Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2019 - Week 15

Week 15: Uw naaste liefhebben als uzelf (2)

Liefde tot God en mensen, die twee geboden vormen één geheel. Mensen, waar ook ter wereld, hebben liefde nodig. Velen zoeken aandacht en veiligheid buiten God. Mensen zijn wel in staat om er voor anderen te zijn. Maar wie zijn diepste vreugde in God vindt, heeft mensen lief zoals God hen liefheeft. Wie Jezus kent mag in Zijn genade en vrede met anderen aanwezig zijn.
 
Week 15: van 8 t/m 12 april 2019

Lees elke dag: Johannes 13:34-35
Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkander hebt.


Maandag 8 april 2019 – God eerst liefhebben
Lezen: Romeinen 15:1-13

Terecht heeft Jezus gezegd dat het eerste gebod te maken heeft met liefde voor God. Je liefde voor God is het vertrekpunt. God liefhebben met heel je hart, ziel en verstand is de basis voor elke andere vorm van liefhebben. Het is de basis voor gezonde zelfliefde. God liefhebben met heel je hart betekent: voldoening vinden in God. God liefhebben met heel je ziel betekent: je ziel zoekt naar vervulling en rust bij God. God liefhebben met heel je verstand betekent: alleen bij God vind je de rijkdom van kennis, inzicht en wijsheid.

Al je verlangen naar vreugde, hoop, liefde en welbevinden mag je bij God zoeken. Dan zal Hij je hart, ziel en verstand tot rust brengen. Dan vind je een bron van vreugde bij God. Hij zegt: “Komt bij Mij en Ik zal er voor je zijn. Ik maak je hart, ziel en verstand vol met Mijn heerlijkheid.” Dan mag je anderen aanvaarden omdat Christus jou heeft aanvaard. Dan ben je met de ander in eenheid verbonden en geef je in alles wat je doet God de eer. Wanneer Jezus leert: u zult uw naaste liefhebben als uzelf, verlangt Hij dat je eerst bij Hem komt. Hij vult je hart met Zijn liefde. En wanneer Zijn verlangen je hart vervult, heb je mensen lief zoals Hij dat doet.

Gebed
Heere Jezus, wilt U me leren om lief te hebben met heel mijn hart, ziel en verstand?

Dagsluiting
Lees Romeinen 15:1-7. In vers 7 staat: “Daarom, aanvaard elkaar, zoals ook Christus ons aanvaard heeft, tot heerlijkheid van God.” Het is niet vanzelfsprekend om van mensen te houden. Het is een opdracht. Je kunt anderen aanvaarden, niet omdat je dit leuk vindt, maar omdat Jezus dat deed. Indien je anderen aanvaardt wordt de liefde van God meer zichtbaar. De Heilige Geest woont in je. Hij helpt om gehoorzaam te zijn. Paulus bidt in Romeinen 15:13: “De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest.”

Van kaft tot kaft
8 april OT: 2 Samuël 7-9 NT: Markus 4:1-25


Dinsdag 9 april 2019 – Over zelfliefde en naastenliefde
Lezen: Handelingen 4:32-37

Jezus zegt: “U zult uw naaste liefhebben als uzelf.” Het woord ‘als’ heeft een betekenis. Het wil zeggen: zoals je ijverig zoekt naar je eigen geluk, zoek op dezelfde manier naar het geluk van iemand anders, met evenveel creativiteit en volharding. Jezus zegt niet zozeer: “Zoek voor je naaste dezelfde dingen,” maar: “Zoek op dezelfde manier voor iemand anders wat je zelf ook graag wilt.” De ijver waarmee je zoekt om voor jezelf iets te krijgen, wordt dan de ijver om aan anderen te geven.

Voor de meeste mensen is dit bedreigend. Indien we Jezus ernstig nemen zijn we bang dat al die aandacht voor anderen ten koste van onszelf gaat. Moet de ander altijd voorgaan? Dat is niet wat Jezus bedoelde. Hij liet het eerste gebod voorafgaan met de liefde voor God. Het verlangen om zelf gelukkig te zijn wordt alleen vervuld bij God. Bij Hem is de vervulling van elk verlangen van ons hart. Pas wanneer we dit hebben gevonden, zijn we in staat om onze naaste lief te hebben als onszelf. Liefde voor God staat niet in concurrentie met liefde voor mensen, want liefde voor God brengt liefde voor mensen voort. Barnabas verkocht zijn akker en gaf de opbrengst aan de apostelen. Hij deed dit omdat hij van God en van zijn naaste hield.

Gebed
Jezus, wilt U me helpen om met broeders en zusters één te zijn? Wilt U me laten zien hoe ik mijn bezit met anderen kan delen?

Dagsluiting
Lees Handelingen 4:32-37. De apostelen waren gewone mannen, die Jezus drie jaar hadden gekend. Toen Jezus stierf aan het kruis, dachten ze dat alles voorbij was. Maar op Pinksterdag werden ze met de Heilige Geest vervuld. Nadien zag hun leven er totaal anders uit. Ze konden niet meer zwijgen. Ze werden gedreven door de kracht van de Heilige Geest om mensen te vertellen Wie Jezus was (Handelingen 4:33). Wanneer de Heilige Geest je hart vervult om mensen te vertellen Wie Jezus is, komt er grote genade over je leven. Door de kracht van de Heilige Geest worden mensen één van hart en ziel.

Van kaft tot kaft
9 april OT: 2 Samuël 10-12 NT: Markus 4:26-41


Woensdag 10 april 2019 – Wie is mijn naaste?
Lezen: Lukas 10:25-37

Jezus hield niet van de vraag: “Wie is mijn naaste?” Alsof je mensen kunt opdelen in een groep die liefde ontvangt en een groep die geen liefde nodig heeft. Jezus gaf geen antwoord. Hij vertelde een verhaal en veranderde de vraag. Een man reisde van Jeruzalem naar Jericho en werd onderweg geslagen en beroofd. Eerst liepen twee religieuze mensen voorbij. Ze liepen met een grote boog erom heen. Maar in vers 33 staat dat een Samaritaan vervuld werd met ontferming. Hij had medelijden. Het gaat in het verhaal niet om de man die werd beroofd. Het gaat om wie voorbij liep. De eerste twee personen die voorbij liepen voelden helemaal geen medelijden, helemaal anders dan de Samaritaan.

De vraag waar Jezus wil bij stilstaan was niet: “Wie is mijn naaste?” Jezus wilde dat de wetgeleerde nadacht over het volgende: “Wanneer je ziet dat iemand in nood is, help je dan?” Op de vraag van Jezus: “Wie is de naaste?”, antwoordde hij: “Hij die barmhartigheid toonde.” Jezus gaf geen antwoord op de gestelde vraag. Hij vroeg een nieuw hart. Hij wilde dat de man zich opende om van mensen te houden.

Gebed
Jezus, wilt U me leren van Uw bewogenheid? Wilt U me leren om met Uw ogen naar mensen te kijken?

Dagsluiting
Lees Lukas 10:25-37. Lees verzen 34 en 35. De man uit Samaria zag dat de gewonde verzorging nodig had. Hij hielp hem. Het koste hem tijd, moeite en geld. God toonde hem deze gewonde man en hij had naar hem gekeken met ogen van ‘barmhartigheid’. Alleen God geeft deze ‘ogen’.

Van kaft tot kaft
10 april OT: 2 Samuël 13-15 NT: Markus 5:1-20


Donderdag 11 april 2019 – Liefhebben zoals Jezus ons heeft liefgehad
Lezen: Ezechiël 36:23-27

Gisteren zagen we dat we een nieuw hart nodig hebben om, zoals Jezus, van mensen te houden. Daarom is de Heere Jezus gestorven. God gaf de belofte van een nieuw verbond: “Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven.” En Jezus sprak tijdens het laatste avondmaal: “Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt (Lukas 22:20).”

Jezus toonde het verband tussen Zijn liefde en Zijn sterven in Johannes 15:13: “Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden.” De dood van Jezus toont hoe Hij mensen liefheeft. Het is omdat Hij voor ons gestorven is dat we een nieuw hart kregen. Toen Hij stierf had Jezus een doel voor ogen: dat er door Zijn dood een nieuw volk zou opstaan. Overal ter wereld leven mensen die God kennen en van mensen houden. Wie Jezus kent mag deel uitmaken van het volk dat liefheeft met de liefde van Christus. Het is het volk dat God klaarmaakt om overal ter wereld door iedereen herkend te worden. Dit volk bestaat uit mensen met een nieuw hart.  

Gebed
Dank U Jezus dat ik mag geloven dat U voor mijn zonde aan het kruis gestorven bent. U gaf me een nieuw hart en een nieuwe geest. Het is zoals geschreven staat: de Heilige Geest getuigt met mijn (nieuwe) geest dat ik een kind van U ben (Romeinen 8:16). Wat bent U goed! Uw goedheid is tot in eeuwigheid!

Dagsluiting
Lees Ezechiël 36:25-27. Hier staat een profetie beschreven over reiniging van afgoden. Het volk Israël heeft vaak het land dat God hen gegeven had verontreinigd door zich te buigen voor afgoden. Dit kan in ons leven ook zo zijn. God vraagt dat we ons hiervan bekeren. Hij belooft dat Hij ons hart zal veranderen: God geeft een nieuw hart en een nieuwe geest. De Heilige Geest maakt dat we een verlangen krijgen om de woorden van God in de Bijbel te lezen. Zo spreekt God tot onze harten en verandert Hij ons.

Van kaft tot kaft
11 april OT: 2 Samuël 16-18 NT: Markus 5:21-43


Vrijdag 12 april 2019 – De liefde van Jezus
Lezen: Johannes 10:22-30

Toen Jezus stierf aan het kruis heeft Hij het gebod “U zult uw naaste liefhebben als uzelf,” ook Zelf vervuld. Hij toonde dat Hij van ons hield, zoals Hij Zichzelf liefhad. Zijn eeuwige liefde was om één te zijn met de Vader. Dit was zijn diepste vreugde. Het is Zijn verlangen geweest om die liefde met mensen te delen. Daarom heeft Hij door Zijn dood mensen dichter bij Zijn Vader gebracht. Toen Hij Zijn leven heeft afgelegd heeft Hij niet ontkend dat Hij Zelf verlangde naar eenheid met Zijn Vader. Hij heeft in Zijn dood het mogelijk gemaakt dat mensen in de eeuwigheid die perfecte eenheid met de Vader zouden kennen.

Omdat Hij voor ons is gestorven, zijn we voor eeuwig bij Hem en zal niets ons van Hem scheiden. Omdat Hij voor ons gestorven is, verstaan we Zijn stem en volgen we Hem. Hij stierf voor ons opdat onze diepste vreugde in Hem zou zijn. Zijn bereidheid om te lijden en Zijn verlangen om mensen tot diepe vreugde in God te brengen, is ook onze drijfveer om van mensen te houden. Mensen hebben niet alleen voeding en kleding nodig. Ze hebben Jezus nodig. Alleen Hij kan mensen tot de Vader brengen en niemand kan iets roven uit de hand van onze hemelse Vader.  

Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat ik bij U hoor. Dank U dat ik in eeuwigheid niet verloren ga. U houdt me vast.

Dagsluiting
Lees Johannes 10:1-6. Hier staat beschreven hoe een herder zijn schapen uit de schaapstal  naar buiten brengt. Een zorgzame herder geeft de schapen een naam en praat met ze. De schapen reageren op de stem van de herder. Ze volgen hem. Zo mogen wij onze Herder volgen. Hij spreekt tot ons. Wanneer Hij roept, herkennen we Zijn stem en we volgen Hem. Een vreemde herder willen we niet volgen, omdat we zijn stem niet kennen.

Van kaft tot kaft
12 april OT: 2 Samuël 19-21 NT: Markus 6:1-29


Tijdens het weekend
Lees Johannes 10:1-18 en geef antwoord op de volgende vragen:
- Wat zegt deze tekst over de Heere Jezus?
- Wat zegt deze tekst over de schapen?
- Zie je het verband tussen het gebod dat Jezus van de Vader gekregen heeft (om te sterven voor ons: Johannes 10:18) en het nieuwe gebod dat Hij ons gaf (om elkaar lief te hebben: Johannes 13:34-35)?

Van kaft tot kaft
13 april OT: 2 Samuël 22-24 NT: Markus 6:30-56
14 april OT: 1 Koningen 1-2 NT: Markus 7


Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

17/08/19 - Bijbels dagboek week 34
09/08/19 - Bijbels dagboek week 33
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Toen Jezus stierf aan het kruis heeft Hij het gebod U zult uw naaste liefhebben als uzelf, ook Zelf vervuld. Hij toonde dat Hij van ons hield, zoals Hij Zichzelf liefhad.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring