Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2019 - Week 19

Week 19: Omgaan met boosheid

In de Bijbel lezen we verhalen van mensen die met boosheid te maken hadden. Sommigen lieten hun boosheid de vrije loop. Anderen luisterden naar de stem van de Heere God, en hebben hun  boosheid een plek gegeven.

Week 19 : van 6 t/m 10 mei 2019

Lees elke dag: Genesis 4:6-7
En de HEERE zei tegen Kaïn: Waarom bent u in woede ontstoken en waarom heeft u uw hoofd laten zakken? Is het niet zo dat u, als u het goede doet, uw hoofd kunt opheffen? Maar als u niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, maar u moet over hem heersen.


Maandag 6 mei 2019 – Kaïn en Abel
Lezen: Genesis 4: 3-15

Kort na de zondeval heeft boosheid een zware tol geëist in het leven van Kaïn. Kaïn en Abel brachten een offer aan de Heere God. Toen Kaïn merkte dat God voorkeur gaf aan het offer van Abel, werd hij jaloers. Wat was er mis met zijn offer? Waarom kreeg zijn broer de aandacht die hij zelf zo graag wilde? Hij werd boos. Hij zou zijn broer eens een lesje leren. Iedereen kon zien hoe boos hij was. De Heere God sprak Kaïn erop aan en zei: “Kaïn, waarom ben je boos?” God waarschuwde Kaïn voor de zonde van zijn hart, maar Kaïn luisterde niet.

God toonde Kaïn hoe de zonde van zijn hart hem jaloers had gemaakt. In plaats van naar God te luisteren en om hulp te vragen, volgde hij zijn jaloers hart. Abel vermoedde niets toen zijn broer vroeg om met hem naar het veld te gaan. Na de moord op zijn broer liet God Kaïn niet vrijuit gaan. De schuld van de moord op zijn broer werd een zware last op zijn schouders. Kaïn vreesde dat iemand anders hem zou doden, maar God zou dat niet toelaten. Niemand kon Kaïn verslaan. Hiermee toonde God Zijn liefde, ook voor Kaïn.

Deze geschiedenis gaat over God. Hij zoekt mensen, al voor ze de mist ingaan, en ook nadien.

Gebed
Heere Jezus, wilt U me tonen wat niet goed is in mijn hart? Wilt U me leren om het bij U te brengen, zodat ik niet zondig?

Dagsluiting
Lees Spreuken 4:23. Vanmorgen lazen we dat Kaïn jaloers was. Hij was zo boos op zijn broer dat hij hem in het veld heeft gedood. De Heere God waarschuwde hem om zijn boosheid aan te pakken, vooraleer het erger werd. Wat is in jouw hart? Jaloersheid? Angst? Trots? De Heere God vraagt dat je ermee bij Hem komt. Hij zal voor je zorgen en je de weg tonen om tot rust te komen. Hij zorgt voor je.

Van kaft tot kaft
6 mei OT: 2 Koningen 23-25 NT: Romeinen 2


Dinsdag 7 mei 2019 – Mozes
Lezen: Exodus 2:11-15; Exodus 3:9-12

Aan het einde van zijn leven was Mozes een zachtmoedige man geworden (Numeri 12:3). Maar toen hij een prins was in het paleis van de Farao, sloeg hij een Egyptenaar dood. Hij dacht dat hij zo aan het volk Israël toonde dat hij aan hun kant stond. Toen de Farao ervan hoorde, wilde hij Mozes doden. Mozes vluchtte naar het land Midjan, en kwam achter de schapen van zijn schoonvader Jetro terecht. God leerde hem toen om te wachten, om geduldig te zijn totdat Hij de weg toonde die Mozes moest gaan. Gedaan met zelf bedachte plannen. Gedaan met geweld en stoere taal.

In de woestijn heeft God Mozes klaargemaakt voor een bijzondere taak. Hij gaf aan Mozes de opdracht om het volk Israël uit Egypte te leiden. Mozes vroeg zich af waarom hij uitgekozen werd. Hij zei: “Wie ben ik, dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden?” Maar God had een plan en dat plan voerde Hij uit. Mozes begreep er niets van. Het feit dat God hem uitkoos, ondanks wat er vroeger verkeerd ging, was voor hem een wonder. God zei: “Voorzeker, Ik zal met u zijn….” Mozes zette toen een stap in geloof en dit was het begin van wonder op wonder.

Gebed
Vader in de hemel, dank U wel dat U ook vandaag mensen roept. Wilt U me helpen om te leven in geloof?

Dagsluiting
Lees Exodus 32:30-32. Toen Mozes op de berg, de wetten van God ontving, was het volk in afgoderij gevallen. Zij maakten een gouden kalf. De Heere God wilde het volk Israël uitroeien en met een nieuw volk beginnen via Mozes en zijn gezin. Maar Mozes heeft voor het volk gebeden. Hij wist dat bij God altijd vergeving is. 

Van kaft tot kaft
7 mei OT: 1 Kronieken 1-2 NT: Romeinen 3


Woensdag 8 mei 2019 – Miriam
Lezen: Exodus 2:5-8; Numeri 12:1-10

Miriam was altijd al bijdehand. Nadat haar moeder Mozes in een mandje had gelegd, stond Miriam aan de oever van de Nijl op wacht. Toen de prinses het mandje openmaakte en vol bewondering naar de baby keek, was Miriam snel tevoorschijn gekomen. Ze hoefde niet lang na te denken en vroeg: “Zal ik iemand zoeken om voor de baby te zorgen?” Later, toen Mozes het volk uit Egypte leidde, is ze vast opgetogen geweest. Maar nu was ze het niet eens met Mozes. Want hij had een Ethiopische vrouw genomen… En ze sprak hierover!

In plaats van met haar klacht naar God te gaan, en het eerlijk met Mozes te bespreken, sprak ze met Aäron. De keuze van Mozes voor een vrouw, was voor Miriam een aanleiding tot jaloersheid. Ze betwijfelde het gezag van Mozes. De afgunst van haar hart leidde tot opstand tegen het hoogste gezag: Mozes had het gezag van God Zelf ontvangen. God zag het en Hij greep in. Hij liet niet toe dat Miriam zich opstelde naast Mozes. Mozes was geen gewoon profeet. Dat heeft Miriam toen begrepen. Ze leerde om Mozes te respecteren, al was hij haar jongere broer.

Gebed
Heere Jezus, wilt U me leren om anderen te respecteren? 

Dagsluiting
Lees Spreuken 29:20. In het boek Spreuken staat veel geschreven over het gebruik van de tong. Je kunt niet zomaar alles zeggen wat er in je opkomt. Dat maakt je hart opstandig, zoals we vanmorgen over Miriam lazen. Wat zou je helpen om bedachtzaam te zijn (Romeinen 12:3)?

Van kaft tot kaft
8 mei OT: 1 Kronieken 3-4 NT: Romeinen 4


Donderdag 9 mei 2019 – Johannes en Jakobus
Lezen: Markus 3:17; Lukas 9:51-56

Lukas beschrijft in zijn evangelie hoe Jezus voor het laatst Galilea verliet om naar Jeruzalem te gaan. Hij liet Zijn geboortestreek definitief achter Zich en reisde doorheen Samaria. De Samaritanen hadden hun eigen plaats van aanbidding. Ze hadden op de berg Gerizim een tempel gebouwd. Omdat de mensen die daar woonden wisten dat Jezus naar de tempel in Jeruzalem ging, wilden ze Hem niet ontvangen.

De discipelen Jakobus en Johannes werden hierover bijzonder boos. Hoe haalden de Samaritanen het in hun hoofd om zich tegen de Messias, de Zoon van God, te verzetten? In grote verontwaardiging liepen ze naar Jezus. Nog voor ze bij Hem kwamen, zeiden ze: “Heere, wilt U dat wij zeggen dat er vuur van de hemel moet neerdalen…?” Ze wisten dat ze dat konden doen, indien Jezus hen hiertoe de macht zou geven. Jezus wist wat er in hun hart omging. Hij had hen eerder ‘zonen des donders’ genoemd. Hij draaide Zich om en bestrafte hen. Hij wilde niet dat vuur uit de hemel deze mensen zou verteren. Hij wilde dat Jakobus en Johannes hen zouden liefhebben. Hij was gekomen om mensen te redden, niet om te doden.

Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat U toont hoe ik mensen mag liefhebben.

Dagsluiting
Lees Handelingen 8:14-17; 25. Vanmorgen lazen we hoe Johannes reageerde toen de Samaritanen Jezus niet wilden ontvangen. We lezen in het boek Handelingen hoe hij later in vele Samaritaanse dorpen het Evangelie verkondigde. Johannes heeft ervaren dat de Heilige Geest zijn hart zacht maakte. De liefde van Jezus veranderde hem.

Van kaft tot kaft
9 mei OT: 1 Kronieken 5-6 NT: Romeinen 5


Vrijdag 10 mei 2019 – De Heere Jezus
Lezen: Johannes 2:13-17

Jeruzalem was gevuld met mensen. Van overal uit het Romeinse Rijk kwamen de Joden naar de tempel om het Paasfeest te vieren. De priesters offerden dieren tijdens het Pascha. Deze dieren brachten de mensen niet van thuis mee, maar kochten ze in Jeruzalem. Veehandelaars verkochten offerdieren in de tempel, op de plaats waar de heidenen God zouden aanbidden. Om iedereen in gelijke munt te laten betalen, waren er wisselaars aanwezig om het buitenlands geld te wisselen. Alles werd netjes geregeld. De handel bracht goed op.

Toen Jezus deze handel in de tempel zag, dreef  Hij iedereen naar buiten. Hij deed dit omdat de Heere God, Zijn Vader, niet werd geëerd. Hij zag handelaars die meer bezig waren met de winst van hun koophandel, dan met God. De plaats van aanbidding, waar de eer van Zijn Vader centraal moest staan, was gevuld met na-ijver, eigenbelang, begeerte en geldzucht. Dit stond de aanwezigheid van God in de weg. De koophandel verontreinigde de tempel. De tempel was voor Jezus heilige grond. Het was de plaats die God had uitgekozen om bij Zijn volk te wonen. Wanneer Jezus boos werd, was dat niet om Zichzelf te verdedigen, maar om op te komen voor de eer van Zijn Vader.

Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat U zoekt naar mensen die U aanbidden.

Dagsluiting
Lees Johannes 2:16-17. Jezus wilde niet dat het huis van Zijn Vader een marktplaats was. Hij wilde dat deze handel stopte. De verontwaardiging van Jezus was terecht. Door hun koophandel verhinderden de handelaars dat mensen naar God kwamen. God is steeds op zoek naar mensen die tijd voor Hem maken om Hem te aanbidden. Jezus ijverde om mensen hierbij te helpen. De discipelen herinnerden zich wat koning David hierover had geschreven in Psalm 69:10: “Want de ijver voor Uw huis heeft mij verteerd; al de smaad van wie U smaden, is op mij gevallen.”

Van kaft tot kaft
10 mei OT: 1 Kronieken 7-8 NT: Romeinen 6


Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft
11 mei OT: 1 Kronieken 9-10 NT: Romeinen 7
12 mei OT: 1 Kronieken 11-12 NT: Romeinen 8:1-16

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.


Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

17/08/19 - Bijbels dagboek week 34
09/08/19 - Bijbels dagboek week 33
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Wanneer Jezus boos werd, was dat niet om Zichzelf te verdedigen.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring