Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2019 - Week 12

Week 12: De redding

Voordat Jezus geboren werd, sprak een engel tot Jozef in zijn droom: “Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest; en zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zaal Zijn volk zalig maken van hun zonden (Mattheüs 1:20-21).” Jezus redt mensen van hun zonden. Hij redt mensen met Zijn leven, Zijn lijden en Zijn sterven. Daarom is Jezus Christus onze Redder!

Week 12 : van 18 t/m 22 maart 2019

Lees elke dag: Efeze 2:8-9
Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u: het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen.


Maandag 18 maart 2019 – De  basis  van onze redding: een geschenk
Lezen: Johannes 1:1-18

Aan het begin van het Johannes evangelie staat geschreven hoe je een kind van God kunt worden: wanneer je gelooft dat Jezus voor jouw zonden gestorven is, mag je Hem als jouw Redder aannemen.
‘Niet uit bloed’: kind van God wordt je niet omdat je ouders in Jezus geloven. Ouders voeden kinderen op, leven het geloof voor, maar kinderen moeten zelf geloven dat ze Jezus nodig hebben.
‘Noch uit de wil van vlees’: je kunt jezelf geen kind van God maken. Je kunt niet, door goede werken te doen, tot God opklimmen om gered te worden.
‘Ook niet uit de wil van een man’: geen mens maakt dat iemand anders een kind van God wordt. Ouders kunnen het niet voor hun kinderen bewerken, noch de predikant of de dominee voor de mensen in de kerk.

Enkel ‘zij die uit God geboren zijn,’ zijn kind van God geworden. Alleen God kan iemand tot Zijn kind maken. Alleen God kan zonden vergeven en iemand tot wedergeboorte brengen. Alleen Hij geeft nieuw leven. Kind van God word je niet door lid te worden van een bepaalde kerk of door een bepaalde ceremonie te volgen. Het is een geschenk van God. Alleen het geloof in de Heere Jezus en wat Hij voor ons heeft gedaan, maakt iemand een kind van God.

Gebed
Vader in de hemel, dank U wel dat U aan mensen de redding geeft.
 
Dagsluiting
Lees Johannes 11:17-27. De Heere God heeft initiatief genomen om mensen te redden. Indien God dit niet had gedaan zouden we allemaal (de eeuwige dood) sterven. Maar Hij heeft Zijn Zoon naar deze wereld gestuurd om in onze plaats te sterven. Jezus nam de straf voor de zonde op Zich, zodat de mens vrijuit gaat. Het enige wat nodig is, is dat je gelooft. Aan het graf van Lazarus heeft Jezus dit aan Marta verteld. Hij zei: “Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat?” Jezus heeft dit aan Martha gevraagd, en Hij vraagt het ook aan jou. Wat zal je antwoord zijn?

Van kaft tot kaft
18 maart OT: Richteren 10-12 NT: Handelingen 17:22-34


Dinsdag 19 maart 2019 – Het resultaat van onze redding: vergeving van zonde
Lezen: Mattheüs 26:26-29

De Heere God heeft in Zijn grote liefde mensen van de eeuwige dood gered. Hij was dat niet verplicht. Hij heeft een keuze gemaakt. God is liefde, en Hij is ook rechtvaardig. Redding moet dan ook volmaakt rechtvaardig zijn. God is rechtvaardig en moet zonde straffen. Hij is heilig en kan de aanwezigheid van zonde niet verdragen. Mensen, die de zonde in zich dragen, kunnen niet tot een heilige God naderen.

In het Oude Testament werd verzoening gebracht door het offeren van dieren. Iemand die voor zijn zonde vergeving zocht, offerde een dier. Het dier droeg de zonde van de mens. De persoon legde zijn handen op de kop van het dier. Hierdoor werd de schuld van de zonde van deze persoon op het dier overgedragen. Het oordeel van God ging over op het onschuldige slachtoffer. Het oordeel van God over de zonde is de dood. God aanvaardde de dood van het dier in de plaats van de dood van de persoon die vergeving zocht. 
Het offer van de Heere Jezus verwijst naar het offersysteem van het Oude Testament. Zijn offer was een volmaakt en eenmalig offer. Ieder mens die in geloof de straf van zijn zonden legt op het Lam van God, Dat de zonden van de wereld wegneemt, ontvangt vergeving van zonden (Johannes 1:29).

Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat U door Uw dood de straf voor mijn zonde droeg. Ik heb vergeving ontvangen. Ik ben vrij van schuld.

Dagsluiting
Lees Romeinen 6:22-23. In deze verzen staat in het kort het Evangelie beschreven. Alle mensen zijn zondaren. We zijn niet in staat om onszelf te redden. We hebben Iemand nodig die ons daarbij helpt. Omdat zonde aanwezig is, is ieder mens schuldig voor God. Wie zondigt moet sterven want het gevolg van de zonde is de dood. Maar God gaf een oplossing. Hij zorgde ervoor dat Zijn Zoon de straf voor onze zonden droeg. Indien we geloven dat dit offer voor ons persoonlijk nodig was, worden we bevrijd van de macht van de zonde, ook al is de zonde in ons leven nog aanwezig. Jezus is opgestaan uit de dood, en heeft de dood overwonnen. Hij zit nu aan de rechterhand van de Vader, en helpt ons, door de kracht van de Heilige Geest, om de aanwezigheid van de zonde in ons leven aan banden te leggen. Ook al zijn we vrijgemaakt van (de macht van) de zonde, zondigen we nog. Jezus helpt om zonden in ons leven af te leggen. Dat noemt men de heiliging. Daarom zegt Paulus: “…u hebt uw vrucht, die tot heiliging leidt, met als einde het eeuwige leven (vers 22).”

Van kaft tot kaft
19 maart OT: Richteren 13-15 NT: Handelingen 18


Woensdag 20 maart 2019 – De kostprijs voor redding: het leven, lijden en sterven van Christus
Lezen: Jesaja 53:1-7

Indien het offer van de Heere Jezus enkel voor vergeving van zonden was, zou onze redding maar gedeeltelijk zijn. Indien er enkel het offer was, waren we zoals Adam en Eva in de hof van Eden: zonder schuld maar met de mogelijkheid om te zondigen. Dan waren we, net zoals zij verplicht om een leven te leiden in perfecte gehoorzaamheid. Zijn wij wel in staat om niet te zondigen?
Daarom moest de Heere Jezus naar de aarde komen en een leven leiden in perfecte gehoorzaamheid aan God, zodat Zijn leven aan ons toegerekend zou kunnen worden. Zo zijn wij voor God rechtvaardig verklaard.

Jezus was een man van lijden. Aan het kruis was Hij alleen, door iedereen verlaten. Bovenop de pijn van Zijn dood, angst en eenzaamheid, droeg Hij de toorn van God. Hij droeg niet alleen de schuld van onze zonde, God liet de straf en toorn voor de zonde op Zijn Zoon neerkomen. Jezus werd het voorwerp van intense haat voor zonde en wraak tegen de zonde, welke God in Zijn grote geduld had verdragen sinds de zondeval. Zeer groot was de macht van de duisternis die op Jezus is terechtgekomen. Jezus was de Enige die dit kon dragen.

Omwille van het leven, lijden en sterven van Christus maakt de Heere God ons los uit de macht van de duisternis en brengt Hij ons in het Koninkrijk van Zijn geliefde Zoon (Kolossenzen 1:13). Dat is onze redding.

Gebed
Heere Jezus, alleen U kon de prijs voor mijn redding betalen. Dank U daarvoor.

Dagsluiting
Lees Jesaja 53:1-7. In vers 5 staat: “Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld.” Jesaja leefde in de achtste eeuw voor Christus en schreef een profetie over een Redder die de straf van de zonde zou dragen. Dat is precies wat met de Heere Jezus gebeurde. Zijn handen en voeten werden doorboord. Toen het kruis werd rechtgezet, werd zijn lichaam tot de verstikkingsdood gedwongen. Zijn armen droegen het gewicht van Zijn lichaam; Zijn borstkas werd omhoog geduwd wat het ademen bemoeilijkte. Om de ademhaling te vergemakkelijken kon Hij op Zijn voeten steunen, maar dit gaf pijn op de plaats waar Zijn voeten doorboord waren. Elke ademhaling bezorgde Hem intens veel pijn in armen en benen. Zijn rug, verwond door de geseling, drong in het kruishout bij elke ademhaling… “…en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen…” schreef Jesaja. Jezus heeft er voor gekozen om dit voor ons te doen. Hij heeft tweeduizend jaar geleden onze zonde gedragen en voor ons gebeden, zoals Jesaja schreef: “…omdat Hij de zonden van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft (Jesaja 53:12).”

Van kaft tot kaft
20 maart OT: Richteren 16-18 NT: Handelingen 19:1-20


Donderdag 21 maart 2019 – De wedergeboorte: een werk van God
Lezen: Handelingen 16:13-15

God gebruikt mensen om het Evangelie te verkondigen, en men hoopt dat God zal doen wat Hij bij Lydia deed: “En de Heere opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd.” Niet alle evangelieverkondiging is doeltreffend. Het is wel onze taak om het Evangelie zo goed mogelijk uit te leggen. De feiten van de redding zijn de volgende: Alle mensen zijn zondaren (Romeinen 3:23); het gevolg van de zonde is de dood (Romeinen 6:23); Jezus Christus stierf aan het kruis om de schuld van de zonde te dragen (Romeinen 5:8); wie dit gelooft ontvangt eeuwig leven. Alleen de feiten kennen is onvoldoende. Het is God die harten van mensen open maakt voor de boodschap van het Evangelie.

Wanneer iemand het Evangelie heeft gehoord en zich tot God richt, is het God Die een verandering in het hart brengt. Pas dan is hij of zij in staat om te geloven. Dit maakt dat iemand ‘geestelijk levend’ wordt. Wie door God is aangeraakt ziet de dingen anders dan voorheen, en zal zich na verloop van tijd anders gedragen.

Gebed
Vader in de hemel, dank U wel dat U nieuw leven brengt in de harten van mensen.

Dagsluiting
Op het moment dat de Heere God ons aanraakt verandert alles. Er komt een nieuwe schepping tot stand, zoals in 2 Korintiërs 5:17 staat geschreven: “Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.” Een wedergeboren persoon heeft nieuwe liefde voor God en voor mensen. Hij wil graag Gods wetten gehoorzaam zijn (Johannes 14:15). Meer en meer gelijkt hij op Jezus en leeft hij door de Heilige Geest (Galaten 5:22-23). Kun je iemand vertellen hoe God je heeft aangeraakt?

Van kaft tot kaft
21 maart OT: Richteren 19-21 NT: Handelingen 19:21-40


Vrijdag 22 maart 2019 – De bekering:  Berouw en geloof
Lezen: Lukas 19:1-10

De Heere God uitnodigt mensen uit om bij Hem te komen. Hij verandert het hart. In het verhaal van Zacheüs zien we hoe de Heere Jezus initiatief nam. Jezus nodigde Zacheüs persoonlijk uit. Zacheüs ging hier op in. Hij toonde oprecht berouw van zijn zonden en wilde de schade die hij had aangericht herstellen. Hij besefte dat enkel Jezus hem kon vergeven. Hij keerde zich af van een verkeerde levensstijl en vertrouwde zich aan Jezus toe.

Het leven met Jezus heeft twee aspecten: berouw en geloof. Berouw en geloof zijn de twee zijden van een munt. Wie zich tot de Heere Jezus keert, heeft spijt van zonden. Jezus is de Enige Die zonden kan vergeven en iemand helpt om te veranderen. Wat we doen bij onze bekering, is het begin van een proces. Een kind van God heeft een hart van berouw en geloof. Wie Jezus kent heeft berouw over zonden. Je wil de schade die je berokkende in levens van anderen herstellen en Jezus helpt je hierbij. Het hoort bij het proces van heiliging. Telkens opnieuw hebben we de Heere Jezus nodig.

Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat U me helpt om het nieuwe leven in berouw en geloof te leven. Dank U wel dat U me leert om dicht bij U te wandelen.

Dagsluiting
Lees Handelingen 20:18-21. Paulus predikte een evangelie van ‘bekering tot God en geloof in de Heere Jezus.’ Bekering houdt in dat je je afkeert van zonden en je richt naar wat God wil. Geloof betekent dat je naar God gaat om vergeving te vragen en je verwacht dat Hij je verandert. Dit geloof houdt in dat je toegeeft dat je jezelf niet kunt redden, en dat je niet in eigen kracht kunt leven. Je gelooft dat Jezus een nieuw leven in jou bewerkt. De genade die God geeft is vergeving van zonde én daarna het vermogen om door de Heilige Geest een ander leven te (leren) leven.

Van kaft tot kaft
22 maart  OT: Ruth 1-2 NT: Handelingen 20:1-16


Tijdens het weekend
Denk dit weekend na over de inhoud van onze redding:
1. Onze redding is een geschenk van God: Johannes 1:12-13.
2. Onze redding bewerkt vergeving van zonde: Mattheüs 26:26-29.
3. Jezus Christus heeft de prijs betaald: Jesaja 53:1-7.
4. De wedergeboorte is een werk van God: Handelingen 16:14.
5. Onze redding gaat via berouw en geloof: Lucas 19:1-10.

Van kaft tot kaft
23 maart OT: Ruth 3-4 NT: Handelingen 20:17-38
24 maart OT: 1 Samuël 1-2 NT: Handelingen 21:1-16


Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

19/04/19 - Bijbels dagboek week 17
13/04/19 - Bijbels dagboek week 16
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Wie door God is aangeraakt ziet de dingen anders dan voorheen, en zal zich na verloop van tijd anders gedragen.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring