Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2019 - Week 6

Week 6: Wees heilig

Deze week lezen we in het boek Leviticus. De naam Leviticus verwijst naar de stam Levi die het priesterschap ontving. De tabernakel, of de tent waar de Heere God met Zijn volk wilde samenkomen, was net opgericht. Voor die tijd sprak de Heere God tot Mozes op de berg Sinaï. Nu sprak Hij met Mozes van boven de ark die in de tabernakel stond. 
De Heere God heeft een reeks van voorschriften gegeven, welke de priesters nauwkeurig uitvoerden. Deze week staan we stil bij de priesterwijding, het belang van een rein leven, de functie van verzoening en zonden die een land verontreinigen.
 
Week 6: van 4 t/m 8 februari 2019

Lees elke dag: Leviticus 11:45
Want Ik ben de HEERE, Die u uit het land Egypte heeft laten vertrekken, opdat Ik u tot een God ben. U moet heilig zijn, want Ik ben heilig.


Maandag 4 februari 2019 – De wijding van Aäron en zijn zonen
Lezen: Leviticus 8:1-14

Aäron werd tot hogepriester gewijd. Later namen zijn zonen deze taak van hem over. Zij vormden het hogepriesterlijk geslacht. Bij de aanstelling was heel het volk aanwezig. Het was een officiële samenkomst. Het moest duidelijk zijn dat de Heere God Aäron aanstelde als hogepriester. Vervolgens zalfde Mozes hem met olie. Het zalven met olie was een uiterlijk teken. Op deze manier werden de priesters geheiligd. Ze werden apart gezet voor de taak die God hun gaf.

Tijdens dit inwijdingsritueel moesten de priesters voor zichzelf een offer brengen. Ze legden hun handen op de kop van het offerdier, als teken dat hun zonden op het dier werden gelegd. Het bloed van het dier werd dan op het altaar gesprenkeld, als teken dat de zonden van de priesters verzoend werden. De Heere God is heilig, en geen mens kon zomaar tot Hem naderen. Het bloed van het offerdier reinigde de priesters van hun zonden. Pas dan zag God hen voor heilig aan, en konden ze voor anderen de gepaste offers brengen.

De Heere God is heilig tot in eeuwigheid. Omdat God zoveel van mensen houdt, heeft Hij voor een volmaakt offer gezorgd. De dood van de Heere Jezus zorgt ervoor dat een ieder die in Hem gelooft met God wordt verzoend. 

Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat wij door Uw bloed met de hemelse Vader verzoend zijn.

Dagsluiting
Lees Romeinen 5:8-11. Indien we geloven dat Jezus voor onze zonden is gestorven, zal dit geloof ons met God verzoenen. God kijkt naar ons doorheen het bloed van de Heere Jezus. Nadat Hij gestorven is, is Jezus in de hemel binnengegaan en heeft Hij er Zijn bloed op het altaar gesprenkeld. Wie in Jezus gelooft, wordt op deze manier bij God ‘heilig verklaard’. Of zoals Paulus schreef: wie gelooft wordt door het bloed van Jezus rechtvaardig verklaard, met God verzoend en is voor eeuwig behouden.

Van kaft tot kaft
4 februari OT: Leviticus 10-12 NT: Mattheüs 24:1-28


Dinsdag 5 februari 2019 – Dood van Nadab en Abihu
Lezen: Leviticus 10:1-5

Nadab en Abihu waren de oudste zonen van Aäron. Samen met Aäron en zeventig van de oudsten van Israël, vergezelden ze Mozes naar de berg Sinaï. Daar hadden ze de Heere God in Zijn heerlijkheid gezien (Exodus 24:9-11). Nadien werden ze met hun vader Aäron tot priesters gewijd. Toen Mozes en Aäron het volk zegenden, zagen ze de heerlijkheid van God. Het offerdier op het altaar was in rook opgegaan omdat er vuur uit de hemel kwam en het verteerde. Dit was het teken dat God het offer had aanvaard.

Daarna namen Nadab en Abihu hun pannen en wilden een offer van reukwerk brengen; ze deden iets wat God niet had geboden. In de vorige hoofdstukken (Leviticus 8 en 9) kunnen we lezen dat God van de priesters verwachtte dat ze nauwkeurig en zorgzaam waren: precies zoals Mozes het zei moesten ze handelen. Deze nauwgezetheid toonde aan het volk Israël dat de Heere God op een gepaste manier moest benaderd worden. De priesters konden de heilige God van Israël enkel benaderen met eerbied en ontzag. Wat Nadab en Abihu deden, had God niet gevraagd. Ze waren ongehoorzaam, en ze wisten het. Opnieuw kwam er vuur uit de hemel. Deze keer doodde het vuur Nadab en Abihu.

Gebed
Vader in de hemel, wilt U me helpen om te begrijpen hoe ik met ontzag tot U kan naderen?

Dagsluiting
Lees Leviticus 10:3. Mozes troostte zijn broer Aäron, toen hij Gods’ woorden sprak. Als priesters van God was Aäron met zijn zonen geroepen om met respect voor God te naderen. Zijn zonen werden gestraft voor hun ongehoorzaamheid. De priesters hadden het voorrecht om dicht bij God te komen. Ze onderwezen het volk in de wetten die God had gegeven. God vroeg van de priesters gehoorzaamheid. Toen Mozes deze woorden sprak heeft Aäron gezwegen. Het was de heerlijkheid van God, waar het om ging.

Van kaft tot kaft
5 februari OT: Leviticus 13-15 NT: Mattheüs 24:29-51


Woensdag 6 februari 2019 – Rein en onrein
Lezen: Leviticus 15

In het boek Leviticus onderwijst God Zijn volk om in vrijheid te leven. God had Israël met grote wonderen uit Egypte weggeleid, maar dit betekende niet dat ze meteen wisten hoe ze als volk moesten leven. God wilde Zijn volk voor ziekten beschermen, en Hij gaf hen een aantal wetten. Men wist niets over bacteriën en virussen, die allerhande ziekten veroorzaken. Persoonlijke gezondheidszorg en hygiëne was heel belangrijk. Het water reinigde niet alleen, het verhinderde dat besmettelijke ziekten woekerden. Melaatsheid moest vanaf het begin aangepakt worden. Seksuele overdraagbare ziekten kregen geen kans, omdat God strakke huwelijks- en kuisheidswetten gaf om het volk te beschermen.

In Leviticus 15:13 staat: “Wanneer hij die de vloeiing had, rein geworden is van zijn vloeiing, moet hij…zijn lichaam in bronwater wassen, en is hij rein.” Dit bronwater was stromend water. Stilstaand water was water dat besmet was. Daar werd men ziek van. Maar het stromend water was water waarin leven was. Dit water werd voortdurend vanuit een bron vernieuwd. God wil aan ons dit levende water geven. Al wie de Heere Jezus in zijn leven heeft aangenomen als Heer, heeft dit levende water ontvangen. Jezus sprak: “Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien (Johannes 7:38).”

Gebed
Dank U wel, Heere Jezus, dat U de bron van levend water in mijn leven bent.

Dagsluiting
Lees Johannes 4:10-14. Jezus sprak met een Samaritaanse vrouw over het levende water dat alleen Hij haar kon geven. Hij wilde deze vrouw tonen hoe ze eeuwig leven kon ontvangen. Dit leven zou haar reinigen van haar zonden en haar nieuw leven geven door de Heilige Geest. Wie in Jezus gelooft, ontvangt de Heilige Geest. Deze is als een fontein die opspringt in je binnenste en die je elke dag nieuw leven geeft. Dit nieuwe en frisse leven ontvang je tot in de eeuwigheid.

Van kaft tot kaft
6 februari OT: Leviticus 16-18 NT: Mattheüs 25:1-13


Donderdag 7 februari 2019 – De grote verzoendag
Lezen: Leviticus 16:1-10; 27-34

Ieder jaar, op een vastgestelde dag, werd in Israël de grote verzoendag gevierd. Er werden dieren geslacht, en hun bloed werd in de tabernakel gebracht om verzoening te doen voor de priesters en het volk. Gewoonlijk was het zo dat het vlees van de offerdieren werd gegeten, maar de offerdieren die tijdens de verzoendag werden geslacht werden buiten het legerkamp verbrand. Deze offers verwijzen naar het offer van de Heere Jezus. Door Zijn offer zijn wij die geloven, verzoend met God. Het is zoals staat geschreven in Hebreeën 13:11-12: “Want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde door de hogepriester het heiligdom werd binnengedragen, werden het lichamen buiten de legerplaats verbrand. Daarom heeft ook Jezus, om door Zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden.”

De tijd van het brengen van offers, zoals in het Oude Testament geschreven staat, is voorbij. Jezus heeft ons eens en voor altijd verzoend met onze hemelse Vader. Ook wij mogen offers brengen, maar niet meer van vlees en bloed. Wij brengen offers van aanbidding wanneer we liederen zingen; we brengen offers van gehoorzaamheid want we doen wat Jezus vraagt. Ieder die tot Jezus komt en op Hem vertrouwt, ontvangt een nieuw leven. Het is een leven van gehoorzaamheid en van aanbidding.

Gebed
Heere Jezus, ik wil U aanbidden met mijn leven. Dank U dat U Uw leven gaf, zodat ik tot in eeuwigheid met U mag zijn.

Dagsluiting
Lees Hebreeën 13:1-6. De liefde die Jezus toont, leert om voor anderen te leven. Dat is wat Jezus ook Zelf heeft gedaan. Hij is gekruisigd op Golgotha, een plaats buiten de stadsmuren van Jeruzalem. Hij heeft Zichzelf gegeven tot een offer van verzoening voor de zonden van mensen. Dit mogen we nooit vergeten. Laten we dan doen zoals Hebreeën 13:15-16 leert: “Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen, die Zijn Naam belijden. En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God een welgevallen.” Laten we dan gul uitdelen aan hen die het minder goed hebben.

Van kaft tot kaft
7 februari OT: Leviticus 19-21 NT: Mattheüs 25:14-46


Vrijdag 8 februari 2019 – Verontreiniging van het land
Lezen: Leviticus 18:21-30

God waarschuwde het volk Israël dat ze hun kinderen niet aan de afgod Moloch zouden offeren. De god Moloch was de zonnegod. Soms deden mensen hun kinderen doorheen het vuur gaan om deze god gunstig te stemmen. God verbood Zijn volk dat ze deze heidense praktijken zouden volgen. Eens in het land Kanaän zouden ze deze praktijken zien. Het land waarheen God hen bracht, was zozeer gevuld met deze gruwelen, dat het verontreinigd was. God wilde met de heidense volken afrekenen. Omdat ze God niet kenden zou Israël hen als vijanden verslaan. Israël moest dus zorgvuldig leven als een volk dat door God apart was gezet; zij waren een heilig volk geworden. Indien zij de wetten van God niet naleefden, zouden ze net zoals de heidense volken weggevoerd worden.

Leviticus 18 vermeldt dat ongeoorloofd seksueel contact, homoseksualiteit en seksualiteit met dieren, een gruwel is voor God. Deze praktijken verontreinigen een grondgebied. Indien God op deze manier met mensen aan wie Hij Zich niet heeft verbonden omgaat, hoeveel meer zal Hij hen die Hem kennen, ter verantwoording roepen? In Jezus is hoop om van een dergelijke levensstijl bevrijd te worden. De apostel Paulus heeft deze hoop in 1 Korintiërs 6 opgeschreven. Hij sprak tot ontuchtplegers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, … en zei: “…en sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God (1 Korintiërs 6:11-12).”

Gebed
Heere Jezus, wilt U me helpen om een rein leven te leiden?

Dagsluiting
Lees 1 Korintiërs 6:12-20. Vanmorgen lazen we dat God Zijn volk waarschuwde om, eens ze in het land Kanaän kwamen, zich ver van de heidense praktijken te houden. Ook de apostel Paulus waarschuwde de christenen die in de heidense stad Korinthe woonden. Wanneer we dicht bij Jezus blijven en elke dag nadenken over Zijn woorden, zal Hij de kracht geven om ver van de zonde weg te blijven. 

Van kaft tot kaft
8 februari OT: Leviticus 22-24 NT: Mattheüs 26:1-13


Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft
9 februari OT: Leviticus 25-27 NT: Mattheüs 26:14-35
10 februari OT: Numeri 1-3 NT: Mattheüs 26:36-56

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.


Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

19/04/19 - Bijbels dagboek week 17
13/04/19 - Bijbels dagboek week 16
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Ieder die tot Jezus komt en op Hem vertrouwt, ontvangt een nieuw leven. Het is een leven van gehoorzaamheid en van aanbidding.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring