Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2019 - Week 16

Week 16: Het lijden van Christus

Volgende zondag is het Pasen. Deze week denken we na over het lijden van de Heere Jezus en de betekenis ervan voor ons leven. Voordat Jezus stierf heeft Hij gezegd: “Het is volbracht.” Met deze woorden kreeg de geschiedenis een belangrijke wending.

Week 16: van 15 t/m 19 april 2019

Lees elke dag: Johannes 19:30
Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest.


Maandag 15 april 2019 - Palmzondag
Lezen: Lukas 19:35-42

Jezus was met Zijn discipelen naar Jeruzalem gekomen. Het was de week voor het paasfeest. Jezus ging de stad binnen op het veulen van een ezel, zoals beschreven staat in Zacharia 9:9: “Verheug u zeer, dochter van Sion! Juich, dochter van Jeruzalem! Zie, uw Koning zal tot u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland, arm, en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin.” Velen van de discipelen stonden Jezus op te wachten toen Hij Jeruzalem naderde. Ze riepen uit: “Gezegend is de Koning, Die daar komt in de naam van de Heere. Vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste hemelen.” Velen hadden gezien hoe Hij de zieken genas. De woorden die Hij gesproken had, hadden velen getroost. Hij had hen bemoedigd en hen geleerd om elkaar lief te hebben. Ze hoopten dat Hij de langverwachte Koning was, Die eindelijk vrede bracht.

Jezus wist dat Hij Koning is in de hemel en op aarde. Mensen begrepen dit nog niet. De menigte wilde bij Hem zijn omdat Hij populair was. Zouden ze Hem volgen wanneer Hij in de kruisdood werd vernederd? Het volk verlangde een aardse koning, een machthebber die hen vrede bracht. De vrede van de Heere Jezus is gekomen omdat Hij stierf voor de zonden van Zijn volk. Ieder die dit gelooft, heeft vrede met God. 
 
Gebed
Heere Jezus, leert U me begrijpen dat Uw lijden mij vrede heeft gebracht?

Dagsluiting
In Lukas 19:38 staat de menigte van discipelen luid te roepen: “Gezegend is de Koning, Die daar komt in de naam van de Heere. Vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste hemelen.” Is de Heere Jezus al Koning en Heer over jouw leven? Wanneer je zoekt naar vrede en rust in je leven, weet je dat alleen Jezus dit kan geven? Hij is de Koning Die vrede geeft: vrede met God en mensen.

Van kaft tot kaft
15 april OT: 1 Koningen 3-4 NT: Marcus 8:1-10


Dinsdag 16 april 2019 – Het teken van het nieuwe verbond
Lezen: Lukas 22:14-20

Het was de dag van de ongezuurde broden, de dag waarop het lam voor het Paasfeest werd geslacht. Die avond was het Pascha, de avond dat het Joodse Paasfeest werd gevierd. Het was voor Jezus niet alleen de laatste maaltijd, het was het laatste Paasfeest dat Hij samen met Zijn discipelen vierde. Tijdens het Paasfeest vierden de Joden dat God hen uit Egypte had geleid. Toen was het bloed van een lam aan de deurposten aangebracht, zodat de verderfengel hun huizen voorbijging.

Jezus gaf een nieuwe betekenis aan dit verbond van God met Zijn volk. Toen Hij het brood brak en het aan Zijn discipelen gaf, zei Hij: “Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.” Over de beker met wijn zei Hij: “Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt.” In het Oude Testament was het gebruikelijk dat bij verbond sluiting bloed vloeide. Jezus sprak hier over Zijn eigen bloed. Toen Hij stierf aan het kruis heeft Zijn bloed gevloeid zodat wij vergeving van zonden ontvangen. Het bloed van het Paaslam heeft gevloeid. Dit is het nieuwe verbond waarover Jezus sprak. Indien wij dit geloven sluit God met ons dit nieuwe verbond.

God heeft een eeuwig verbond met ons gesloten! Wie deel heeft aan dit verbond mag Jezus volgen.

Gebed
Dank U Heere Jezus dat ik door Uw bloed deel heb aan het eeuwig verbond.

Dagsluiting
In het nieuwe verbond dat Jezus met Zijn discipelen heeft gesloten, heeft God naar mensen omgezien. Ieder die gelooft dat Jezus voor zijn of haar zonden is gestorven, heeft deel aan dit nieuwe verbond. De apostel Johannes schreef in Johannes 1:12: “Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.” Dank Jezus daarvoor.

Van kaft tot kaft
16 april OT: 1 Koningen 5-6 NT: Markus 8:11-38


Woensdag 17 april 2019 – Pilatus op de rechterstoel
Lezen: Mattheüs 27:11-26

Jezus werd voor Pilatus geleid. De joodse priesters wilden Jezus uit de weg ruimen. Daarvoor hadden ze Pilatus nodig. Hij was de Romeinse gouverneur, de enige die in Jeruzalem de doodstraf kon uitspreken. Het bleek al snel dat hij in het leven van Jezus geen wettelijk bewijs van schuld vond. Maar de priesters wilden Hem doden. Pilatus stond voor een dilemma. Hij kon bij gebrek aan bewijs deze onschuldige man onmogelijk schuldig verklaren. Maar hoe kon hij de druk van het joodse volk omzeilen en een opstand voorkomen?

Pilatus deed toen iets opmerkelijks. Hij waste zijn handen en zei: “Ik ben onschuldig aan het bloed van deze Rechtvaardige (Mattheüs 27:24).” Deze handeling komt uit het boek Deuteronomium, waar de oudsten van een stad verzoening deden voor de moord, die door onbekenden gepleegd was. Ze moesten een offer brengen en boven het offerdier hun handen wassen (Deuteronomium 21:6-9). Op deze manier werd de vloek van het land en haar inwoners afgewend. Pilatus was verwonderd dat Jezus Zich niet verdedigde. Hij wist dat Hij onschuldig was. Toch heeft hij niet verhinderd dat Jezus gekruisigd werd. Pilatus was bang voor mensen. Wij mogen anderen van Jezus vertellen, zonder bang te zijn.

Gebed
Heere Jezus, toen U voor Pilatus stond, heeft U Zichzelf niet verdedigd. U was onschuldig en werd veroordeeld. U stierf voor mij. Dank U daarvoor.

Dagsluiting
Toen Jezus voor Pilatus stond, heeft Hij Zich niet verdedigd. Op alle valse beschuldigingen zweeg Hij. Hij deed wat Hij Zijn discipelen leerde: “Maar Ik zeg tegen u die dit hoort: Heb uw vijanden lief; doe goed aan hen die u haten. Zegen hen die u vervloeken, en bid voor hen die u belasteren. Bied hem die u  op de ene wang slaat, ook de andere. Verhinder hem die het bovenkleed van u afpakt, niet ook uw onderkleed te nemen. Maar geef aan ieder die iets van u vraagt, en eis niet terug van hem die neemt wat van u is. En zoals u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo (Lukas 6:27-31).” Je mag leren om je vijanden lief te hebben. Jezus laat je zien hoe dat kan.

Van kaft tot kaft
17 april OT: 1 Koningen 7-8   NT: Markus 9:1-29


Donderdag 18 april 2019 – Hij heeft onze schuld gedragen
Lezen: Mattheüs 27:45-50

De kruisdood van Jezus is veel meer geweest dan een menselijk lijden en sterven. In Zijn dood heeft Jezus de prijs betaald voor de schuld van de zonde die op de wereld ligt. Christus was de Enige die de zware last van de toorn van God kon dragen. Hij werd niet alleen veroordeeld door mensen, Hij werd ook verlaten door God.
Toen Jezus leefde was Hij voortdurend dichtbij Zijn hemelse Vader. Deze heeft vanuit de hemel gesproken: “Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb (Mattheüs 3:17; 17:5).”

Toen Jezus bereid was om naar het kruis te gaan, veranderde alles. Aan het kruis werd Hij bedolven onder zoveel duisternis en schuld, dat het voor iedereen zichtbaar werd. Hij riep: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?” Jezus werd overdag gekruisigd, maar gedurende drie uur was het donker in heel het land. God had Zich niet alleen van Zijn Zoon afgekeerd, Hij doofde het licht in Jeruzalem. Zijn heerlijkheid was verdwenen. Wat er overbleef was vloek en verlatenheid.

Voor Jezus is dit verschrikkelijk geweest. Zijn dood werd onze redding. Voel jij je wel eens verlaten? Jezus weet precies wat dat betekent. Hij heeft de grootste eenzaamheid ervaren.

Gebed
Heere Jezus, dank U dat mijn hemelse Vader me nooit zal verlaten omdat U voor mij gestorven bent.

Dagsluiting
Lees Psalm 22:1-6. Toen Jezus door Zijn Vader verlaten werd, sprak Hij de woorden van Psalm 22:2: “Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?” Jezus heeft toen grote eenzaamheid ervaren. Wanneer we ons eenzaam voelen en denken dat niemand ons begrijpt, wil Jezus dicht bij zijn. Bij Hem is het veilig. Of zoals koning David in Psalm 22:4 schreef: “Maar U bent Heilig, U troont op de lofzangen van Israël.”

Van kaft tot kaft
18 april OT: 1 Koningen 9-10 NT: Markus 9:30-50


Vrijdag 19 april 2019 – Het is volbracht
Lezen: Johannes 19:28-37

Te midden van de duisternis aan het kruis is er een moment geweest dat Jezus complete verlatenheid heeft ervaren. Nadien heeft Hij gezegd: “Het is volbracht.”
Het woord ‘volbracht’ komt uit de Griekse handelstaal. Het betekent dat de volle prijs is betaald. Er is geen schuld meer. De prijs die Jezus voor onze zonden moest betalen, werd vereffend. Op dat moment zijn we gekocht en betaald door Zijn bloed. Jezus slaakte een zucht van verlichting: “Ik heb het gehaald, alles is voldaan.” Hij heeft Zijn leven afgelegd zodat wij voor eeuwig leven…

In het Lukas Evangelie staat: “En Jezus riep met luide stem en zei: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. En toen Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest (Lukas 23:46).” Jezus vertrouwde op Zijn hemelse Vader tot in Zijn dood. Toen Hij stierf, scheurde het voorhangsel van de tempel in twee.
Het was een kleed dat je onmogelijk met de hand kon scheuren. De Heere God scheurde het van boven naar beneden. Jezus bracht verzoening tussen God en de mensen. Deze verzoening kwam van boven naar beneden. Van dat ogenblik af konden mensen dicht bij de hemelse Vader komen.

Je hoeft niet in de duisternis te blijven! Wat ook je zonde is of waarmee worstelt, de schuld is betaald en je mag jezelf aan de Vader toevertrouwen.

Gebed
Heere Jezus, mag Uw lijden en sterven me vandaag zo aanraken, dat ik Uw Naam verheerlijk en ik mezelf aan U toevertrouw: U bent de Zoon van God!

Dagsluiting
Lees Jesaja 53:5-7. De profeet Jesaja voorspelde dat er een Persoon zou komen die de straf van mensen zou dragen. Hij schreef dat deze Persoon vrede zou brengen; dat Hij door Zijn lijden aan mensen genezing zou geven. Meer dan 700 jaar voor de geboorte van de Heere Jezus heeft de profeet Jesaja dit over Hem opgeschreven. Toen Jezus stierf aan het kruis, zijn deze woorden uitgekomen.

Van kaft tot kaft
19 april OT: 1 Koningen 11-12 NT: Markus 10:1-12


Tijdens het weekend
Dit weekend wordt het Paasfeest gevierd. Lees het verhaal van de opstanding in het Johannes evangelie: Johannes 20:1-18.
Denk na over de volgende vragen:
1. Wie gingen vroeg in de ochtend op de eerste dag van de week naar het graf?
2. Wat zeiden de engelen tegen Maria?
3. Wat zei Jezus tegen Maria?

Van kaft tot kaft
20 april OT: 1 Koningen 13-14 NT: Markus 10:13-34
21 april OT: 1 Koningen 15-16 NT: Markus 35-52


Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

17/08/19 - Bijbels dagboek week 34
09/08/19 - Bijbels dagboek week 33
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Zijn dood heeft Jezus de prijs betaald voor de schuld van de zonde die op de wereld ligt

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring