Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2019 - Week 3

Week 3: Ontmoetingen op de berg

De Heere God riep Zijn dienaren naar een berg om Hem op de bergtop te ontmoeten. Mozes sprak met God op een berg in de Sinaï woestijn. Elia kwam tot rust op de berg Horeb, de berg van God. De Heere Jezus zocht vaak de eenzaamheid op in de bergen van Galilea. Aan het einde van de tijd zal Jeruzalem als een gouden stad uit de hemel neerdalen op de berg Sion. Daar zullen mensen de Heere God voor altijd aanbidden. 

Week 3: van 14 t/m 18 januari 2019

Lees elke dag: Genesis 22:14
En Abraham gaf die plaats de naam: De HEERE zal erin voorzien. Daarom wordt heden ten dage gezegd: Op de berg van de HEERE zal erin voorzien worden.


Maandag 14 januari 2019 – Abraham ontmoet de Heere God

Lezen: Genesis 22:1-2; 9-14

God heeft bergen uitgekozen om Zich aan Zijn dienaren te openbaren. Zo was het ook met Abraham. God beloofde hem een zoon. Toen hij op hoge leeftijd deze zoon kreeg, leek de belofte van een nageslacht in vervulling te gaan. Totdat God aan Abraham een nieuwe opdracht gaf. Hij moest zijn zoon offeren. Dit was zeer ongewoon. De God van Israël vroeg geen mensenoffers. Abraham gehoorzaamde. Hij ging niet in discussie. Hij maakte zich klaar om op reis te gaan. Zelfs toen hij in het land Moria de berg die God had aangewezen beklom, en Izak zijn vader vroeg hoe dat dan zat met het offerdier, bleef Abraham rustig. In de Hebreeënbrief lezen we dat Abraham: “… overlegde bij zichzelf dat God bij machte was hem (zijn zoon Izak) zelfs uit de doden op te wekken (Hebreeën 11:18).”

Abraham kende de God van Israël en hij geloofde in de levende God. God blijft trouw aan de beloften die Hij aan mensen geeft. Abraham had niet zozeer een groot geloof. Hij geloofde in een Machtige God, Die grote dingen doet. God is vandaag nog Dezelfde. Zijn beloften zijn ook waar voor ons.

Gebed
Hemelse Vader, dank U wel voor het voorbeeld van Abraham. Hij geloofde en gehoorzaamde, niet omdat hij een held was, maar omdat hij wist hoe groot U bent.

Dagsluiting
In de verzen die we vanmorgen lazen staat één van de vele prachtige namen van God: Jehova Jireh. In Genesis 22:14 staat: “En Abraham gaf die plaats de naam: De HEERE zal erin voorzien. Daarom wordt heden ten dage gezegd: Op de berg van de HEERE zal erin voorzien worden.” Wanneer we nadenken over deze Naam, of een lied zingen over deze Naam, bedenken we dat God altijd voor Zijn kinderen zorgt, elke dag van hun leven.

Van kaft tot kaft
14 januari OT: Genesis 39-41 NT: Mattheüs 10:1-23


Dinsdag 15 januari 2019 – Mozes ontmoet de Heere God
Lezen: Exodus 19:18-22

Voordat Mozes het volk Israël uit Egypte leidde, had hij een ontmoeting met de Heere God op de berg Sinaï. God sprak er met hem in een brandende braamstruik en zei: “Voorzeker, Ik zal met u zijn, en dit zal voor u het teken zijn dat Ik u gezonden heb: Als u het volk uit Egypte geleid hebt, zult u God dienen op deze berg (Exodus 3:12).” In Exodus 19 lezen we dat God neerdaalde op deze berg. God riep Mozes naar de top en Mozes klom naar boven.

Toen Mozes de Heere God ontmoette bleef het volk van verre staan en keek toe. Het leek wel of de hele berg in brand stond. Er waren donderslagen, bliksemstralen, en  het geluid van een bazuin. Het volk was bang. Ze zeiden tegen Mozes: “Spreekt u met ons, dan zullen wij luisteren, maar laat God niet met ons spreken, anders sterven wij (Exodus 20:19).” Het volk zag de grootheid van God en iedereen was zich er van bewust dat ze niet klaar waren om God te ontmoeten. De heiligheid van God maakte dat ze niet durfden te naderen tot God.

Zo is het ook met ons. Wanneer we tot God naderen, doen we dat in ontzag voor Wie Hij is. Als kinderen van God mogen we in vrijheid naderen, omdat we door het bloed van Jezus geheiligd zijn.    

Gebed
Vader in de hemel, dank U wel dat ik Uw kind mag zijn, omdat ik geloof dat Jezus voor mij gestorven is. Ik mag nu tot dicht bij Uw troon komen. Ik hoef niet bang te zijn.

Dagsluiting
Lees Exodus 19:18-22. Vanmorgen lazen we hoe God neerdaalde op de berg Sinaï. Het volk mocht de berg niet bestijgen, omdat ze de heiligheid van God niet konden verdragen. Hoe anders is het wanneer we Jezus hebben leren kennen. In Hebreeën 4:16 staat: “Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.” Kinderen van God kunnen de troonzaal van de Allerhoogste God, de Schepper van hemel en aarde, binnenkomen en vragen wat ze nodig hebben. Dàt is heel bijzonder!

Van kaft tot kaft
15 januari OT: Genesis 42-44 NT: Mattheüs 10:24-42


Woensdag 16 januari 2019 – Elia ontmoet de Heere God
Lezen: 1 Koningen 19:9-12

Ook Elia ontmoette de Heere God op het gebergte van Sinaï, namelijk de berg Horeb. Dit was de berg waar Mozes de tien geboden uit de hand van God had ontvangen. Elia was uit Israël weggevlucht omdat hij vreesde voor zijn leven. Izebel, de koningin van Israël, wilde hem doden omdat hij al de profeten van de god Baäl had omgebracht. Hoewel God Zich op een bijzondere manier had geopenbaard en Elia als profeet had bevestigd, was hij bang voor de bedreigingen van Izebel. Elia vluchtte de woestijn van Sinaï in. Hij liep weg van zijn benarde omstandigheden en vluchtte naar de berg van God, omdat hij geen andere schuilplaats wist. 

Maar de reis was zeer ver, en in zijn vertwijfeling was hij vergeten om voedsel mee te nemen. God voorzag in eten en drinken, en zo kon hij de lange reis maken. Ver weg van de bedreiging van mensen, midden in de woestijn, hoog op de berg, mocht Elia staan voor het aangezicht van God. En de Heere God ontmoette hem, niet in de storm, niet in de aardbeving, niet in het vuur, maar in een zachte koele wind. Daar kreeg Elia een nieuwe opdracht. God gaf Elia na twijfel en ontmoediging nieuwe kracht.

Gebed
Vader in de hemel, dank U wel dat U tot ons komt wanneer we twijfelen en ontmoedigd zijn.

Dagsluiting
Lees 1 Koningen 19:13-18. In deze tekst lezen we dat Elia een opdracht kreeg. God ging verder met Elia, ook al was hij bang. Hij moest twee koningen zalven en Elisa als profeet aanstellen. Elia dacht dat hij de enige was die trouw was gebleven, maar God toonde hem dat er nog 7000 anderen waren, die trouw bleven aan de God van Israël. Wanneer we bang zijn, kunnen we net zoals Elia denken dat we alleen zijn overgebleven, maar God heeft broeders en zusters  gegeven die net als wij trouw blijven aan Jezus. Dit maakt dankbaar.  

Van kaft tot kaft
16 januari OT: Genesis 45-47 NT: Mattheüs 11


Donderdag 17 januari 2019 – De Heere Jezus ontmoet Mozes en Elia
Lezen: Lukas 9:28-36

Jezus ging vaak naar een eenzame plaats om te bidden. In Lukas 9 staat dat Hij drie van Zijn discipelen meenam naar een berg om te bidden. Petrus en de broers Johannes en Jakobus gingen die avond met Hem mee. Er gebeurde iets merkwaardig. Terwijl Jezus in gebed was, veranderde Zijn gelaat. De discipelen bemerkten een bijzondere aanwezigheid. Plotseling schitterde niet enkel Jezus’ gelaat, maar ook Zijn kleding. Jezus was niet langer alleen. Twee mannen waren met Hem in gesprek. Later begrepen de discipelen dat het Mozes en Elia waren. Petrus, Jakobus en Johannes zagen de nabijheid van de Heere God. Het was een zalig moment… “Meester, het is goed, dat wij hier zijn.” sprak Petrus. Hij wilde het moment vasthouden.

Toen kwam er een wolk en de Heere God sprak. Zoals bij Elia God aanwezig was in het suizen van een zachte wind, en Hij bij Mozes aanwezig was in bazuingeschal, donder en vuur, was God ook nu aanwezig en sprak Hij tot mensen. Sinds de opstanding van Jezus uit de dood, leeft Hij door de Heilige Geest in het hart van mensen. Ook vandaag spreekt de Heere God tot ieder die Jezus kent: “Deze is Mijn geliefde Zoon, luister naar Hem.”

Gebed
Vader in de hemel, dank U wel dat U door de Heilige Geest in mij woont.

Dagsluiting
Lees 1 Korinthe 6:19-20. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. In het Oude Testament sprak God tot de profeten en tot de priesters in de tempel van Jeruzalem. Sinds de opstanding van Jezus woont de Heilige Geest in het hart van ieder die in Jezus gelooft. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest geworden. Paulus maakte zich terecht zorgen over de christenen van Korinthe. Sommigen, die zich christen noemden, leefden onveranderd. Paulus onderwees dat, wie God kent anders gaat leven. Paulus schreef hen: “Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn.”

Van kaft tot kaft
17 januari OT: Genesis 48-50 NT: Mattheüs 12:1-21


Vrijdag 18 januari 2019 – Het nieuwe Jeruzalem
Lezen: Openbaring 21:1-5

De profeet Zacharia profeteerde van de verre toekomst, toen hij schreef: “Zo zegt de HEERE: Ik ben naar Sion teruggekeerd en Ik zal midden in Jeruzalem wonen. Jeruzalem zal ‘stad van waarheid’ genoemd worden, de berg van de HEERE van de legermachten ‘de heilige berg’ (Zacharia 8:3).” Johannes heeft deze ‘heilige berg’ gezien toen hij het nieuwe Jeruzalem uit de hemel zag neerdalen. Hij zag iets gebeuren wat voor ons nog moet plaatsvinden in de toekomst. Er komt een tijd dat God Zelf bij de mensen zal wonen op een plaats die nu al bestaat: in Jeruzalem. De tempelberg in Jeruzalem zal ‘de heilige berg’ genoemd worden. Het leven zoals wij dat nu ervaren zal voorbij zijn. Er zullen geen moeite, ziekte, rouw en dood meer zijn…

Wat een bijzonder mooie dag zal dat zijn, wanneer we de stem van onze hemelse Vader zullen horen Die zegt: “Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn (Openbaring 21:3).” Wanneer we Jezus als Heer in ons leven kennen, zijn we een nieuwe schepping geworden: “Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden (2 Korintiërs 5:17).” Maar wanneer de hemel en de aarde die we nu kennen, voorbij zijn gegaan, zullen we voor eeuwig ànders zijn.

Gebed
Dank U, Heere Jezus, dat ik in U een nieuwe schepping mag zijn.

Dagsluiting
Lees Zacharia 8:3 en Openbaring 21:1-5. De profeet Zacharia heeft voorspeld dat God zal terugkomen naar Jeruzalem om daar te wonen. In het boek Openbaring heeft Johannes opgeschreven hoe dit inderdaad zal gebeuren: het nieuwe Jeruzalem zal uit de hemel neerdalen. God Zelf zal bij de mensen wonen en Hij zal alle tranen van hun ogen wegnemen. God zal ook deze belofte houden; dit zal wérkelijk gebeuren.

Van kaft tot kaft 18 januari
OT: Exodus 1-3 NT: Mattheüs 12:22-50


Tijdens het weekend
Lees Psalm 121. Ook al is het leven niet vrij van lijden en verdriet, we weten dat God over ons waakt. Wanneer we Hem kennen en met Hem leven, bewaart Hij ons. Dit betekent niet dat er geen moeilijke momenten zullen zijn. In moeilijke omstandigheden zijn wij veilig.
Lees Openbaring 21:1-5. Dit is een bijzondere belofte: God Zelf zal bij de mensen wonen. We kunnen ons nauwelijks voorstellen wat dit betekent. Dit kan enkel op een plek zonder zonde, geen verdriet, geen pijn, geen dood…. Aan het einde van vers 5 staat: “Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar.” Daar zijn geen woorden voor.

Van kaft tot kaft
19 januari OT: Exodus 4-6 NT: Mattheüs 13:1-30
20 januari OT: Exodus 7-9 NT: Mattheüs 13:31-58


Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

24/05/19 - Bijbels dagboek week 22
17/05/19 - Bijbels dagboek week 21
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Jezus ging vaak naar een eenzame plaats om te bidden.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring