Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2019 - Week 11

Week 11: De zonde

We leven niet altijd zoals de Heere God het heeft bedoeld. Door de zonde is het doel van de schepping verloren gegaan. De Bijbel vertelt de geschiedenis waarin Heere God de mens in een gebroken wereld herstelt. Het is het verhaal van God Die overwinning geeft over de vele gevolgen van de zonde.

Week 11: van 11 t/m 15 maart 2019

Lees elke dag: 1 Johannes 1:9
“Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.”


Maandag 11 maart 2019 – Wat is zonde?
Lezen: Exodus 20:1-17

De Heere God is eeuwig goed in Zijn karakter; Hij is zonder zonde. Mensen zondigen wel. Er is maar één Persoon geweest die in staat was om niet te zondigen: Jezus Christus. De Heere God haat de zonde omdat zonde het tegenovergestelde is van Wie Hij is.

De hedendaagse mens lacht om de zonde of minimaliseert ze door over ‘fouten’ te spreken. Voor de Heere God is zonde zo ernstig dat Hij Zijn eigen Zoon naar de wereld heeft gezonden om de zonde weg te nemen. We moeten zonde niet licht nemen. In de Bijbel lezen we over zonde: het is wetteloosheid (leven zonder enige wet: 1 Johannes 3:4), het is overtreding (Efeze 2:1), het is kwaad (Psalm 51:6).
Maar de meeste mensen geloven niet dat ze zondig zijn. Ze vergelijken zichzelf met iemand anders en zeggen: “Ik ben niet zo slecht als die ander.” De meesten zijn slim genoeg om zich niet te vergelijken met iemand die beter is …

De Heere God wil niet dat we ons met elkaar vergelijken. Hij heeft ons de juiste maatstaf gegeven: de tien geboden (Exodus 20:1-17). Deze wetten weerspiegelen ons gedrag (bv. gij zult niet doodslaan: vers 13), onze houding tegenover God (vers 1-11) en andere mensen (bv. gij zult niet begeren: vers 17). Iedereen heeft deze wetten overtreden. Dit komt omdat de zonde in mensen zit (Romeinen 3:23).

Gebed
Vader in de hemel, U bent eeuwig goed. U gaf aan mensen een oplossing voor hun zonden. Dank U wel daarvoor.

Dagsluiting
Lees Romeinen 3:23-24. Iedereen heeft gezondigd. Misschien zeg je: “Ja maar, ik heb nooit een moord gepleegd,” of: “Ik heb nooit echtbreuk gepleegd,” maar je bent wel jaloers op je buurman omdat hij in een duurdere wagen rijdt. Dan overtreed je het tiende gebod: “U zult niet begeren…” Zo heeft iedereen wel in één of ander opzicht gezondigd. Niemand gaat vrijuit.
De Heere God is heilig. De Heere God is rechtvaardig en moet de zonde straffen. In plaats van ons te straffen, heeft Hij Zijn Zoon gestraft. De apostel Petrus schreef het zo: “Jezus heeft Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen op het hout, opdat wij, voor de zonde dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen (1 Petrus 2:24).”

Van kaft tot kaft
11 maart  OT: Jozua 13-15  NT: Handelingen 14


Dinsdag 12 maart 2019 – De oorsprong van de zonde: de val van de engelen
Lezen: Judas 6

Voor de zondeval van de mens is er in de engelenwereld iets gebeurd. Er staan in de Bijbel twee teksten over de val van een schitterende engel. In het boek Ezechiël staat over hem geschreven. Ezechiël schreef woorden van God over de vorst van Tyrus: “…u was in Eden, de hof van God.… U was een cherub (engel) die zijn vleugels beschermend uitspreidt. U was op Gods heilige berg, U wandelde te midden van vurige stenen…, totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd…Daarom verbande Ik u van de berg van God, en deed Ik u verdwijnen, beschermende cherub…Ik wierp u ter aarde…. (Ezechiël 28:12-19). ”

Een gelijkaardige tekst vinden we in het boek van de profeet Jesaja, die een oordeel uitsprak over de vorst van Babel. Zowel Ezechiël als Jesaja hebben als profeten iets laten zien over de strijd in de hemelse gewesten, achter de wereldmachten van de tijd waarin ze leefden. Jesaja schreef het zo: “Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad! U ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de heidenvolken! En u zei in uw hart: Ik zal opstijgen naar de hemel; tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen, ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. Ik zal opstijgen … mij gelijkstellen met de Allerhoogste …Echter, u bent in het rijk van de dood neergestort,… (Jesaja 14:12-15)”.

Gebed
Vader in de hemel, U hebt alles goed geschapen. Maar in de engelenwereld is wat verkeerd gelopen. Wilt U me inzicht geven om dit te begrijpen?

Dagsluiting
Lees Job 1:6-12 en Zacharia 3:1. Satan was een engel, geschapen om dicht bij God te leven. Maar hij werd hoogmoedig. Hij wilde zich gelijkstellen aan God. God duldt niemand naast Zich. Satan en een deel van de engelen die hij in zijn val meesleurde, werden vijanden van God. Sindsdien is Satan erop bedacht om zoveel mogelijk mensen te verleiden om aan God ongehoorzaam te zijn.
We zien in het boek Job hoe Satan probeerde om Job te verleiden om God vaarwel te zeggen. Satan kreeg van God toestemming om veel lijden over het leven van Job te brengen. En in het boek Zacharia zien we hoe de satan de hogepriester Jozua stond aan te klagen.
Blijkbaar is één van de bezigheden van de satan om mensen die naar het beeld van God geschapen zijn, van God te scheiden. Dit zal hij doen door hen aan te klagen en door hen tot zonde te verleiden. Hij voert een listig plan uit om mensen tegen hun Schepper, de God van Israël, op te zetten. Dit gebeurde ook aan het begin van de schepping in de hof van Eden.

Van kaft tot kaft
12 maart  OT: Jozua 16-18  NT: Handelingen 15:1-11


Woensdag 13 maart 2019 – De val van de mens
Lezen: Genesis 3:1-8

Kort na de schepping nam God de mens en plaatste hem in de hof van Eden om die te bewerken en te bewaren. God gaf aan Adam een gebod: “Van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven (Genesis 2:16-17).” Maar Adam en Eva aten wel van deze boom, en waren ongehoorzaam aan het gebod van God. De satan, in de gedaante van een slang, hield hen een leugen voor toen hij sprak: “God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend (Genesis 3:5).” De satan wilde als God zijn, en dat werd zijn ondergang. Daarna heeft hij mensen verleid om aan God gelijk te zijn. Met deze leugen heeft hij de mens doen zondigen.

In een twistgesprek met de Joodse leiders noemde de Heere Jezus de satan de vader van de leugen (Johannes 8:44). Zoals de satan de eerste mensen met leugen verleidde, brengt hij nog steeds mensen in verwarring. Alle pijn, al het kwaad, al het lijden dat in de wereld aanwezig is, vindt zijn oorsprong in de ongehoorzaamheid van Adam en Eva in de hof van Eden. Niet alleen Adam en Eva, maar elke mens die na hen zou geboren worden, werd met zonde belast.

Gebed
Vader in de hemel, wilt U mijn hart behoeden voor de leugens waartoe de satan me probeert te verleiden?

Dagsluiting
Lees Genesis 3:1-8. Het verslag in Genesis 3 is gekend als de zondeval van de mens. De satan, in de gedaante van een slang, ging tot de vrouw met een leugen: “God heeft zeker wel gezegd: Gij zult niet eten van enige boom in de hof?” Dit was een leugen. God had gezegd: “Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten…” Omdat de vrouw inging op de leugen werd de slang brutaal en sprak: “U zult zeker niet sterven…” In feite zegt de satan: wat God zegt is niet waar. Wat gebeurde er? God had aan de mens één verbod gegeven. Adam en Eva hebben gekozen om ongehoorzaam te zijn. Wat de satan aan het begin van de schepping deed, herhaalt hij voortdurend. Hij komt naast ons staan en zegt: “Is het echt zo dat God gezegd heeft?... of, wat God zegt is niet waar…”
Aan het einde van de tijd zal de satan zeer veel verwarring brengen, maar zij die bij Jezus horen, zullen overwinnen. In Openbaring 12:10-12 staat dit beschreven.

Van kaft tot kaft
13 maart  OT: Jozua 19-21 NT: Handelingen 15:12-41


Donderdag 14 maart 2019 – De zondige natuur
Lezen: Romeinen 5:12-21

Sinds de zondeval heeft elke mens een zondige natuur. Dit betekent niet dat mensen alleen maar het kwade doen. Sommige mensen doen veel goede dingen. De mens zondigt omdat hij een zondige natuur heeft. Koning David schreef in Psalm 51:7: “Zie, in ongerechtigheid ben ik geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.” Dit betekent niet dat zijn moeder een specifieke zonde zou hebben gedaan, maar dat alle mensen worden geboren met een zondige natuur. We zijn geen zondaren omdat we zondigen. We zondigen omdat we een zondige natuur hebben.

Uit onszelf kunnen we niets doen voor God. Misschien leiden we een goed leven voor de ogen van mensen, maar voor God is al wat we doen als ‘een bezoedeld kleed’ (Jesaja 64:6). Elk deel van ons leven is door de zonde aangetast: ons verstand, onze emoties, onze verlangens, onze harten, onze motivaties, en ons lichaam. Door die ene handeling van ongehoorzaamheid heeft Adam zich schuldig gemaakt, en de hele mensheid schuldig doen staan. Deze zondige natuur wordt van geslacht op geslacht overgedragen van de ene mens op de andere. Paulus legt uit dat God in Jezus de oplossing heeft gegeven. Wie in Jezus gelooft ontvangt van God vergeving van zonde en het eeuwige leven.

Gebed
Vader in de hemel, indien de Heere Jezus niet het offer aan het kruis van Golgotha had gebracht, zou ik nog steeds in zonde leven. Maar U hebt me bevrijd van de macht van de zonde. Er is vergeving, telkens opnieuw. Ik ben niet langer schuldig. Dank U wel hiervoor.

Dagsluiting
Toen Adam zondigde, zijn voor God alle mensen schuldig geworden. Maar God heeft voor een oplossing gezorgd. Paulus schreef in Romeinen 5:19: “Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zondaars aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van Ene velen als rechtvaardigen aangemerkt worden.”
Iedereen is schuldig en ervaart de nood om zijn relatie met God te herstellen. God heeft de wereld zo geschapen dat zonden die mensen doen, kunnen vergeven worden. Jezus was de enige Mens Die nooit zondigde. Alleen Hij kon de ongehoorzaamheid van mensen herstellen. Hij heeft voor de oplossing gezorgd.

Van kaft tot kaft
14 maart  OT: Jozua 22-14  NT: Handelingen 16:1-10


Vrijdag 15 maart 2019 – Iedereen zondigt
Lezen: Romeinen 8:1-2

De Bijbel is duidelijk. In 1 Koningen 8:46 staat geschreven: “…er is immers geen mens die niet zondigt…” En Psalm 14:3 zegt: “Zij allen zijn afgedwaald, tezamen zijn zij verdorven; er is niemand die goed doet, zelfs niet één.” Johannes schreef in zijn brief: “Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons (1 Johannes 1:8).” We staan allemaal schuldig voor God. Toen Adam at van de verboden vrucht, strafte God hem met de dood (Genesis 2:17). De dood is het gevolg van de zonde. Zoals Paulus schreef in Romeinen 6:23: “Want het loon van de zonde is de dood,…”

God gaf voor de zonde een oplossing in de dood van de Heere Jezus. We zijn bevrijd van het oordeel dat de zonde over ons leven brengt. Toen Jezus stierf aan het kruis heeft Hij onze zonden op Zich genomen. Als je dit gelooft, ontvang je nieuw leven (1 Petrus 2:24). Er is geen veroordeling meer (Romeinen 8:1). Stop je dan met zondigen? Neen. Je zondigt nog, ook nadat je christen bent geworden. Je positie in Christus staat echter vast. Je bent vergeven omdat Jezus stierf voor al je zonden. Wanneer je zondigt, vind je vergeving bij God, want Hij is trouw om ons te vergeven (1 Johannes 1:9).

Gebed
Lieve Vader in de hemel, dank U wel dat U me niet veroordeelt. Ik ben vrij en mag voor eeuwig bij U zijn. U leert me om, wanneer ik zondig, bij U te komen en vergeving te vragen. U bent zo goed voor me.

Dagsluiting
Lees 1 Johannes 1:8 - 2:2. Wanneer we zondigen zal dit niets veranderen aan het feit dat we kind van God zijn. God zal ons niet afwijzen. Zoals een Vader dat doet, zal Hij ons helpen om gehoorzaam te zijn. De Bijbel noemt dit tuchtiging. God plaatst ons onder Zijn discipline. In Hebreeën 12:10 staat geschreven: “God doet dat tot ons nut, opdat wij deel krijgen aan Zijn heiligheid.”
Zonde tast relaties aan. Ook bij christenen is veel verdriet. Johannes nodigt uit om dicht bij Jezus te blijven: Hij is onze Voorspraak bij de troon van God; Hij zal ons helpen en wanneer wij falen, vergeeft Hij ons. 

Van kaft tot kaft
15 maart  OT: Richteren 1-3 NT: Handelingen 16:11-24


Tijdens het weekend
Deze week hebben we over zonde nagedacht.
Zonde is het doel missen. God heeft het probleem van zonde opgelost. Hij zond de Heere Jezus, Die gestorven is om de straf die mensen moeten dragen op Zich te nemen. Wie in de Heere Jezus gelooft, mag het oude leven achterlaten.
In Romeinen 3:23-24 staat: “Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.”
Wie Jezus gelooft, is een kind van God geworden. Je bent vrij van de schuld van de zonde. Je bent  rechtvaardig verklaard. Maar je zondigt nog. Daarom is het goed om snel je zonden te belijden, zodat je vergeving ontvangt. Dan staat er niets in de weg om God te verheerlijken.

Memoriseer dit weekend twee teksten:
Zaterdag: Romeinen 3:23-24
Zondag: 1 Johannes 1:9

Van kaft tot kaft
16 maart   OT: Richteren 4-6 NT: Handelingen 16:25-40
17 maart  OT: Richteren 7-9  NT: Handelingen 17:1-21


Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

19/04/19 - Bijbels dagboek week 17
13/04/19 - Bijbels dagboek week 16
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Uit onszelf kunnen we niets doen voor God.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring