Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2019 - Week 1

Week 1: God van trouw

Beste wensen voor het nieuwe jaar! Een gezegend 2019 toegewenst! Het nieuwe jaar begint met nieuwe voornemens, nieuwe verwachtingen… Laten we dit nieuwe jaar beginnen bij onze God, de Schepper van hemel en aarde, een God van trouw Die Zich met mensen verbindt. God zoekt naar relatie met mensen. Hij neemt Zelf initiatief. Het is ons gebed dat ook dit jaar de dagopeningen u tot zegen zullen zijn. Deze week lezen we in het boek van de Psalmen over de trouw van God. 

Week 1: van 31 december 2018 tot 4 januari 2019

Lees elke dag: Psalm 27:1
De HEERE is mijn licht en mijn heil,
voor wie zou ik vrezen?


Maandag 31 december 2018 – Een gebed van Mozes, de man Gods
Lezen: Psalm 90

In vele gezinnen wordt op 31 december Psalm 90 als een gebed voorgelezen. In deze Psalm spreekt Mozes over zijn geloof. Hij aanbidt God omdat Hij de Schepper van hemel en aarde is. Het is de God Die eeuwig leeft. Mensen zijn tijdelijk. Wij leven en na zeventig of tachtig jaar sterven we. Wat stand houdt, is het geloof in de Heere God. Hij geeft betekenis aan ons leven. Wanneer we God erkennen als Heer, komt de zonde van ons hart aan het licht. Dat is nodig, omdat we Zijn vergeving nodig hebben. Al wie leert om in deze vergeving te wandelen, ontvangt van God een wijs hart.
 
Mozes vroeg God om het volk Israël te verzadigen met Zijn goedheid. Dit mag ook ons gebed zijn. Elke morgen hebben we Zijn goedheid nodig, zodat we de dag in vrede en rust kunnen beginnen. Soms leven we in moeilijke omstandigheden, maar wanneer de rust en vrede van de Heere Jezus aanwezig is, kunnen we alles beter aan. In zijn gebed rekende Mozes erop dat hij niet alleen deze rust en vrede zou ervaren, maar dat hij zou jubelen van vreugde. Het mag ons gebed zijn dat God onze harten dagelijks met deze vreugde vult.

Gebed
Heere Jezus, soms is het voldoende om te weten dat U bij me bent. Dank U dat U mijn hart met Uw vrede en vreugde vult.

Dagsluiting
Lees 1 Johannes 1:1-4. Vanmorgen lazen we Psalm 90. Mozes schreef over de vreugde, waarmee God zijn hart vulde (Psalm 90:14). De apostel Johannes schreef over deze vreugde. Deze vreugde gaat over het eeuwige leven dat Jezus geeft. Wanneer we in Hem geloven, en de vergeving voor onze zonden aanvaarden, geeft dit diepe vrede en rust. Dàt is de blijdschap waarover Johannes het had.

Van kaft tot kaft
31 december OT: Maleachi 1-4 NT: Openbaring 22


Dinsdag 1 januari 2019 – God is een toevlucht
Lezen: Psalm 73:21-28

In Psalm 73 beschrijft Asaf hoe zijn hart bitter geworden is. Hij ziet hoe goddelozen een voorspoedig leven leiden. Ze leven in luxe en kunnen zich alles veroorloven wat ze maar wensen. Tenminste, zo lijkt het wel. Zij die God liefhebben moeten het met veel minder stellen. Asaf vraagt zich af: “Waarom toch? Hoe komt het dat zij die met God leven zoveel moeite kennen?” Totdat hij gaat letten op het einde van de goddelozen. Ze leven zonder God, en ze sterven zonder God. Dan beseft Asaf dat het bij de Heere God veilig is. Ook wanneer zijn hart onrustig is, kiest hij om naar God te gaan. Hij merkt hoe de Heilige Geest hem vult met vertrouwen op de God Die eeuwig leeft.

Asaf gaat verder in vernieuwde kracht van het geloof. Hij maakt de keuze om zich niet te laten afleiden door de voorspoed van anderen. Hij richt zijn ogen op God omdat hij weet dat Hij hem in zijn heerlijkheid zal brengen. Voor hen die zonder God leven, ligt de toekomst in dit leven. Voor hen die met God leven, ligt de toekomst in de eeuwigheid vast. Paulus schreef in 2 Korintiërs 5:1: “Want wij weten, dat, indien de aardse tent (ons lichaam), waarin wij wonen, wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben, in de hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis.” Wij weten en daarom vertrouwen wij.
 
Gebed
Vader in de hemel, dank U wel dat ik U mag vertrouwen.

Dagsluiting
Lees Mattheüs 9:18-26. Jezus heeft, toen Hij op aarde leefde, vele zieken genezen. Mensen die geloofden dat Jezus de Zoon van God was, kwamen naar Hem toe. Ook vandaag is de Heere Jezus met dezelfde genezende kracht aanwezig. We mogen Hem vertrouwen dat Hij genezing schenkt op Zijn tijd, zoals Hij dat wil.

Van kaft tot kaft
1 januari OT: Genesis 1-3 NT: Mattheüs 1


Woensdag 2 januari 2019 – God helpt in de strijd
Lezen: Psalm 110

Toen Jezus aan het einde van Zijn leven voor de Joodse Raad kwam, sprak Hij tot de hogepriester: “Maar Ik zeg u, van nu aan zult u de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God…” (Mattheüs 26:64). Jezus citeerde Psalm 110 die door koning David ongeveer 1000 jaar eerder geschreven werd. Deze psalm gaat inderdaad over de Heere Jezus. Nu zit Hij aan de rechterhand van de Heere God in de hemel. Hij voert strijd tegen Zijn vijanden. Hij zal hen overwinnen en God zal hen onder Zijn voeten leggen als een voetbank.

Sinds de Heere Jezus heeft plaatsgenomen aan de rechterhand van Zijn Vader, voert Hij een machtig volk aan. Dit volk zijn zij die Hij gekocht en betaald heeft met Zijn bloed. Het zijn zij die door het geloof het eeuwige leven ontvangen hebben. Het zijn de kinderen Gods. Het is een volk dat gewillig is (vers 3). De Heere Jezus heeft de Heilige Geest gegeven om samen met Hem te strijden in de hemelse gewesten, zoals Paulus leert in Efeziërs 6: 12: “Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.”

Gebed
Vader in hemel, wilt U ons tonen hoe we kunnen strijden?

Dagsluiting
Lees Efeziërs 6:10-20. God heeft ons een wapenrusting gegeven om in Zijn leger te strijden. Zo kunnen we stand houden tegen de verleidingen van de duivel. We dragen de gordel van de waarheid. We zijn bekleed met een pantser van gerechtigheid. Met onze voeten gaan we naar plaatsen om het Evangelie te verkondigen. Op ons hoofd is de helm van het heil. In onze hand is het schild van geloof, in onze mond het zwaard van de Heilige Geest: dat is de Bijbel.

Van kaft tot kaft
2 januari OT: Genesis 4-6 NT: Mattheüs 2


Donderdag 3 januari 2019 – God redt uit angsten
Lezen: Psalm 107:1-9

Mensen zijn broos. Sommigen hebben te maken met vele tegenslagen. In psalm 107 worden er een aantal genoemd: geen vaste woonplaats kunnen vinden, gebonden zijn aan duistere machten, ziekten, al je bezit verspelen. Hierdoor komen mensen in ernstige moeilijkheden. Maar de Heere God is goed voor ieder die op Hem vertrouwt. Wanneer wij in moeilijke omstandigheden tot God roepen zal Hij antwoorden. God is goed en Zijn goedheid is tot in eeuwigheid.

Soms maakt God Zijn bevrijdende kracht duidelijk. Maar zichtbaar of onzichtbaar, we mogen weten dat Hij trouw is en een antwoord geeft wanneer wij Hem om hulp vragen. Het is Zijn goedheid die maakt dat de zieke geneest, dat hij die gebonden is wordt bevrijd, dat de verloren zoon de weg naar huis terug vindt, dat verkeerde gewoonten verdwijnen, dat een besmeurd hart rein wordt en dat de ziel rust en vrede vindt. We zullen daarom vandaag de Heere God danken en dit ook uitspreken: “Looft de HEERE, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.”

Gebed
Dank U wel, hemelse Vader, dat U altijd goed bent.

Dagsluiting
Lees Psalm 23. In deze psalm staat beschreven dat een kind van God mag weten dat zijn hemelse Vader goed voor hem zorgt. Er staat immers: “Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven (vers 6a).” God houdt Zijn beloften. Hij wil ons helpen om te geloven en te vertrouwen dat Hij goed voor ons zorgt.  

Van kaft tot kaft
3 januari OT: Genesis 7-9 NT: Mattheüs 3


Vrijdag 4 januari 2019 – Vertrouwen op God
Lezen: Psalm 27:1-6

Leven met de Heere God begint bij God Zelf. Daarom schreef David aan het begin van deze psalm: “De HEERE is mijn licht en mijn heil.” Dit licht hebben we een heel leven nodig. In dit licht leren we om God te vertrouwen. Soms gaan we doorheen een moeilijke tijd. Maar met de moeilijkheden komt ook de uitredding. Zo was het in het leven van koning David. En  zo is het ook in onze levens. Wanneer we dit bedenken, maakt God ons hart sterk. Het vertrouwen in God groeit naar mate we Zijn hulp in moeilijkheden ervaren. Daarom kon David zeggen: “Al belegerde mij een leger, mijn hart zou niet vrezen; al brak er een oorlog tegen mij uit, toch vertrouw ik hierop.”

Wanneer we groeien in vertrouwen in God, zullen we Hem zoeken. David wilde in het huis van de HEERE verblijven om God te zoeken. Hij wilde dicht bij Hem zijn. Voor David betekende dit dat Hij de aanwezigheid van God zocht op de plek waar God woonde. De Heere Jezus woont in onze harten. Dit betekent dat we Hem kunnen zoeken in gebed alleen, of samen met broeders en zusters. De apostel Johannes schreef hierover in 1 Johannes 1:7: “Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.”

Gebed
Vader in de hemel, dank U wel dat U me helpt om op U te vertrouwen. U bent mijn licht en mijn heil.

Dagsluiting
Lees Johannes 12:44-50. De Heere Jezus is door God als een licht in de wereld gezonden. Jezus zal elke mens die dit gelooft redden van de duisternis die in de wereld is. De Bijbel is belangrijk omdat dit boek woorden bevat die Jezus heeft gesproken. Het zijn woorden van God, de Schepper van hemel en aarde. Deze woorden verlichten ons leven, zoals geschreven staat in Psalm 119:105: “Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.”
 
Van kaft tot kaft
4 januari OT: Genesis 10-12 NT: Mattheüs 4


Tijdens het weekend
Lees elke dag Psalm 27 en denk na over de volgende vragen:
1. Op welke manier spreekt de psalmdichter over zijn vertrouwen in God?
2. Op welke manier heeft God geantwoord?
3. Op welke manier kunnen we ‘wachten op de HEERE’ in moeilijke omstandigheden?

Van kaft tot kaft
5 januari OT: Genesis 13-15 NT: Mattheüs 5:1-26
6 januari OT: Genesis 16-18 NT: Mattheüs 5:27-48


Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

17/08/19 - Bijbels dagboek week 34
09/08/19 - Bijbels dagboek week 33
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

We mogen weten dat Hij trouw is en een antwoord geeft wanneer wij Hem om hulp vragen.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring