Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2018 - Week 52

Week 52: Advent overdenking (4)

Week 52: van 23 t/m 28 december 2018

Reeds vele eeuwen bereiden Christenen zich tijdens de Advent voor op Kerstmis. Het woord Advent is afgeleid van het Latijnse werkwoord advenire: naderen, dichtbij komen. Tijdens de vier weken voor Kerstmis bereiden we ons voor op de komst van de Mensenzoon: waarom Hij naar de wereld kwam, Wie Hij is en wat Hij voor ons gedaan heeft. We kijken niet alleen terug naar Zijn geboorte, maar zien uit naar de dag dat Hij terug komen zal. De vierde week begint bij zondag 23 december, vierde zondag van Advent. Deze week vieren we Kerstmis, en willen we ook nadenken over de 2de komst van de Messias, als gekroonde Vorst en Heerser van het heelal. Het is ons gebed dat deze overdenkingen je helpen in je voorbereiding op Zijn wederkomst.
 

Zondag 23 december 2018 – Vierde zondag van Advent: de Mensenzoon
Lezen: Daniël 7:13-14; vers 13

Ik keek toe in de nachtvisioenen, en zie, er kwam met de wolken van de hemel Iemand als een Mensenzoon. Hij kwam tot de Oude van dagen en men deed Hem voor Zijn aangezicht naderbijkomen.

Daniël is als jonge man weggevoerd door de koning van Babel en komt in het koninklijk paleis terecht, waar hij met andere jongeren onderwijs krijgt in de cultuur van de Chaldeeën. Hoewel het koningschap van Israël is weggenomen en het land ten gronde wordt gericht, heeft God Zijn volk niet vergeten. Daniël krijgt in dromen zicht op wat er in de verre toekomst zal gebeuren. Hij ziet hoe de Allerhoogste God, de Schepper van hemel en aarde Zich neerzet op de hoogste troon. Even later verschijnt er een Persoon Die Daniël een Mensenzoon noemt.

Toen de Heere Jezus voor het Joodse Hooggerechtshof stond, verklaarde Hij op de vraag of Hij de Messias was: “Van nu aan zal de Zoon des mensen gezeten zijn aan de rechterhand van de kracht van God.” (Lukas 22:69) Hij verklaarde dat Hij was en is: de Messias, de Zoon des mensen, de Zoon van God. De Joodse leiders hebben niet geloofd en veroordeelden Hem tot de kruisdood.

Wij hebben verlichte ogen nodig en alleen de Mensenzoon kan die verlichte ogen geven. Tegen Nicodemus heeft Hij gezegd: “Als Ik aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft, hoe zult u geloven als Ik hemelse dingen tegen u zeg? En niemand is opgevaren naar de hemel dan Hij Die uit de hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des mensen, Die in de hemel is.” (Johannes 3:13) We weten dat Nicodemus later, na de opstanding van de Heere, het wel begreep.

Gebed
Mensenzoon, U zult altijd heersen, U zit op de troon, U de hoogverheven Vredevorst. U regeert voor eeuwig! Alleen U aanbid ik, Heere der Heere, Koning der Koningen, Die is en was en komen zal.

Dagsluiting
Lees Daniël 7:18, 27. Hier staat beschreven dat de eeuwige heerschappij over de aarde zal gegeven zijn aan de heiligen van de Allerhoogste. Wat een heerlijke toekomstverwachting voor hen die zich in dit leven hebben toegewijd aan het Lam op de troon. De uiteindelijk bestemming van de menselijke geschiedenis zal zijn wanneer het nageslacht van Adam zich vrijwillig en in liefdevolle afhankelijkheid zal onderwerpen aan deze Mensenzoon. Het is door Hem dat je de soevereiniteit van de Almachtige God beter begrijpt. Je mag kiezen om jezelf aan Hem te verbinden en om niet van Hem weg te gaan.

Van kaft tot kaft
23 december OT: Daniël 1-6 NT: Openbaring 6


Maandag 24 december 2018 – Kerstavond: Zij wikkelde Hem in doeken
Lezen: Lukas 1:46-55; 2:1-7: vers 7

En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.

Op het moment dat Maria haar lied zingt, is ze een jong meisje dat op bezoek is bij haar oudere nicht, Elisabeth. Ze is zwanger en alleen zij weet hoe dat gebeurd is. Ze kent de profetie van de profeet Jesaja: ‘Zie, de maagd zal zwanger worden’. Ze is sprakeloos wanneer ze beseft dat zij het is die de Almachtige heeft uitgekozen. Terugziende op de profetieën prijst ze zichzelf zalig want alle volken zullen doorheen dit bijzondere Kind gezegend worden. De belofte van Abraham zal eindelijk in vervulling gaan: in Hem zullen ook de heidenen tot de God van Israël kunnen komen.

Op het moment dat ze bijna uitgerekend is, komt het bevel van de Romeinse overheid dat alle Joden zich moeten laten registreren op de plaats die hun toegewezen is. Voor Jozef en Maria is dit Bethlehem, want Jozef behoort tot de stam van Juda. Zo komt Maria, samen met Jozef in Bethlehem aan. Volgens de Schriften zal daar de Heiland geboren worden. De omstandigheden van Jezus’ geboorte zijn sober geweest. De zaligmaker, de Christus, de Heere is naar de wereld gekomen in alle eenvoud. Zijn moeder legde hem in een voederbak, omdat er voor Hem geen plaats was bij de mensen.

Gebed
Heere Jezus, de omstandigheden van Uw geboorte zijn stressvol geweest; er was geen plaats voor Maria en Jozef in de herberg. En tijdens Uw leven bent U zo vaak vervolgd geweest. Vele mensen begrepen niet wat U op aarde kwam doen; wilt U me helpen om Uw voorbeeld te volgen en niet verbaasd te zijn wanneer er vervolging komt?

Dagsluiting
Lees Kolossenzen 1:15-17. Het kind in de kribbe is na Zijn leven, lijden en opstanding, teruggegaan naar de hemelse Vader. Daar zit Hij aan de rechterhand van de Vader. Hij zit er nu als de Eerstgeborene van de hele schepping. Hij was er al in eeuwigheid lang voor de schepping plaats vond en ergens in de tijd is er een moment dat Hij de schepping is binnengekomen en geboren werd uit de maagd Maria. Nu zit Hij op de hoogste troon, en alle dingen zijn aan Hem onderworpen.

Van kaft tot kaft
24 december OT: Micha 1-7 NT: Openbaring 14-15


Dinsdag 25 december 2018 – Kerstmis: de herders en de engelen
Lezen: Lukas 2:8-21; vers 14

Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen.

De Heere God heeft de geboorte van Zijn enige Zoon aangekondigd niet in het paleis van koning Herodes, de heersende koning in het land Israël. De engelen verschenen aan herders die in de velden rondom Bethlehem hun werk deden. Zij kondigden aan eenvoudige mensen de geboorte aan Jezus en zij noemde Hem: de Zaligmaker, de Christus of Gezalfde, de Heere.

De herders mogen een stukje hemel op aarde zien: de engelen zijn in aanbidding van de Allerhoogste God: Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen. De God van hemel en aarde is bij mensen gekomen en Hij heeft aan hen, en in het bijzonder aan hen die het willen horen, vrede gebracht. Die hemelvrede kan een mens alleen maar ontvangen doorheen het Kind dat in Bethlehem is geboren. Het kind in de kribbe is de Mensenzoon, op Wiens schouder alle heerschappij rust. Hij is Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

Gebed
Heere Jezus, dank U wel voor dit bijzonder verslag van de herders: de hemel brak open toen U geboren werd. Deze gebeurtenis heeft de loop van geschiedenis voor eeuwig veranderd. Zoveel houdt U van Uw schepping, dat U alles tot Uw doel zult brengen en U mensen voor de eeuwigheid wil bewaren.

Dagsluiting
Lees Lukas 2:22-40. Toen de Heere Jezus acht dagen naar de tempel werd gebracht, waren daar Simeon en Anna, beiden profeten van de God van Israël. Beiden verwachtten de Messias en de Heilige Geest gaf hun te kennen dat deze baby, de langverwachte Verlosser voor Israël zou zijn.

Van kaft tot kaft
25 december OT: Nahum1-3 NT: Openbaring 16


Woensdag 26 december 2018 – De Koning van Sion
Lezen: Zacharia 6:12-13; Zacharia 9:9:

Zie, uw Koning zal tot u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland, arm en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin.

Zacharia is profeet in Juda tijdens het machtige rijk van de Meden en Perzen en het volk Israël leeft er in ballingschap. Tijdens zijn leven is de tempel in Jeruzalem herbouwd. Ook hij is een profeet die uitziet naar de komst van de Messias. Deze Man, de Spruit zoals Zacharia Hem noemt, zal niet alleen Koning, maar ook Priester zijn. In beide hoedanigheden zal Hij zitten als Koninklijk Heerser op Zijn eeuwige troon. Dit is de eeuwige troon die beloofd is aan het nageslacht van koning David.
 
Het was traditie dat de koning van Juda bij het begin van het koningschap Jeruzalem kwam binnenrijden op een ezel (zie 1 Koningen 1:33-34). De Koning-Priester, die hier beschreven wordt, zal dezelfde traditie volgen. Verder zijn de eigenschappen van deze bijzondere Koning beschreven: Hij is rechtvaardig volgens de wetten van Mozes. Hij is een Verlosser van Zijn volk, en zoals voorzegd zal deze verlossing naar alle mensen uitgaan. Verder komt Hij in eenvoud en nederigheid. Hij komt niet Zijn koningschap opeisen, zit niet op een strijdpaard. Hij zit op een veulen van een ezel en gaat rustig op naar de tempel. Daar zal Zijn eeuwig koningschap gevestigd zijn.

Gebed
Heere Jezus, dank U wel voor deze profetie in het boek van de profeet Zacharia. Lang voor Uw komst naar deze wereld is voorzegd dat U zou komen en de stad Jeruzalem zou binnenrijden op een ezel. Toen U dat gedaan hebt, hebben weinigen geloofd dat U de Messias was. Maar er komt een dag waarop U als machtige Koning de stad Jeruzalem zult binnenrijden. Dan zal iedereen Uw heerschappij in hemel en op aarde erkennen!

Dagsluiting
Johannes 12:12-19. Toen Jezus, de sabbat voordat hij gestorven is, de stad Jeruzalem binnenreed op een veulen van een ezel, waren de verwachtingen over Hem hooggespannen. Zou Hij de Prieser-Koning zijn? Zou Hij het Koningschap waarvan de profeten gesproken hadden, voor eeuwig vestigen in Jeruzalem? Het volk liep voor Hem uit en geloofde in Hem; de Farizeeën en Schriftgeleerden hadden andere verwachtingen. Zij verwachtten een koning uit de stam Juda èn een priester uit de stam Levi. Volgens hen kon deze Jezus onmogelijk de Messias zijn.

Van kaft tot kaft
26 december OT: Habakuk 1-3 NT: Openbaring 17


Donderdag 27 december 2018 – de komst van de grote Koning
Lezen: Ezechiël 47:2,12; Zacharia 14:4-9; vers 8

Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan.

De profeet Ezechiël profeteert net zoals Daniël in het Babylonische rijk, wanneer Israël in ballingschap is weggevoerd. Hij mag in een visioen de nieuwe tempel in Jeruzalem zien. In de laatste 8 hoofdstukken van zijn boek heeft hij dat uitvoerig beschreven. We lezen over een bron van fris water dat ontspringt onder de tempel. Ten oosten van de tempel zal het water opborrelen. Dit water zal van een beekje worden tot een rivier. Door dit levende water zullen de oppervlakte wateren herstellen zodat zij opnieuw gevuld zullen worden met vele soorten vis.  Ook de profeet Zacharia, die later profeteerde, sprak over levend water dat uit Jeruzalem zal stromen.

In Zacharia staat beschreven dat er een dag komt dat de Heere als Overwinnende Vorst zal terugkeren naar Jeruzalem. Hij zal Zijn voet zetten op de Olijfberg, ten oosten van Jeruzalem. Jeruzalem zal verheven worden en er zal een bron ontspringen waarvan het water zal stromen naar het oosten en naar het westen. Deze HEERE, Die Koning zal zijn over heel de aarde, is de Messias.
Na Zijn opstanding wandelde de Heere Jezus met de discipelen naar de Olijfberg, ten oosten van Jeruzalem. Terwijl Hij werd opgenomen in de hemel zeiden de engelen: “Galilese mannen, … Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan”.(Handelingen 1:11-12) Wanneer Hij komt met al Zijn heiligen, zullen wij daar bijzijn?

Gebed
Heere Jezus, wat een belofte vanuit het Oude Testament waarin U vooruitkijkt naar Uw komst in majesteit als Grote Overwinnaar en Heerser over alle volkeren. Ik verlang er naar om daar bij te zijn!

Dagsluiting
Lees Openbaring 21-22:5. Johannes mag in een visioen de nieuwe stad zien: het hemelse Jeruzalem zal neerdalen en bij de mensen zijn. Ook ziet hij de bron met levend water, die een rivier vormt met op haar oevers bomen die voor genezing van de volken zal dienen. Het water waarvan de Messias zegt: “Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens” (vers 6). Dezelfde woorden heeft de Heere Jezus gesproken toen Hij nog leefde, en Hij tijdens het Loofhuttenfeest in de tempel was (Johannes 7:38).

Van kaft tot kaft
27 december OT: Zefanja 1-3 NT: Openbaring 18


Vrijdag 28 december 2018 – het Loofhuttenfeest
Lezen: Leviticus 23:33-43; Zacharia 14:16-19; vers 16

Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de HEERE van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren.

Het Loofhuttenfeest is een van de 3 feesten van de Joodse kalender waar de oogst wordt gevierd. Het is een feest van vreugde. Het volk woont gedurende een week in hutten van takken gemaakt, en herinneren zich de uittocht uit Egypte en de tocht doorheen de woestijn. God heeft hen gebracht naar het beloofde land en hen gebracht in een land van vrede en rust. Dit beeld zal ook in de eeuwigheid vast gehouden worden. Vandaar deze profetie die gaat over de tijd in de toekomst waarin het Joodse volk naast de heidenen dit feest zullen vieren.

Dit feest spreekt over een laatste, vreugdevol feest waarin het volk Israël zal verenigd en hersteld zijn. Samen met al de heidenvolken zullen ze een volle koninklijke zegen ontvangen van de God van Israël en Zijn Messias. Dit feest zal grote betekenis krijgen in het eeuwig koninkrijk: in het nieuwe Jeruzalem en op de nieuwe aarde! Deze passage verwijst naar een triomf in de verre toekomst, de dag dat Jahweh zal Koning worden op de hele aarde, en in deze context wordt het Loofhuttenfeest genoemd. Het wordt een feest waarbij de heidenvolken als pelgrims naar Jeruzalem zullen optrekken. De traditie van dit feest wordt in de eeuwigheid verder gezet.

Gebed
Vader in de hemel, wat een heilig vooruitzicht heeft U ons gegeven, dat we later naar het eeuwige Jeruzalem mogen opgaan om U te aanbidden tijdens het Loofhuttenfeest. Wat mag ik uitzien naar die heilige stad waarin alles verwijst naar Uw aanwezigheid.

Dagsluiting
Lees Zacharia 14:20-21. Deze laatste verzen van de profeet Zacharia tonen de aard van het Messiaanse rijk: alles zal heilig zijn. Daar waar vroeger de Hogepriester God geheiligd was en de voorwerpen van de tempel heilig gezalfd waren, is nu alles geheiligd voor de dienst van God: van de bellen aan de teugels van de paarden, tot alle keukengerei in Jeruzalem. Het openbare leven, het religieuze leven, het privé leven, alles is aan God en Zijn Messias gewijd. Zoals staat geschreven in Openbaring 11:15: “De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.”

Van kaft tot kaft
28 december OT: Haggaï NT: Openbaring 19


Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft
29 december OT: Zacharia 1-7 NT: Openbaring 20
30 december OT: Zacharia 8-14 NT: Openbaring 21

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.


Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

17/08/19 - Bijbels dagboek week 34
09/08/19 - Bijbels dagboek week 33
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring