Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2019 - Week 4

Week 4: Ik hef mijn ogen op naar de bergen

De stad Jeruzalem ligt tussen verschillende bergen. Deze bergen waren belangrijk voor het volk Israël. Wie op reis ging naar Jeruzalem zag de stad in de verte liggen. Op de berg Sion was de tempel gebouwd, de plaats waar elke Israëliet minstens eenmaal per jaar de Heere God ging aanbidden. De bergen, die niet wankelden, herinnerden het volk Israël aan de Heere God Die niet wankelt; ze konden altijd op hun God vertrouwen. Deze week denken we aan de trouw van God. Wij geloven in de Heere Jezus, de Zoon van de God van Israël. Hij is een God van trouw.

Week 4: van 21 t/m 25 januari 2019

Lees elke dag: Psalm 121:1-2
Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal.
Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft.


Maandag 21 januari 2019 – Een bedevaartslied
Lezen: Psalm 121:1-8; Numeri 6:22-27

Psalm 121 werd geschreven in de periode waarin het volk Israël in ballingschap naar Babel werd weggevoerd. Israël was in grote zonde gevallen. Het volk Israël was God vergeten en andere goden nagelopen, totdat de maat vol was. De Heere God kon hun afgoderij en vele kwade praktijken niet langer aanzien. Zo werd het volk naar een machtige vijand gebracht. Een aantal Israëlieten, waaronder de schrijver van deze psalm, bleef steunen op de beloften die God aan Zijn volk had gegeven. Eén van deze beloften kende hij als de priesterlijke zegen, die de hogepriester over het volk had uitgesproken.

In gelovige gezinnen sprak de vader deze zegen over zijn kinderen uit. Het was een blijvende belofte van een trouwe God: “De HEERE zegene u en behoede u! De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig! De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u geve u vrede!” De psalmist dacht aan de God van Israël. Hij heeft alle argumenten waarom God trouw is, op een rijtje gezet: onze God is de Schepper van hemel en aarde; onze God heeft het volk Israël uitgekozen, Hij zal ons niet vergeten, want Hij is trouw. Hij zal ons dus voor onheil bewaren. Hij zal bij ons blijven, ook al lijkt Hij ver weg.

Gebed
Vader in de hemel, wanneer ik om hulp zoek bij U, mag ik weten dat U me hoort. U bent de Schepper van hemel en aarde. Bij U is het goed.

Dagsluiting
Wanneer we zoeken naar hulp, zoeken we met onze ogen. We denken na: Wie zal ons kunnen helpen? We zoeken gegevens in de telefoon, we zoeken op internet, we zoeken naar mensen die ons zullen helpen. De schrijver van Psalm 121 zoekt ook. Hij slaat zijn ogen op naar de bergen. Hij kijkt naar omhoog. Hij zoekt naar God, omdat hij weet dat God hem ziet, hem hoort en een oplossing zal geven. Ook wij mogen bidden, zoals geschreven werd in Psalm 25:15: “Mijn ogen zijn voortdurend gericht op de HEERE, want Hij bevrijdt mijn voeten uit het net.”

Van kaft tot kaft
21 januari OT: Exodus 10-12 NT: Mattheüs 14


Dinsdag 22 januari 2019 – De hulp komt van God
Lezen: Psalm 121:1-2; Psalm 91:14-16

De schrijver van Psalm 121 is op zoek naar hulp. Hij spreekt tot zichzelf: “Ik heb hulp nodig, waar zal ik het vinden?” Hij zoekt, hij kijkt omhoog… en denkt: “zal ik hulp vinden in de bergen?” Hij weet dat hij zal hulp vinden bij Hem, die de bergen heeft gemaakt. Hij zoekt hulp bij God en kijkt omhoog.

Te midden van onze dagelijkse zorgen, heffen we onze ogen op en zoeken om hulp bij God. Hij zal ons niet in de steek laten, want Hij waakt over ons. Hij zal niet sluimeren noch slapen. Hij ziet wat er rondom zijn kinderen gebeurt. Hij waakt en beschermt. Hij beschermt overdag, van datgene wat niet goed voor ons zou zijn. Hij beschermt ons ’s nachts, wanneer we slapen. Alleen een God Die Almachtig is, kan dit doen. Hij Die het goede en het kwade kent, kan ons als geen ander beschermen.

Wanneer wij bij God hulp zoeken, antwoordt Hij. Zo is Hij. Hij houdt van ons. In Psalm 91:14 staat het ook geschreven: “Omdat hij liefde voor Mij opgevat heeft, zegt God, zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent Mijn Naam.” God houdt van ons met een eeuwige liefde. Ook wanneer we in het nauw gekomen zijn en er geen uitweg meer is, zal Hij  onze ziel bewaren.

Gebed
Vader in de hemel, dank U dat ik mag weten dat U altijd over me waakt. U bent de Bewaarder van Israël. U slaapt nooit.

Dagsluiting
In Psalm 121:8 staat geschreven: “De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid.” We mogen weten dat de Heere God overal met ons meegaat, of we nu ergens buiten of binnen gaan, Hij is met ons. Misschien zijn onze omstandigheden vandaag niet zoals we willen, of waren we liever op een andere plaats geweest. Wanneer we in Jezus geloven, weten we dat Hij ons helpt. Hij doet wat Hij belooft. Hij is trouw tot in eeuwigheid.

Van kaft tot kaft
22 januari OT: Exodus 13-15 NT: Mattheüs 15:1-28


Woensdag 23 januari 2019 – Een God van vrede
Lezen: Mattheüs 8:23-27

Onze God is een God van vrede. Soms laat Hij in ons leven stormen toe. Hij heeft macht om deze stormen stil te zetten. Hij kan elke storm van ons leven tot rust brengen. De discipelen van Jezus hebben dit meegemaakt. Pas toen ze midden in de storm zaten en in paniek geraakten, viel het hen op hoe rustig Jezus bleef. Hij was in slaap gevallen en sliep verder terwijl de storm hevig woedde. De Heere Jezus was niet bang. Hij wist dat Hij veilig was. Hij wist dat Zijn hemelse Vader nooit zou toelaten dat hun schip zou vergaan. Hij kende de Almacht van God. Geloof in een God Die steeds nabij is, Die ons bewaart ook al woeden er stormen om ons heen. Dit geloof geeft ons een gevoel van veiligheid. Dat is Zijn vrede.

De vraag van de psalmist (Psalm 121): “Ik hef mijn ogen naar de bergen, vanwaar zal mijn hulp komen?” is zoals de uitroep van de discipelen: “Heere, help ons, wij vergaan!” In beide gevallen zegt God: “Ik ben uw Bewaarder, van nu aan tot in eeuwigheid.” Dat stelt gerust, dat mag onze vrede zijn.

Gebed
Vader in de hemel, ik wil U beter leren kennen. Want wanneer ik weet hoe groot en machtig U bent, hoef ik nooit meer bang te zijn.

Dagsluiting
Lees Filippenzen 4:6-7. God is een God Die vrede geeft. De psalmist schreef over de Bewaarder Die hem beschermde. Jezus toonde het aan Zijn discipelen midden in de storm. De apostel Paulus schreef over dezelfde vrede. Ook in ons leven woedt er soms een storm. Paulus leerde dat, ook al ervaren we die stormen, Jezus nabij is en Hij onze harten en gedachten beschermt. De Heere Jezus zal ons hart bewaren…net zoals Psalm 121 leert: De Heere zal ons voor alle kwaad bewaren.

Van kaft tot kaft
23 januari OT: Exodus 16-18 NT: Mattheüs 15:29-47


Donderdag 24 januari 2019 – Een God van wonderen
Lezen: Exodus 14:10-14

Het volk Israël was een paar dagen onderweg. Ze waren uit Egypte weggevlucht en volgden Mozes. Deze handelde in opdracht van de grote God van Israël. Overdag was er een wolkkolom die iedereen kon zien, die volgden ze. Tijdens de nacht vervolgden ze hun weg zodat ze snel verder konden. God was met hen. Hij toonde de weg. Alles leek goed te gaan, tot ze merkten dat de farao met een groot leger op hen afkwam. Toen was er paniek. Het volk kon geen kant op. Vanwaar zou hulp komen?

Mozes kende de God van Israël. Hij wist dat deze God machtig was, een God Die een groot leger zoals dat van Farao aankon. Mozes wist hoe groot het leger van Egypte was, want hij groeide op aan het hof van Farao … Hij sprak hij tot het volk: “Wees niet bevreesd, houd stand, zie het heil van de HEERE dat Hij vandaag nog voor u zal bewerken! … De HEERE zal voor u strijden, en u moet stil zijn.” Even later liep het volk op de bodem van de zee naar de overkant, en het leger van Farao kwam om. God is nog steeds Dezelfde. Hij zal ook vandaag ons, Zijn geliefde kinderen, beschermen.

Gebed
Vader in de hemel, dank U wel dat U ons leidt op de weg die we gaan. Wilt U ons helpen om U te vertrouwen?

Dagsluiting
Lees Exodus 14:10-12 en Exodus 15:1-3. In de eerste verzen lezen we over het volk Israël in een moeilijke situatie. Ze waren boos op Mozes en schreeuwden: “Laat ons met rust!” Maar de Heere God bleef bij hen. Hij streed voor hen. Nadien hebben de Israëlieten een lied gezongen: “Ik zal zingen voor de HEERE, want Hij is hoogverheven!….De HEERE is een Strijder, HEERE is Zijn Naam!” Ze hadden gezien hoe de Heere God hen redde. Toen geloofden ze. Soms zijn wij bang, soms vergeten we dat de Heere God nabij is, soms zijn we boos op mensen of omstandigheden, maar de Heere God is nabij. Hij zal ons uitredden.

Van kaft tot kaft
24 januari OT: Exodus 19-21 NT: Mattheüs16


Vrijdag 25 januari 2019 – De HEERE is uw Bewaarder
Lezen: Markus 10:13-16

Jezus hield veel van kinderen. Wanneer Hij ze zag, stopte Hij, ging even zitten en nam ze op schoot. Hij vond het niet erg dat de ouders hun kinderen bij Hem brachten. Hij zei steeds: “Laat ze komen, laat ze komen…” Hij legde ze de handen op zoals de priesters uit het Oude Testament dit deden: “De Heere zegene u en behoede u.” Zo zegende Jezus de kinderen. En de kinderen kwamen graag, omdat ze aanvoelden dat het bij Jezus veilig was. Voor hen was het niet moeilijk om te vertrouwen en te geloven dat de Heere Jezus van God kwam. Ze geloofden het gewoon.

De ouders brachten hun kleine kinderen. Ze wilden dat Hij hun kinderen aanraakte, maar de Heere Jezus deed meer: Hij nam ze in Zijn armen, Hij legde ze de handen op en zegende ze. Ook nu de Heere Jezus in de hemel is, mogen ouders hun kinderen bij Hem brengen. Hij raakt hen aan met Zijn zegen, omdat Hij ons liefheeft met de belofte die Hij aan Israël heeft gegeven. Hij zegent ons en onze kinderen met de kracht van Zijn Geest zoals geschreven staat in Jesaja 44:3: “Ik zal Mijn Geest op uw nageslacht gieten en Mijn zegen op uw nakomelingen.”  Wanneer we onze kinderen bij Jezus brengen, raakt Hij hun harten aan. Hij neemt ze in Zijn armen. Daar vinden ze de troost en de vrede die ze nodig hebben. 

Gebed
Vader in de hemel, dank U dat U veel van kinderen houdt. Helpt U me om als een kind Uw stem te verstaan?

Dagsluiting
Lees opnieuw Markus 10:13-16. Sta stil bij wat de Heere Jezus zegt over kinderen en over het Koninkrijk Gods: “Wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal het beslist niet binnengaan.” Een kind gelooft onmiddellijk wat je belooft. Een kind is makkelijk en snel enthousiast te krijgen, want het vertrouwt blindelings. Kinderen weten dat ouders altijd voor ze klaarstaan. Een kind denkt niet na over gevaren. Een kind vindt het geen probleem om altijd maar afhankelijk te zijn. We mogen als volwassenen leren om God te vertrouwen, omdat Hij betrouwbaar is. Niemand is zo trouw als Hij.

Van kaft tot kaft
25 januari OT: Exodus 22-24 NT: Mattheüs 17


Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft

26 januari OT: Exodus 25-27 NT: Mattheüs 18:1-14
27 januari OT: Exodus 28-30 NT: Mattheüs 18:15-35

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.


Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

17/08/19 - Bijbels dagboek week 34
09/08/19 - Bijbels dagboek week 33
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

God is nog steeds Dezelfde. Hij zal ook vandaag ons, Zijn geliefde kinderen, beschermen.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring