijn onze ogen geopend voor de inhoud van zowel het oude als het nieuwe verbond tussen God en mensen.

Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat U gekomen bent om de profetieën te vervullen. U bent de Messias Die ons met Uw hemelse Vader hebt verbonden met Uw wet, geschreven in mijn hart. Dank U wel voor Uw Heilige Geest Die dit mogelijk maakt.

Dagsluiting
Lees Ezechiël 36:24-32. De profeet Ezechiël heeft de wegvoering van Juda naar Babel meegemaakt en profeteert aan het volk Israël in ballingschap. Evenals de profeet Jeremia spreekt hij over een nieuw verbond dat God in de toekomst met Zijn volk zal sluiten. Het volk Israël zal zich in latere tijden afkeren van elke vorm van afgoderij. Zij zullen hun God aanbidden omdat ze een nieuw hart hebben ontvangen. Dit nieuwe hart maakt aanbidding mogelijk omwille van de Heilige Geest. Dit nieuwe verbond is gekomen in de Heere Jezus, want Hij heeft de Heilige Geest uitgestort op ieder die in Hem gelooft.

Van kaft tot kaft
21 december OT: Amos 1-9 NT: Openbaring 11


Zaterdag 22 december 2018 – Derde zaterdag van Advent: de Heilige Geest
Lezen: Jesaja 11:2; Jesaja 42:1-3; vers 1:

Zie, Mijn Knecht, Die Ik ondersteun, Mijn Uitverkorene, in Wie Mijn ziel een welbehagen heeft; Ik heb Mijn Geest op Hem gelegd. Hij zal tot de heidenvolken het recht doen uitgaan.

Deze Uitverkorene van God wordt gedreven door een sterke Geest. Deze machtige Geest is de Geest van de HEERE, de Geest Die aanwezig is bij de Allerhoogste God, de Almachtige Vader. Verder draagt de Knecht van God de Geest van wijsheid en inzicht omdat Hij alle dingen doorgrondt. Hij heeft ook de Geest van raad en sterkte, omdat Hij bekwaam is op het juiste moment actie te ondernemen. Tenslotte zal de Messias geleid zijn door de Geest van kennis en de vreze des HEEREN. Deze Geest trekt Hem in relatie tot de Allerhoogste God om alleen Hem te aanbidden en een waarachtig en rein leven te leiden. Hij is de rechtvaardig Bestuurder, soevereine Heerser en zuiver in waarachtigheid.  

Jezus is tijdens Zijn leven Zich bewust geweest van het doel van Zijn eerste komst. Hij is gekomen niet om het oordeel te brengen, maar om mensen met God te verzoenen (Johannes 3:17). Zijn tweede komst op aarde zal Hij komen als Overwinnaar en machtige Vorst. Eerst kwam Hij als Herder en Verzoener. Daarom citeert Hij aan het begin van Zijn openbaar leven uit de boekrol van Jesjaja (61:1-2a): “De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis; om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de HEERE.” (Lukas 4:18-19) Daar stopt Hij, omdat de missie om ‘de wraak van God’ te brengen, hoort bij Zijn tweede komst naar de aarde.

Gebed
Heere Jezus, U bent de Uitverkorene van de Vader. U hebt Uw taak als Verzoener van de mensen volbracht. Tijdens Uw leven droeg U de kracht van de Heilige Geest in U. Toen U naar de Vader bent gegaan, hebt U aan al Uw kinderen de Heilige Geest gegeven, zodat wij U kunnen kennen en dienen. Dank U daarvoor.

Dagsluiting
Lees Joël 2:28-31. Joël leefde tijdens de regering van koning Uzzia, en profeteerde voor de tijd van de profeet Jesaja.  Hij richtte Zijn boodschap vooral aan het volk Israël en de uitstorting van de Heilige Geest zou algemeen zijn. Waar vroeger vooral koningen priesters en profeten de zalving van de Heilige Geest mochten ontvangen, zou dit nu voor iedereen zijn. Tijdens het Pinksterfeest zegt Petrus: “Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël: En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees;….” (Handelingen 2:16-17) Wat een voorrecht dat ook wij deze bijzondere Geest mochten ontvangen!

Van kaft tot kaft
22 december OT: Obadja NT: Openbaring 12


Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

17/08/19 - Bijbels dagboek week 34
09/08/19 - Bijbels dagboek week 33
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Omdat Hij Zijn Geest in onze harten gelegd heeft, zijn onze ogen geopend voor de inhoud van zowel het oude als het nieuwe verbond tussen God en mensen.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring