Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2019 - Week 2

Week 2: De trouw van God in het leven van Abraham

We lezen in de Bijbel hoe de Heere God contact met mensen zoekt. Aan het begin, in het boek Genesis, lezen we hoe Hij met de eerste mensen een verbond heeft gesloten. In dit verbond van harmonie heeft God een aantal afspraken gemaakt. Het was de bedoeling dat mensen voor eeuwig zouden leven. Maar het liep niet zoals God had gepland. Mensen gingen hun eigen weg. Deze week
denken we na over het scheppingsverbond dat God met Adam heeft gesloten.

Week 2: van 7 t/m 11 januari 2019

Lees elke dag: Genesis 3:15
Toen zei de HEERE God tegen de slang: …En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen.


Maandag 7 januari 2019 – De schepping
Lezen: Genesis 1:26-29; 2:8-15

Op de eerste pagina’s van de Bijbel lezen we hoe de Heere God alles schiep. God zag dat alles goed was. Hij schiep de eerste mensen als man en vrouw. Ze werden naar het beeld van God geschapen. De Heere God zag hen niet apart. Hij zag hen samen: ‘de mens’ is man en vrouw. De mens weerspiegelde de eenheid die God met de Zoon en de Heilige Geest heeft. God zegende de mens en toonde hoe ze in harmonie met hun Schepper en met elkaar konden leven.

God bedacht een bijzondere omgeving waarin mensen mochten leven. Hij gaf Adam allerlei gewassen en vruchten om van te eten. Adam kreeg gezag en macht over de dieren en gaf ze een naam. God schiep een zeer mooie tuin in Eden. In deze tuin stonden prachtige bomen waaraan vruchten groeiden, die goed waren om te eten. Een zeer bijzondere boom, de boom des levens, stond in het midden van de tuin. Naast de boom des levens stond een andere boom: de boom van kennis van goed en kwaad. De Heere God bracht Adam in deze mooie tuin en gaf hem de opdracht er goed voor te zorgen.

Gebed
Heere God, dank U wel dat U de schepper bent van hemel en aarde, en dat U mijn Vader bent.

Dagsluiting
Lees Mattheüs 19:4-6. De Schriftgeleerden kwamen bij Jezus en probeerden Hem in verlegenheid te brengen. Ze waren benieuwd wat Hij zou antwoorden op hun vraag of mensen kunnen scheiden. De Heere Jezus antwoordde hen uit het boek Genesis: “Hebt u niet gelezen dat Hij Die de mens gemaakt heeft, hen van het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft?” Voor God is het huwelijksverbond heel belangrijk. Man en vrouw zijn één. God heeft hen samengevoegd.
 
Van kaft tot kaft
7 januari OT: Genesis 19-21 NT: Mattheüs 6:1-18


Dinsdag 8 januari 2019 – Het scheppingsverbond
Lezen: Genesis 2:1-3; 15-17

Aan het begin van de schepping schiep God de mens. Man en vrouw waren zeer kostbaar in Zijn ogen en Hij zegende hen. De Heere God heeft een dag apart gezet om te rusten en te genieten van alles wat Hij had gemaakt. In vers 3 staat geschreven: “En God zegende de zevende dag en heiligde die,…”

Na de schepping maakte God met mensen een bijzondere afspraak. Binnen de vele mogelijkheden die mensen hadden gekregen, gaf Hij één beperking: ze mochten niet eten van één boom: de boom van kennis van goed en kwaad. God wilde relatie met mensen door met hen een afspraak te maken. Deze afspraak was bindend. God vroeg Adam om gehoorzaam te zijn. Indien hij gehoorzaam was, zou Adam leven en God zou voor hem zorgen. Indien hij ongehoorzaam was, zou God ingrijpen: dan moest Adam sterven.

Bij de schepping van de eerste mens was het de bedoeling om in harmonie met God en met elkaar te leven. God had werkelijk alles voorzien. In het midden van de hof in Eden stond zelfs een boom des levens. De vrucht van deze boom gaf aan mensen eeuwig leven (Genesis 3:22).

Gebed
Vader in de hemel, het is goed dat U mensen aanspreekt om gehoorzaam te zijn. Wilt U me hierbij helpen alstublieft?

Dagsluiting
Lees Hosea 6:6-7. God is de Schepper van hemel en aarde. Hij is de Allerhoogste en de Almachtige. In de tijd van de profeet Hosea was het volk Israël ongehoorzaam, hoewel God alles had gegeven om met Hem in harmonie te leven. Het volk bracht wel offers en volgde de wetten, maar hun hart was ver van God. Net zoals Adam, hadden ze het verbond met God verbroken. Net zoals toen, wil God ook vandaag dat we Hem liefhebben boven alles en dat we ons inspannen om Hem beter te leren kennen.

Van kaft tot kaft
8 januari OT: Genesis 22-23 NT: Mattheüs 6:19-34


Woensdag 9 januari 2019 – Vervreemding en vijandschap
Lezen: Genesis 3:1-13; Romeinen 5:12

Het eerste mensenpaar leefde in volledige harmonie met elkaar, met de natuur en met God. God had het zo bedoeld. Toen de mensen ongehoorzaam werden, door zich niet te houden aan de afspraak die God met hen had gemaakt, kwam er verandering in alle relaties. Vrede en harmonie in relaties veranderde in vervreemding en vijandschap.

Onmiddellijk nadat ze van de verboden vrucht gegeten hadden, werden hun ogen geopend. Ze bemerkten dat ze naakt waren. Ze schaamden zich voor elkaar. Vroeger maakten ze elke avond een wandeling met God. Nu waren ze bang en verborgen zich voor Hem. Vroeger waren ze de beste vrienden. Nu hoorde Eva hoe Adam haar beschuldigde toen hij zei: “De vrouw die U gaf om bij mij te zijn, die heeft mij van de boom gegeven,…” 

Door één mens is de zonde in de wereld binnengekomen en door de zonde de dood. De Heere God had Adam gewaarschuwd: “…maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven (Genesis 2:17).” Sindsdien sterven alle mensen.

Gebed
Lieve Vader in de hemel, vervreemding en vijandschap in relaties kan pijn doen. Dank U wel dat ik mag weten dat U altijd bij me bent.

Dagsluiting
Lees Romeinen 5:12,17. De Heere Jezus zei dat Hij de Opstanding en het Leven is. Indien we in Hem geloven zullen we leven (Johannes 11:25). Het was niet de bedoeling van God dat mensen zouden sterven. Daarom heeft Hij in de Heere Jezus voor een oplossing gezorgd. Al wie in Hem gelooft, zal eeuwig leven ontvangen. Paulus schrijft dat er meer zal zijn: we zullen als koningen heersen…

Van kaft tot kaft
9 januari OT: Genesis 24-26 NT: Mattheüs 7


Donderdag 10 januari 2019 – Oorlog na de zondeval
Lezen: Genesis 3:14-19; 2 Korinthe 10:3-6

De ongehoorzaamheid van Adam bleef niet zonder gevolgen. Niet alleen ziekte, lijden en dood kwamen de schepping binnen. Er drong een oorlog de schepping binnen: het is een diepgewortelde en langdurige oorlog, tussen het Nageslacht van de vrouw en het nageslacht van de slang. Het is een oorlog tussen licht en duisternis, tussen de vrienden van God en de vijanden van God.

De Heere God heeft een vijandige vervreemding in de schepping toegelaten. Deze vijandschap tussen gelovigen en ongelovigen zien we doorheen de Bijbelse geschiedenis steeds terugkomen. Het nageslacht van de vrouw zien we in Abel, Set, Noach, Abraham, Mozes, Koning David tot bij de Heere Jezus en Zijn volgelingen, tot aan het einde van de wereld. Dit gelovig nageslacht van de vrouw voert oorlog tegen het nageslacht van de slang, waaronder Kaïn, Cham, Ismaël, Korach, koning Herodes en anderen.

Paulus leerde aan de gelovigen in Korinthe dat deze strijd woekert in de gedachten van mensen. Al wie aan de Heere Jezus gehoorzaam wil zijn, mag leren om de leugens van de duivel aan het licht te brengen.

Gebed
Vader in de hemel, wilt U me helpen om de geestelijke strijd met U te strijden?

Dagsluiting
Lees Psalm 1. Deze psalm gaat over een man die goed nadenkt over wat hij doet en met wie hij omgaat. Hij zoekt met zorg zijn vrienden uit. Hij zit niet in de kring van spotters. Zijn hart is op de Heere God gericht. Hij bestudeert het Woord van God. Het resultaat van de wijze keuzes die hij maakt blijft niet uit: het gaat goed met hem, al wat hij onderneemt gelukt. Hij weet dat hij dit niet aan zichzelf te danken heeft. Alles wat hij doet heeft hij eerst aan de Heere God voorgelegd. We kunnen van deze psalm veel leren.

Van kaft tot kaft
10 januari OT: Genesis 27-29 NT: Mattheüs 8:1-22


Vrijdag 11 januari 2019 – Een verbond van redding: het begin
Lezen: Mattheüs 1:21; Johannes 10:14-16

De Heere God heeft de mens na de zondeval niet aan zijn lot overgelaten. Hij gaf aan mensen een belofte van hoop, namelijk de definitieve overwinning over de duivel: het Nageslacht van de vrouw zal de kop van de slang vermorzelen. Dit is gebeurd toen de Heere Jezus uitriep aan het kruis: “Het is volbracht (Johannes 19:30).” Daar heeft Hij de zonde van de wereld gedragen en heeft Hij de dood overwonnen. Het Nageslacht van de vrouw is de Heere Jezus. God heeft Zijn schepping nooit losgelaten. Kort na de val van de mens, heeft Hij in liefde omgezien naar mensen in hun nood, en heeft Hij een oplossing gegeven. Maar de slang zou wel in staat zijn om het Nageslacht van de vrouw te kwetsen, te beschadigen en lijden te veroorzaken: de slang zou Hem de hiel vermorzelen. De Heere Jezus heeft Zijn leven hier op aarde afgelegd. De oplossing voor zonde en dood heeft Hem Zijn leven gekost.

Het is zoals de engel in de droom aan Jozef vertelde: “Zij (Maria) zal een zoon baren en u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.” Ook uit andere volken brengt Jezus gelovigen tot God. De banden van de duisternis zijn verbroken en samen met het volk Israël worden alle volken tot één grote kudde met één Herder. 

Gebed
Vader in de hemel, dank U wel dat U ons, de gelovigen uit de heidenen, samen met Uw volk Israël tot één volk maakt.

Dagsluiting
Lees Johannes 10:14-16. Jezus is de Herder, wij zijn de schapen. Zoals een herder goed voor zijn schapen zorgt, heeft de Heere Jezus Zijn leven ingezet voor ons. Jezus heeft van Zijn Vader de opdracht gekregen om mensen te redden en eeuwig leven te geven. Indien we geloven dat Hij voor onze zonden aan het kruis gestorven is, behoren wij tot de kudde van Jezus. 

Van kaft tot kaft
11 januari OT: Genesis 30-32 NT: Mattheüs 8:23-34

Tijdens het weekend
Lees Genesis 2-3.
Denk na over de volgende vragen:
1. Op welke manier zien we de trouw van God in het leven van Adam?
2. Welke zijn de gevolgen van de zondeval voor de slang, de vrouw en de man?
3. God heeft over het Nageslacht van de vrouw een belofte uitgesproken. Weet je welke belofte? Wat betekent dit voor jouw leven?

Van kaft tot kaft
12 januari OT: Genesis 33-35 NT: Mattheüs 9:1-17
13 januari OT: Genesis 36-38 NT: Mattheüs 9:18-38


Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

24/05/19 - Bijbels dagboek week 22
17/05/19 - Bijbels dagboek week 21
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

De Heere God heeft de mens na de zondeval niet aan zijn lot overgelaten. Hij gaf aan mensen een belofte van hoop, namelijk de definitieve overwinning over de duivel: het Nageslacht van de vrouw zal de kop van de slang vermorzelen.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring