Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2019 - Week 5

Week 5: Wit als sneeuw

Deze week denken we tijdens de dagopeningen na hoe het bloed van de Heere Jezus ons reinigt. Hij helpt ons om voor Hem te leven. Hij neemt niet alleen de schuld van zonden weg, maar Hij helpt om in Hem te geloven. God geeft een nieuw hart. Hij maakt dat wij naar Hem terugkeren zodat we heel ons hart aan Hem toevertrouwen. Hij neemt initiatief waarop wij antwoorden. Dat is de kracht van het geloof dat God ons heeft gegeven.

Week 5: van 28 januari t/m 1 februari 2019

Lees elke dag: Jesaja 1:18
Kom nu, laten wij samen een rechtszaak voeren, zegt de HEERE. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw; al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol.


Maandag 28 januari 2019 – Zonden worden wit als sneeuw
Lezen: Jesaja 1:15-18

Jesaja was profeet toen het volk Israël ongehoorzaam werd aan de Heere God. De Israëlieten kenden de wetten niet meer en liepen achter de afgoden aan. God was teleurgesteld en voorspelde dat de vijand zou komen om het volk in ballingschap weg te voeren. De profeet Jesaja moest hen waarschuwen dat God, indien het volk zich niet bekeerde, zou straffen.

Voor alles wat het volk Israël verkeerd deed, stonden ze bij de Heere God in het krijt: ze waren schuldig. Maar God verlangde ernaar om dit op te lossen. Hij wist dat Zijn volk de schuld niet kon betalen. Daarom wilde Hij de schuld van hen wegnemen. Hij sprak hen vrij. Hij stuurde de profeet Jesaja met de woorden: ”Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw.” Scharlaken is de kleur van bloed. De zonde van het volk was zo groot dat er bloed aan hun handen kleefde. Ze waren schuldig aan moord.

Geen mens kan de schuld van moord wegnemen. Dat drukt zwaar op iemands schouders. Alleen God kan die schuld wegnemen en dat heeft Hij door de profeet Jesaja beloofd. Wat er ook in je leven is gebeurd, hoe groot ook je schuld is, bij de Heere God kun je vrijspraak van schuld ontvangen. Dat is de kracht van vergeving. Daarvoor is Jezus naar het kruis gegaan.

Gebed
Vader in de hemel, dank U wel dat U verlangt dat ik me tot U keer. U vergeeft me en wast mijn zonden wit als sneeuw.

Dagsluiting
Lees Psalm 51:9-15. Het ging niet goed met koning David. De grote koning van Israël, die zoveel goed had gedaan voor het volk, was in zonde gevallen. Er kleefde bloed aan zijn handen. Hij zocht vergeving bij God. Te midden van diep besef van schuld en verdriet, wist koning David dat God de schuld van zijn zonde had weggenomen. Hij zou nooit meer dezelfde zijn.

Van kaft tot kaft
28 januari OT: Exodus 31-33 NT: Mattheüs 19


Dinsdag 29 januari 2019 – Het bloed van Jezus
Lezen: Mattheüs 26:26-29

Het volk Israël heeft van God wetten ontvangen. Wanneer iemand zondigde, kon hij een offer brengen. God stelde het bloed van het dier in de plaats van het bloed van de overtreder. De Heere God heeft nooit een overtreding door de vingers gezien. Dit komt niet zozeer omdat Hij streng is, maar omdat Hij rechtvaardig is. De schrijver van de Hebreeënbrief zegt het zo: “…alles wordt volgens de wet door bloed gereinigd, en zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats (Hebreeën 9:22).”

Toen God met het volk Israël een verbond heeft gesloten, moest Mozes het bloed van dieren nemen. Hij sprenkelde wat van dit bloed op het volk en sprak: “Zie, dit is het bloed van het verbond dat de HEERE met u gesloten heeft,… (Exodus 24:8).”  Jezus heeft een nieuw verbond gebracht. Dit verbond werd gesloten toen Hij gestorven is aan het kruis. Daar heeft Zijn bloed gevloeid met een doel: om zonden van mensen te vergeven.

Ieder die vergeving nodig heeft en gelooft dat Jezus voor zijn zonden is gestorven, ontvangt vergeving van zonden. Hij mag weten dat de zondelast weg is, zoals staat in Psalm 103:12: “Zover het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan.”
 
Gebed
Dank U wel, Heere Jezus, dat U voor mijn zonden gestorven bent, en dat U me in een nieuw verbond hebt gebracht.

Dagsluiting
Lees 1 Korinthe 11:23-26. De apostel Paulus vroeg aan de christenen van Korinthe om de dood van de Heere Jezus niet te vergeten. Zijn lijden, sterven en opstanding zijn belangrijk voor wie in Hem gelooft. Hij stierf om de schuld van zonden weg te nemen. Hij stierf zodat wij vrij zijn. Jezus is niet in het graf gebleven. Hij is opgestaan en heeft bewezen dat de zonde en de dood overwonnen zijn. Daarom vieren christenen, wanneer ze elkaar ontmoeten, het avondmaal. Ze breken het brood als teken van het gebroken lichaam van Jezus. Ze drinken wijn, als teken dat Zijn bloed gevloeid heeft. Zijn dood heeft vrijheid gebracht. Christenen zijn vrij van de schuld van hun zonden. Bovendien zijn ze gered van de eeuwige dood, want wanneer ze sterven zijn ze voor eeuwig bij Jezus in de hemel.

Van kaft tot kaft
29 januari OT: Exodus 34-36 NT: Mattheüs 20


Woensdag 30 januari 2019 – Rein van hart
Lezen: Johannes 15:1-8

Op een dag was Jezus vele mensen aan het onderwijzen en Hij sprak: “Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien (Mattheüs 5:8).” Om God te kunnen zien, heb je een rein hart nodig. God is heilig en je kunt niet zomaar bij Hem komen. Wanneer iemand in de Heere Jezus gaat geloven, wordt hij rein gemaakt. Het bloed van Jezus neemt de schuld van zonden weg. Dit is een eerste stap om een rein hart te ontvangen. 

Er is een tweede stap nodig om rein te zijn: dicht bij Jezus blijven. Jezus vertelde dat Hij een wijnstok is, wiens takken vrucht dragen. De takken zijn wij en wij kunnen alleen maar vrucht dragen wanneer we op de wijnstok blijven zitten. Wanneer de takken zich losmaken, missen ze de sappen die door de wijnstok gaan. Ze kunnen geen vrucht meer dragen. De takken zullen verdorren en weggegooid worden. De woorden die Jezus gesproken heeft, zijn belangrijk voor Zijn volgelingen. Deze woorden helpen om rein te blijven. Wanneer wij deze woorden lezen en ze in onze harten bewaren, zal de Heere Jezus onze levens veranderen.

Gebed
Dank U wel, Heere Jezus, want U leert me om mijn hart rein te houden.

Dagsluiting
Lees Romeinen 10:8-11. God heeft aan mensen Zijn woorden gegeven. Dit was zo in het Oude Testament (Deuteronomium 30:11-14) en dit gebeurde toen Jezus leefde. Paulus leert dat we met het hart geloven. Wanneer we ons hart openstellen en aannemen dat de Heere Jezus voor onze zonden gestorven is, zal Hij ons eeuwig leven geven. Indien wij het Woord van God bewaren, door in de Bijbel te lezen en ook te doen wat er geschreven staat, zal ons geloof groeien.

Van kaft tot kaft
30 januari OT: Exodus 37-38 NT: Mattheüs 21:1-22


Donderdag 31 januari 2019 – God opent de ogen
Lezen: Handelingen 26:14-18

Paulus heeft op een bijzondere manier de Heere Jezus leren kennen. Hij was een Jood en had van jongs af de wetten gehouden. Hij geloofde in de God van Israël. Toen hij hoorde van Jezus van Nazareth, probeerde hij de discipelen uit te roeien. Zo was hij op weg naar Damascus om de volgelingen van Jezus in de gevangenis te werpen. Tot hij onderweg Jezus heeft ontmoet. Zijn leven is toen helemaal veranderd. In plaats van Jezus te vervolgen, zou hij het Evangelie verkondigen.

Paulus had de geschriften van het Joodse volk bestudeerd. Toen hij Jezus ontmoette begreep hij dat al wat geschreven werd in het Oude Testament met Jezus te maken had. Hij geloofde dat de Heere Jezus de Zoon van God was. De profeten hadden over Hem geschreven. Hij zag hoe de dood van Jezus een offer was en dat enkel dit offer mensen kon vrijmaken van zonde en de schuld van alles wat in hun leven verkeerd was gegaan. Toen wist Paulus: wie dit gelooft zal voor altijd anders zijn. Je kunt je bekeren uit de duisternis tot het licht. Je kunt loskomen van de macht van de duivel. Wie bij Jezus hoort, is bij God gekomen. Dat is wat vergeving van zonden doet: er is altijd een weg terug.

Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat U de ogen van mensen opent zodat ze zich tot U bekeren.

Dagsluiting
Lees Mattheüs 9:27-31. De Heere Jezus heeft niet alleen ogen van het hart geopend, zodat mensen hem als Zoon van God herkenden. Hij heeft ook blinden de ogen geopend. Daarvoor was het nodig dat de blinden geloofden dat Hij hen kon genezen. Ook vandaag geneest Jezus zieken.

Van kaft tot kaft
31 januari OT: Exodus 39-40 NT: Mattheüs 21:23-46


Vrijdag 1 februari 2019 – Het Evangelie is kracht van God
Lezen: Romeinen 1:8-17

Paulus had vaak geprobeerd om naar God op te klimmen. Hij had hard gewerkt om God te dienen, maar het had hem geen rust gebracht. Totdat hij Jezus ontmoette. Niet hij had God gevonden, maar God had hem gezocht en gevonden. Saulus, want zo was zijn naam, de ijverige Schriftgeleerde, moest eerst tot bekering komen. De Heere Jezus moest eerst zijn hart openen voor het Evangelie. Dat is een blijde boodschap: God zoekt mensen en geeft hen het eeuwige leven. Wanneer je ja zegt en gelooft dat Jezus voor jouw zonden stierf aan het kruis, ga je over van de duisternis in het licht, van de dood in het leven. Paulus schaamde zich niet om aan mensen zo’n geweldige boodschap te vertellen.

Jezus heeft aan Zijn discipelen geleerd: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven (Johannes 5:24).” Door in Jezus te geloven ontvang je zomaar het eeuwige leven . Dat, zegt Paulus, is heel bijzonder. Dat is kracht van God. Paulus kon er niet over zwijgen. Overal waar hij kwam, vertelde hij mensen over deze bijzondere kracht. Vandaag is deze boodschap nog altijd waar. Ook jij kunt vandaag kiezen voor Jezus en de kracht van God in je leven ervaren.

Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat ik door geloof kracht ontvang om kind van God te worden.

Dagsluiting
Lees Mattheüs 11:25-30. Jezus was aan het bidden. Hij was in gesprek met Zijn Vader in de hemel. Hij was blij dat Hij samen met de Vader mensen vond die in Hem geloofden. Hij wilde een juk aan mensen geven, dat zacht en licht is. Hij wil het ook aan ons geven. Wanneer je dit juk draagt, vind je rust voor je ziel. Het enige wat nodig is, is dat je naar Jezus gaat. Hij zal je lasten overnemen. Wat Hij van je vraagt is niet zwaar.

Van kaft tot kaft
1 februari OT: Leviticus 1-3 NT: Mattheüs 22:1-22


Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft
2 februari OT: Leviticus 4-6 NT: Mattheüs 22:23-46
3 februari OT: Leviticus 7-9 NT: Mattheüs 23

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.


Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

17/08/19 - Bijbels dagboek week 34
09/08/19 - Bijbels dagboek week 33
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Ook jij kunt vandaag kiezen voor Jezus en de kracht van God in je leven ervaren.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring